[NAGRADNA IGRA] #NAJBOLJŠIEGO, NAJBOLJŠI JAZ

Facebook post – 7

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »#NajboljšiEGO, najboljši jaz.«

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »#NajboljšiEGO, najboljši jaz.« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Organizator).

Nagradna igra poteka v sodelovanju z družbo Herman & partnerji, d.o.o., matična številka: 8538123000, davčna številka: SI 38605066, s sedežem na naslovu: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, e-mail: info@herman-partnerji.si (v nadaljevanju Agencija).

Nagradna igra poteka od 11. 11. 2022 do vključno 02. 12. 2022 na družbenih omrežjih Instagram in Facebook, vendar Facebook/Instagram ni njen pokrovitelj, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom/Instagramom.

Namen nagradne igre je promocija izdelkov EGO s proteini. Nagradna igra je objavljena na spletnem naslovu https://www.facebook.com/jogurtego.

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) družbenega omrežja Instagram in Facebook, ki:

  • so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec),
  • se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinjajo, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil na svojem Instagram in/ali Facebook profilu objavijo fotografijo, ki ima v opisu #NajboljšiEGO (lahko tudi #NajboljsiEGO), s čimer pristajajo na vse pogoje v zvezi z igro in ki
  • sprejemajo pravila družbenega omrežja Facebook.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri agenciji, organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok). Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

3. Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri tako, da na svoj Instagram in/ali Facebook profil objavijo svojo fotografijo med športnim udejstvovanjem (kolesarjenje, hoja v hribe, tek, telovadba doma …). V opisu fotografije mora biti #NajboljšiEGO (lahko tudi #NajboljsiEGO).

Vsak posameznik lahko sodeluje večkrat in na obeh platformah, vendar lahko dobi samo 1 nagrado.

Fotografija mora biti javno dostopna:

  • Če je objavljena na Instagram profil, mora uporabnik imeti v nastavitvah izključeno opcijo “Private account”.
  • Če je obvjavljena na Facebook profil, mora uporabnik ob objavi fotografije (pod svojim imenom) izbrati publiko (audience), ki naj bo “Public”.

Zmagovalce bomo izbrali z žrebom, ki ga izvede Agencija. Žreba se med vsemi sodelujočimi na obeh platformah.

Pogoj za dostop do nagradne igre je, da sodelujoči aplikaciji družbenega omrežja Facebook ali Instagram dovoli avtomatičen dostop do svojih osnovnih podatkov, ki jih je predhodno posredoval družbenemu omrežju Facebook ali Instagram pri kreiranju svojega profila in so bili podani izključno na podlagi pravil in zahtev družbenega omrežja Facebook ali Instagram.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri ter iz skupnosti privržencev Facebook profila »EGO«.

Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izloči sodelujoče, za katere sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

4. Nagrade

Nagradni sklad igre je:

  • 20x bombažna vrečka EGO z novimi jogurti EGO s proteini v vrednosti 31,00 €
  • 1x gorski vikend oddih v hotelu Špik v Kranjski Gori za dve osebi v vrednosti 280,00 €.

Nagrajenec, ki prejme gorski oddih za dve osebi, dobi darilni bon, ki ga koristi v skladu z določbami ponudnika oddiha. V bon je vključeno: 2 nočitvi v hotelu Špik v dvoposteljni sobi za dve osebi, zajtrk za 2 osebi/dva dni, večerja za 2 osebi/dva dni, kopanje v hotelskem bazenskem kompleksu in 30% popust na storitve savnanja v Svetu savn. Za dodatne stroške, ki jih bo nagrajenec ustvaril med koriščenjem darilnega bona, vključno z morebitno izbiro storitev savnanja v Svetu savn, Organizator in Agencija ne odgovarjata in nagrajenec napram njima nima nobenih zahtevkov.

Izžrebanih bo skupaj 21 nagrad.

Žreb bo potekal: Nagrajence bomo izžrebali 03. 12. 2022.

4.1. Izbor nagrajencev:

3. 12. 2022 bo izveden naključen žreb, s katerim bo izbranih 21 posameznikov izmed sodelujočih, ki so v skladu s 3. členom teh pravil na svoj Instagram in/ali Facebook profil objavili fotografijo svojega aktivnega trenutka in v opis dodali #NajboljšiEGO (lahko tudi #NajboljsiEGO).

Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko zasebnega sporočila na družbenem omrežju Instagram ali Facebook.

Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec Organizatorju v roku 7 dni po prejemu obvestila o izžrebanju pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčno številko in številko mobilnega telefona, in sicer kot odgovor na zasebno IG ali FB sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa tretji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v točki 4.1. teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Nagrade bodo poslane po kurirju na naslov, ki ga bo sodelujoči posredoval preko zasebnega sporočila. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

6. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator osebne podatke nagrajencev obdeluje tudi:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen kurirski službi za dostavo nagrad in davčnim organom.

7. Končne določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na strani družbenega omrežja Facebook https://www.facebook.com/jogurtego.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na strani  https://www.l-m.si/nagradne-igre/.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 11. 11. 2022

 

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me