[NAGRADNA IGRA] Alpsko mleko. Okus po domu.

Nagradn igra AM

Nagradna igra poteka od 24. 2. 2021 do vključno 7. 3. 2021 preko spletne pasice ter spletne strani Zgodbe Alpskega mleka.

S potegom miške odgovorite na prikazano trditev z drži/ne drži, vnesite svoje podatke v oblaček in že se boste potegovali za:

– 10 x šestorček Alpskega mleka z nogavicami Alpsko mleko
– 10 x nogavice Alpsko mleko

Žreb bo potekal 8. 3. 2021.

Pravila in pogoje za sodelovanje si lahko ogledate spodaj.

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »Alpsko mleko. Okus po domu.«

1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Alpsko mleko. Okus po domu.« (v nadaljevanju nagradna igra), ki jo prireja organizator LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
Nagradna igra poteka od 24. 2. 2021 do vključno 7. 3. 2021 preko spletne pasice ter spletne strani.
Namen nagradne igre je promocija izdelkov Alpsko mleko. Nagradna igra poteka na spletnem naslovu https://alpsko.si/zgodbe-alpskega-mleka/.

2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V igri lahko sodelujejo vsi, ki:
– so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, stare najmanj 18 let (v nadaljevanju: udeleženec),
– se strinjajo s pravili in pogoji za sodelovanje v igri, pri čemer se šteje, da se sodelujoči z njimi strinja, ko skladno z določbami 3. člena teh pravil odda svoje podatke, s čimer pristaja na vse pogoje v zvezi z igro.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, starš, otrok).
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom izdelka ali storitve in je za sodelujoče brezplačno in sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. dostopa do svetovnega spleta, stroške prenosa podatkov …).

3. Način sodelovanja v nagradni igri

Obiskovalci spletnih strani, kjer bo pasica prikazana, s potegom miške odgovorijo na prikazano trditev z drži/ne drži. Klik na pasico jih vodi na pristajalno spletno stran Alpskega mleka, kjer se jim prikaže oblaček, v katerega nato vnesejo svoje podatke (ime, priimek, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, e-pošto).
Zmagovalce bomo izbrali z žrebom. Žreba se med vsemi sodelujočimi, ki bodo na spletni strani vnesli svoje podatke.
Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre izloči sodelujoče, za katere sumi, da so sodelovali s kakršno koli obliko goljufije. Ukrep se izvrši brez opozorila in nepreklicno.

4. Nagrade

Nagradni sklad igre je:
– 10 x šestorček Alpskega mleka z nogavicami Alpsko mleko
– 10 x nogavice Alpsko mleko

Skupna vrednost posamezne nagrade znaša največ 14 eur. Izžrebanih bo 20 nagrad.
Žreb bo potekal: 8. 3. 2021

4.1. Izbor nagrajencev:
Nagrajenci bodo 8. 3. 2021 izžrebani med vsemi sodelujočimi.
Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko e-pošte.
Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.
Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Organizator si tudi pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
– se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji igre,
– organizator sumi, da je sodelujoči prišel do nagrade z goljufijo.

4.2. Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.
Nagrade bodo poslane po pošti na naslov, ki ga bo sodelujoči vnesel v formo za vnos podatkov. Stroške pošiljanja nagrade prevzame organizator.
Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
– škodo, ki bi nastala kot posledica koriščenja nagrade v premoženju ali osebi nagrajenca ali katerekoli tretje osebe,
s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

6. Varstvo osebnih podatkov

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro, če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator uporablja za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator osebne podatke nagrajencev ) obdeluje tudi:
– za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe). Za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade;
– za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine, ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov). Za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Osebne podatke, ki potujejo preko spletne strani obdelujejo tudi udeleženčev ponudnik storitev interneta kot samostojni upravljavci za lastne namene in v skladu z zakonodajo s področja elektronskih komunikacij (za namene posredovanja sporočil).
Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO) organizatorja je Info hiša d.o.o., Tehnološki park 19, Ljubljana, dosegljiva na naslovu: dpo@info-hisa.si. Svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki lahko udeleženci uveljavljajo tako, da pišejo na naslov: dpo@info-hisa.si.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen pošti za dostavo nagrad in davčnim organom.

7. Jamstvo za izpolnitev obveznosti

Za nagrade po teh pravilih jamči organizator te nagradne igre.

8. Končne določbe

S sodelovanjem v igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.
Ta pravila začnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na strani https://www.l-m.si/nagradne-igre/
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Ljubljana, 23. 2. 2021

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me