[NAGRADNA IGRA] Strgal se mi je

Tetratop_nagradna-igra

Skočite na www.strgalsemije.si in sodelujte v nagradni igri.

Odprite virtualni jogurt in – če se vam strga – osvojite pristne nagrade: 20 x polletni dostop do Netflixa v vrednosti 51 evrov, 200 x majico in 500 x papirnate brisačke! Nagradna igra poteka do 16. 5. 2021.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

Pravila in pogoji nagradne igre »Strgal se mi je«

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Strgal se mi je« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator so Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Izvajalec nagradne igre (za organizatorja Ljubljanske Mlekarne, d. o. o.) je družba Herman & partnerji d.o.o, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.

  1. Nagradna igra poteka:

Od 7. 5. do 16. 5. 2020 do 12.00.

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje dokler večkrat in prejme samo eno nagrado.

  1. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje.

Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči na spletni strani http://www.strgalsemije.si/ odpreti virtualni jogurt. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta) nosijo udeleženci nagradne igre.

Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani https://www.l-m.si/.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v družbah Ljubljanske mlekarne d.o.o. in Herman & partnerji d.o.o, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani in osebe, mlajše od 18 let.

  1. Nagrade

Organizator nagradne igre bo med 7. 5. in 16. 5. skupaj nagradil 720 sodelujočih, ki bodo naključno skupaj prejeli 20 x polletni dostop do Netflixa v vrednosti 51 evrov, 200 x majico in 500 x papirnate brisačke. Vsak posamezni sodelujoči bo lahko prejel največ eno nagrado, ki bo dodeljena z računalniškim izborom.

Nagrado bodo nagrajenci prevzeli po pošti. Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

  1. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Nagrajenci bodo o prejeti nagradi obveščeni na e-naslov, ki so ga vpisali na spletni strani. Nagrajenci morajo za sodelovanje pri nagradni igri organizatorju sporočiti svoje ime in priimek, e-naslov, davčno številko v primeru prejema dostopa do Netflixa in naslov za dostavo nagrade.

Nagrajenci bodo izžrebani računalniško.

Pogoj za izročitev nagrade je, da izžrebanec v roku 10 dni po prejemu obvestilu o izžrebanju pošlje naslednje zgoraj navedene osebne podatke, in sicer kot odgovor na elektronsko sporočilo.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa tretji odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

– primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov,

– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,

– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

  1. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrado prejeli po pošti.

  1. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro – če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator dodatne osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov in davčno številko) obdeluje tudi:

– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani do 5 let od podelitve nagrade;

– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani do 10 let od predaje nagrade.

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in davčnim organom za potrebe.

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje tudi za namen lastnih analiz, ki jih izvaja na psevdonimiziranih podatkih (torej tako, da posameznik iz njih ni neposredno prepoznaven).

  1. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v prejšnjem členu teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

  1. Odgovornosti organizatorja

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje e-pošte, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov.

– kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade,

– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe.

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

  1. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s sodelovanjem potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani https://www.l-m.si/.Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani https://www.l-m.si/.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Ljubljana, 6. 5. 2020

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me