[NAGRADNA IGRA] Okus po domu se začne pri nekom doma

nagradna igra krnčanovi

Sodelujte v nagradni igri na Facebook strani Alpsko!

Od 23. 11. do vključno 30. 11. 2021 v komentar pod objavo nagradne igre odgovorite na nagradno vprašanje. Med avtorji pravilnih odgovorov bomo izžrebali nagrajenca, ki prejme 30 l Alpskega mleka!

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

Pravila in pogoji nagradne igre »Okus po domu se začne pri nekom doma«

  1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Okus po domu se začne pri nekom doma« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre za organizatorja je družba Internavti, družba za komuniciranje d.o.o., Nazorjeva ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).

Nagradna igra poteka od 23.11.2021 do vključno 30.11.2021 na uradnem Facebook profilu Alpsko, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, je ne podpira ali upravlja, niti nagradna igra ni na nikakršen način povezana s Facebookom. Namen nagradne igre je promocija izdelkov Alpsko mleko.

  1. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vsi, ki:

– so uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki sprejemajo pravila družbenega omrežja Facebook,

– so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let,

– se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil odda svoje komentar, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro(v nadaljevanju: udeleženec ali sodelujoči).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

  1. Način sodelovanja v nagradni igri

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri z obiskom Facebook strani Alpsko mleko, kjer na časovnici pod objavo v komentarju predlagajo ime telička na fotografiji, ki se začne z začetno črko Č. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat. Zmagovalca bomo določili z žrebom. Žreba se med vsemi sodelujočimi, ki bodo v komentarju predlagali ime telička na fotografiji, ki se začne z začetno črko Č. Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izloči sodelujoče, za katere sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

  1. Nagrade

Nagradni sklad igre je:

  • Poimenovanje telička po izžrebanem predlogu
  • 30 L Alpskega mleka

Vrednost nagradnega paketa znaša 36 €.

Žreb bo izvedel izvajalec 01. 12. 2021.

  1. Izbor nagrajenca:

Nagrajenec bo izžreban med vsemi sodelujočimi, ki bodo pod objavo na časovnici v komentarju predlagali ime telička na fotografiji, ki se bo začelo z začetno črko Č. Rezultati žreba so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen preko zasebnega FB sporočila. Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec izvajalcu v roku 7 dni po prejemu obvestila o izžrebanju pošlje naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko in sicer kot odgovor na zasebno FB sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 3 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa prejšnji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 3 dni od prejema obvestila, na način, da izvajalcu pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja in izvajalca za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

Nagrada boo poslana po pošti na naslov, ki ga bo nagrajenec posredoval preko zasebnega sporočila. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.

Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR. Za nagrade, ki presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR, je potrebno plačati akontacijo dohodnine. Zavezanec za plačilo akontacije dohodnine je organizator nagradne igre. Akontacija dohodnine bo izvedena v skladu z zakonom, nagrajenci pa bodo morali organizatorju posredovati vse potrebne podatke za izvedbo plačila akontacije. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

  1. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade,

s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

  1. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec, uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov in davčno številko) obdeluje tudi:
– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Letališka 33, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov in davčnim organom.

  1. Končne določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 10. 11. 2021

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me