web bannerji

Obiščite Facebook stran Alpsko mleko in se potegujte za paket Alpskega mleka Lahkoten dan!

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

Pravila in pogoji nagradne igre »Alpsko mleko. Okus po domu.«

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Alpsko mleko brez laktoze. Z lahkoto do znanja.« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
Nagradna igra poteka od 14. 6. 2021 do vključno 9. 7. 2021 na uradnem Facebook profilu Alpsko, vendar Facebook ni njen pokrovitelj je ne podpira ali upravlja, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom. Namen nagradne igre je promocija izdelkov Alpsko mleko brez laktoze.

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vsi, ki:
– so uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki sprejemajo pravila družbenega omrežja Facebook,
– so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec),
– se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil odda svoje komentar, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

3. Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri z obiskom Facebook strani Alpsko mleko, kjer na časovnici pod eno izmed štirih objav z nagradnim vprašanjem v komentar zapišejo pravilen odgovor. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.
Zmagovalce bomo vsak teden izbrali z žrebom. Žreba se med vsemi sodelujočimi, ki bodo v komentar pod objavo z nagradnim vprašanjem zapisali pravilen odgovor.
Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izloči sodelujoče, za katere sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

4. Nagrade

Nagradni sklad igre je:
– 12 x šestorček Alpskega mleka brez laktoze (vsak teden se podari 3× šestorček)
Skupna vrednost posamezne nagrade znaša največ 14 eur. Izžrebanih bo 12 nagrad.
Žreb bo potekal: 21. 6., 28. 6., 5. 7. in 12. 7. 2021.

4.1. Izbor nagrajencev:
Nagrajenci bodo tedensko izžrebani med vsemi sodelujočimi, ki bodo v komentar zapisali pravilen odgovor. Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko zasebnega sporočila. Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec organizatorju v roku 7 dni po prejemu obvestilu o izžrebanju pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko in sicer kot odgovor na zasebno FB sporočilo.
Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 3 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.
Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.
Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.
Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,
– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

4.2. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.
Nagrade bodo poslane po pošti na naslov, ki ga bo sodelujoči posredoval preko zasebnega sporočila. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.
Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

4.3 Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenci pa bodo morali organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo plačila akontacije. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade,
s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

6. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.
Organizator osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov in davčno številko) obdeluje tudi:
– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;
– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.
Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).
Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen pošti za dostavo nagrad in davčnim organom.

7. Jamstvo za izpolnitev obveznosti

Za podelitev nagrade po teh pravilih jamči organizator te nagradne igre.

8. Končne določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.
Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Ljubljana, 14. 6. 2021

Multivitamin_nagradnaIgra1

Sodelujte v nagradni igri na Facebook strani Ego! Od 16. 6. do vključno 6. 7. 2021 si na Facebook profilu osvežite svojo profilno sliko in v komentar pod objavo nagradne igre komentirajte besedo “OSVEŽITEK“ ter osvojite super nagrade!

V torek, 22. 6., bomo izžrebali 5 nagrajencev, ki bodo prejeli Ego prenosni hladilni nahrbtnik, da bo Osvežitek vedno pri roki. V sredo, 7. 7., pa bomo izžrebali 5 nagrajencev, ki bodo prejeli Ego prenosno hladilno torbo, da bo osvežitev vedno z vami.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

Pravila in pogoji nagradne igre »Osveži svojo profilko«

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »OSVEŽI SVOJO PROFILKO« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator so Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre (za organizatorja Ljubljanske Mlekarne, d. o. o.) je družba Herman & partnerji d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook, vendar Facebook in ni njen pokrovitelj, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom.

 1. Nagradna igra poteka:

od 16. 6. do 7.7. 2021

Nagradni vprašanji bosta zastavljeni:

 • 16.6: (5x hladnilni nahrbtnik)
 • 1.7: (5xhladilna torba)

Nagrajence bo izvajalec izžrebal:

 • 22. junij 2021 (5x prenosni hladilni nahrbtnik)
 • 7. Julij 2021 (5x prenosna hladilna torba)

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

 1. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v nagradni igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami tega člena teh pravil na Facebook profilu v komentar pod objavo nagradne zapiše komentar “OSVEŽITEK“ in so uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki sprejemajo pravila družbenega omrežja Facebook.
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.
Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih Ljubljanske mlekarne d.o.o. in Herman & partnerji d.o.o, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

 1. Načini sodelovanja v nagradni igri in zbor najboljših

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri z obiskom Facebook strani EGO, kjer pod objavo komentirajo z besedo »OSVEŽITEK« ter zamenjajo svojo profilno fotografijo.
Organizator nagradne igre bo skupaj nagradil 10 sodelujočih.  Žrebanje bo izvedel izvajalec, dne 22. 6. 2021 in dne 7.7. 2021. Nagrado bodo nagrajenci prejeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.
Nagrade bodo poslane vsem nagrajencem v roku treh tednov po zaključku nagradne igre.

 1. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo po izboru nagrajence obvestil v komentarju pod njihovo objavo.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.
Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku enega tedna od prejema obvestila na zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/jogurtEGO sporočiti ime, priimek, naslov, kamor bodo prejeli nagrado in davčno številko nagrajenca.
Nagrajenci bodo izžrebani računalniško.
Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku enega tedna od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

 1. Uporaba in varstvo osebnih podatkov in fotografij

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro – če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.
Organizator dodatne osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov in davčno številko) obdeluje tudi:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;
– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in davčnim organom za potrebe.

 1. Obdavčitev nagrad

 Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenci pa bodo morali organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo plačila akontacije. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

 1. Odgovornosti organizatorja

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje družbenih omrežij Facebook, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov
 • za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji,
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema ali zaradi koriščenja nagrade, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator in izvajalec ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri, , razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

 1. Končne določbe

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 15. 6. 2021

 

Maxim LM kreativa

Sodelujte v nagradni igri na Facebook strani Maxim Premium!

Od 18. 7. do vključno 30. 7. 2021 v komentar pod objavo nagradne igre odgovorite na nagradno vprašanje. Med avtorji pravilnih odgovorov bomo izžrebali  nagrajenca, ki prejme paket sladoledov Maxim Premium po izbiri!

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

PRAVILNIK FACEBOOK NAGRADNE IGRE MAXIM PREMIUM

1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre za blagovno znamko Maxim Premium, je družba Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana. Nagradna igra poteka na Facebook strani blagovne znamke Maxim. Izvajalec nagradne igre (za organizatorja Ljubljanske Mlekarne, d. o. o.) je Imago Bold, d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana.

Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družbenim omrežjem Facebook (v nadaljevanju FB) in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani FB. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni FB, ampak družba Ljubljanske mlekarne, d.o.o., kot upravljavec FB strani Maxim. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne FB. FB ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

2. člen: Trajanje in objava nagradne igre

Nagradna igra traja od 18. 7. 2021 do vključno 30. 7. 2021 do 23.59 ure. Nagradna igra bo objavljena na FB strani Maxim https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal z dnem 18. 7. 2021.

3. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) FB, ki:

– so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let

– se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se udeleženec z njimi strinja, ko skladno z določbami 4. člena teh pravil odda komentar, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro in

– sprejema pravila FB,

(v nadaljevanju: udeleženec).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, izvajalcu in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za udeležence brezplačno. Udeleženci sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

4. člen: Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženec v času trajanja nagradne igre, v komentar pod objavo nagradne igre zapiše odgovor na nagradno vprašanje.

5. člen: Nagradni sklad

1x paket izdelkov Maxim Premium (20 kos).

Skupna vrednost nagrade je 35€.

6. člen: Izključitev udeleženca

Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico, da v kateremkoli trenutku izključita udeleženca nagradne igre, v času trajanja igre, in sicer v naslednjih primerih:

– če udeleženec razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor,

– če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil FB),

– če se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– če obstaja sum, da je udeleženec prišel do nagrade z goljufijo.

7. člen: Potek izbora

Izmed vseh udeležencev bo naključno izžreban udeleženec, ki bo prejel nagrado. Izbor se bo izvedel v poslovnih prostorih družbe Imago Bold d. o. o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, in sicer 2. 8. 2021 ob 12.00 uri.

Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Nagrada ni zamenljiva za druge nagrade in ni izplačljiva v gotovini.

8. člen: Objava nagrajenca

Ime nagrajenca bo objavljeno 2. 8. 2021 v sklopu FB objave nagradne igre.

Nagrajenec izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja, na FB strani ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

9. člen: Obveznosti nagrajenca in prevzem nagrade

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v 9. členu teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnika nagrade od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine. Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen z zasebnim FB sporočilom.

Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec v roku 10 dni po prejemu obvestilu o izžrebanju pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, davčno številko, številko mobilnega telefona, in sicer kot odgovor na zasebno FB sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Nagrade bodo poslane po kurirski službi na naslov, ki ga bo nagrajenec poslal organizatorju. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator

10. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe,

s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

11. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro – če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca. Organizator in izvajalec osebne podatke nagrajenca (ime in priimek, naslov, davčno številko in telefonsko številko) obdelujeta:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za ta namen organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za ta namen organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov ter davčnim organom za potrebe.

12. člen: Ostale določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da udeleženec s temi pravili soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravi. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na FB https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na FB https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na FB https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 18. 7. 2021

Ljubljanske mlekarne, d.o.o.

Grafika NI – spletna stran

Sodelujte v nagradni igri na Facebook strani Alpsko!

Od 13. 10. do vključno 1. 11. 2021 v komentar pod objavo nagradne igre odgovorite na nagradno vprašanje. Med avtorji pravilnih odgovorov bomo izžrebali  nagrajenca, ki prejme plato umešanih jogurtov Alpsko z žiti in okusom lešnika!

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

Pravila in pogoji nagradne igre »Nov okus po domu. Na domu.«

 1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Nov okus po domu. Na domu.« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre za organizatorja je družba Internavti, družba za komuniciranje d.o.o. Nazorjeva ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra poteka od 13. 10. 2021 do vključno 1. 11. 2021 na uradnem Facebook profilu Alpsko, vendar Facebook ni njen pokrovitelj je ne podpira ali upravlja, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom. Namen nagradne igre je promocija izdelkov Alpsko umešani jogurt v lončku z žiti in okusom lešnika.

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vsi, ki:

– so uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki sprejemajo pravila družbenega omrežja Facebook,

– so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec),

– se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil odda svoje komentar, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

3. Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri z obiskom Facebook strani Alpsko mleko, kjer na časovnici pod objavo v komentar z uporabo emoji znakov zapišejo svoj najljubši zajtrk. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat. Zmagovalca bomo določili z žrebom. Žreba se med vsemi sodelujočimi, ki bodo v komentar zapisali svoj najljubši zajtrk, pri katerem bodo uporabljali le emoji znake. Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izloči sodelujoče, za katere sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

4. Nagrade

Nagradni sklad igre je:

– 3 x plato (10 jogurtov) jogurta umešani jogurt Alpsko z žiti in okusom lešnika.

Vrednost enega platoja znaša 6,5 €. Izžrebane bodo 3 nagrade, ki vsebujejo plato jogurtov.

Žreb bo izvedel izvajalec: 2. 11. 2021

5. Izbor nagrajencev

Nagrajenci bodo izžrebani med vsemi sodelujočimi, ki bodo v komentar z uporabo emojijev zapisali svoj najljubši zajtrk. Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko zasebnega FB sporočila. Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec izvajalcu v roku 7 dni po prejemu obvestila o izžrebanju pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko in sicer kot odgovor na zasebno FB sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 3 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da izvajalcu pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja in izvajalca za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

Nagrade bodo poslane po pošti na naslov, ki ga bo sodelujoči posredoval preko zasebnega sporočila. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenci pa bodo morali organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo plačila akontacije. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

6. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade,

s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

7. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec, uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov in davčno številko) obdeluje tudi: – za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Letališka 33, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov in davčnim organom.

8. Končne določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 8. 10. 2021

nagradna igra krnčanovi

Sodelujte v nagradni igri na Facebook strani Alpsko!

Od 23. 11. do vključno 30. 11. 2021 v komentar pod objavo nagradne igre odgovorite na nagradno vprašanje. Med avtorji pravilnih odgovorov bomo izžrebali nagrajenca, ki prejme 30 l Alpskega mleka!

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

Pravila in pogoji nagradne igre »Okus po domu se začne pri nekom doma«

 1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Okus po domu se začne pri nekom doma« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre za organizatorja je družba Internavti, družba za komuniciranje d.o.o., Nazorjeva ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra poteka od 23.11.2021 do vključno 30.11.2021 na uradnem Facebook profilu Alpsko, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, je ne podpira ali upravlja, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom. Namen nagradne igre je promocija izdelkov Alpsko mleko.

 1. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vsi, ki:

– so uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki sprejemajo pravila družbenega omrežja Facebook,

– so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let,

– se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil odda svoje komentar, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro(v nadaljevanju: udeleženec ali sodelujoči).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

 1. Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri z obiskom Facebook strani Alpsko mleko, kjer na časovnici pod objavo v komentarju predlagajo ime telička na fotografiji, ki se začne z začetno črko Č. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat. Zmagovalca bomo določili z žrebom. Žreba se med vsemi sodelujočimi, ki bodo v komentarju predlagali ime telička na fotografiji, ki se začne z začetno črko Č. Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izloči sodelujoče, za katere sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

 1. Nagrade

Nagradni sklad igre je:

 • Poimenovanje telička po izžrebanem predlogu
 • 30 L Alpskega mleka

Vrednost nagradnega paketa znaša 36 €.

Žreb bo izvedel izvajalec 01. 12. 2021.

 1. Izbor nagrajenca:

Nagrajenec bo izžreban med vsemi sodelujočimi, ki bodo pod objavo na časovnici v komentarju predlagali ime telička na fotografiji, ki se bo začelo z začetno črko Č. Rezultati žreba so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen preko zasebnega FB sporočila. Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec izvajalcu v roku 7 dni po prejemu obvestila o izžrebanju pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko in sicer kot odgovor na zasebno FB sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 3 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 3 dni od prejema obvestila, na način, da izvajalcu pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja in izvajalca za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

Nagrada boo poslana po pošti na naslov, ki ga bo nagrajenec posredoval preko zasebnega sporočila. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenci pa bodo morali organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo plačila akontacije. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

 1. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade,

s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec, uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov in davčno številko) obdeluje tudi:
– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Letališka 33, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov in davčnim organom.

 1. Končne določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 10. 11. 2021

MUcuisine_praznicna-nagradna-igra

Obiščite Facebook stran Mu in sodelujte v nagradni igri Pravljični recepti miške Mu.

Med 8. 12. 2021 in 4. 1. 2022 odgovorite na nagradna vprašanja, ki jih bomo zastavljali. Kar 20 sodelujočih bomo nagradili s prisrčnim otroškim predpasnikom.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

Pravila in pogoji nagradne igre »Pravljični recepti miške Mu«

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Pravljični recepti miške Mu« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator so Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre za organizatorja je družba Herman & partnerji d.o.o, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).
Nagradna igra poteka na uradnem Facebook profilu MuLjubljanskemlekarne, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, je ne podpira ali upravlja, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom. Namen nagradne igre je promocija izdelkov Mu.

 1. Nagradna igra poteka in način sodelovanja

Nagradna igra poteka od 8. 12. 2021 do 4. 1. 2022. Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne odgovoriti na nagradno vprašanje. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.

Nagradna vprašanja bodo zastavljena:
• 8. 12. 2021 (4 x otroški predpasnik) – čas za odgovor do 14. 12. 2021 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.
• 15. 12. 2021 (4 x otroški predpasnik) – čas za odgovor do 21. 12. 2021 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.
• 22. 12. 2021 (4 x otroški predpasnik) – čas za odgovor do 28. 12. 2021 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.
• 29. 12. 2021 (4 x otroški predpasnik) – čas za odgovor do 4. 1. 2022 do 10.00. Žrebanje nagrajencev ob 12.00.

Sodelujoči lahko na posamezno nagradno vprašanje odgovori enkrat, lahko pa odgovarja na več nagradnih vprašanj.

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki sprejemajo pravila družbenega omrežja Facebook.
Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih Ljubljanske mlekarne d.o.o. in Herman & partnerji d.o.o, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

 1. Žrebanje in nagrade

Organizator nagradne igre bo skupaj nagradil 20 sodelujočih, ki prejmejo otroški predpasnik.
Žrebanje bo potekalo ob torkih, in sicer: 14. 12. 2021, 21. 12. 2021, 28. 12. 2021 in 4. 1. 2022. Organizator bo na vsakem žrebanju podelil 5 otroških predpasnikov. Nagrado bodo nagrajenci prevzeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

 1. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo izžreban med vsemi sodelujočimi, ki bodo pod objavo na časovnici v komentarju odgovorili na nagradno vprašanje. Rezultati žreba so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.
Organizator nagradne igre bo po vsakem žrebanju nagrajence obvestil v komentarju pod njihovo objavo. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila na zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/MuLjubljanskeMlekarne sporočiti ime, priimek in naslov nagrajenca.
Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

 1. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec, uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator osebne podatke nagrajencev obdeluje:
– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;
– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).
Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Letališka 33, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov in davčnim organom.

 1. Odgovornosti organizatorja

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za
– nedelovanje interneta, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov,
– kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade ter za škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade.

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Ljubljana, 2. 12. 2021

ImagoBold_Maxim_FB_NI_spletna_stran_23062021

Sodelujte v nagradni igri na Facebook strani Maxim Premium!

Od 23. 6. do vključno 29. 6. 2021 v komentar pod objavo nagradne igre odgovorite na nagradno vprašanje. Med avtorji pravilnih odgovorov izžrebamo nagrajenca, ki prejme paket sladoledov Maxim Premium Chai Latte.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

PRAVILNIK FACEBOOK NAGRADNE IGRE MAXIM PREMIUM

1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre za blagovno znamko Maxim Premium, je družba Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana. Nagradna igra poteka na Facebook strani blagovne znamke Maxim. Izvajalec nagradne igre (za organizatorja Ljubljanske Mlekarne, d. o. o.) je Imago Bold, d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana.

Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družbenim omrežjem Facebook (v nadaljevanju FB) in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani FB. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni FB, ampak družba Ljubljanske mlekarne, d.o.o., kot upravljavec FB strani Maxim. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne FB. FB ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

2. člen: Trajanje in objava nagradne igre

Nagradna igra traja od 23. 6. 2021 do vključno 29. 6. 2021 do 23.59 ure. Nagradna igra bo objavljena na FB strani Maxim https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal z dnem 23. 6. 2021.

3. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) FB, ki:

– so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let

– se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se udeleženec z njimi strinja, ko skladno z določbami 4. člena teh pravil odda komentar, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro in

– sprejema pravila FB,

(v nadaljevanju: udeleženec).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, izvajalcu in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za udeležence brezplačno. Udeleženci sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

4. člen: Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženec v času trajanja nagradne igre, v komentar pod objavo nagradne igre zapiše odgovor na nagradno vprašanje.

5. člen: Nagradni sklad

1x paket izdelkov Maxim Premium (20 kos).

Skupna vrednost nagrade je 35€.

6. člen: Izključitev udeleženca

Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico, da v kateremkoli trenutku izključita udeleženca nagradne igre, v času trajanja igre, in sicer v naslednjih primerih:

– če udeleženec razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor,

– če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil FB),

– če se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– če obstaja sum, da je udeleženec prišel do nagrade z goljufijo.

7. člen: Potek izbora

Izmed vseh udeležencev bo naključno izžreban udeleženec, ki bo prejel nagrado. Izbor se bo izvedel v poslovnih prostorih družbe Imago Bold d. o. o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, in sicer 30. 6. 2021 ob 12.00 uri.

Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Nagrada ni zamenljiva za druge nagrade in ni izplačljiva v gotovini.

8. člen: Objava nagrajenca

Ime nagrajenca bo objavljeno 30. 6. 2021 v sklopu FB objave nagradne igre.

Nagrajenec izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja, na FB strani ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

9. člen: Obveznosti nagrajenca in prevzem nagrade

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v 9. členu teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnika nagrade od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine. Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen z zasebnim FB sporočilom.

Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec v roku 10 dni po prejemu obvestilu o izžrebanju pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, davčno številko, številko mobilnega telefona, in sicer kot odgovor na zasebno FB sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Nagrade bodo poslane po kurirski službi na naslov, ki ga bo nagrajenec poslal organizatorju. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator

10. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe,

s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

11. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro – če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca. Organizator in izvajalec osebne podatke nagrajenca (ime in priimek, naslov, davčno številko in telefonsko številko) obdelujeta:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za ta namen organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za ta namen organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov ter davčnim organom za potrebe.

12. člen: Ostale določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da udeleženec s temi pravili soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravi. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na FB https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na FB https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na FB https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 23. 6. 2021

Ljubljanske mlekarne, d.o.o.

Maxim NI FB za na LM

Sodelujte v nagradni igri na Facebook strani Maxim Premium! Od 28. 5. do vključno 4. 6. 2021 v komentar pod objavo nagradne igre zapišite, v čem najbolj uživate. Srečni izžrebanec prejme paket izdelkov Maxim Premium.

 

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

Pravila in pogoji nagradne igre Maxim Premium užitek

1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre za blagovno znamko Maxim Premium, je družba Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana. Nagradna igra poteka na Facebook strani blagovne znamke Maxim. Izvajalec nagradne igre (za organizatorja Ljubljanske Mlekarne, d. o. o.) je Imago Bold, d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana.

Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družbenim omrežjem Facebook (v nadaljevanju FB) in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani FB. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni FB, ampak družba Ljubljanske mlekarne, d.o.o., kot upravljavec FB strani Maxim. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne FB. FB ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

2. člen: Trajanje in objava nagradne igre

Nagradna igra traja od 28. 5. 2021 do vključno 4. 6. 2021 do 23.59 ure. Nagradna igra bo objavljena na FB strani Maxim https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal z dnem 28. 5. 2021.

3. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo uporabnice in uporabniki (v nadaljevanju: uporabnik) FB, ki:
– so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let
– se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se udeleženec z njimi strinja, ko skladno z določbami 4. člena teh pravil odda komentar, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro in
– sprejema pravila FB,
(v nadaljevanju: udeleženec).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, izvajalcu in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za udeležence brezplačno. Udeleženci sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

4. člen: Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženec v času trajanja nagradne igre, v komentar pod objavo nagradne igre zapiše svoj največji užitek.

5. člen: Nagradni sklad

1x paket izdelkov Maxim Premium (20 kos).
Skupna vrednost nagrade je 35 €.

6. člen: Izključitev udeleženca

Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico, da v kateremkoli trenutku izključita udeleženca nagradne igre, v času trajanja igre, in sicer v naslednjih primerih:
– če udeleženec razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor,
– če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil FB),
– če se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,
– če obstaja sum, da je udeleženec prišel do nagrade z goljufijo.

7. člen: Potek izbora

Izmed vseh udeležencev bo naključno izžreban udeleženec, ki bo prejel nagrado. Izbor se bo izvedel v poslovnih prostorih družbe Imago Bold d. o. o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, in sicer 7. 6. 2021 ob 12.00 uri.
Rezultati izbora so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Nagrada ni zamenljiva za druge nagrade in ni izplačljiva v gotovini.

8. člen: Objava nagrajenca

Ime nagrajenca bo objavljeno 7. 6. 2021 v sklopu FB objave nagradne igre.
Nagrajenec izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij z morebitne podelitve nagrade na spletnih straneh organizatorja, na FB strani ali v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

9. člen: Obveznosti nagrajenca in prevzem nagrade

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v 9. členu teh splošnih pogojev.
Organizator za prejemnika nagrade od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine. Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen z zasebnim FB sporočilom.
Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec v roku 10 dni po prejemu obvestilu o izžrebanju pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, davčno številko, številko mobilnega telefona, in sicer kot odgovor na zasebno FB sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.
Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Nagrade bodo poslane po kurirski službi na naslov, ki ga bo nagrajenec poslal organizatorju. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.

10. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe,
s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.
Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

11. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro – če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca. Organizator in izvajalec osebne podatke nagrajenca (ime in priimek, naslov, davčno številko in telefonsko številko) obdelujeta:
– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za ta namen organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;
– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za ta namen organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov ter davčnim organom za potrebe.

12. člen: Ostale določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da udeleženec s temi pravili soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravi. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na FB https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal.
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na FB https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal.
Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na FB https://www.facebook.com/maximuzitek/?ref=page_internal
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 27. 5. 2021
Ljubljanske mlekarne, d.o.o.

EGO nagradna igra 02_Deli osvežitek

Sodelujte v nagradni igri na Facebook strani EGO! Od 19. 8. do vključno 24. 8. 2021 na Facebook profilu v komentar pod objavo zapišete, s kom bi si najraje delili svoj najljubši osvežitek, ter osvojite super nagrade!

V sredo, 25. 8., bomo izžrebali 3 nagrajence, ki bodo prejeli prenosne zvočnike EGO, ki bodo vsak prostor napolnili z osvežilnimi poletnimi melodijami.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

Pravila in splošni pogoji nagradne igre Deli osvežitek

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »DELI OSVEŽITEK« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator so Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre (za organizatorja Ljubljanske Mlekarne, d. o. o.) je družba Herman & partnerji d.o.o, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.

Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook vendar Facebook in ni njen pokrovitelj, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom.

1. Nagradna igra poteka:

od 19. 8. do 24. 8. 2021

Nagrajence bomo izžrebali:

· 25. avgusta 2021 (3x EGO prenosni zvočniki)

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

2. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v nagradni igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami tega člena teh pravil na Facebook profilu v komentar pod objavo nagradne igre delijo, s kom bi si najraje delili osvežitek.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, poštnina za pošiljanje prijavnic, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.

Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih Ljubljanske mlekarne d.o.o. in Herman & partnerji d.o.o, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

3. Izbor nagrajencev in nagrade

Organizator nagradne igre bo skupaj nagradil 3 sodelujoče. Žrebanje bo izvedel izvajalec: 25. 8. 2021.

Nagrajenci bodo izžrebani računalniško. Nagrado bodo nagrajenci prejeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

Nagrade bodo poslane vsem nagrajencem v roku treh tednov po zaključku nagradne igre.

4. Obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo o izboru nagrajence obvestil z odgovorom na njihov komentar pod nagradno igro. Nagrajenci morajo organizatorju najkasneje v roku enega tedna od prejema obvestila poslati zasebno sporočilo na Facebook strani https://www.facebook.com/jogurtEGO in sporočiti ime, priimek, naslov, kamor bodo prejeli nagrado in davčno številko nagrajenca.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator podelitev nagrade zavrne in žreb ponovi ter nagrado podeli novo izbranemu sodelujočemu.

Nagrajenci bodo izžrebani računalniško.

5. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro – če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator dodatne osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov in davčno številko) obdeluje tudi:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in davčnim organom za potrebe.

6. Obdavčitev nagrad

Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenci pa bodo morali organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo

plačila akontacije. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

7. Odgovornosti organizatorja

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje družbenega omrežja Facebook, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov,

– za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji,

– kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema ali zaradi koriščenja nagrade,

s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

8. Končne določbe

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 19. 8. 2021

NI grafika

Dražba bo potekala preko prenosa v živo na Facebook strani Planica, v sredo 29.9. ob 18. uri, izklicna cena »retro« Planice bo 4,19 €. Draženje bo potekalo tako, da sodelujoči v komentar pod prenos odda svojo ponudbo, in sicer mora višati vsaj za 1 EUR in maksimalno za 5 EUR od predhodno navedene ponudbe.

Celoten ponujen znesek bo šel v dobrodelne namene nevladni organizaciji, ki jo po svoji izbiri določi zmagovalec.

Srečno!

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

 


 

PRAVILA DOBRODELNE SPLETNE DRAŽBE

1. Z udeležbo na dobrodelni spletni dražbi (v nadaljevanju: dražba) vsak udeleženec izrecno sprejema ta pravila.

2. Organizator dražbe so LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec spletne dražbe za organizatorja je družba Internavti, d.o.o., Nazorjeva 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec). Dražba poteka na družbenem omrežju Facebook vendar Facebook in ni njen pokrovitelj, niti spletna dražba ni na nikakršen način povezana s Facebookom

3. Dražba je javna. Odvijala se bo dne 29. 9. 2021, s pričetkom ob 18. uri in se bo zaključila istega dne ob 18.30 uri. Potekala bo na uradnem Facebook profilu organizatorja: https://www.facebook.com/sladoled.planica, s prenosom v živo. Zneski, ponujeni pred ali po koncu dražbe, ne bodo upoštevani. Za čas, ko je bil znesek ponujen, se šteje čas, zabeležen ob komentarju, s katerim je bil ponujen znesek.

4. Predmet dražbe je sladoled Planica v retro embalaži 1L.

5. Izkupiček dražbe bo v celoti namenjen nevladni organizaciji s seznama organizatorja, ki jo je izbral uspešni dražitelj, torej udeleženec, ki bo za predmet dražbe ponudil najvišji znesek. Seznam nevladnih organizacij in izbrano organizacijo, kateri bo namenjen najvišji ponujeni znesek, bo organizator objavil na Facebook strani: https://www.facebook.com/sladoled.planica .

6. Na dražbi lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let. Z udeležbo na dražbi udeleženec izrecno in nepreklicno jamči, da so ponujeni zneski nepreklicni, da je sposoben sodelovati na dražbi in da bo poravnal vse zneske v skladu s temi pravili.

7. Dražba bo potekala s prenosom dražbe v živo na povezavi https://www.facebook.com/sladoled.planica in sicer na način, da bodo udeleženci pod prenosom dražbe v komentar navedli znesek, ki ga ponujajo za predmet dražbe.

8. Izklicna cena predmeta dražbe znaša 4,19 EUR. Ponujeni znesek ne sme biti nižji od izklicne cene, hkrati pa se mora višati vsaj za 1 EUR in maksimalno za 5 EUR od predhodno navedene ponudbe.

9. Udeleženec je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, na dražbi pa uspe udeleženec, ki ponudi najvišji znesek. Ponudba veže do zaključka dražbe in udeleženec do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti.

10. Po zaključku dražbe bo izvajalec preveril ponujene zneske in določil udeleženca, ki je ponudil najvišji znesek.

11. O dražbi izvajalec vodi zapisnik, del katerega so tudi ta pravila.

12. Uspešni dražitelj mora najkasneje do 6. 10. 2021 svoj prispevek oziroma najvišji ponujeni znesek nakazati na transakcijski račun nevladne organizacije, ki je navedena na seznamu organizatorja.

13. Uspešni dražitelj mora organizatorju in izvajalcu sporočiti osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka) za prevzem nagrade ter izročiti potrdilo o nakazilu zneska izbrani nevladni organizaciji. Organizator in uspešni dražitelj se bosta o prevzemu predmeta dražbe dogovorila preko zasebnega sporočila na Facebook strani.

14. Če najuspešnejši dražitelj zneska ne poravna do 6. 10. 2021, se predmet dražbe ponudi naslednjemu najvišjemu dražitelju. Če tudi slednji ponujenega zneska v roku 7 dni od poziva ne nakaže na transakcijski račun nevladne organizacije s seznama organizatorja, predmet dražbe ostane pri organizatorju in se ne podeli.

15. Ker ne gre za običajno prodajo, reklamacije niso mogoče. Po plačilu zneska in prevzemu predmeta dražbe vračilo denarja ni mogoče.

16. Organizator in izvajalec osebne podatke udeležencev obdelujeta na temelju zakonitega interesa, da izvedeta dražbo, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje na dražbi po naravi stvari ni mogoče. Osebne podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec, uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire najuspešnejšega dražitelja dražbe. Organizator bo osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679). Osebne podatke bo hranil do zaključka izvedbe dražbe oziroma do izročitve predmeta dražbe, izbrisani pa bodo najkasneje v roku 15 dni od izročitve predmeta dražbe. Osebnih podatkov organizator ne bo hranil ali obdeloval za namene trženja. Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe dražbe, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v spletni dražbi.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Letališka ulica 33, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov.

Vsi sodelujoči v spletni dražbi izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka, na Facebook profilu Planica in tudi v morebitnih drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

17. Organizator jamči za dosledno izvedbo dražbe.

18. Organizator ne odgovarja za morebitne tehnične težave in napake družbenega omrežja Facebook. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).

19. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženec in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico licitiranja na tej dražbi.

20. Organizator ne prevzema odgovornosti za izid dobrodelne dražbe v primeru nepoštenih namenov ali zlorab s strani udeležencev.

21. Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Organizator spletne dražbe si v primeru izrednih okoliščin dovoljuje spremembo teh pravil. Morebitne spremembe teh pravil bo objavil na svoji spletni strani : https://www.l-m.si/nagradne-igre/ in Facebook strani: https://www.facebook.com/sladoled.planica.

22. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova dražbe, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani, uporablja pa se zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Ljubljana, 24. 9. 2021