[NAGRADNA IGRA] PlanicaxStartas

nagradna igra_281x500

Pogoji sodelovanja v nagradni igri PlanicaxStartas

(v nadaljevanju: pogoji)

1. Organizator nagradne igre Planica x Startas (v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Nagradno igro v organizatorjevem imenu izvaja družba Internavti d.o.o., Miklošičeva cesta 30, 1000 Ljubljana, ki za organizatorja tudi upravlja spletno stran https://www.facebook.com/sladoled.planica (v nadaljevanju: Facebook stran).

2. Nagradna igra poteka od 18.06.2024 do vključno 05.07.2024 na družbenem omrežju Facebook, na spletnem naslovu https://www.facebook.com/sladoled.planica, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom.

Namen nagradne igre je promocija izdelkov Planica.

3. V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) družbenega omrežja Facebook, ki:

  • so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, pri čemer morajo imeti mladoletne osebe za sodelovanje v nagradni igri pridobljeno soglasje njihovih zakonitih zastopnikov (v nadaljevanju: udeleženec)
  • se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil odda komentar pod sliko nagradne igre, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro in
  • sprejema pravila družbenega omrežja Facebook.

Pogoj za dostop do nagradne igre je, da sodelujoči aplikaciji družbenega omrežja Facebook dovoli avtomatičen dostop do svojih osnovnih podatkov, ki jih je predhodno posredoval družbenemu omrežju Facebook pri kreiranju svojega profila in so bili podani izključno na podlagi pravil in zahtev družbenega omrežja Facebook.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

4. Način sodelovanja v nagradni igri: Uporabniki v nagradni igri sodelujejo tako, da v komentar pod sliko nagradne igre na Facebook strani zapišejo svoj najljubši okus Planice in številko obutve, ki jo nosijo.

5. Žrebanje: organizator bo v sodelovanju z izvajalcem žreb opravil 8. 7. 2024 z naključnim žrebom izžrebal 50 nagrajencev, ki bodo kot nagrado prejeli posebno izdajo superg PlanicaxStartas, številke 36-45 – številke so količinsko omejene.

Žrebanje ni javno in poteka v prostorih izvajalca. Žrebanje se izvaja s pomočjo spletnih orodij za izvedbo naključnega žreba.

Organizator bo nagrajence o rezultatih žreba in glasovanja obvestil s komentarjem pod sliko nagradne igre. Nagrajenci organizatorju nagradne igre v roku 7 dni v zasebno Facebook sporočilo posredujejo ime, priimek in naslov, davčno številko in željeno številko obutve. Organizator bo nagrajencem v zasebnem sporočilu sporočil ali je željena številka nagrade še na voljo. V kolikor željene številke ni na voljo, se nagrajenca obvesti o razpoložljivih številkah. Nagrada se pošlje nagrajencem preko navadne pošte.

6. Rezultati žrebanja so dokončni. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče in ni možna zamenjava nagrad. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrajenec je do nagrade upravičen, če v roku 7 dni po prejemu obvestila o nagradi, organizatorju sporoči zahtevane osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka in številka superg) in izpolnil morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji. V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba, morajo posredovati zahtevane podatke njegovi starši oz. zakoniti zastopniki.

7. V kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje ali v predvidenem roku 7 dni ni posredoval svojih podatkov oziroma jih navede nepopolno oziroma ga ni mogoče obvestiti o nagradi ali mu ni mogoče izročiti nagrade, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Sodelujoči v igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igri in v zvezi z nagrado (npr. stroški prevzema nagrade). Odgovornost organizatorja za stvarne napake nagrade je izključena.

8. Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator dodatne osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov, davčno številko in številka obutve) obdeluje tudi:

  • za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade;
  • za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke kot organizatorjev podizvajalec in upravljalec Facebook strani obdeluje tudi družba Internavti d.o.o., Miklošičeva cesta 30, 1000 Ljubljana, z njo pa ima organizator sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Likozarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

9. Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.

10. Sodelujoči je dolžan ravnati tudi v skladu s pogoji in pravili Facebook strani ter z vključitvijo v igro potrjuje, da se z njimi strinja. Sodelujoči sodeluje v igri kot uporabnik in/ali obiskovalec na lastno odgovornost. Organizator ne nosi nobene odgovornosti za spoštovanje le-teh s strani sodelujočih, niti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave prispevkov na prej omenjeni Facebook strani. Organizator tudi ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel v posledici sodelovanja v tej igri.

11. Sodelujoči lahko kadarkoli v času igre od 18. 06. 2024 do vključno 05.07.2024 prekliče sodelovanja v igri. Preklic sodelujoči izvede tako, da pošlje odjavni mail na info@si.lactalis.com in pošlje odjavno zasebno sporočilo na Facebook stran.

12. Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz igre, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam, ipd.).

Organizator ne prevzema odgovornosti za:

  • stroške internetne povezave, ki je potrebna za sodelovanje v igri,
  • nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega,
  • nedelovanje ali nepopolno delovanje Facebook profila in internetne povezave sodelujočega,
  • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v igri.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med sodelujočimi, ki so v igri sodelovali do trenutka prekinitve le te. V takšnem primeru bo organizator nagrade podelil z žrebom. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator igro tudi odpove. O tem mora preko medijev (na Facebook strani https://www.facebook.com/sladoled.planica) obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

13. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

14. Pogoji igre so objavljeni na spletni strani organizatorja Ljubljanske mlekarne na povezavi https://www.l-m.si/nagradne-igre/ . S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pogoji soglaša.

15. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na spletni strani organizatorja, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov info@si.lactalis.com, s pripisom ”Nagradna igra Planica x Startas”.

 

V Ljubljani, dne 13. 6. 2024

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me