02_2022-MU-Cuisine-velikonocni-banner-540x960_PREDOGLED

Letos bosta polna luna in velika noč čisto skupaj, zato bodo prazniki še posebej žareči. Sodelujte v nagradni igri in se potegujte za zajčkove nagrade – mešalniki in hladilnik Gorenje.

Pravila in pogoji nagradne igre »Ujemi zajčka & nagrade«

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Ujemi zajčka & nagrade« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je družba Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre za organizatorja je družba Herman & partnerji d.o.o, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra poteka na uradnem Facebook profilu MuLjubljanskemlekarne, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, je ne podpira ali upravlja, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec oziroma nagrajenec, je organizator. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

Namen nagradne igre je promocija izdelkov Mu.

1. Nagradna igra poteka in način sodelovanja

Nagradna igra poteka od 28. 3. 2022 do 20. 4. 2022.

Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne odgovoriti na nagradno vprašanje. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (npr. dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.

Nagradna vprašanja bodo zastavljena:

 • dne 28. 3. 2022 – čas za odgovor do 19. 4. 2022 do 10.00.
 • dne 7. 4. 2022 – čas za odgovor do 13. 4. 2022 do 10.00.
 • dne 15. 4. 2022 – čas za odgovor do 20. 4. 2022 do 10.00.

Sodelujoči lahko na posamezno nagradno vprašanje odgovori enkrat, lahko pa odgovarja na več nagradnih vprašanj.

2. Pogoji sodelovanja

V igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) družbenega omrežja Facebook, ki:

 • so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec).
 • se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 1. člena teh splošnih pogojev odda komentar pod nagradno vprašanje, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro, in
 • sprejema pravila družbenega omrežja Facebook.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.

3. Žrebanje in nagrade

Organizator nagradne igre bo skupaj nagradil 7 sodelujočih, ki prejmejo:

 • za odgovor na nagradno vprašanje z dne 28. 3. 2022: 1x hladilnik Gorenje,
 • za odgovor na nagradno vprašanje z dne 07.04.2022: 3x mešalnik Gorenje,
 • za odgovor na nagradno vprašanje z dne 15.04.2022: 3x mešalnik Gorenje.

Žrebanje bo potekalo:

 • za nagradno vprašanje zastavljeno dne 7. 4. 2022 (nagrada 3 x mešalnik Gorenje): dne 13. 4. 2022;
 • za nagradno vprašanje zastavljeno dne 15. 4. 2022 (nagrada 3 x mešalnik Gorenje): dne 19.04.2022;
 • za nagradno vprašanje zastavljeno dne 28. 3. 2022 (nagrada 1 x hladilnik Gorenje): dne 20. 4. 2022.

Organizator bo na žrebanju podelil mešalnik Gorenje ali hladilnik Gorenje. Nagrado bodo nagrajenci prevzeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

4. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo izžreban med vsemi sodelujočimi, ki bodo pod objavo na časovnici v komentarju odgovorili na nagradno vprašanje. Rezultati žreba so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator nagradne igre bo po vsakem žrebanju nagrajence obvestil v komentarju pod njihovo objavo. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila na zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne sporočiti ime, priimek in naslov nagrajenca.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil družbenega omrežja Facebook),
 • se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,
 • organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

5. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrad je v celoti izključena.

6. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke nagrajencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če sodelujoči svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec, uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo podelitve nagrade.

Organizator osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov, davčno številko) obdeluje:

 • za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;
 • za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta, kot samostojni upravljavec za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri.

Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Letališka 33, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov in davčnim organom.

7. Odgovornosti organizatorja in izvajalca

Organizator in izvajalec, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko sodelujoči ali nagrajenec utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade ter za škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade.

Organizator in izvajalec, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

8. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 24. 3. 2022

DSC_8030

Ljubljanske mlekarne smo ob prihajajočem svetovnem dnevu voda v okviru svoje družbeno odgovorne zaveze S posluhom za jutri organizirale pogovor z osrednjo temo Skrb za vode. Pri tem smo se spraševali kam odteka voda in kaj to pomeni za živa bitja ter kam gre pri tem živilska industrija.

Cilj raziskave je bil ugotoviti vpliv izginjanja Triglavskega ledenika in stanje voda v dolini. Sledilni poskusi so pokazali, da voda odteka v najmanj dve dolini in odteka počasi. To potrjuje tezo, da bo izginotje ledenika vplivalo na oskrbo s pitno vodo v dolini.

Ljubljanske mlekarne smo začele podpirati projekt »Kam tečejo vode naših ledenikov« Geografskega inštituta Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU, ki raziskuje odtekanje vode iz Triglavskega ledenika, že leta 2016. Izsledke raziskave, katere začetki segajo v leto 1946, sta 17. marca v Vander Urbani Resort v Ljubljani ob simbolično praznem bazenu premierno predstavila mag. Miha Pavšek z Geografskega inštituta Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU in dr. Matej Blatnik z Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU.

IMG_6570

»Širša problematika pomanjkanja voda je vse bolj kritična glede porabe. Še bolj postaja kritična glede onesnaženja. Ne gre le za vprašanje ali bomo imeli vodo temveč ali bomo imeli obstoj, ker je tako onesnažena, » je opozoril prof. dr. Mihael Jožef Toman, redni profesor za Ekologijo in varstvo celinskih voda na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti, podpredsednik Slovenskega društva za zaščito voda. Poudaril je, da že obstaja svet, kjer ni pitne vode in da v Sloveniji živimo v prepričanju, da se nam to ne more zgoditi. A se nam to lahko še kako hitro zgodi: »voda je dobrina in ima ceno.«

Ljubljanske mlekarne se zavedamo svoje vloge v družbi. Smo živilsko predelovalno podjetje, ki ljudem zagotavlja hrano. Ob tem pa želimo delovati čim bolj trajnostno. »Na to pot smo stopili še preden je to postalo popularno, saj smo že leta 2013 postali del sheme EMAS. V 2021 smo za 3,9 % znižali porabo pare in za 0,9 % količino porabljene elektrike,« je dejala Maja Kalan Pongrac, vodja korporativnega komuniciranja v Ljubljanskih mlekarnah.

s posluhom za jutri – 960

A zgolj ozaveščanje ni dovolj. Zato smo ponosni, da smo lahko z našo prepoznavno blagovno znamko Alpsko podporniki takega projekta, ki ga izvaja Geografski inštitut Antona Melika (GIAM) ZRC SAZU. Kot je izpostavil direktor Ljubljanskih mlekarn Tomaž Žnidarič: »brez vode ni mleka, naše glavne surovine in v Sloveniji imamo konkurenčno prednost, da imamo dovolj vode in da je ta kakovostna. Če bomo vlagali v take projekte, bomo lahko dobro poslovali tudi v prihodnje.« Na vprašanje kako lahko pomagajo potrošniki je direktor odgovoril: »Slovenija je samooskrbna in vsak potrošnik lahko naredi to, da kupuje lokalne izdelke, ki so pridelani iz slovenskega mleka in v Sloveniji. S tem bodo tudi omogočili, da slovenska podjetja nadalje vlagamo v tovrstne družbeno odgovorne projekte. Nenazadnje pa lahko vsak posameznik pravilno ločuje Tetra Pak embalažo, ki jo lahko v celoti recikliramo, če je ta pravilno odložena. Z majhnimi koraki se da narediti veliko.«

s posluhom za jutri – 960

6. marec je svetovni dan varčevanja z energijo, namenjen ozaveščanju o potrebi po zmanjšanju porabe energije z racionalnim in trajnostnim pristopom. V Ljubljanskih mlekarnah smo ga obeležili s posebnimi nalepkami za spodbujanje varčevanja energije in s praktičnimi nasveti za sodelavce.

Ljubljanske mlekarne smo kot del skupine Lactalis dolgoročno zavezani k varovanju okolja. K temu pristopamo strateško pod okriljem blagovne znamke družbene odgovornosti S posluhom za jutri, varovanje okolja pa smatramo tudi kot našo dolžnost kot nosilec certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

Povečevanje energetske učinkovitosti

Ves čas si prizadevamo povečevati energetsko učinkovitost. V letu 2021 smo količino porabljene elektrike na 1000 l predelanega mleka zmanjšali za 0,9 odstotka v primerjavi z letom 2020. Prav tako je bila količina porabljene pare v 2021 za 3,7 odstotkov manjša kot leto poprej.

V podjetju izvajamo ukrepe za zmanjšanje porabe energije kot so recimo vnovična uporaba odpadne energije, izbor novih energetsko učinkovitih naprav, nastavitve ogrevanja na časovne intervale, ogrevanje z odpadno toploto, ki nastaja pri hlajenju sterilizatorjev in kompresorjev idr.

Nasveti za varčevanje z energijo

Skrbi za okolje so zavezani tudi vsi zaposleni v Ljubljanskih mlekarnah, za katere smo pripravili nekaj praktičnih nasvetov za varčevanje z energijo:

 1. Redno ugašanje elektronskih naprav.
 2. Nastavitev gretja prostorov med 20°C in 21°C.
 3. Pravilno prezračevanje prostorov.
 4. Koriščenje naravne svetlobe.
 5. Zapiranje vhodnih vrat v hladilnice.
izklopi se – 960

Nalepke »Izklopi me – izklopi se«

Za sodelavce, ki delo opravljajo na prenosnih ali namiznih računalnikih, smo pripravili nalepke, ki spodbujajo, da računalnike in monitorje po koncu dela izklopijo, s čimer bomo prihranili pri porabi električne energije. Poleg izklapljanja računalnikov, pa nalepke sodelavce spodbujajo tudi k temu, da se v prostem času odklopijo od dela, ne pošiljajo e-poštnih sporočil sodelavcem in se spočijejo, saj je usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja pomembno za njihovo zdravje in navsezadnje tudi za produktivnost, inovativnost, kreativnost.

S posluhom za jutri

Naša naloga je, da naredimo vse, kar zmoremo, da bo naše delovanje trajnostno naravnano, gospodarno ter prijazno do družbe in okolja.

 

2022-Mumetnost-nagradna-igra-540×960[9]

Prepustite se čarom mumetnosti, lepoti proste paše in dobroti pristnega mleka. V veliki nagradni igri Postani mumetnik lahko sodelujte na 2 načina:

a) Na prodajnem mestu:

 1. v trgovini kupite izdelek MU,
 2. fotografirate račun,
 3. ga s telefona naložite na mumetnost.si in se potegujete za čudovite mumetniške nagrade.

Nagrade si oglejte na www.mumetnost.si in obenem spoznajte, kako so naše krave postale prave umetnice.

Nagradna igra poteka od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022.

b) Na Facebook profilu MU:

V nagradni igri lahko sodelujete tudi na Facebook strani Mu med 1. 3. 2022 in 31. 3. 2022. Nagradili bomo 20 sodelujočih.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

 

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »Postani mumetnik«

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »Postani mumetnik«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke MU.

 

1. Organizator in izvajalec nagradne igre

Organizator nagradne igre je družba Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, matična št.: 5048257000, davčna št.: 93710593 (v nadaljevanju: organizator).

Izvajalec nagradne igre je družba Herman & partnerji DK, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, matična št.: 8538123000, davčna št.: 38605066 (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra poteka na spletni strani https://mumetnost.l-m.si in na uradnem Facebook profilu Mu, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, je ne podpira ali upravlja, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec oziroma nagrajenec, je organizator. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

2. Trajanje nagradne igre 

a) Nagradna igra na spletni strani poteka od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022.
b) Nagradna igra na Facebook strani Mu poteka od 3. 2022 do 31. 3. 2022.

3. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani https://mumetnost.l-m.si, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Druge osebe, ki se prijavijo oziroma sodelujejo v nagradni igri, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Način sodelovanja v nagradni igri

a) Sodelovanje na spletni strani

V nagradni igri se sodeluje na podlagi naloženega računa na spletno stran: https://mumetnost.l-m.si

1. korak: udeleženec v obdobju od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022 v okviru enega nakupa kupi vsaj en (1) jogurt MU;
2. korak: udeleženec skenira QR kodo ali gre na spletno mesto: https://mumetnost.l-m.si, kjer naloži fotografijo računa, iz katerega je razviden nakup vsaj enega (1) jogurta MU.
3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec na spletni strani izbere nagrado, telefonska stevilka) za katero se v nagradni igri želi potegovati, ter se s tem uvrsti v žrebanje za dotičen izdelek. Zatem izpolni osebne podatke (ime, priimek, elektronska pošta, telefonska številka) in odda naročilo.

Oddaja naročila predstavlja soglasje s predmetnimi splošnimi pogoji. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri.

b) Sodelovanje na Facebook strani Mu

Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči na Facebook strani Mu odgovoriti na nagradno vprašanje. Nagrajenec bo izžreban med vsemi sodelujočimi, ki bodo pod objavo na časovnici v komentarju odgovorili na nagradno vprašanje. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (npr. dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.

5. Nagrade in žrebanje nagrad

a) V nagradni igri na spletni strani

Organizator bo podelil nagrade:

 • 160 x pristne majice, 3 različni mumetniški potiski
 • 200 x pristne šalčke emajl, 5 različnih mumetniških potiskov
 • 60 x ART BOX

Tedenske nagrade:

V obdobju trajanja nagradne igre se izvedejo 4 žrebanja in se vsak teden podeli 40 x pristne majice, 50 x pristne šalčke, 15 x pristen ART BOX.

Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele. Rezultati žreba so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Termini tedenskih žrebanj: 

Žrebanje Sodelujejo vsi, ki so skladno z 2. točko pravil naložili račun na spletno mesto

11.03.2022             od 1. 03. 2022 do 10. 03. 2022 do 24:00

18.03.2022             od 11. 03. 2022 do 17. 03. 2022 do 24:00

25.03.2022             od 18. 03. 2022 do 24. 03. 2022 do 24:00

01.04.2022             od 25. 03. 2022 do 31. 03. 2022 do 24:00

b) V nagradni igri na Facebook strani Mu

Organizator nagradne igre bo podelili nagrade:

 • 4 x ART BOX
 • 4 x set pristne šalčke
 • 12 x pristne majice.

Tedenske nagrade:

V obdobju trajanja nagradne igre se izvedejo 4 žrebanja in se vsak teden podeli 1 x pristen ART BOX, 1 x set pristnih šalčk in 3 x pristne majice.

Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele. Rezultati žreba so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagradna vprašanja bodo zastavljena:

3. 3. 2022 (1x artbox, 1x set skodelic, 3x majica) – čas za odgovor do 10. 3. 2022 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.

10. 3. 2022 (1x artbox, 1x set skodelic, 3x majica) – čas za odgovor do 17. 3. 2022 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.

17. 3. 2022 (1x artbox, 1x set skodelic, 3x majica) – čas za odgovor do 24. 3. 2022 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.

24. 3. 2022 (1x artbox, 1x set skodelic, 3x majica) – čas za odgovor do 31. 3. 2022 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.

Sodelujoči lahko na posamezno nagradno vprašanje odgovori enkrat, lahko pa odgovarja na več nagradnih vprašanj.

Žrebanje poteka v prostorih družbe Herman in partnerji DK, d.o.o. Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom.

V primeru, da je na dan žrebanja praznik, se žrebanje prestavi na naslednji delovni dan.

6. Obveščanje nagrajencev

a) V nagradni igri na spletni strani

Prejemnike nagrad (ime in priimek) se v roku 5 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani https://mumetnost.l-m.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na e mail naslov, ki je bil pravilno izpolnjen ob sodelovanju v nagradni igri ob priloženem računu.

Če se tekom obveščanja izkaže, da izžrebanec ni posredoval pravilnih osebnih podatkov oziroma so ti nepopolni na način, da onemogočajo identifikacijo nagrajenca oziroma izročitev nagrade, izžrebanec do nagrade ni upravičen, organizator pa namesto njega izžreba novega nagrajenca, in sicer iz seznama sodelujočih, ki so v nagradni igri sodelovali v tednu, v katerem je bil izžreban izločeni izžrebanec.

b) V nagradni igri na Facebook strani MU

Organizator nagradne igre bo po vsakem žrebanju nagrajence obvestil v komentarju pod njihovo objavo in jih naslednji dan objavil na Facebook časovnici. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila na zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne sporočiti ime, priimek in naslov nagrajenca.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

7. Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani https://mumetnost.l-m.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

8. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, ki jih zahteva organizator.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

9. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Organizator osebne podatke nagrajencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če sodelujoči svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče.

Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec, uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo podelitve nagrade.

Organizator osebne podatke nagrajencev (ime, priimek, naslov) obdeluje:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi ponudnik storitev interneta sodelujočega, kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Letališka 33, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov in davčnim organom.

10. Kontakt

Udeleženec lahko kontaktira organizatorja in izvajalca za pojasnila, vezana na nagradno igro. Kontaktni podatki organizatorja in izvajalca so sledeči:

Organizator in upravljalec:
Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Info center za potrošnike
Telefon: 080 11 44,
E-mail: info@si.lactalis.com
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Izvajalec in obdelovalec:
Herman & partnerji, DK,  d.o.o.
Telefon: 051 237 305
E-mail: anja.mitrovic@herman-partnrji.si
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 16:00.

11. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani https://mumetnost.l-m.si.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani https://mumetnost.l-m.si.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 28. 02. 2022

Ljubljanske mlekarne, d.o.o.

 

 

Izbran produkt leta – spletna stran

Slovenski kupci so v raziskavi enega vodilnih svetovnih podjetij za raziskave NielsenIQ izbrali naše jogurte Mu Athentikos za Izbran produkt leta 2022.

Mu Athentikos v kilogramskem pakiranju je postal zmagovalec v kategoriji grški tip jogurta. Gre za največjo globalno raziskavo novosti, sprememb in inovacij izdelkov in storitev široke potrošnje, ki je bila v Sloveniji opravljena že 10 leto zapored.

Grški tip jogurtov Mu Athentikos so prepoznavni po svojem polnem okusu in kremasti teksturi. Kilogramsko družinsko pakiranje jogurta, ki je narejen iz mleka slovenskega porekla, pa ponuja še več različnih možnosti uporabe tega vsestranskega izdelka v kuhinji.

»Veseli smo, da so nam slovenski kupci izkazali zaupanje in za Izbran Produkt leta 2022 izbrali naš grški tip jogurta »Mu Athentikos, naravni jogurt; 1 kg«. To je za nas znak, da imamo inovativne in kakovostne izdelke, po katerih slovenski kupci z veseljem posežejo. Še posebej ponosni smo, da je bilo izbrano ravno pakiranje v kilogramskem vedru, ki prinese v gospodinjstva manj embalaže,« je o prejemu prestižne nagrade povedala vodja korporativnega komuniciranja Maja Kalan Pongrac.