Pravni pouk v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na dogodku Novoletna predstava z obiskom Dedka Mraza za otroke zaposlenih (2022)

Na Prijavnici za dogodek morate označiti sledeče:

soglašam/ne soglašam s tem, da družba Ljubljanske mlekarne d.o.o. zbira in obdeluje fotografije, na katerih je moj otrok za namene dokumentiranja dogodka in sicer Novoletne predstave z obiskom Dedka Mraza, ki bo potekal v organizaciji družbe Ljubljanske mlekarne d.o.o. za otroke zaposlenih, družba Ljubljanske mlekarne d.o.o. pa bo fotografije otroka uporabila za:

 1. Objavo na internih komunikacijskih kanalih družbe, kot so npr. LMnet, revija Kontakt, e-poštno obveščanje in oglasne deske.
 2. Objavo na družabnih omrežjih družbe Ljubljanske mlekarne d.o.o. (LinkedIn, Facebook, Twitter).
 3. Objavo na internih komunikacijskih kanalih skupine Lactalis (npr. Lactanews).

V nadaljevanju vam podajamo vse informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov za namen prijave na dogodek in za namen fotografiranja vaših otrok na dogodku v zvezi s pravicami glede varstva osebnih podatkov.

 1. Upravljavec osebnih podatkov za namen prijave na dogodek in njegove organizacije je družba Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana.
 2. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:­­­ dpo@info-hisa.si
 3. Nameni, za katere se osebne podatke obdeluje, pravna podlaga in rok hrambe:
  1. Namen obdelave je organizacija in dokumentiranje dogodka in sicer Novoletna predstava z obiskom Dedka mraza, ko bo potekal v organizaciji družbe Ljubljanske mlekarne d.o.o. za otroke zaposlenih.
  2. Obdelujejo se naslednji osebni podatki: vaše ime in priimek, vaš e-naslov, ime in priimek otroka, letnica rojstva otroka, fotografija.
  3. Pravna podlaga za obdelavo je privolitev (člen 6.1.a) GDPR.
  4. Podatke, ki se bodo obdelovali za ocenjevanje, bomo hranili 2 leti.
 4. Pravice posameznika: Pravico imate zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov in osebnih podatkov vaših otrok, ki jih obdelujemo, pod pogoji iz člena 15 uredbe. Če podatki, ki jih hranimo o vas ali vaših otrocih, niso točni, lahko zahtevate njihov popravek. Ko so izpolnjeni pogoji, lahko zahtevate tudi izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave (glede pogojev se seznanite s členoma 17 in 18 uredbe). Če želite prenesti otrokove podatke drugemu upravljavcu, lahko uveljavljate pravico do prenosljivosti podatkov (glede pogojev se seznanite s členom 20 uredbe).
  Ker obdelava temelji na vaši osebni privolitvi, lahko kadar koli svojo privolitev prekličete. To storite tako, da svojo željo po preklicu sporočite na korporativno.komuniciranje@si.lactalis.com. Zahtevo v zvezi z vašimi pravicami lahko vložite pisno: dpo@info-hisa.si. V svoji zahtevi morate nujno navesti svoje identifikacijske podatke (ime, priimek, e-naslov), saj v nasprotnem primeru obravnava vaše zahteve ni mogoča. O vaši zahtevi bomo odločili brez nepotrebnega odlašanja. Vse zahteve posameznikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov obravnavamo skladno z določbami uredbe (do besedila uredbe lahko dostopate tukaj).
  Če menite, da je prišlo do kršitve vaše pravice do varstva osebnih podatkov, lahko podate pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali elektronsko na gp.ip@ip-rs.si.
 5. Profiliranje in avtomatizirano odločanje: v okviru organizacije in fotografiranja dogodka se ne izvaja profiliranje, niti ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.
BANNER NAGRADNA IGRA 281×500_b-01

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »Detektor mlečnih laži«

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Detektor mlečnih laži.« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od 16. 11. 2022 do vključno 13. 12. 2022 na spletni strani www.detektorlazi.si .

Namen nagradne igre je promocija in pospeševanje prodaje izdelkov Alpsko mleko Lahkoten dan. Nagradna igra poteka na spletnem naslovu www.detektorlazi.si.

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vse obiskovalke in obiskovalci, ki:

 • so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec),
 • se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil odda svoj obrazec s svojimi podatki, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

3. Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri z obiskom spletne strani www.detektorlazi.si in sicer tako, da se preklikajo čez vseh 10 trditev o Alpskem mleku Lahkoten dan. Posameznik, ki prebere vse trditve, lahko sodeluje v nagradni igri tako, da v kontaktni obrazec vpiše svoje podatke.  Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat, ne glede na to, kolikokrat je poklikal vse trditve o Alpskem mleku Lahkoten dan in izpolnil svoje podatke.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izloči sodelujoče, za katere sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

4. Nagrade

Nagradni sklad igre je:

 • 3x vstopnica za Escape Room
 • 5× družabna igra Detektor laži
 • 10× paket Alpskega mleka Lahkoten dan

Skupna vrednost posamezne nagrade znaša več kot 42 €. Izžrebanih bo 18 nagrad.

Žreb bo potekal: 15. 12. 2022.

4.1. Izbor nagrajencev:

15. 12. 2022 bo izveden naključen žreb, s katerim bo izbranih 18 posameznikov izmed vseh sodelujočih, ki so preko kontaktnega obrazca oddali svoj odgovor. Sodelujoči preko kontaktnega obrazca oddajo svoje ime in priimek ter e-mail naslov.

Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko e-poštnega sporočila. Pogoj za izročitev nagrade je, da nagrajenec organizatorju v roku 7 dni po prejemu obvestila o izžrebanju pošlje še podatek o svojem stalnem oz. začasnem naslovu, davčno številko in številko mobilnega telefona in sicer kot odgovor na prejeto elektronsko sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa tretji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

4.2. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v točki 4.1. teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Nagrade bodo poslane po kurirju na naslov, ki ga bo sodelujoči posredoval preko e-poštnega sporočila. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade,

s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

6. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator osebne podatke nagrajencev obdeluje tudi:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen kurirski službi za dostavo nagrad in davčnim organom.

7. Končne določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na strani družbenega omrežja Facebook https://www.facebook.com/alpskomleko.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na strani www.detektorlazi.si in  https://www.l-m.si/nagradne-igre/ .

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Ljubljana, 16. 11. 2022

Facebook post – 7

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »#NajboljšiEGO, najboljši jaz.«

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »#NajboljšiEGO, najboljši jaz.« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Organizator).

Nagradna igra poteka v sodelovanju z družbo Herman & partnerji, d.o.o., matična številka: 8538123000, davčna številka: SI 38605066, s sedežem na naslovu: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, e-mail: info@herman-partnerji.si (v nadaljevanju Agencija).

Nagradna igra poteka od 11. 11. 2022 do vključno 02. 12. 2022 na družbenih omrežjih Instagram in Facebook, vendar Facebook/Instagram ni njen pokrovitelj, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom/Instagramom.

Namen nagradne igre je promocija izdelkov EGO s proteini. Nagradna igra je objavljena na spletnem naslovu https://www.facebook.com/jogurtego.

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) družbenega omrežja Instagram in Facebook, ki:

 • so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec),
 • se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinjajo, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil na svojem Instagram in/ali Facebook profilu objavijo fotografijo, ki ima v opisu #NajboljšiEGO (lahko tudi #NajboljsiEGO), s čimer pristajajo na vse pogoje v zvezi z igro in ki
 • sprejemajo pravila družbenega omrežja Facebook.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri agenciji, organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok). Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

3. Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri tako, da na svoj Instagram in/ali Facebook profil objavijo svojo fotografijo med športnim udejstvovanjem (kolesarjenje, hoja v hribe, tek, telovadba doma …). V opisu fotografije mora biti #NajboljšiEGO (lahko tudi #NajboljsiEGO).

Vsak posameznik lahko sodeluje večkrat in na obeh platformah, vendar lahko dobi samo 1 nagrado.

Fotografija mora biti javno dostopna:

 • Če je objavljena na Instagram profil, mora uporabnik imeti v nastavitvah izključeno opcijo “Private account”.
 • Če je obvjavljena na Facebook profil, mora uporabnik ob objavi fotografije (pod svojim imenom) izbrati publiko (audience), ki naj bo “Public”.

Zmagovalce bomo izbrali z žrebom, ki ga izvede Agencija. Žreba se med vsemi sodelujočimi na obeh platformah.

Pogoj za dostop do nagradne igre je, da sodelujoči aplikaciji družbenega omrežja Facebook ali Instagram dovoli avtomatičen dostop do svojih osnovnih podatkov, ki jih je predhodno posredoval družbenemu omrežju Facebook ali Instagram pri kreiranju svojega profila in so bili podani izključno na podlagi pravil in zahtev družbenega omrežja Facebook ali Instagram.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri ter iz skupnosti privržencev Facebook profila »EGO«.

Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izloči sodelujoče, za katere sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

4. Nagrade

Nagradni sklad igre je:

 • 20x bombažna vrečka EGO z novimi jogurti EGO s proteini v vrednosti 31,00 €
 • 1x gorski vikend oddih v hotelu Špik v Kranjski Gori za dve osebi v vrednosti 280,00 €.

Nagrajenec, ki prejme gorski oddih za dve osebi, dobi darilni bon, ki ga koristi v skladu z določbami ponudnika oddiha. V bon je vključeno: 2 nočitvi v hotelu Špik v dvoposteljni sobi za dve osebi, zajtrk za 2 osebi/dva dni, večerja za 2 osebi/dva dni, kopanje v hotelskem bazenskem kompleksu in 30% popust na storitve savnanja v Svetu savn. Za dodatne stroške, ki jih bo nagrajenec ustvaril med koriščenjem darilnega bona, vključno z morebitno izbiro storitev savnanja v Svetu savn, Organizator in Agencija ne odgovarjata in nagrajenec napram njima nima nobenih zahtevkov.

Izžrebanih bo skupaj 21 nagrad.

Žreb bo potekal: Nagrajence bomo izžrebali 03. 12. 2022.

4.1. Izbor nagrajencev:

3. 12. 2022 bo izveden naključen žreb, s katerim bo izbranih 21 posameznikov izmed sodelujočih, ki so v skladu s 3. členom teh pravil na svoj Instagram in/ali Facebook profil objavili fotografijo svojega aktivnega trenutka in v opis dodali #NajboljšiEGO (lahko tudi #NajboljsiEGO).

Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko zasebnega sporočila na družbenem omrežju Instagram ali Facebook.

Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec Organizatorju v roku 7 dni po prejemu obvestila o izžrebanju pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčno številko in številko mobilnega telefona, in sicer kot odgovor na zasebno IG ali FB sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa tretji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v točki 4.1. teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Nagrade bodo poslane po kurirju na naslov, ki ga bo sodelujoči posredoval preko zasebnega sporočila. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

6. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator osebne podatke nagrajencev obdeluje tudi:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen kurirski službi za dostavo nagrad in davčnim organom.

7. Končne določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na strani družbenega omrežja Facebook https://www.facebook.com/jogurtego.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na strani  https://www.l-m.si/nagradne-igre/.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 11. 11. 2022

 

Pridružite se nam kot VODJA MARKETINGA BLAGOVNIH ZNAMK (m/ž).

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-Oglas-Linkedin-FB-5

Vaši izzivi:

 • strateška interpretacija analiz trga, konkurence ter trendov potrošnikov (mednarodno sodelovanje z raziskovalnim timom Lactalisa),
 • samostojna priprava strateškega marketinškega načrta blagovne znamke (operativni plan, LTP),
 • proaktivna priprava predloga akcijskega načrta za izboljšanje pozicije blagovnih znamk na trgu,
 • priprava potrebnih marketinških dokumentov (Research Request, Research Summary, Development Brief, Medijski Brief, Kreativni Brief, Plani: LTP, OP in drugo),
 • proaktivno vodenje razvoja inovacij in lansiranja novih izdelkov na trg ter priprava strateškega, dolgoročnega plana razvoja inovacij, validacija predlogov inovacij,
 • predlog pozicioniranja blagovne znamke, komunikacija s potrošniki, razvoj designa za novosti oz. spremembe designa obstoječih izdelkov,
 • priprava informacij in poročil o blagovni znamki ter samostojna predstavitev marketinških projektov regionalnemu marketinškemu teamu,
 • predlaganje velikosti in alokacije marketinškega budgeta, cenovna pogajanja z dobavitelji marketinških storitev,
 • vodenje in mentoriranje sodelavcev v ekipi.


Želimo si:

 • zaključene 7. oz. 6/2 ravni izobrazbe, smer tržno komuniciranje, ekonomija – trženje ali druga ustrezna smer,
 • 5 let delovnih izkušenj na področju marketinga in/ali vodenja blagovnih znamk,
 • odličnosti v razumevanju potreb znotraj FMCG branže,
 • digitalne pismenosti,
 • aktivnega znanja angleškega jezika.


Ponujamo:

 • dinamično delo znotraj skupine Lactalis,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • nagrajevanje poslovne uspešnosti in doseženih rezultatov – vključenost v letni bonus,
 • delovno razmerje za nedoločen čas, s 6-mesečno poskusno dobo.


Prijava:

Če so naloge Vodje marketinga blagovnih znamk v vas vzbudile zanimanje, vas vabimo da svojo prijavo do vključno 30. 11. 2022 oddate preko povezave.

Pridružite se nam kot SAMOSTOJNI ANALITIK NA PODROČJU PRODAJNEGA KONTROLINGA (m/ž).

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-Oglas-Linkedin-FB-1

Vaši izzivi:

 • izdelovanje poročil ter analiz na področju prodajnega kontrolinga za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov,
 • analiziranje odmikov od načrtovanih ciljev ter posledično oblikovanje predlogov ukrepov,
 • preverjanje skladnosti napovedanih in dejanskih učinkov uvedenih ukrepov za krmiljenje odmikov od načrtovanih ciljev, uvedenih projektov in različnih aktivnosti,
 • priprava periodičnih informacij o realizaciji načrtovanih ciljev,
 • izdelava predračunskih poročil kontrolniške vsebine na področju prodajnega kontrolinga,
 • izdelava ocene učinkov razvojnih idej in potencialnih poslovnih dogodkov,


Želimo si:

 • zaključene najmanj 6. ravni izobrazbe s področja ekonomije,
 • odlično rabo MS Office (predvsem Excel in znotraj njega naprednih funkcij, kot so IF, Pivot, Index, Match),
 • izkušenj z delom v proizvodnem podjetju ter poznavanje SAP-a, kar predstavlja prednost,
 • aktivnega znanja angleškega jezika.


Ponujamo:

 • dinamično delo znotraj skupine Lactalis,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • delovno razmerje za nedoločen čas, s 3-mesečno poskusno dobo.


Prijava:

Če so naloge Samostojnega analitika v vas vzbudile zanimanje, vas vabimo da svojo prijavo do vključno 5. 12. 2022 oddate preko povezave.

Pridružite se nam kot VILIČARIST (m/ž).

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-Oglas-Linkedin-FB-16

Vaši izzivi:

 • opravljanje vseh manipulativnih del z viličarjem,
 • prevzemanje blaga in razporejanje blaga v skladišču po vrstah proizvodov,
 • pripravljanje blaga za izdajo iz skladišča,
 • spremljanje tehnične brezhibnosti viličarja,
 • poznavanje sistema za sledljivost,
 • poznavanje skladiščnega poslovanja, FIFO sistema,
 • skrb za urejeno skladišče.


Želimo si:

 • izkušnje z upravljanjem viličarja (izkušnje z delom v visokoregalnem skladišču predstavljajo prednost, niso pa pogoj),
 • opravljen izpit za viličarja,
 • natančnost, delavnost,
 • ­dobro razvite komunikacijske sposobnosti,
 • ­pripravljenost na delo v treh izmenah.


Ponujamo:

 • takojšnje delo,
 • ­redno in stimulativno plačilo,
 • ­možnost doseganja dodatne stimulacije,
 • ­dinamično delo v mednarodnem podjetju,
 • ­možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • ­ostale ugodnosti za spodbujanje zdravega življenjskega sloga (športne aktivnosti, vključenost v športno društvo in s tem številne ugodnosti, družabni dogodki, itd.).


Prijava:

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas z možnostjo podaljšanja, s polnim delovnim časom.

Pisne prijave pričakujemo do vključno 11. 12. 2022 prek povezave.

Pridružite se nam kot SAMOSTOJNI REFERENT ZA JAVNE RAZPISE (m/ž).

Skupina Lactalis združuje pragmatične in drzne sodelavce, željne poklicnega razvoja. Ljubljanske mlekarne so kot del skupine Lactalis stabilno in prepoznavno razvojno podjetje, ki med svojimi sodelavci uživa zaupanje in pripadnost. Zagotavljamo stabilno in varno zaposlitev in hkrati omogočamo razvoj, inovativnost in uresničevanje ciljev sodelavcev.

EB-Oglas-Linkedin-FB16

Vaši izzivi:

 • dnevno spremljanje portala javnih naročil,
 • priprava in izdelava razpisne dokumentacije in oddajanje razpisne dokumentacije na e-JN,
 • pisanje dnevnih in mesečnih poročil glede na oddajo, zapisnike in odločitve,
 • reševanje reklamacij naročnikov,
 • priprave za vnos cen po pogodbah,
 • obveščanje prodajne ekipe o uspešnosti razpisa,
 • sprejem dnevne pošte, ki zajema predvsem pogodbe, zapisnike, odločitve, povabilo k oddajanju novih ponudb,
 • vračanje podpisanih pogodb,
 • pridobivanje garancij oz. meničnih izjav z menicami za dobro izvedbo pogodbenih del,
 • obdelava prošenj za donacijo z izpisom letnega prometa,
 • poznavanje, razlaga ter uporaba zakonodaje na področju javnih naročil.


Želimo si:

 • zaključeno 5. raven izobrazbe ekonomske smeri,
 • odlično rabo MS Office,
 • izkušnje z delom na področju javnih naročil.


Ponujamo:

 • dinamično delo znotraj skupine Lactalis,
 • možnost strokovnega in kariernega razvoja ter izobraževanja,
 • delovno razmerje za določen čas – nadomeščanje porodniškega dopusta, s 4-mesečno poskusno dobo.


Prijava:

Če so naloge Samostojnega referenta na področju javnih naročil v vas vzbudile zanimanje, vas vabimo, da svojo prijavo do vključno 5. 12. 2022 oddate prek povezave.

20221118_060921

Ljubljanske mlekarne smo se ponovno pridružile projektu Tradicionalni slovenski zajtrk in organizirale zajtrk za vse naše sodelavce, poleg tega pa smo sodelovali tudi na srečanju podjetij in diplomacije.

Sestavine tradicionalnega slovenskega zajtrka so: kruh, maslo, med, mleko in jabolko. V Ljubljanskih  mlekarnah torej izdelamo kar 40 % potrebnih sestavin – mleko in maslo. Zato je logično, da se nismo mogli upreti organizaciji tradicionalnega slovenskega zajtrka za vse sodelavce. Priredili smo ga v naši restavraciji Štalca, sodelavcem na dveh drugih lokacijah pa smo zajtrk dostavili.

Letos smo še posebej ponosni, saj se slogan tradicionalnega slovenskega zajtrka glasi ZAJTRK Z MLEKOM – SUPER DAN! V našem mleku in maslu so na današnji dan uživali v več sto vrtcih, šolah in drugih institucijah.

Prisotni pa smo bili tudi Tradicionalnem slovenskem zajtrku v Arboretumu Volčji potok, namenjenem srečanju podjetij in diplomacije, v soorganizaciji Ministrstva za zunanje zadeve in Gospodarske zbornice Slovenije – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Sodelovali smo na okrogli mizi v družbi živilskih podjetij, udeležencem pa smo postregli tudi z našimi izdelki iz slovenskega mleka.

Tradicionalni slovenski zajtrk poteka na pobudo Čebelarske zveze Slovenije že od leta 2011. Odvije se tretji petek v novembru, ko obeležujemo tudi dan slovenske hrane. Namen vseslovenskega projekta je osveščanje otrok in mladine in hkrati širše javnosti o pomenu zajtrka ter prednostih lokalno pridelanih in predelanih živil slovenskega izvora.

tradicionalni-slovenski-zajtrk-2017

Tudi letos se v Ljubljanskih mlekarnah pridružujemo projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se vsako leto odvija tretji petek v novembru, ko obeležujemo dan slovenske hrane. Namen vseslovenskega projekta je osveščanje otrok in mladine pa tudi širše javnosti o pomenu zajtrka ter prednostih lokalno pridelanih in predelanih živil slovenskega izvora. 

Tradicionalni slovenski zajtrk, ki na pobudo Čebelarske zveze Slovenije poteka že vse od leta 2011, se bo letos izvedel 18. novembra 2022 pod sloganom »Zajtrk z mlekom – super dan!«.

Tradicionalni slovenski zajtrk sestavljajo kruh, maslo, med, mleko in jabolko ali drugo sadje slovenskega porekla.

V projekt so vključeni slovenski vrtci, osnovne šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter druge institucije oz. javni zavodi, prav tako pa se mu vsako leto pridružimo tudi številna podjetja.

Poleg tega, da bodo naše mleko in maslo v tradicionalnem slovenskem zajtrku v vrtcih in šolah našli številni otroci in mladi, bomo v Ljubljanskih mlekarnah s slovenskim zajtrkom razveselili tudi naše zaposlene.

Izjava – tradicionalni slovenski zajtrk