[NAGRADNA IGRA] Poimenuj telička

Nagradn igra AM

Skočite na Facebook stran Alpsko in predlagajte ime za telička s kmetije Pr’ Kendu!

Zmagovalca bomo nagradili s 30 litri Alpskega mleka.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »Poimenuj telička«

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre so Internavti d.o.o., Nazorjeva 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »Internavti« oz. »organizator«) za naročnika Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LM).

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija Facebook strani Alpsko mleko in promocija izdelkov Ljubljanskih mlekarn. Nagradna igra se bo izvajala v obdobju od 09. 03. 2021 do 16. 03. 2021 do 23:59 ure. Nagrajenci bodo o izidu obveščeni takoj po zaključku nagradne igre oziroma najkasneje štiri delovne dni po zaključku nagradne igre.
Oglaševanje in udeležba v nagradni igri poteka v skladu s predpisi o oglaševanju izdelkov, ki jih zastopa naročnik nagradne igre.

3. Sodelujoči

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Sodelujoči ne smejo biti mlajši od 15 let. Nagrada ni izplačljiva v gotovini.

4. Način sodelovanja

Udeleženci nagradne igre sodelujejo z obiskom Facebook strani Alpsko mleko, kjer na časovnici pod nagradno objavo, objavljeno 09.03. 2021, v komentar zapišejo predlog imena telička na C. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.

5. Nagrade:
30 litrov Alpskega mleka

6. Žrebanje
Žrebanje bo potekalo na sedežu organizatorja nagradne igre. Žreb bo opravljen tako, da se bo izmed komentarjev, oddanih pod objavo z nagradnim vprašanjem, izžrebalo naključnega nagrajenca.

7. Obveščanje nagrajenca

Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani Alpsko mleko v komentarju pod objavo nagradne igre, ki vsebuje nagradno vprašanje, z imenom in priimkom. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

8. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo o rezultatih žreba obveščeni preko neposrednega sporočila na Facebooku, ki ni javno. V zasebnem sporočilu morajo v roku 7 dni sporočiti svoje podatke; ime, priimek in naslov.
Nagrada se prevzame po dogovoru z nagrajencem.

10. Prevzem odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
· (Ne)delovanje družbenega omrežja Facebook.
· (Ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči.
· Nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.
· Vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
Organizator ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti, ki izhaja iz kakršnih koli kršitvenih, grozilnih, lažnih, zavajajočih, neprimernih, vznemirjajočih, žaljivih, obrekljivih, vulgarnih, opolzkih, škandaloznih, podžigajočih, pornografskih ali posvetnih oziroma katerih koli stvari, ki bi lahko predstavljale ali spodbujale ravnanje, ki bi se obravnavalo kot kaznivo dejanje, dajalo povod za civilnopravno odgovornost ali drugače kršilo kakršen koli zakon na katerikoli lokaciji te spletne strani. V primeru objave kakršne koli od takšnih vsebin bo organizator fotografijo prijavil družbenemu omrežju Facebook.
Organizator bo informacije pridobljene prek sodelovanja v nagradni igri na Facebook strani Alpsko mleko, uporabljal le v namene, opredeljene v teh pravilih, torej za pošiljanje nagrad oziroma informiranje v povezavi s prevzemom nagrad.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.). Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.
Akontacijo dohodnine v zvezi z nagrado bo odvedel organizator nagradne igre.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdor koli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali koriščenja nagrade.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko ta odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov ali fotografije, pridobljenih pri pristopu k igri, ter prekine sodelovanje v nagradni igri, tako da svojo zahtevo v obliki elektronskega sporočila pošlje na elektronski naslov info@internavti.si. Pri tem se ga tudi izloči iz nagradnega žrebanja.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri podjetju organizatorja in njihovi družinski člani ter z njimi povezane osebe.

11. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre in izvajalec nagradne igre osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabita za potrebe te nagradne igre. Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja ali dogovora o prevzemu nagrade. Organizator in izvajalec se zavezujeta, da osebnih podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.
Sodelujoči se strinjajo, da lahko organizator do njihovega pisnega preklica obdeluje osebne podatke v zakonskih okvirih za namene trženja.
12. Nakup izdelkov
Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

13. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo pravila nagradne igre organizatorja in se strinjajo z njimi.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil.
Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na Facebook strani Alpsko mleko.

14. Odgovornost

Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršne koli posledice, ki izhajajo iz nagradne igre ali koriščenja nagrade.

15. Pravica do sprememb

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Spremembe bodo objavljene na Facebook strani Alpsko mleko.

V Ljubljani, 09. 03. 2020

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me