Sodeluj v dobrodelni spletni dražbi Planice v legendarni kartonasti embalaži!

NI grafika

Dražba bo potekala preko prenosa v živo na Facebook strani Planica, v sredo 29.9. ob 18. uri, izklicna cena »retro« Planice bo 4,19 €. Draženje bo potekalo tako, da sodelujoči v komentar pod prenos odda svojo ponudbo, in sicer mora višati vsaj za 1 EUR in maksimalno za 5 EUR od predhodno navedene ponudbe.

Celoten ponujen znesek bo šel v dobrodelne namene nevladni organizaciji, ki jo po svoji izbiri določi zmagovalec.

Srečno!

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

 


 

PRAVILA DOBRODELNE SPLETNE DRAŽBE

1. Z udeležbo na dobrodelni spletni dražbi (v nadaljevanju: dražba) vsak udeleženec izrecno sprejema ta pravila.

2. Organizator dražbe so LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec spletne dražbe za organizatorja je družba Internavti, d.o.o., Nazorjeva 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec). Dražba poteka na družbenem omrežju Facebook vendar Facebook in ni njen pokrovitelj, niti spletna dražba ni na nikakršen način povezana s Facebookom

3. Dražba je javna. Odvijala se bo dne 29. 9. 2021, s pričetkom ob 18. uri in se bo zaključila istega dne ob 18.30 uri. Potekala bo na uradnem Facebook profilu organizatorja: https://www.facebook.com/sladoled.planica, s prenosom v živo. Zneski, ponujeni pred ali po koncu dražbe, ne bodo upoštevani. Za čas, ko je bil znesek ponujen, se šteje čas, zabeležen ob komentarju, s katerim je bil ponujen znesek.

4. Predmet dražbe je sladoled Planica v retro embalaži 1L.

5. Izkupiček dražbe bo v celoti namenjen nevladni organizaciji s seznama organizatorja, ki jo je izbral uspešni dražitelj, torej udeleženec, ki bo za predmet dražbe ponudil najvišji znesek. Seznam nevladnih organizacij in izbrano organizacijo, kateri bo namenjen najvišji ponujeni znesek, bo organizator objavil na Facebook strani: https://www.facebook.com/sladoled.planica .

6. Na dražbi lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let. Z udeležbo na dražbi udeleženec izrecno in nepreklicno jamči, da so ponujeni zneski nepreklicni, da je sposoben sodelovati na dražbi in da bo poravnal vse zneske v skladu s temi pravili.

7. Dražba bo potekala s prenosom dražbe v živo na povezavi https://www.facebook.com/sladoled.planica in sicer na način, da bodo udeleženci pod prenosom dražbe v komentar navedli znesek, ki ga ponujajo za predmet dražbe.

8. Izklicna cena predmeta dražbe znaša 4,19 EUR. Ponujeni znesek ne sme biti nižji od izklicne cene, hkrati pa se mora višati vsaj za 1 EUR in maksimalno za 5 EUR od predhodno navedene ponudbe.

9. Udeleženec je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, na dražbi pa uspe udeleženec, ki ponudi najvišji znesek. Ponudba veže do zaključka dražbe in udeleženec do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti.

10. Po zaključku dražbe bo izvajalec preveril ponujene zneske in določil udeleženca, ki je ponudil najvišji znesek.

11. O dražbi izvajalec vodi zapisnik, del katerega so tudi ta pravila.

12. Uspešni dražitelj mora najkasneje do 6. 10. 2021 svoj prispevek oziroma najvišji ponujeni znesek nakazati na transakcijski račun nevladne organizacije, ki je navedena na seznamu organizatorja.

13. Uspešni dražitelj mora organizatorju in izvajalcu sporočiti osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonska številka) za prevzem nagrade ter izročiti potrdilo o nakazilu zneska izbrani nevladni organizaciji. Organizator in uspešni dražitelj se bosta o prevzemu predmeta dražbe dogovorila preko zasebnega sporočila na Facebook strani.

14. Če najuspešnejši dražitelj zneska ne poravna do 6. 10. 2021, se predmet dražbe ponudi naslednjemu najvišjemu dražitelju. Če tudi slednji ponujenega zneska v roku 7 dni od poziva ne nakaže na transakcijski račun nevladne organizacije s seznama organizatorja, predmet dražbe ostane pri organizatorju in se ne podeli.

15. Ker ne gre za običajno prodajo, reklamacije niso mogoče. Po plačilu zneska in prevzemu predmeta dražbe vračilo denarja ni mogoče.

16. Organizator in izvajalec osebne podatke udeležencev obdelujeta na temelju zakonitega interesa, da izvedeta dražbo, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje na dražbi po naravi stvari ni mogoče. Osebne podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec, uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire najuspešnejšega dražitelja dražbe. Organizator bo osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679). Osebne podatke bo hranil do zaključka izvedbe dražbe oziroma do izročitve predmeta dražbe, izbrisani pa bodo najkasneje v roku 15 dni od izročitve predmeta dražbe. Osebnih podatkov organizator ne bo hranil ali obdeloval za namene trženja. Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe dražbe, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v spletni dražbi.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Letališka ulica 33, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov.

Vsi sodelujoči v spletni dražbi izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka, na Facebook profilu Planica in tudi v morebitnih drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

17. Organizator jamči za dosledno izvedbo dražbe.

18. Organizator ne odgovarja za morebitne tehnične težave in napake družbenega omrežja Facebook. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).

19. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženec in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico licitiranja na tej dražbi.

20. Organizator ne prevzema odgovornosti za izid dobrodelne dražbe v primeru nepoštenih namenov ali zlorab s strani udeležencev.

21. Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Organizator spletne dražbe si v primeru izrednih okoliščin dovoljuje spremembo teh pravil. Morebitne spremembe teh pravil bo objavil na svoji spletni strani : https://www.l-m.si/nagradne-igre/ in Facebook strani: https://www.facebook.com/sladoled.planica.

22. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova dražbe, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani, uporablja pa se zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Ljubljana, 24. 9. 2021

 

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me