EGO_proteini_dodatni_banner_281x500px

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »#NajboljšiEGO, najboljši ti.«

 

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »EGOcentrična nagradna igra« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Organizator).

Nagradna igra poteka v sodelovanju z družbo Herman & partnerji DK, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, matična številka: 8933464000, davčna številka: SI 29491312) (v nadaljevanju Agencija).

Nagradna igra poteka od 24. 2. 2023 do vključno 23. 3. 2023 na družbenem omrežju Facebook, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec nagradne igre, ni družbeno omrežje Facebook, ampak Organizator in Agencija.

Namen nagradne igre je promocija izdelkov EGO s proteini. Nagradna igra poteka na Facebook profilu »Ego« in je objavljena na spletnem naslovu https://www.facebook.com/jogurtego.

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) družbenega omrežja Facebook, ki:

 • so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec),
 • se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinjajo, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil v komentar pod objavo z nagradnim vprašanjem objavijo fotografijo, s čimer pristajajo na vse pogoje v zvezi z igro,
 • sprejemajo pravila družbenega omrežja Facebook.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri agenciji, organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok). Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno, prav tako sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

3. Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri tako, da na časovnici Facebook profila Ego v komentar pod nagradnim vprašanjem objavijo svojo fotografijo med hojo v hribih, svoj najljubši pripomoček med telovadbo/telovadni prostor/sebe med telovadbo, obrok z jogurtom ali najljubšo telovadno vajo.

Nagradna vprašanja bodo zastavljena:

 • dne 24. 2. 2023 – čas za odgovor do 2. 3. 2022 do 10.00.
 • dne 3. 3. 2023 – čas za odgovor do 9. 3. 2023 do 10.00.
 • dne 10. 3. 2023 – čas za odgovor do 16. 3. 2023 do 10.00.
 • dne 17. 3. 2023 – čas za odgovor do 23. 3. 2023 do 10.00.

Sodelujoči lahko na posamezno nagradno vprašanje odgovori enkrat, lahko pa odgovarja na več nagradnih vprašanj.

Zmagovalce bomo izbrali z žrebom, ki ga izvede Agencija.

Pogoj za dostop do nagradne igre je, da sodelujoči aplikaciji družbenega omrežja Facebook dovoli avtomatičen dostop do svojih osnovnih podatkov, ki jih je predhodno posredoval družbenemu omrežju Facebook pri kreiranju svojega profila in so bili podani izključno na podlagi pravil in zahtev družbenega omrežja Facebook.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri ter iz skupnosti privržencev Facebook profila »EGO«.

Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izloči sodelujoče, za katere sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. V primeru, da se izkaže, da je sodelujoča oseba neresnična ali namišljena, si Organizator pridržuje pravico, da takšnega udeleženca izključi iz nagradne igre. V primeru, da je sodelujoča oseba na kakršenkoli način zlorabila nagradno igro ali za to obstaja samo sum, si Organizator pridržuje pravico, da takšno osebo izloči iz nagradne igre. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

4. Nagrade

Nagradni sklad igre je:

 • 3 x pohodne palice in naglavna svetilka
 • 3 x mešalnik za smutije
 • 3 x nahrbtnik in plastenka z vodo
 • 3 x elastika za vadbo in knjižica z idejami

Organizator in Agencija ne odgovarjata in nagrajenec napram njima nima nobenih zahtevkov.

Izžrebanih bo skupaj 12 nagrad.

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 evrov.

4.1. Izbor nagrajencev:

Nagrajence za posamezno nagradno igro bomo izžrebali v roku treh delovnih dni od zaključka nagradne igre (skladno z zapisom točke 3).

Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko zasebnega sporočila na družbenem omrežju Facebook.

Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec Organizatorju v roku 7 dni po prejemu obvestila o izžrebanju pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in sicer kot odgovor na zasebno FB sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa četrti odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

Nagrajenec do nagrade ni upravičen in nagrada se ne podeli tudi v primeru, če:

 • nagrade ne prevzame v roku 15 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade;
 • s prejemom nagrade ne soglaša ali če
 • krši pričujoča pravila.

Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v točki 4.1. teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Nagrade bodo poslane po kurirju na naslov, ki ga bo sodelujoči posredoval preko zasebnega sporočila. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

6. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator osebne podatke nagrajencev obdeluje tudi:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen kurirski službi za dostavo nagrad in davčnim organom.

7. Končne določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na strani družbenega omrežja Facebook https://www.facebook.com/jogurtego.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na strani  https://www.l-m.si/nagradne-igre/.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Ljubljana, 16. 02. 2023

Nagrajenci nagradne igre “Ogled dirke po Franciji”

1.nagrada –  darilni bon za 2 osebi  – ogled dirke po Franciji

Jože G.

Vanja J.

2.nagrada – darilni bon v vrednosti 40 € za trgovino Spar in Interspar

Lucija B.

Renata B.

Gabrijela G.

Srečko K.

Velen B.

Štefka J.

Gordana K.

Tina J.

Matjaž V.

Damjan D.

3.nagrada – paket izdelkov Ljubljanskih Mlekarn v ocenjeni vrednosti 40 €

Vedrana F.

Katarina V. Č.

Andrej B.

Janko B.

Primož O.

Laura M.

Alenka S.

Edita G.

Mojca B.

Drago N.

LM-SPAR-TBV_key.visual_05.2024

PRAVILA NAGRADNE IGRE
“Ogled dirke po Franciji”

 

1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »Ogled dirke po Franciji« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je družba Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, matična številka: 5048257, davčna št. SI 93710593 (v nadaljevanju: organizator).

Nagradno igro v imenu Organizatorja na teritoriju Republike Slovenije, izvaja agencija MPG PLUS, agencija za marketing, d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, davčna št. SI 17143632 (v nadaljevanju: Agencija MPG), skupaj s svojim podizvajalcem, družbo 2Mobile, svetovanje in posredovanje, d.o.o.., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, davčna št. SI 82898286 .

Pravila vsebujejo določila, ki se nanašajo na Organizatorja nagradne igre in Agencije MPG, način prirejanja nagradne igre, nagradnem skladu, pogojih za sodelovanje, načinu obveščanja udeležencev nagradne igre, odgovornosti Organizatorja in Agencije MPG do udeležencev nagradne igre ter drugih zadevah, ki so pomembne za prirejanje nagradne igre v blagu.

Skrbnik za dostavo nagrad nagrajencem je MPG Plus d.o.o., e-pošta: nagradne.igre@mpgplus.si.

Vsi, ki pristopijo k nagradni igri, s sodelovanjem v celoti sprejemajo ta Pravila, so z njimi seznanjeni, ter se s sodelovanjem v nagradni igri pod pogoji kot iz Pravil izhajajo, v celoti strinjajo.

 

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE IN TRG, NA KATEREM JE NAGRADNA IGRA ORGANIZIRANA

Organizira se nagradna igra blaga in storitev.

Ime nagradne igre je “ Ogled dirke po Franciji “.

Nagradna igra je organizirana na ozemlju Republike Slovenije v času od 12.06.2024 do 02.07.2024.

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.l-m.si.

 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje. Mladoletne osebe in osebe, ki nimajo (polne) poslovne sposobnosti v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

4. OPIS NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka v času od 12.06.2024 od 00:00 ure do 02.07.2024 do 23:59 ure.

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

(1) na podlagi nakupa najmanj 3 (treh) izbranih izdelkov, ki jih daje na trg organizator, v trgovini SPAR ali INTERSPAR in posredovanjem SMS sporočila:

 1. KORAK: Udeleženci v času trajanja nagradne igre v kateri koli trgovini Spar ali Interspar opravijo nakup najmanj treh izbranih izdelkov, ki jih na trg daje organizator, in sicer udeleženec lahko izbira med sledečimi blagovnimi znamkami:
 • Alpsko mleko
 • Mu
 • Ego
 • President Jošt
 • Maxim Premium
 • Planica
 • Stay strong pro

Za kupljene izdelke udeleženec shrani račun.

 1. KORAK: udeleženec na telefonsko številko 6111 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo LM, ime in priimek ter številko računa, s katerim je udeleženec kupil vsaj tri izbrane izdelke (primer: LM Janez Novak 123456).

Po posredovanju SMS sporočila udeležen prejme potrditveni SMS, ki se glasi: »Pozdravljeni, hvala za sodelovanje. Prosim shranite racun za nagradno igro LM. Nagrajenci in pogoji so objavljeni na spletni strani www.l-m.si.

Udeleženec lahko potrditveni SMS prejme tudi v primeru, da ni poslal vseh zahtevanih podatkov. V takem primeru se prijava za sodelovanje v nagradni igri šteje za neveljavno.

Obveznosti udeleženca glede računa: udeleženec lahko z enim računom v nagradni igri sodeluje zgolj enkrat. Večkratna prijava udeleženca z istim računom ni veljavna, upošteva se zgolj prva prijava. Na računu so lahko tudi drugi kupljeni artikli.

Račun je udeleženec dolžan hraniti ves čas trajanja nagradne igre in tudi po njenem zaključku, in sicer vse do 01.08.2024.

Dobitnik nagrade je na zahtevo agencije MPG dolžan predložiti originalni račun, ki vsebuje originalno številko računa in kot dokazilo o opravljenem nakupu. Na računu so lahko tudi drugi kupljeni izdelki. (2) z napisanim kuharskim receptom, ki jo udeleženec posreduje na elektronski naslov nagradne.igre@mpgplus.si

Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov nagradne.igre@mpgplus.si pošlje poljubni kuharski recept, ki kot sestavino vsebuje vsaj enega izmed izdelkov organizatorja (npr. izdelki Alpsko mleko, MU, President Jošt ipd).  V elektronskem sporočilu mora poleg recepta dopisati, da se strinja s Splošnimi pogoji nagradne igre in predložiti naslednje podatke: ime, priimek in datum rojstva.

Če recept ni avtorsko delo, ampak je kopiran iz drugih virov oziroma ga je generirala umetna inteligenca, če recept ne vsebuje izdelkov organizatorja, ali če je vsebina recepta neprimerna in iz nje izhaja kakršno koli spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti, se prijava udeleženca šteje za neveljavno. Prijava udeleženca prav tako ni veljavna, če je prijava nepopolna oziroma ji manjka kateri od zahtevanih elementov (recept, osebni podatki). Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitnim posredovanjem neavtorskega dela. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšen recept poslal.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – receptu v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice.

SMS sporočila oziroma poslani recepti, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.

 

5. NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad je sestavljen iz blaga in storitev.

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne bo podeljenih več nagrad od števila, ki je navedeno v teh pravilih niti jih ni mogoče zamenjati za druge nagrade ali denar. Če nagrada iz kakršnega koli razloga ni na voljo, si organizator pridržuje pravico, da jo po lastni presoji nadomesti z drugo nagrado enake ali višje vrednosti.

Skupni nagradni sklad znaša 2.760 € in je sestavljen iz naslednjih nagrad:

– 10 x tretja nagrada: paket izdelkov Ljubljanskih Mlekarn v ocenjeni vrednosti 40€

– 10 x druga nagrada: darilni bon v vrednosti 40€ za trgovino Spar in Interspar

– 2 x glavna/prva nagrada: darilni bon za 2 osebi  – ogled dirke po Franciji v vrednosti 980€ in je sestavljena iz:

 • 2 x nočitev v dvoposteljni sobi v hotelu 2/3* z zajtrkom
 • 2 x nočna vožnja (prvi in četrti dan)
 • Čas potovanja 5 dni
 • Turistična taksa za 2 nočitve za 2 osebi
 • Avtobusni prevoz na vseh navedenih relacijah s cestnimi in parkirnimi stroški, ogledi etap Tour de France po programu z ogledom dirke ob cesti, vodnik, organizacija in izvedba potovanja

Nagrada ne vključuje prevoza z naslovov zmagovalca/spremljevalcev do lokacije zbora – LJUBLJANA PARKIRIŠČE DOLGI MOST ob odhodu in prihodu. Izvedba prve nagrade – potovanja bo potekala po splošnih pogojih turistične agencije Kompas www.kompas.si/splosni-in-posebni-pogoji/ .

Organizator nagradne igre ni odgovoren za organizacijo potovanja, ki ga s predmetno nagradno igro podarja. V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja potovanja, dobitnik nagrade prejme bon turistične agencije Kompas v protivrednosti glavne nagrade.

NAČIN IN POSTOPEK ŽREBANJA

Vsi udeleženci nagradne igre bodo vključeni v bazo podatkov, iz katere bodo izžrebani nagrajenci.

Vsaka prijava za sodelovanje v nagradni igri v skladu s temi pogoji in v času trajanja nagradne igre, bo vključena v bazo podatkov, iz katere bo sistem (ustrezna programska oprema) na podlagi definiranega algoritma pod nadzorom Agencije MPG in tri članske komisije, ki jo vključujejo zaposleni organizatorja in agencije, samodejno izžrebal naključnega nagrajenca.

Ena oseba ne more biti dobitnik prve, druge ali tretje nagrade več kot enkrat, lahko pa je prejemnik vsake izmed njih.

TERMINI ŽREBANJA NAGRADNE IGRE

Žrebanje vseh nagrajencev bo dne 03.07.2024.

Opravilo se bo več žrebanj, in sicer najprej žrebanje za tretjo nagrado, nato žrebanje za drugo nagrado ni nazadnje žrebanje za prvo nagrado. Objava nagrajencev bo na spletni strani www.l-m.si najkasneje v 15 dneh od dneva žrebanja nagrajenca.

ŽREBANJE IN DOLOČITEV REZERVNIH NAGRAJENCEV

Za vsako vrsto nagrade bo izžrebanih 5 (pet) rezervnih nagrajencev (skupaj torej 15 (petnajst) rezervnih nagrajencev).

Prvi rezervni nagrajenec je udeleženec, ki je izžreban kot naslednji po izžrebanem prvem nagrajencu in ki prejme nagrado v primeru, da je prvi izžrebani nagrajenec iz kakršnega koli razloga, določenega v teh pravilih, diskvalificiran kot nagrajenec ali kadar koli v tej nagradni igri odstopi od sodelovanja ali se odreče nagradi.

Drugi in vsak naslednji rezervni nagrajenec je udeleženec, ki je bil izžreban kot naslednji po prejšnjem izžrebanem rezervnem nagrajencu in ki prejme nagrado v primeru, da sta prvi izžrebani nagrajenec in prvi izžrebani rezervni nagrajenec iz kakršnega koli razloga, določenega v teh pravilih, diskvalificirana kot nagrajenca ali kadar koli v tej nagradni igri odstopita od sodelovanja ali se odrečeta nagradi, in sicer po vrstnem redu, v katerem je bil izžreban kot rezervni nagrajenec.

 

6. NADZOR NAD POSTOPKOM ŽREBA NAGRAD

O izidu določitve nagrajenca se vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke: naziv organizatorja, ime nagradne igre, kraj in čas določitve nagrajenca, imena in priimke članov komisije, način določitve nagrajenca, ime in priimek nagrajenca ter naziv in vrednost nagrade.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Zmagovalci bodo izžrebani iz baze vseh prijavljenih z naključnim žrebanjem.

V nagradni igri sodeluje vsaka prijava, ki je v skladu s pogoji teh pravil.

NAČIN OBJAVE ZMAGOVALCEV NAGRADNE IGRE

Nagradni sklad in nagrajenci nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani www.l-m.si.

Organizator ne bo objavil osebnih podatkov nagrajenca, temveč le ime in prvo črko priimka nagrajenca in nagrado.

 

7. OBVEŠČANJE ZMAGOVALCEV O DOBLJENIH NAGRADAH

Prejemnike prve nagrade po prejemu podatkov agencija MPG poveže s turistično agencijo Kompas s katero se potem dogovori o vseh nadaljnjih podrobnosti in informacijah.

Prejemniki druge nagrade to prevzamejo nagrado v poslovalnici Spar oziroma Interspar, ki je najbližja njihovemu naslovu bivališča v Republiki Sloveniji po predhodnem dogovoru z agencijo MPG. Agencija MPG se z nagrajenci dogovori za točen datum in trgovino za prevzem.

Prejemniki tretje nagrade prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.l-m.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade Agenciji MPG v roku 8 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic/e-mail) pošlje (1.) naslednje osebne podatke:

–           ime in priimek,

–           naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,

–           davčno številko,

ter v primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila (2.) sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in da so bili kupljeni vsaj trije izbrani izdelki, in sicer na elektronski naslov nagradne.igre@mpgplus.si­­­­­­­­­­ ali priporočeno po pošti na naslov MPG PLUS, agencija za marketing, d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: nagradna igra Ogled dirke po Franciji.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada podeli rezervnemu nagrajencu.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali Agenciji MPG, na kontakt, navedene v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada podeli rezervnemu nagrajencu.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

 

8. POSTOPEK V PRIMERU ODPOVEDI NAGRADNE IGRE

Organizator ima pravico z javnim obvestilom enostransko odpovedati nagradno igro v kateri koli fazi, če nastopi dogodek višje sile. Predvsem, vendar ne izključno, razglasitev epidemije nalezljive bolezni na območju Republike Slovenije ali delu njenega ozemlja, razglasitev izrednih razmer in drugi ukrepi pristojnih državnih organov, ki omejujejo izvedba nagradne igre in/ali podelitev in prevzem nagrad.

Če nastopi katera od zgoraj navedenih okoliščin, bosta žreb in podelitev nagrad z enostranskim sklepom organizatorja nemudoma prekinjena, organizator pa bo javno objavil razloge, zaradi katerih sta bila žreb in podelitev nagrad prekinjena.

 

9. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA DO UDELEŽENCEV NAGRADNE IGRE

Organizator zagotavlja, da bo pri izvedbi nagradne igre v vseh pogledih upošteval zgoraj navedena Pravila in splošne pogoje ter pravne predpise.

Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije udeležencev, ki ne upoštevajo pravil.

Vse potrebne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženec dobi na spletnem mestu www.l-m.si ali s povpraševanjem na elektronski naslov nagradne.igre@mpgplus.si.

 

10. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI V PRIMERU SPOROV

Zahtevki za podelitev nagrad, ki jih organizator prejme po izteku trajanja nagradne igre ali rokov za uveljavljanje določenih pravic opredeljenih v teh pravilih, ne bodo upoštevani, prav tako udeleženec na podlagi teh zahtevkov ne bo mogel uveljavljati nobenih pravic na račun organizatorja.

Udeleženci, ki sodelujejo v nagradni igri, nimajo pravice zahtevati drugačnih nagrad ali nagrad v večjih količinah od tistih, ki so določene v teh pravilih in splošnih pogojih.

 

11. IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Organizator ni odgovoren za nastalo premoženjsko ali nepremoženjsko škodo (vključno z dejansko škodo in izgubo dobička), ki bi bila posledica sodelovanja v nagradni igri in prejetja nagrad. Organizator nagradne igre ni organizator potovanja, zato se zanj ne morejo uporabljati določbe vezane na pogodbo o organiziranju potovanju. V primeru neskladja ali nekonsistentnosti s katero koli drugo komunikacijo, vključno z oglaševalskim gradivom ali gradivom, ki se nanaša na promocijo, prevladajo določbe teh pravil in splošnih pogojev. Za vse vrste prijav in navodil velja, da so del teh splošnih pogojev, s sodelovanjem pa se šteje, da vsi udeleženci sprejemajo te pogoje in so ti zanje zavezujoči.

V primeru spora, ki bi lahko nastal v zvezi z razlago, uporabo ali neupoštevanjem določb teh pravil in splošnih pogojev ali v zvezi s promocijo, zanj velja slovensko pravo in je v izključni pristojnosti pristojnega sodišča v Ljubljani.

 

12. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

 

13. CENIK SMS SPOROČIL

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1, Telemach in T-2).

Posredovani SMS-i udeležencu s strani Agencije MPG oziroma 2Mobile, svetovanje in posredovanje, d.o.o.  so brezplačni.

 

14. OBDELAVA PODATKOV

Organizator nagradne igre Ljubljanske mlekarne d.o.o. in Agencija MPG Plus d.o.o sta upravljalca osebnih podatkov upravljavec osebnih podatkov udeležencev v nagradni igri in nagrajencev, družba 2Mobile, svetovanje in posredovanje, d.o.o. pa kot podizvajalec Agencije njihov obdelovalec. Upravljalca bosta osebne podatke udeležencev obdelovala za namene izvedbe nagradne igre. Posredovanje osebnih podatkov za namen prijave na nagradno igro je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni možno. Nagrajenec bo izbran s programsko opremo, kot je opisano v 6. poglavju teh Pravil in Splošnih pogojev.

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka ter za naslednje namene:

– podelitev nagrade;

– obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;

– preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili;

– izpolnjevanje davčnih obveznosti Organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).

Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prevzeti nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov udeležencev v nagradni igri je zakoniti interes upravljalca, da izvede nagradno igro in izpolni svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namena izvedbe nagradne igre, je posameznikova privolitev.

Agencija ima s svojim podizvajalcem družbo 2Mobile, svetovanje in posredovanje, d.o.o. sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, s katero urejata način obdelave osebnih podatkov, ki jih Agencija prejme od podizvajalca kot tehničnega izvajalca nagradne igre.

Upravljalca osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev ne posredujeta tretjim osebam, razen:

– podatke nagrajenca pristojnim davčnim organom za namen odmere in akontacije dohodnine;

– podatke udeležencev nagradne igre svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi sklene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi se zavezuje, da bodo podatke obdelovali le v njegovem imenu in po njegovih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve nagrad igre…);

– ime in prva črka priimka nagrajenca je objavljeno na spletnem naslovu www.l-m.si.

Upravljalca hranita podatke udeležencev 3 (tri) mesece po zaključku nagradne igre. Za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti se podatki nagrajencev hranijo še 10 (deset) let po preteku koledarskega leta, v katerem je bila podeljena ali izplačana nagrada. Osebne podatke udeležencev za namene izven nagradne igre upravljavec obdeluje do preklica posameznikove privolitve, ki je podlaga za obdelavo.

Udeleženci v nagradni igri ima pravico od upravljavca zahtevati:

– dostop do svojih osebnih podatkov;

– popravek osebnih podatkov in s tem v zvezi pravica do omejitve obdelave;

– izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavi, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri, ali prekliče morebitno privolitev za namene obdelave izven nagradne igre;

– posredovanje osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Nagrajenci imajo pravico zahtevati:

– dostop do svojih osebnih podatkov;

– popravek osebnih podatkov in s tem v zvezi pravico do omejitve obdelave;

– izbris osebnih podatkov pred podelitvijo nagrade, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo;

– posredovanje osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Udeleženci v nagradni igri in nagrajenci lahko uveljavljajo svoje pravice s pisno zahtevo po elektronski pošti na naslov nagradne.igre@mpgplus.si ali po navadni pošti na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

V primeru, da udeleženec meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z varstvom njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na upravljavca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo ali prijavo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije. (več informacij o vložitvi pritožbe ali prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).

nagradna igra_281x500

Pogoji sodelovanja v nagradni igri PlanicaxStartas

(v nadaljevanju: pogoji)

1. Organizator nagradne igre Planica x Startas (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Nagradno igro v organizatorjevem imenu izvaja družba Internavti d.o.o., Miklošičeva cesta 30, 1000 Ljubljana, ki za organizatorja tudi upravlja spletno stran https://www.facebook.com/sladoled.planica (v nadaljevanju: Facebook stran).

2. Nagradna igra poteka od 18.06.2024 do vključno 05.07.2024 na družbenem omrežju Facebook, na spletnem naslovu https://www.facebook.com/sladoled.planica, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom.

Namen nagradne igre je promocija izdelkov Planica.

3. V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) družbenega omrežja Facebook, ki:

 • so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, pri čemer morajo imeti mladoletne osebe za sodelovanje v nagradni igri pridobljeno soglasje njihovih zakonitih zastopnikov (v nadaljevanju: udeleženec)
 • se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil odda komentar pod sliko nagradne igre, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro in
 • sprejema pravila družbenega omrežja Facebook.

Pogoj za dostop do nagradne igre je, da sodelujoči aplikaciji družbenega omrežja Facebook dovoli avtomatičen dostop do svojih osnovnih podatkov, ki jih je predhodno posredoval družbenemu omrežju Facebook pri kreiranju svojega profila in so bili podani izključno na podlagi pravil in zahtev družbenega omrežja Facebook.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

4. Način sodelovanja v nagradni igri: Uporabniki v nagradni igri sodelujejo tako, da v komentar pod sliko nagradne igre na Facebook strani zapišejo svoj najljubši okus Planice in številko obutve, ki jo nosijo.

5. Žrebanje: organizator bo v sodelovanju z izvajalcem žreb opravil 8. 7. 2024 z naključnim žrebom izžrebal 50 nagrajencev, ki bodo kot nagrado prejeli posebno izdajo superg PlanicaxStartas, številke 36-45 – številke so količinsko omejene.

Žrebanje ni javno in poteka v prostorih izvajalca. Žrebanje se izvaja s pomočjo spletnih orodij za izvedbo naključnega žreba.

Organizator bo nagrajence o rezultatih žreba in glasovanja obvestil s komentarjem pod sliko nagradne igre. Nagrajenci organizatorju nagradne igre v roku 7 dni v zasebno Facebook sporočilo posredujejo ime, priimek in naslov, davčno številko in željeno številko obutve. Organizator bo nagrajencem v zasebnem sporočilu sporočil ali je željena številka nagrade še na voljo. V kolikor željene številke ni na voljo, se nagrajenca obvesti o razpoložljivih številkah. Nagrada se pošlje nagrajencem preko navadne pošte.

6. Rezultati žrebanja so dokončni. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče in ni možna zamenjava nagrad. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrajenec je do nagrade upravičen, če v roku 7 dni po prejemu obvestila o nagradi, organizatorju sporoči zahtevane osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka in številka superg) in izpolnil morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji. V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba, morajo posredovati zahtevane podatke njegovi starši oz. zakoniti zastopniki.

7. V kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje ali v predvidenem roku 7 dni ni posredoval svojih podatkov oziroma jih navede nepopolno oziroma ga ni mogoče obvestiti o nagradi ali mu ni mogoče izročiti nagrade, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Sodelujoči v igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igri in v zvezi z nagrado (npr. stroški prevzema nagrade). Odgovornost organizatorja za stvarne napake nagrade je izključena.

8. Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator dodatne osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov, davčno številko in številka obutve) obdeluje tudi:

 • za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade;
 • za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke kot organizatorjev podizvajalec in upravljalec Facebook strani obdeluje tudi družba Internavti d.o.o., Miklošičeva cesta 30, 1000 Ljubljana, z njo pa ima organizator sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Likozarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

9. Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.

10. Sodelujoči je dolžan ravnati tudi v skladu s pogoji in pravili Facebook strani ter z vključitvijo v igro potrjuje, da se z njimi strinja. Sodelujoči sodeluje v igri kot uporabnik in/ali obiskovalec na lastno odgovornost. Organizator ne nosi nobene odgovornosti za spoštovanje le-teh s strani sodelujočih, niti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave prispevkov na prej omenjeni Facebook strani. Organizator tudi ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel v posledici sodelovanja v tej igri.

11. Sodelujoči lahko kadarkoli v času igre od 18. 06. 2024 do vključno 05.07.2024 prekliče sodelovanja v igri. Preklic sodelujoči izvede tako, da pošlje odjavni mail na info@si.lactalis.com in pošlje odjavno zasebno sporočilo na Facebook stran.

12. Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz igre, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam, ipd.).

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

 • stroške internetne povezave, ki je potrebna za sodelovanje v igri,
 • nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega,
 • nedelovanje ali nepopolno delovanje Facebook profila in internetne povezave sodelujočega,
 • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v igri.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med sodelujočimi, ki so v igri sodelovali do trenutka prekinitve le te. V takšnem primeru bo organizator nagrade podelil z žrebom. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator igro tudi odpove. O tem mora preko medijev (na Facebook strani https://www.facebook.com/sladoled.planica) obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

13. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

14. Pogoji igre so objavljeni na spletni strani organizatorja Ljubljanske mlekarne na povezavi https://www.l-m.si/nagradne-igre/ . S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pogoji soglaša.

15. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletni strani organizatorja, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov info@si.lactalis.com, s pripisom ”Nagradna igra Planica x Startas”.

 

V Ljubljani, dne 13. 6. 2024

Banner-nagradna-igrav9

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »Najbolj slovenska Planica.«

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Najbolj slovenska Planica.« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od 16. 06. 2022 do vključno 23. 06. 2022 na družbenem omrežju Facebook in sicer na uradnem Facebook profilu »Planica«, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom.

Namen nagradne igre je promocija izdelkov Planica. Nagradna igra poteka na spletnem naslovu https://www.facebook.com/sladoled.planica.

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) družbenega omrežja Facebook, ki:

 • so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec),
 • se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil odda svoj komentar pod objavo z nagradnim vprašanjem, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro in ki
 • sprejemajo pravila družbenega omrežja Facebook.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

3. Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri z obiskom Facebook strani Planica, kjer na časovnici pod objavo z nagradnim vprašanjem v komentar zapišejo svoj odgovor. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.

Zmagovalce bomo izbrali z žrebom. Žreba se med vsemi sodelujočimi, ki bodo v komentar pod objavo z nagradnim vprašanjem zapisali svoj odgovor.

Pogoj za dostop do nagradne igre je, da sodelujoči aplikaciji družbenega omrežja Facebook dovoli avtomatičen dostop do svojih osnovnih podatkov, ki jih je predhodno posredoval družbenemu omrežju Facebook pri kreiranju svojega profila in so bili podani izključno na podlagi pravil in zahtev družbenega omrežja Facebook.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri ter iz skupnosti privržencev Facebook profila »Planica«.

Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izloči sodelujoče, za katere sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

4. Nagrade

Nagradni sklad igre je:

–        3x paket vseh sedmih okusov Planice

Skupna vrednost posamezne nagrade znaša največ 35 eur. Izžrebane bodo 3 nagrade.

Žreb bo potekal: 27. 06. 2022.

4.1. Izbor nagrajencev:

27. 06. 2022 bo izveden naključen žreb, s katerim bodo izbrani trije posamezniki izmed vseh sodelujočih, ki so v komentar pod objavo z nagradnim vprašanjem zapisali svoj odgovor.

Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko zasebnega sporočila na družbenem omrežju Facebook.

Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec organizatorju v roku 7 dni po prejemu obvestila o izžrebanju pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčno številko in številko mobilnega telefona, in sicer kot odgovor na zasebno FB sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa tretji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

4.2. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v točki 4.1. teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Nagrade bodo poslane po kurirju na naslov, ki ga bo sodelujoči posredoval preko zasebnega sporočila. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade,

s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

6. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator osebne podatke nagrajencev obdeluje tudi:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen kurirski službi za dostavo nagrad in davčnim organom.

7. Končne določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na strani družbenega omrežja Facebook www.facebook.com/sladoled.planica.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na strani  https://www.l-m.si/nagradne-igre/.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 10. 06. 2022

 

BANNER NAGRADNA IGRA 281×500_b-01

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »Detektor mlečnih laži«

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Detektor mlečnih laži.« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od 16. 11. 2022 do vključno 13. 12. 2022 na spletni strani www.detektorlazi.si .

Namen nagradne igre je promocija in pospeševanje prodaje izdelkov Alpsko mleko Lahkoten dan. Nagradna igra poteka na spletnem naslovu www.detektorlazi.si.

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vse obiskovalke in obiskovalci, ki:

 • so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec),
 • se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil odda svoj obrazec s svojimi podatki, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

3. Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri z obiskom spletne strani www.detektorlazi.si in sicer tako, da se preklikajo čez vseh 10 trditev o Alpskem mleku Lahkoten dan. Posameznik, ki prebere vse trditve, lahko sodeluje v nagradni igri tako, da v kontaktni obrazec vpiše svoje podatke.  Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat, ne glede na to, kolikokrat je poklikal vse trditve o Alpskem mleku Lahkoten dan in izpolnil svoje podatke.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izloči sodelujoče, za katere sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

4. Nagrade

Nagradni sklad igre je:

 • 3x vstopnica za Escape Room
 • 5× družabna igra Detektor laži
 • 10× paket Alpskega mleka Lahkoten dan

Skupna vrednost posamezne nagrade znaša več kot 42 €. Izžrebanih bo 18 nagrad.

Žreb bo potekal: 15. 12. 2022.

4.1. Izbor nagrajencev:

15. 12. 2022 bo izveden naključen žreb, s katerim bo izbranih 18 posameznikov izmed vseh sodelujočih, ki so preko kontaktnega obrazca oddali svoj odgovor. Sodelujoči preko kontaktnega obrazca oddajo svoje ime in priimek ter e-mail naslov.

Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko e-poštnega sporočila. Pogoj za izročitev nagrade je, da nagrajenec organizatorju v roku 7 dni po prejemu obvestila o izžrebanju pošlje še podatek o svojem stalnem oz. začasnem naslovu, davčno številko in številko mobilnega telefona in sicer kot odgovor na prejeto elektronsko sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa tretji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

4.2. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v točki 4.1. teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Nagrade bodo poslane po kurirju na naslov, ki ga bo sodelujoči posredoval preko e-poštnega sporočila. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade,

s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

6. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator osebne podatke nagrajencev obdeluje tudi:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen kurirski službi za dostavo nagrad in davčnim organom.

7. Končne določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na strani družbenega omrežja Facebook https://www.facebook.com/alpskomleko.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na strani www.detektorlazi.si in  https://www.l-m.si/nagradne-igre/ .

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Ljubljana, 16. 11. 2022

Facebook post – 7

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »#NajboljšiEGO, najboljši jaz.«

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »#NajboljšiEGO, najboljši jaz.« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Organizator).

Nagradna igra poteka v sodelovanju z družbo Herman & partnerji, d.o.o., matična številka: 8538123000, davčna številka: SI 38605066, s sedežem na naslovu: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, e-mail: info@herman-partnerji.si (v nadaljevanju Agencija).

Nagradna igra poteka od 11. 11. 2022 do vključno 02. 12. 2022 na družbenih omrežjih Instagram in Facebook, vendar Facebook/Instagram ni njen pokrovitelj, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom/Instagramom.

Namen nagradne igre je promocija izdelkov EGO s proteini. Nagradna igra je objavljena na spletnem naslovu https://www.facebook.com/jogurtego.

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) družbenega omrežja Instagram in Facebook, ki:

 • so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec),
 • se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinjajo, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil na svojem Instagram in/ali Facebook profilu objavijo fotografijo, ki ima v opisu #NajboljšiEGO (lahko tudi #NajboljsiEGO), s čimer pristajajo na vse pogoje v zvezi z igro in ki
 • sprejemajo pravila družbenega omrežja Facebook.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri agenciji, organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok). Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

3. Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri tako, da na svoj Instagram in/ali Facebook profil objavijo svojo fotografijo med športnim udejstvovanjem (kolesarjenje, hoja v hribe, tek, telovadba doma …). V opisu fotografije mora biti #NajboljšiEGO (lahko tudi #NajboljsiEGO).

Vsak posameznik lahko sodeluje večkrat in na obeh platformah, vendar lahko dobi samo 1 nagrado.

Fotografija mora biti javno dostopna:

 • Če je objavljena na Instagram profil, mora uporabnik imeti v nastavitvah izključeno opcijo “Private account”.
 • Če je obvjavljena na Facebook profil, mora uporabnik ob objavi fotografije (pod svojim imenom) izbrati publiko (audience), ki naj bo “Public”.

Zmagovalce bomo izbrali z žrebom, ki ga izvede Agencija. Žreba se med vsemi sodelujočimi na obeh platformah.

Pogoj za dostop do nagradne igre je, da sodelujoči aplikaciji družbenega omrežja Facebook ali Instagram dovoli avtomatičen dostop do svojih osnovnih podatkov, ki jih je predhodno posredoval družbenemu omrežju Facebook ali Instagram pri kreiranju svojega profila in so bili podani izključno na podlagi pravil in zahtev družbenega omrežja Facebook ali Instagram.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri ter iz skupnosti privržencev Facebook profila »EGO«.

Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izloči sodelujoče, za katere sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

4. Nagrade

Nagradni sklad igre je:

 • 20x bombažna vrečka EGO z novimi jogurti EGO s proteini v vrednosti 31,00 €
 • 1x gorski vikend oddih v hotelu Špik v Kranjski Gori za dve osebi v vrednosti 280,00 €.

Nagrajenec, ki prejme gorski oddih za dve osebi, dobi darilni bon, ki ga koristi v skladu z določbami ponudnika oddiha. V bon je vključeno: 2 nočitvi v hotelu Špik v dvoposteljni sobi za dve osebi, zajtrk za 2 osebi/dva dni, večerja za 2 osebi/dva dni, kopanje v hotelskem bazenskem kompleksu in 30% popust na storitve savnanja v Svetu savn. Za dodatne stroške, ki jih bo nagrajenec ustvaril med koriščenjem darilnega bona, vključno z morebitno izbiro storitev savnanja v Svetu savn, Organizator in Agencija ne odgovarjata in nagrajenec napram njima nima nobenih zahtevkov.

Izžrebanih bo skupaj 21 nagrad.

Žreb bo potekal: Nagrajence bomo izžrebali 03. 12. 2022.

4.1. Izbor nagrajencev:

3. 12. 2022 bo izveden naključen žreb, s katerim bo izbranih 21 posameznikov izmed sodelujočih, ki so v skladu s 3. členom teh pravil na svoj Instagram in/ali Facebook profil objavili fotografijo svojega aktivnega trenutka in v opis dodali #NajboljšiEGO (lahko tudi #NajboljsiEGO).

Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko zasebnega sporočila na družbenem omrežju Instagram ali Facebook.

Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec Organizatorju v roku 7 dni po prejemu obvestila o izžrebanju pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčno številko in številko mobilnega telefona, in sicer kot odgovor na zasebno IG ali FB sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa tretji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v točki 4.1. teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Nagrade bodo poslane po kurirju na naslov, ki ga bo sodelujoči posredoval preko zasebnega sporočila. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

6. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator osebne podatke nagrajencev obdeluje tudi:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen kurirski službi za dostavo nagrad in davčnim organom.

7. Končne določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na strani družbenega omrežja Facebook https://www.facebook.com/jogurtego.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na strani  https://www.l-m.si/nagradne-igre/.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 11. 11. 2022

 

DSC_8030

Ljubljanske mlekarne smo ob prihajajočem svetovnem dnevu voda v okviru svoje družbeno odgovorne zaveze S posluhom za jutri organizirale pogovor z osrednjo temo Skrb za vode. Pri tem smo se spraševali kam odteka voda in kaj to pomeni za živa bitja ter kam gre pri tem živilska industrija.

Cilj raziskave je bil ugotoviti vpliv izginjanja Triglavskega ledenika in stanje voda v dolini. Sledilni poskusi so pokazali, da voda odteka v najmanj dve dolini in odteka počasi. To potrjuje tezo, da bo izginotje ledenika vplivalo na oskrbo s pitno vodo v dolini.

Ljubljanske mlekarne smo začele podpirati projekt »Kam tečejo vode naših ledenikov« Geografskega inštituta Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU, ki raziskuje odtekanje vode iz Triglavskega ledenika, že leta 2016. Izsledke raziskave, katere začetki segajo v leto 1946, sta 17. marca v Vander Urbani Resort v Ljubljani ob simbolično praznem bazenu premierno predstavila mag. Miha Pavšek z Geografskega inštituta Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU in dr. Matej Blatnik z Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU.

IMG_6570

»Širša problematika pomanjkanja voda je vse bolj kritična glede porabe. Še bolj postaja kritična glede onesnaženja. Ne gre le za vprašanje ali bomo imeli vodo temveč ali bomo imeli obstoj, ker je tako onesnažena, » je opozoril prof. dr. Mihael Jožef Toman, redni profesor za Ekologijo in varstvo celinskih voda na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti, podpredsednik Slovenskega društva za zaščito voda. Poudaril je, da že obstaja svet, kjer ni pitne vode in da v Sloveniji živimo v prepričanju, da se nam to ne more zgoditi. A se nam to lahko še kako hitro zgodi: »voda je dobrina in ima ceno.«

Ljubljanske mlekarne se zavedamo svoje vloge v družbi. Smo živilsko predelovalno podjetje, ki ljudem zagotavlja hrano. Ob tem pa želimo delovati čim bolj trajnostno. »Na to pot smo stopili še preden je to postalo popularno, saj smo že leta 2013 postali del sheme EMAS. V 2021 smo za 3,9 % znižali porabo pare in za 0,9 % količino porabljene elektrike,« je dejala Maja Kalan Pongrac, vodja korporativnega komuniciranja v Ljubljanskih mlekarnah.

s posluhom za jutri – 960

A zgolj ozaveščanje ni dovolj. Zato smo ponosni, da smo lahko z našo prepoznavno blagovno znamko Alpsko podporniki takega projekta, ki ga izvaja Geografski inštitut Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU. Kot je izpostavil direktor Ljubljanskih mlekarn Tomaž Žnidarič: »brez vode ni mleka, naše glavne surovine in v Sloveniji imamo konkurenčno prednost, da imamo dovolj vode in da je ta kakovostna. Če bomo vlagali v take projekte, bomo lahko dobro poslovali tudi v prihodnje.« Na vprašanje kako lahko pomagajo potrošniki je direktor odgovoril: »Slovenija je samooskrbna in vsak potrošnik lahko naredi to, da kupuje lokalne izdelke, ki so pridelani iz slovenskega mleka in v Sloveniji. S tem bodo tudi omogočili, da slovenska podjetja nadalje vlagamo v tovrstne družbeno odgovorne projekte. Nenazadnje pa lahko vsak posameznik pravilno ločuje Tetra Pak embalažo, ki jo lahko v celoti recikliramo, če je ta pravilno odložena. Z majhnimi koraki se da narediti veliko.«

s posluhom za jutri – 960

6. marec je svetovni dan varčevanja z energijo, namenjen ozaveščanju o potrebi po zmanjšanju porabe energije z racionalnim in trajnostnim pristopom. V Ljubljanskih mlekarnah smo ga obeležili s posebnimi nalepkami za spodbujanje varčevanja energije in s praktičnimi nasveti za sodelavce.

Ljubljanske mlekarne smo kot del skupine Lactalis dolgoročno zavezani k varovanju okolja. K temu pristopamo strateško pod okriljem blagovne znamke družbene odgovornosti S posluhom za jutri, varovanje okolja pa smatramo tudi kot našo dolžnost kot nosilec certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

Povečevanje energetske učinkovitosti

Ves čas si prizadevamo povečevati energetsko učinkovitost. V letu 2021 smo količino porabljene elektrike na 1000 l predelanega mleka zmanjšali za 0,9 odstotka v primerjavi z letom 2020. Prav tako je bila količina porabljene pare v 2021 za 3,7 odstotkov manjša kot leto poprej.

V podjetju izvajamo ukrepe za zmanjšanje porabe energije kot so recimo vnovična uporaba odpadne energije, izbor novih energetsko učinkovitih naprav, nastavitve ogrevanja na časovne intervale, ogrevanje z odpadno toploto, ki nastaja pri hlajenju sterilizatorjev in kompresorjev idr.

Nasveti za varčevanje z energijo

Skrbi za okolje so zavezani tudi vsi zaposleni v Ljubljanskih mlekarnah, za katere smo pripravili nekaj praktičnih nasvetov za varčevanje z energijo:

 1. Redno ugašanje elektronskih naprav.
 2. Nastavitev gretja prostorov med 20°C in 21°C.
 3. Pravilno prezračevanje prostorov.
 4. Koriščenje naravne svetlobe.
 5. Zapiranje vhodnih vrat v hladilnice.
izklopi se – 960

Nalepke »Izklopi me – izklopi se«

Za sodelavce, ki delo opravljajo na prenosnih ali namiznih računalnikih, smo pripravili nalepke, ki spodbujajo, da računalnike in monitorje po koncu dela izklopijo, s čimer bomo prihranili pri porabi električne energije. Poleg izklapljanja računalnikov, pa nalepke sodelavce spodbujajo tudi k temu, da se v prostem času odklopijo od dela, ne pošiljajo e-poštnih sporočil sodelavcem in se spočijejo, saj je usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja pomembno za njihovo zdravje in navsezadnje tudi za produktivnost, inovativnost, kreativnost.

S posluhom za jutri

Naša naloga je, da naredimo vse, kar zmoremo, da bo naše delovanje trajnostno naravnano, gospodarno ter prijazno do družbe in okolja.

 

2022-Mumetnost-nagradna-igra-540×960[9]

Prepustite se čarom mumetnosti, lepoti proste paše in dobroti pristnega mleka. V veliki nagradni igri Postani mumetnik lahko sodelujte na 2 načina:

a) Na prodajnem mestu:

 1. v trgovini kupite izdelek MU,
 2. fotografirate račun,
 3. ga s telefona naložite na mumetnost.si in se potegujete za čudovite mumetniške nagrade.

Nagrade si oglejte na www.mumetnost.si in obenem spoznajte, kako so naše krave postale prave umetnice.

Nagradna igra poteka od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022.

b) Na Facebook profilu MU:

V nagradni igri lahko sodelujete tudi na Facebook strani Mu med 1. 3. 2022 in 31. 3. 2022. Nagradili bomo 20 sodelujočih.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

 

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »Postani mumetnik«

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »Postani mumetnik«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke MU.

 

1. Organizator in izvajalec nagradne igre

Organizator nagradne igre je družba Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, matična št.: 5048257000, davčna št.: 93710593 (v nadaljevanju: organizator).

Izvajalec nagradne igre je družba Herman & partnerji DK, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, matična št.: 8538123000, davčna št.: 38605066 (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra poteka na spletni strani https://mumetnost.l-m.si in na uradnem Facebook profilu Mu, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, je ne podpira ali upravlja, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec oziroma nagrajenec, je organizator. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

2. Trajanje nagradne igre 

a) Nagradna igra na spletni strani poteka od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022.
b) Nagradna igra na Facebook strani Mu poteka od 3. 2022 do 31. 3. 2022.

3. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani https://mumetnost.l-m.si, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Druge osebe, ki se prijavijo oziroma sodelujejo v nagradni igri, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Način sodelovanja v nagradni igri

a) Sodelovanje na spletni strani

V nagradni igri se sodeluje na podlagi naloženega računa na spletno stran: https://mumetnost.l-m.si

1. korak: udeleženec v obdobju od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022 v okviru enega nakupa kupi vsaj en (1) jogurt MU;
2. korak: udeleženec skenira QR kodo ali gre na spletno mesto: https://mumetnost.l-m.si, kjer naloži fotografijo računa, iz katerega je razviden nakup vsaj enega (1) jogurta MU.
3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec na spletni strani izbere nagrado, telefonska stevilka) za katero se v nagradni igri želi potegovati, ter se s tem uvrsti v žrebanje za dotičen izdelek. Zatem izpolni osebne podatke (ime, priimek, elektronska pošta, telefonska številka) in odda naročilo.

Oddaja naročila predstavlja soglasje s predmetnimi splošnimi pogoji. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri.

b) Sodelovanje na Facebook strani Mu

Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči na Facebook strani Mu odgovoriti na nagradno vprašanje. Nagrajenec bo izžreban med vsemi sodelujočimi, ki bodo pod objavo na časovnici v komentarju odgovorili na nagradno vprašanje. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (npr. dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.

5. Nagrade in žrebanje nagrad

a) V nagradni igri na spletni strani

Organizator bo podelil nagrade:

 • 160 x pristne majice, 3 različni mumetniški potiski
 • 200 x pristne šalčke emajl, 5 različnih mumetniških potiskov
 • 60 x ART BOX

Tedenske nagrade:

V obdobju trajanja nagradne igre se izvedejo 4 žrebanja in se vsak teden podeli 40 x pristne majice, 50 x pristne šalčke, 15 x pristen ART BOX.

Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele. Rezultati žreba so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Termini tedenskih žrebanj: 

Žrebanje Sodelujejo vsi, ki so skladno z 2. točko pravil naložili račun na spletno mesto

11.03.2022             od 1. 03. 2022 do 10. 03. 2022 do 24:00

18.03.2022             od 11. 03. 2022 do 17. 03. 2022 do 24:00

25.03.2022             od 18. 03. 2022 do 24. 03. 2022 do 24:00

01.04.2022             od 25. 03. 2022 do 31. 03. 2022 do 24:00

b) V nagradni igri na Facebook strani Mu

Organizator nagradne igre bo podelili nagrade:

 • 4 x ART BOX
 • 4 x set pristne šalčke
 • 12 x pristne majice.

Tedenske nagrade:

V obdobju trajanja nagradne igre se izvedejo 4 žrebanja in se vsak teden podeli 1 x pristen ART BOX, 1 x set pristnih šalčk in 3 x pristne majice.

Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele. Rezultati žreba so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagradna vprašanja bodo zastavljena:

3. 3. 2022 (1x artbox, 1x set skodelic, 3x majica) – čas za odgovor do 10. 3. 2022 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.

10. 3. 2022 (1x artbox, 1x set skodelic, 3x majica) – čas za odgovor do 17. 3. 2022 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.

17. 3. 2022 (1x artbox, 1x set skodelic, 3x majica) – čas za odgovor do 24. 3. 2022 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.

24. 3. 2022 (1x artbox, 1x set skodelic, 3x majica) – čas za odgovor do 31. 3. 2022 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.

Sodelujoči lahko na posamezno nagradno vprašanje odgovori enkrat, lahko pa odgovarja na več nagradnih vprašanj.

Žrebanje poteka v prostorih družbe Herman in partnerji DK, d.o.o. Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom.

V primeru, da je na dan žrebanja praznik, se žrebanje prestavi na naslednji delovni dan.

6. Obveščanje nagrajencev

a) V nagradni igri na spletni strani

Prejemnike nagrad (ime in priimek) se v roku 5 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani https://mumetnost.l-m.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na e mail naslov, ki je bil pravilno izpolnjen ob sodelovanju v nagradni igri ob priloženem računu.

Če se tekom obveščanja izkaže, da izžrebanec ni posredoval pravilnih osebnih podatkov oziroma so ti nepopolni na način, da onemogočajo identifikacijo nagrajenca oziroma izročitev nagrade, izžrebanec do nagrade ni upravičen, organizator pa namesto njega izžreba novega nagrajenca, in sicer iz seznama sodelujočih, ki so v nagradni igri sodelovali v tednu, v katerem je bil izžreban izločeni izžrebanec.

b) V nagradni igri na Facebook strani MU

Organizator nagradne igre bo po vsakem žrebanju nagrajence obvestil v komentarju pod njihovo objavo in jih naslednji dan objavil na Facebook časovnici. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila na zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne sporočiti ime, priimek in naslov nagrajenca.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

7. Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani https://mumetnost.l-m.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

8. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, ki jih zahteva organizator.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

9. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Organizator osebne podatke nagrajencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če sodelujoči svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče.

Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec, uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo podelitve nagrade.

Organizator osebne podatke nagrajencev (ime, priimek, naslov) obdeluje:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi ponudnik storitev interneta sodelujočega, kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Letališka 33, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov in davčnim organom.

10. Kontakt

Udeleženec lahko kontaktira organizatorja in izvajalca za pojasnila, vezana na nagradno igro. Kontaktni podatki organizatorja in izvajalca so sledeči:

Organizator in upravljalec:
Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Info center za potrošnike
Telefon: 080 11 44,
E-mail: info@si.lactalis.com
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Izvajalec in obdelovalec:
Herman & partnerji, DK,  d.o.o.
Telefon: 051 237 305
E-mail: anja.mitrovic@herman-partnrji.si
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 16:00.

11. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani https://mumetnost.l-m.si.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani https://mumetnost.l-m.si.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 28. 02. 2022

Ljubljanske mlekarne, d.o.o.

 

 

Izbran produkt leta – spletna stran

Slovenski kupci so v raziskavi enega vodilnih svetovnih podjetij za raziskave NielsenIQ izbrali naše jogurte Mu Athentikos za Izbran produkt leta 2022.

Mu Athentikos v kilogramskem pakiranju je postal zmagovalec v kategoriji grški tip jogurta. Gre za največjo globalno raziskavo novosti, sprememb in inovacij izdelkov in storitev široke potrošnje, ki je bila v Sloveniji opravljena že 10 leto zapored.

Grški tip jogurtov Mu Athentikos so prepoznavni po svojem polnem okusu in kremasti teksturi. Kilogramsko družinsko pakiranje jogurta, ki je narejen iz mleka slovenskega porekla, pa ponuja še več različnih možnosti uporabe tega vsestranskega izdelka v kuhinji.

»Veseli smo, da so nam slovenski kupci izkazali zaupanje in za Izbran Produkt leta 2022 izbrali naš grški tip jogurta »Mu Athentikos, naravni jogurt; 1 kg«. To je za nas znak, da imamo inovativne in kakovostne izdelke, po katerih slovenski kupci z veseljem posežejo. Še posebej ponosni smo, da je bilo izbrano ravno pakiranje v kilogramskem vedru, ki prinese v gospodinjstva manj embalaže,« je o prejemu prestižne nagrade povedala vodja korporativnega komuniciranja Maja Kalan Pongrac.