BANNER NAGRADNA IGRA 281×500_b-01

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »Detektor mlečnih laži«

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Detektor mlečnih laži.« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od 16. 11. 2022 do vključno 13. 12. 2022 na spletni strani www.detektorlazi.si .

Namen nagradne igre je promocija in pospeševanje prodaje izdelkov Alpsko mleko Lahkoten dan. Nagradna igra poteka na spletnem naslovu www.detektorlazi.si.

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vse obiskovalke in obiskovalci, ki:

 • so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec),
 • se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil odda svoj obrazec s svojimi podatki, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

3. Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri z obiskom spletne strani www.detektorlazi.si in sicer tako, da se preklikajo čez vseh 10 trditev o Alpskem mleku Lahkoten dan. Posameznik, ki prebere vse trditve, lahko sodeluje v nagradni igri tako, da v kontaktni obrazec vpiše svoje podatke.  Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat, ne glede na to, kolikokrat je poklikal vse trditve o Alpskem mleku Lahkoten dan in izpolnil svoje podatke.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izloči sodelujoče, za katere sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

4. Nagrade

Nagradni sklad igre je:

 • 3x vstopnica za Escape Room
 • 5× družabna igra Detektor laži
 • 10× paket Alpskega mleka Lahkoten dan

Skupna vrednost posamezne nagrade znaša več kot 42 €. Izžrebanih bo 18 nagrad.

Žreb bo potekal: 15. 12. 2022.

4.1. Izbor nagrajencev:

15. 12. 2022 bo izveden naključen žreb, s katerim bo izbranih 18 posameznikov izmed vseh sodelujočih, ki so preko kontaktnega obrazca oddali svoj odgovor. Sodelujoči preko kontaktnega obrazca oddajo svoje ime in priimek ter e-mail naslov.

Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko e-poštnega sporočila. Pogoj za izročitev nagrade je, da nagrajenec organizatorju v roku 7 dni po prejemu obvestila o izžrebanju pošlje še podatek o svojem stalnem oz. začasnem naslovu, davčno številko in številko mobilnega telefona in sicer kot odgovor na prejeto elektronsko sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa tretji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

4.2. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v točki 4.1. teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Nagrade bodo poslane po kurirju na naslov, ki ga bo sodelujoči posredoval preko e-poštnega sporočila. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade,

s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

6. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator osebne podatke nagrajencev obdeluje tudi:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen kurirski službi za dostavo nagrad in davčnim organom.

7. Končne določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na strani družbenega omrežja Facebook https://www.facebook.com/alpskomleko.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na strani www.detektorlazi.si in  https://www.l-m.si/nagradne-igre/ .

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Ljubljana, 16. 11. 2022

Facebook post – 7

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »#NajboljšiEGO, najboljši jaz.«

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »#NajboljšiEGO, najboljši jaz.« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Organizator).

Nagradna igra poteka v sodelovanju z družbo Herman & partnerji, d.o.o., matična številka: 8538123000, davčna številka: SI 38605066, s sedežem na naslovu: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, e-mail: info@herman-partnerji.si (v nadaljevanju Agencija).

Nagradna igra poteka od 11. 11. 2022 do vključno 02. 12. 2022 na družbenih omrežjih Instagram in Facebook, vendar Facebook/Instagram ni njen pokrovitelj, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom/Instagramom.

Namen nagradne igre je promocija izdelkov EGO s proteini. Nagradna igra je objavljena na spletnem naslovu https://www.facebook.com/jogurtego.

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) družbenega omrežja Instagram in Facebook, ki:

 • so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec),
 • se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinjajo, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil na svojem Instagram in/ali Facebook profilu objavijo fotografijo, ki ima v opisu #NajboljšiEGO (lahko tudi #NajboljsiEGO), s čimer pristajajo na vse pogoje v zvezi z igro in ki
 • sprejemajo pravila družbenega omrežja Facebook.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri agenciji, organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok). Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

3. Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri tako, da na svoj Instagram in/ali Facebook profil objavijo svojo fotografijo med športnim udejstvovanjem (kolesarjenje, hoja v hribe, tek, telovadba doma …). V opisu fotografije mora biti #NajboljšiEGO (lahko tudi #NajboljsiEGO).

Vsak posameznik lahko sodeluje večkrat in na obeh platformah, vendar lahko dobi samo 1 nagrado.

Fotografija mora biti javno dostopna:

 • Če je objavljena na Instagram profil, mora uporabnik imeti v nastavitvah izključeno opcijo “Private account”.
 • Če je obvjavljena na Facebook profil, mora uporabnik ob objavi fotografije (pod svojim imenom) izbrati publiko (audience), ki naj bo “Public”.

Zmagovalce bomo izbrali z žrebom, ki ga izvede Agencija. Žreba se med vsemi sodelujočimi na obeh platformah.

Pogoj za dostop do nagradne igre je, da sodelujoči aplikaciji družbenega omrežja Facebook ali Instagram dovoli avtomatičen dostop do svojih osnovnih podatkov, ki jih je predhodno posredoval družbenemu omrežju Facebook ali Instagram pri kreiranju svojega profila in so bili podani izključno na podlagi pravil in zahtev družbenega omrežja Facebook ali Instagram.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri ter iz skupnosti privržencev Facebook profila »EGO«.

Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izloči sodelujoče, za katere sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

4. Nagrade

Nagradni sklad igre je:

 • 20x bombažna vrečka EGO z novimi jogurti EGO s proteini v vrednosti 31,00 €
 • 1x gorski vikend oddih v hotelu Špik v Kranjski Gori za dve osebi v vrednosti 280,00 €.

Nagrajenec, ki prejme gorski oddih za dve osebi, dobi darilni bon, ki ga koristi v skladu z določbami ponudnika oddiha. V bon je vključeno: 2 nočitvi v hotelu Špik v dvoposteljni sobi za dve osebi, zajtrk za 2 osebi/dva dni, večerja za 2 osebi/dva dni, kopanje v hotelskem bazenskem kompleksu in 30% popust na storitve savnanja v Svetu savn. Za dodatne stroške, ki jih bo nagrajenec ustvaril med koriščenjem darilnega bona, vključno z morebitno izbiro storitev savnanja v Svetu savn, Organizator in Agencija ne odgovarjata in nagrajenec napram njima nima nobenih zahtevkov.

Izžrebanih bo skupaj 21 nagrad.

Žreb bo potekal: Nagrajence bomo izžrebali 03. 12. 2022.

4.1. Izbor nagrajencev:

3. 12. 2022 bo izveden naključen žreb, s katerim bo izbranih 21 posameznikov izmed sodelujočih, ki so v skladu s 3. členom teh pravil na svoj Instagram in/ali Facebook profil objavili fotografijo svojega aktivnega trenutka in v opis dodali #NajboljšiEGO (lahko tudi #NajboljsiEGO).

Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko zasebnega sporočila na družbenem omrežju Instagram ali Facebook.

Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec Organizatorju v roku 7 dni po prejemu obvestila o izžrebanju pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčno številko in številko mobilnega telefona, in sicer kot odgovor na zasebno IG ali FB sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa tretji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v točki 4.1. teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Nagrade bodo poslane po kurirju na naslov, ki ga bo sodelujoči posredoval preko zasebnega sporočila. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

6. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator osebne podatke nagrajencev obdeluje tudi:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen kurirski službi za dostavo nagrad in davčnim organom.

7. Končne določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na strani družbenega omrežja Facebook https://www.facebook.com/jogurtego.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na strani  https://www.l-m.si/nagradne-igre/.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 11. 11. 2022

 

DSC_8030

Ljubljanske mlekarne smo ob prihajajočem svetovnem dnevu voda v okviru svoje družbeno odgovorne zaveze S posluhom za jutri organizirale pogovor z osrednjo temo Skrb za vode. Pri tem smo se spraševali kam odteka voda in kaj to pomeni za živa bitja ter kam gre pri tem živilska industrija.

Cilj raziskave je bil ugotoviti vpliv izginjanja Triglavskega ledenika in stanje voda v dolini. Sledilni poskusi so pokazali, da voda odteka v najmanj dve dolini in odteka počasi. To potrjuje tezo, da bo izginotje ledenika vplivalo na oskrbo s pitno vodo v dolini.

Ljubljanske mlekarne smo začele podpirati projekt »Kam tečejo vode naših ledenikov« Geografskega inštituta Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU, ki raziskuje odtekanje vode iz Triglavskega ledenika, že leta 2016. Izsledke raziskave, katere začetki segajo v leto 1946, sta 17. marca v Vander Urbani Resort v Ljubljani ob simbolično praznem bazenu premierno predstavila mag. Miha Pavšek z Geografskega inštituta Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU in dr. Matej Blatnik z Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU.

IMG_6570

»Širša problematika pomanjkanja voda je vse bolj kritična glede porabe. Še bolj postaja kritična glede onesnaženja. Ne gre le za vprašanje ali bomo imeli vodo temveč ali bomo imeli obstoj, ker je tako onesnažena, » je opozoril prof. dr. Mihael Jožef Toman, redni profesor za Ekologijo in varstvo celinskih voda na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti, podpredsednik Slovenskega društva za zaščito voda. Poudaril je, da že obstaja svet, kjer ni pitne vode in da v Sloveniji živimo v prepričanju, da se nam to ne more zgoditi. A se nam to lahko še kako hitro zgodi: »voda je dobrina in ima ceno.«

Ljubljanske mlekarne se zavedamo svoje vloge v družbi. Smo živilsko predelovalno podjetje, ki ljudem zagotavlja hrano. Ob tem pa želimo delovati čim bolj trajnostno. »Na to pot smo stopili še preden je to postalo popularno, saj smo že leta 2013 postali del sheme EMAS. V 2021 smo za 3,9 % znižali porabo pare in za 0,9 % količino porabljene elektrike,« je dejala Maja Kalan Pongrac, vodja korporativnega komuniciranja v Ljubljanskih mlekarnah.

s posluhom za jutri – 960

A zgolj ozaveščanje ni dovolj. Zato smo ponosni, da smo lahko z našo prepoznavno blagovno znamko Alpsko podporniki takega projekta, ki ga izvaja Geografski inštitut Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU. Kot je izpostavil direktor Ljubljanskih mlekarn Tomaž Žnidarič: »brez vode ni mleka, naše glavne surovine in v Sloveniji imamo konkurenčno prednost, da imamo dovolj vode in da je ta kakovostna. Če bomo vlagali v take projekte, bomo lahko dobro poslovali tudi v prihodnje.« Na vprašanje kako lahko pomagajo potrošniki je direktor odgovoril: »Slovenija je samooskrbna in vsak potrošnik lahko naredi to, da kupuje lokalne izdelke, ki so pridelani iz slovenskega mleka in v Sloveniji. S tem bodo tudi omogočili, da slovenska podjetja nadalje vlagamo v tovrstne družbeno odgovorne projekte. Nenazadnje pa lahko vsak posameznik pravilno ločuje Tetra Pak embalažo, ki jo lahko v celoti recikliramo, če je ta pravilno odložena. Z majhnimi koraki se da narediti veliko.«

s posluhom za jutri – 960

6. marec je svetovni dan varčevanja z energijo, namenjen ozaveščanju o potrebi po zmanjšanju porabe energije z racionalnim in trajnostnim pristopom. V Ljubljanskih mlekarnah smo ga obeležili s posebnimi nalepkami za spodbujanje varčevanja energije in s praktičnimi nasveti za sodelavce.

Ljubljanske mlekarne smo kot del skupine Lactalis dolgoročno zavezani k varovanju okolja. K temu pristopamo strateško pod okriljem blagovne znamke družbene odgovornosti S posluhom za jutri, varovanje okolja pa smatramo tudi kot našo dolžnost kot nosilec certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

Povečevanje energetske učinkovitosti

Ves čas si prizadevamo povečevati energetsko učinkovitost. V letu 2021 smo količino porabljene elektrike na 1000 l predelanega mleka zmanjšali za 0,9 odstotka v primerjavi z letom 2020. Prav tako je bila količina porabljene pare v 2021 za 3,7 odstotkov manjša kot leto poprej.

V podjetju izvajamo ukrepe za zmanjšanje porabe energije kot so recimo vnovična uporaba odpadne energije, izbor novih energetsko učinkovitih naprav, nastavitve ogrevanja na časovne intervale, ogrevanje z odpadno toploto, ki nastaja pri hlajenju sterilizatorjev in kompresorjev idr.

Nasveti za varčevanje z energijo

Skrbi za okolje so zavezani tudi vsi zaposleni v Ljubljanskih mlekarnah, za katere smo pripravili nekaj praktičnih nasvetov za varčevanje z energijo:

 1. Redno ugašanje elektronskih naprav.
 2. Nastavitev gretja prostorov med 20°C in 21°C.
 3. Pravilno prezračevanje prostorov.
 4. Koriščenje naravne svetlobe.
 5. Zapiranje vhodnih vrat v hladilnice.
izklopi se – 960

Nalepke »Izklopi me – izklopi se«

Za sodelavce, ki delo opravljajo na prenosnih ali namiznih računalnikih, smo pripravili nalepke, ki spodbujajo, da računalnike in monitorje po koncu dela izklopijo, s čimer bomo prihranili pri porabi električne energije. Poleg izklapljanja računalnikov, pa nalepke sodelavce spodbujajo tudi k temu, da se v prostem času odklopijo od dela, ne pošiljajo e-poštnih sporočil sodelavcem in se spočijejo, saj je usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja pomembno za njihovo zdravje in navsezadnje tudi za produktivnost, inovativnost, kreativnost.

S posluhom za jutri

Naša naloga je, da naredimo vse, kar zmoremo, da bo naše delovanje trajnostno naravnano, gospodarno ter prijazno do družbe in okolja.

 

2022-Mumetnost-nagradna-igra-540×960[9]

Prepustite se čarom mumetnosti, lepoti proste paše in dobroti pristnega mleka. V veliki nagradni igri Postani mumetnik lahko sodelujte na 2 načina:

a) Na prodajnem mestu:

 1. v trgovini kupite izdelek MU,
 2. fotografirate račun,
 3. ga s telefona naložite na mumetnost.si in se potegujete za čudovite mumetniške nagrade.

Nagrade si oglejte na www.mumetnost.si in obenem spoznajte, kako so naše krave postale prave umetnice.

Nagradna igra poteka od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022.

b) Na Facebook profilu MU:

V nagradni igri lahko sodelujete tudi na Facebook strani Mu med 1. 3. 2022 in 31. 3. 2022. Nagradili bomo 20 sodelujočih.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

 

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »Postani mumetnik«

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »Postani mumetnik«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke MU.

 

1. Organizator in izvajalec nagradne igre

Organizator nagradne igre je družba Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, matična št.: 5048257000, davčna št.: 93710593 (v nadaljevanju: organizator).

Izvajalec nagradne igre je družba Herman & partnerji DK, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, matična št.: 8538123000, davčna št.: 38605066 (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra poteka na spletni strani https://mumetnost.l-m.si in na uradnem Facebook profilu Mu, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, je ne podpira ali upravlja, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec oziroma nagrajenec, je organizator. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

2. Trajanje nagradne igre 

a) Nagradna igra na spletni strani poteka od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022.
b) Nagradna igra na Facebook strani Mu poteka od 3. 2022 do 31. 3. 2022.

3. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani https://mumetnost.l-m.si, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Druge osebe, ki se prijavijo oziroma sodelujejo v nagradni igri, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Način sodelovanja v nagradni igri

a) Sodelovanje na spletni strani

V nagradni igri se sodeluje na podlagi naloženega računa na spletno stran: https://mumetnost.l-m.si

1. korak: udeleženec v obdobju od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022 v okviru enega nakupa kupi vsaj en (1) jogurt MU;
2. korak: udeleženec skenira QR kodo ali gre na spletno mesto: https://mumetnost.l-m.si, kjer naloži fotografijo računa, iz katerega je razviden nakup vsaj enega (1) jogurta MU.
3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec na spletni strani izbere nagrado, telefonska stevilka) za katero se v nagradni igri želi potegovati, ter se s tem uvrsti v žrebanje za dotičen izdelek. Zatem izpolni osebne podatke (ime, priimek, elektronska pošta, telefonska številka) in odda naročilo.

Oddaja naročila predstavlja soglasje s predmetnimi splošnimi pogoji. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri.

b) Sodelovanje na Facebook strani Mu

Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči na Facebook strani Mu odgovoriti na nagradno vprašanje. Nagrajenec bo izžreban med vsemi sodelujočimi, ki bodo pod objavo na časovnici v komentarju odgovorili na nagradno vprašanje. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (npr. dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.

5. Nagrade in žrebanje nagrad

a) V nagradni igri na spletni strani

Organizator bo podelil nagrade:

 • 160 x pristne majice, 3 različni mumetniški potiski
 • 200 x pristne šalčke emajl, 5 različnih mumetniških potiskov
 • 60 x ART BOX

Tedenske nagrade:

V obdobju trajanja nagradne igre se izvedejo 4 žrebanja in se vsak teden podeli 40 x pristne majice, 50 x pristne šalčke, 15 x pristen ART BOX.

Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele. Rezultati žreba so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Termini tedenskih žrebanj: 

Žrebanje Sodelujejo vsi, ki so skladno z 2. točko pravil naložili račun na spletno mesto

11.03.2022             od 1. 03. 2022 do 10. 03. 2022 do 24:00

18.03.2022             od 11. 03. 2022 do 17. 03. 2022 do 24:00

25.03.2022             od 18. 03. 2022 do 24. 03. 2022 do 24:00

01.04.2022             od 25. 03. 2022 do 31. 03. 2022 do 24:00

b) V nagradni igri na Facebook strani Mu

Organizator nagradne igre bo podelili nagrade:

 • 4 x ART BOX
 • 4 x set pristne šalčke
 • 12 x pristne majice.

Tedenske nagrade:

V obdobju trajanja nagradne igre se izvedejo 4 žrebanja in se vsak teden podeli 1 x pristen ART BOX, 1 x set pristnih šalčk in 3 x pristne majice.

Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele. Rezultati žreba so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagradna vprašanja bodo zastavljena:

3. 3. 2022 (1x artbox, 1x set skodelic, 3x majica) – čas za odgovor do 10. 3. 2022 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.

10. 3. 2022 (1x artbox, 1x set skodelic, 3x majica) – čas za odgovor do 17. 3. 2022 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.

17. 3. 2022 (1x artbox, 1x set skodelic, 3x majica) – čas za odgovor do 24. 3. 2022 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.

24. 3. 2022 (1x artbox, 1x set skodelic, 3x majica) – čas za odgovor do 31. 3. 2022 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.

Sodelujoči lahko na posamezno nagradno vprašanje odgovori enkrat, lahko pa odgovarja na več nagradnih vprašanj.

Žrebanje poteka v prostorih družbe Herman in partnerji DK, d.o.o. Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom.

V primeru, da je na dan žrebanja praznik, se žrebanje prestavi na naslednji delovni dan.

6. Obveščanje nagrajencev

a) V nagradni igri na spletni strani

Prejemnike nagrad (ime in priimek) se v roku 5 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani https://mumetnost.l-m.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na e mail naslov, ki je bil pravilno izpolnjen ob sodelovanju v nagradni igri ob priloženem računu.

Če se tekom obveščanja izkaže, da izžrebanec ni posredoval pravilnih osebnih podatkov oziroma so ti nepopolni na način, da onemogočajo identifikacijo nagrajenca oziroma izročitev nagrade, izžrebanec do nagrade ni upravičen, organizator pa namesto njega izžreba novega nagrajenca, in sicer iz seznama sodelujočih, ki so v nagradni igri sodelovali v tednu, v katerem je bil izžreban izločeni izžrebanec.

b) V nagradni igri na Facebook strani MU

Organizator nagradne igre bo po vsakem žrebanju nagrajence obvestil v komentarju pod njihovo objavo in jih naslednji dan objavil na Facebook časovnici. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila na zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne sporočiti ime, priimek in naslov nagrajenca.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

7. Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani https://mumetnost.l-m.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

8. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, ki jih zahteva organizator.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

9. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Organizator osebne podatke nagrajencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če sodelujoči svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče.

Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec, uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo podelitve nagrade.

Organizator osebne podatke nagrajencev (ime, priimek, naslov) obdeluje:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi ponudnik storitev interneta sodelujočega, kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Letališka 33, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov in davčnim organom.

10. Kontakt

Udeleženec lahko kontaktira organizatorja in izvajalca za pojasnila, vezana na nagradno igro. Kontaktni podatki organizatorja in izvajalca so sledeči:

Organizator in upravljalec:
Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Info center za potrošnike
Telefon: 080 11 44,
E-mail: info@si.lactalis.com
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Izvajalec in obdelovalec:
Herman & partnerji, DK,  d.o.o.
Telefon: 051 237 305
E-mail: anja.mitrovic@herman-partnrji.si
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 16:00.

11. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani https://mumetnost.l-m.si.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani https://mumetnost.l-m.si.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 28. 02. 2022

Ljubljanske mlekarne, d.o.o.

 

 

Izbran produkt leta – spletna stran

Slovenski kupci so v raziskavi enega vodilnih svetovnih podjetij za raziskave NielsenIQ izbrali naše jogurte Mu Athentikos za Izbran produkt leta 2022.

Mu Athentikos v kilogramskem pakiranju je postal zmagovalec v kategoriji grški tip jogurta. Gre za največjo globalno raziskavo novosti, sprememb in inovacij izdelkov in storitev široke potrošnje, ki je bila v Sloveniji opravljena že 10 leto zapored.

Grški tip jogurtov Mu Athentikos so prepoznavni po svojem polnem okusu in kremasti teksturi. Kilogramsko družinsko pakiranje jogurta, ki je narejen iz mleka slovenskega porekla, pa ponuja še več različnih možnosti uporabe tega vsestranskega izdelka v kuhinji.

»Veseli smo, da so nam slovenski kupci izkazali zaupanje in za Izbran Produkt leta 2022 izbrali naš grški tip jogurta »Mu Athentikos, naravni jogurt; 1 kg«. To je za nas znak, da imamo inovativne in kakovostne izdelke, po katerih slovenski kupci z veseljem posežejo. Še posebej ponosni smo, da je bilo izbrano ravno pakiranje v kilogramskem vedru, ki prinese v gospodinjstva manj embalaže,« je o prejemu prestižne nagrade povedala vodja korporativnega komuniciranja Maja Kalan Pongrac.

Pridružite se nam kot VODJA KLJUČNIH KUPCEV (m/ž).

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

training-g47b89eec7_1920

Pri nas vam bo všeč, ker boste:

 • odgovorni za poslovanje, sodelovanje in realizacijo zastavljenih načrtov s ključnim kupcem,
 • odgovorni za pripravo in realizacijo količinskega in vrednostnega plana ter doseganje strateških ciljev skupine,
 • odgovorni za profitabilnost in grajenje odnosov s ključnimi kupci,
 • spremljali trg, konkurenco ter proaktivno ukrepali v primeru odmikov od načrtov na nivoju podjetja,
 • samostojno pripravljali zahtevnejše analize profitabilnosti asortimana in konkurence ter pripravljali predloge, ki soustvarjajo prodajno in marketinško strategijo podjetja,
 • predstavljali, se dogovarjali in izvajali prodajne aktivnosti na nivoju iniciativ in blagovnih znamk z namenom maksimiranja učinka za podjetje,
 • aktivno sodelovali pri pripravi strateških usmeritev in aktivnosti na področju prodaje in trženja produktov in storitev,
 • obiskovali teren ter postali mentor komercialistom na terenu, usmerjali in sodelovali z ostalimi oddelki,
 • ocenjevali in optimizirali prodajne aktivnosti.

Želimo si osebe, ki:

 • bo v Ljubljanske mlekarne prihajala zavzeta in motivirana, da dosega odlične prodajne rezultate,
 • bo empatična,
 • bo znala izzivati določene poslovne odločitve, a jih po drugi strani kdaj tudi razumela in sprejela ter uresničila na trgu,
 • bo sodelovala z dobro uigrano prodajo ekipo,
 • se bo vsak dan veliko naučila in svoje znanje nesebično delila,
 • bo predano iskala načine za reševanje vsakodnevnih izzivov.


Nudimo
:

 • dinamično delo znotraj skupine Lactalis,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja (individual development plan) ter izobraževanja,
 • nagrajevanje uspešnosti in doseženih rezultatov,
 • delovno razmerje za nedoločen čas, s 6-mesečno poskusno dobo.

 

Če je oglas v vas vzbudil zanimanje, vas vabimo, da svojo prijavo skupaj z življenjepisom oddate na tej povezavi do 6. 3. 2022.

Pridružite se nam kot SKRBNIK MATIČNIH PODATKOV (m/ž).

Ljubljanske mlekarne z zavzetimi in ambicioznimi sodelavci že šest desetletij krojimo mlečni trg v Sloveniji. Tudi danes kot del skupine Lactalis, največje mlekarske industrije, zasledujemo in ustvarjamo trende na trgu mleka in mlečnih izdelkov.

seo-g7b8452498_1920

Vaše odgovornosti in naloge bodo:

 • vzdrževanje in skrbništvo baze matičnih podatkov različnih skupin materialov / kupcev (dnevna raba SAP programske opreme),
 • skrb za vsebinsko kontrolo zahtevkov (odpiranje novih materialov / kupcev ali sprememb le teh),
 • skeniranje in vnos prodajnih pogodb v elektronski arhiv, odgovornost za arhiviranje nastale dokumentacije,
 • vnos kreditnih limitov in razredov tveganja za nove kupce in ažuriranje le teh na podlagi prejetih zahtevkov,
 • vnos in ažuriranje cenikov, akcijskih popustov in rabatov na podlagi prejetih zahtevkov.

 

Želimo si, da kandidati izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • zaključena najmanj V. stopnja izobrazbe,
 • izkušnje z delom v programu SAP,
 • napredena raba MS Office (predvsem Excel),
 • ciljna naravnanost, natančnost, organiziranost ter sposobnost postavljanja prioritet.

Nudimo:

 • zaključena najmanj V. stopnja izobrazbe,
 • izkušnje z delom v programu SAP,
 • napredena raba MS Office (predvsem Excel),
 • ciljna naravnanost, natančnost, organiziranost ter sposobnost postavljanja prioritet.


Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas – nadomeščanje porodniškega dopusta.

Če je oglas v vas vzbudil zanimanje, vas vabimo, da svojo prijavo, skupaj z življenjepisom in kratkim motivacijskim pismom, do 3. 3. 2022 oddate na tej povezavi.

Postani inženir/ka v industriji v mednarodnem podjetju.

Si ravno zaključil/a študij elektrotehnike ali mehatronike in iščeš karierno priložnost? Želiš razviti svojo kariero kot inženir/ka v proizvodnji v mednarodnem podjetju?

Ljubljanske mlekarne, vodilna mlekarna v Sloveniji in del največje mlekarske skupine na svetu Lactalis, razpisuje program Industrial seed. Zaposlili bomo zelo mlade strokovnjake, ki boste lahko v našem podjetju razvijali svoj potencial in talent. Gre za 2-letni program, ki bo udeležencem omogočil pridobivanje praktičnih izkušenj in seznanitev s proizvodnimi procesi v različnih podjetjih in državah znotraj družbe Lactalis.

Industrial Seed – Ljubljanske mlekarne – 1200×1200

Izbran/a kandidat/ka bo:

 • dobil/a zaposlitev v podjetju na delovnem mestu inženirja/inženirke
 • svoje teoretično znanje izpopolnjeval/a v obliki neprecenljive kombinacije usposabljanja na delovnem mestu, v učilnici, usposabljanja na daljavo, pridobivanja izkušenj v vsaj 4 različnih državah,
 • razvijal/a poleg tehničnega znanja tudi mehke veščine,
 • dobil/a mentorja, ki ga/jo bo vodil skozi celoten proces usposabljanja in polno podporo vseh, ki sodelujejo v programu, tudi iz drugih držav.


Kandidat/ka mora imeti:

 • zaključen študij (VI/VII stopnja izobrazbe) s področja elektrotehnike ali mehatronike,
 • tehnično znanje s področja elektrotehnike ali mehatronike,
 • dobre komunikacijske sposobnosti,
 • pripravljenost na timsko delo,
 • usmerjenost v rezultate,
 • prilagodljivost, proaktivnost,
 • željo po reševanju problemov, dajanju pobud za izboljšave,
 • tekoče znanje angleškega jezika.


Proces prijave:

Če izpolnjuješ vse naštete pogoje, te vabimo, da se prijaviš prek e-pošte na tanja.zigon@si.lactalis.com (v zadevo pripiši: Industrial seed). Z veseljem bomo prebrali tvoj življenjepis in motivacijsko pismo v angleškem jeziku ter odgovorili na morebitna dodatna vprašanja.


Rok za prijavo je 31. 8. 2022

V avgustu in začetku septembra 2022 bodo organizirani intervjuji na sedežu Ljubljanskih mlekarn v Ljubljani. Končna izbiro naredi podjetje.
Program se začne v začetku oktobra 2022.

Še vedno lahko postaneš inženir/ka v industriji v mednarodnem podjetju. Rok za prijavo
na program Industrial Seed smo podaljšali do 19. septembra 2022.

 

Si ravno zaključil/a študij elektrotehnike ali mehatronike in iščeš karierno priložnost? Želiš razviti svojo kariero kot inženir/ka v proizvodnji v mednarodnem podjetju?

Ljubljanske mlekarne, vodilna mlekarna v Sloveniji in del največje mlekarske skupine na svetu Lactalis, razpisuje program Industrial Seed. Zaposlili bomo zelo mlade strokovnjake, ki boste lahko v našem podjetju razvijali svoj potencial in talent. Gre za 2-letni program, ki bo udeležencem omogočil pridobivanje praktičnih izkušenj in seznanitev s proizvodnimi procesi v različnih podjetjih in državah znotraj družbe Lactalis.

Industrial Seed – Ljubljanske mlekarne

Izbran/a kandidat/ka bo:

 • dobil/a zaposlitev v podjetju na delovnem mestu inženirja/inženirke
 • svoje teoretično znanje izpopolnjeval/a v obliki neprecenljive kombinacije usposabljanja na delovnem mestu, v učilnici, usposabljanja na daljavo, pridobivanja izkušenj v vsaj 4 različnih državah,
 • razvijal/a poleg tehničnega znanja tudi mehke veščine,
 • dobil/a mentorja, ki ga/jo bo vodil skozi celoten proces usposabljanja in polno podporo vseh, ki sodelujejo v programu, tudi iz drugih držav.


Kandidat/ka mora imeti:

 • zaključen študij (VI/VII stopnja izobrazbe) s področja elektrotehnike ali mehatronike,
 • tehnično znanje s področja elektrotehnike ali mehatronike,
 • dobre komunikacijske sposobnosti,
 • pripravljenost na timsko delo,
 • usmerjenost v rezultate,
 • prilagodljivost, proaktivnost,
 • željo po reševanju problemov, dajanju pobud za izboljšave,
 • tekoče znanje angleškega jezika.


Proces prijave:

Če izpolnjuješ vse naštete pogoje, te vabimo, da se prijaviš prek e-pošte na tanja.zigon@si.lactalis.com (v zadevo pripiši: Industrial seed). Z veseljem bomo prebrali tvoj življenjepis in motivacijsko pismo v angleškem jeziku ter odgovorili na morebitna dodatna vprašanja.


Rok za prijavo je 19. 9. 2022

V drugi polovici septembra 2022 bodo organizirani intervjuji na sedežu Ljubljanskih mlekarn v Ljubljani. Končna izbiro naredi podjetje.
Program se začne v začetku oktobra 2022.