Pristna SMS nagradna igra

Pristna SMS nagradna igra!
Smukni po jogurt Mu! Pošlji SMS z besedo Mu in številko računa na 3131 in osvoji pristne Mu nagrade.
Žrebanje bo potekalo vsak teden od 30. 9. do 31. 10.

Objava nagrajencev_MU Si med nagrajenci prvega kroga? Preveri tukaj.
Objava nagrajencev_MU 2.krog Kdo so nagrajenci drugega kroga?
Objava nagrajencev_MU 3.krog Preveri še nagrajence tretjega kroga!
Objava nagrajencev_MU 4.krog Nagrajenci četrtega, zadnjega kroga
MU-stripnost-banner-281x500px[2]

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SMS NAGRADNE IGRE »MU« – ter posebni pogoji in navodila za uporabo storitve IMS

 

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe SMS nagradne igre »MU«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke MU.

 

 1. Organizator nagradne igre

 

Organizator nagradne igre je družba Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, matična št.: 5048257000, davčna št.: 93710593 (v nadaljevanju: organizator).

 

Ponudnik SMS storitve je družba 12MEDIA d.o.o., Cesta 24 junija 23, 1231 Črnuče, matična št. 2091682000, davčna št. SI 99968665 v sodelovanju z družbo SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025 (v nadaljevanju: izvajalec).

 

 

 1. Trajanje nagradne igre

 

Nagradna igra poteka od 30. 9. 2021 od  00:00 ure do 31. 10. 2021 do 24:00 ure.

 

 1. Pogoji sodelovanja

 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.l-m.si, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

 

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Druge osebe, ki se prijavijo oziroma sodelujejo v nagradni igri, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

 

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

 1. Način sodelovanja v nagradni igri

 

V nagradni igri se sodeluje na podlagi poslanega SMS sporočila:

 

 1. korak: udeleženec v obdobju od 30. 9. 2021 do 31. 10. 2021 v okviru enega nakupa kupi vsaj en (1) jogurt MU;

 

 1. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo MU in številko računa (primer: MU 123456);

 

 1. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

 

Vsa povratna sporočila so brezplačna. S poslanim SMS sporočilom posameznik ne bo včlanjen v kakršenkoli SMS klub.

 

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri.

 

 

SMS sporočila, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.

 

Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa nakupa izžreban samo enkrat. Število sodelovanj istega udeleženca v času trajanja nagradne igre ni omejeno.

 

Način obračunavanja SMS sporočil je naveden v 10. točki teh splošnih pogojev.

 

 1. Nagrade

 

Organizator bo podelil nagrade:

 • 1000 x pristne nogavice
 • 200 x pristne kape
 • 100 x pristne copate

 

 

Tedenske nagrade:

V obdobju trajanja nagradne igre se izvede 4 tedenska žrebanja in se vsak teden podeli 250 x pristne nogavice, 50 x pristne kape, 25 x pristne copate.

 

 

 1. Žrebanje nagrad

 

Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele.

 

Termini tedenskih žrebanj:

 

Žrebanje Sodelujejo vsi, ki so skladno z 2. točko pravil poslali SMS
11. 10. 2021 od 30. 09. 2019 do 10. 10. 2021 do 24:00
18. 10. 2021 od 11. 10. 2021 do 17. 10. 2021 do 24:00
25. 10. 2021 od 18. 10. 2021 do 24. 10. 2021 do 24:00
01. 11. 2021 od 25. 10. 2021 do 31. 10. 2021 do 24:00

 

Žrebanje poteka v prostorih družbe SEDEM d.o.o. Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom.

V primeru, da je na dan žrebanja praznik, se žrebanje prestavi na naslednji delovni dan.

 

 1. Obveščanje nagrajencev

 

Prejemnike nagrad (ime in priimek) se v roku 5 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.l-m.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa.

 

 1. Prevzem nagrad

 

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.l-m.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

 

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 10 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje (1.) naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
 • davčno številko,

ter v primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila (2.) sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in da je bil kupljen vsaj en jogurt MU, in sicer na elektronski naslov info@sedem.biz ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: ˝SMS nagradna igra PRISTNO.

 

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

 

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, navedene v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

 

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

 

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

 

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

 

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

 

 1. Davki in akontacija dohodnine

 

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

 

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

 

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

 

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

 

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

 

 1. Cenik SMS sporočil

 

Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku udeleženčevega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1, Telemach in T2). Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, A1, Telemach, T2 so brezplačni.

 

Posredovani SMS-i udeležencu s strani servisa IMS so brezplačni.

 

SMS storitev je mogoča v  naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Telemach in T2.

 

 1. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

 

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, navedeni v 4. in 8. členu teh splošnih pogojev, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagradne igre oziroma podelitve vseh nagrad, in sicer za namen izvedbe nagradne igre ter obveščanja prejemnikov nagrad v zvezi s posredovanjem nagrad.

 

Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail naslov, davčna številka), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

 

Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne nagradne igre, skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

 

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih kako drugače zlorabljal. Osebni podatki, ki jih je udeleženec posredoval za namen izvedbe nagradne igre se hranijo do zaključka nagradne igre oziroma do poteka obveznosti, ki jih ima upravljavec iz naslova davčne zakonodaje za nagrajence nagradne igre.

 

 1. Kontakt

 

Za namene, navedene v 8. in 13. točki teh splošnih pogojev, kot tudi za vsa pojasnila, vezana na nagradno igro, udeleženec lahko kontaktira organizatorja in izvajalca. Kontaktni podatki organizatorja in izvajalca so sledeči:

 

Organizator in upravljalec:

Ljubljanske mlekarne, d.o.o.,

Info center za potrošnike

Telefon: 080 11 44,

E-mail: info@si.lactalis.com

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

 

Izvajalec in obdelovalec:

Sedem d.o.o.

IMS reklamacijska služba,

Telefon: 08 200 12 81,

E-mail: info@sedem.biz

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 16:00.

 

 1. Razno

 

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

 

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev.

 

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

 

 1. Končne določbe

 

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

 

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.l-m.si.

 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.l-m.si.

 

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, 28. 09. 2021

 

Organizator nagradne igre

Ljubljanske mlekarne, d.o.o.

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me