Alpsko nagrajuje − SMS nagradna igra

SMS_nagradna_Alpsko

Poteguj se za tedenske super nagrade. Kupi izdelke Alpsko (katerokoli trajno Alpsko mleko, sveže mleko Alpsko, tekoči ali jogurt v lončku Alpsko) v vrednosti najmanj 15 evrov, pošlji SMS s ključno besedo ALPSKO in številko računa na številko 3131.
Nagrade, ki jih lahko osvojite: 

  • 10x celodnevna smučarska karta za Krvavec ali Roglo
  • 100x večnamenska ruta
  • 50x pulover s kapucoNagradna igra poteka od 4. 2. do 3. 3. 2019.

Pravila sodelovanja objavljamo na dnu novice.

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SMS NAGRADNE IGRE »ALPSKO« – ter posebni pogoji in navodila za uporabo storitve IMS

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe SMS nagradne igre »ALPSKO«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke Alpsko.

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je družba Ljubljanske mlekarne d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, matična št. 5048257000, davčna št. SI 93710593 (v nadaljevanju: organizator). Ponudnik SMS storitve je družba 12MEDIA d.o.o., Cesta 24 junija 23, 1231 Črnuče, matična št. 2091682000, davčna št. SI 99968665 v sodelovanju z družbo SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025 (v nadaljevanju: izvajalec).

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 04.02.2019 od 00:00 ure do 03.03.2019 do 24:00 ure.

3. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.l-m.si/nagradne-igre in www.alpsko.si, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:
(A) na podlagi poslanega SMS sporočila ali
(B) s sodelovanjem s poslano sliko uporabe izdelkov Alpsko

(A) SMS sporočilo:

1. korak: udeleženec v obdobju od 04.02.2019 do 03.03.2019 pri enem nakupu kupi izdelke Alpsko (Alpsko sveže mleko 1l, Alpsko tekoči jogurt 500g, Alpsko umešan jogurt 180g in katerokoli trajno Alpsko mleko) v vrednosti najmanj 15,00 EUR in za njihov nakup shrani račun;

2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo ALPSKO in številko računa (primer: ALPSKO 123456);

3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime in priimek). Navedeno udeleženec izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.

(B) da pošlje fotografijo uporabe izdelkov Alpsko na elektronski naslov info@sedem.biz, ter dopiše svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov in kraj prebivališča ter mobilno telefonsko številko). Vsak udeleženec lahko na naveden način sodeluje z največ eno prijavo dnevno. Vsak udeleženec mora fotografijo hraniti do konca nagradne igre ter jo predočiti pri prevzemu nagrad. Posredovanje fotografije in osebnih podatkov predstavlja udeleženčevo izrecno soglasje s predmetnimi splošnimi pogoji.

Avtor fotografije se s tem, ko fotografijo posreduje na elektronski naslov info@sedem.biz zavezuje, da je fotografija njegovo avtorsko delo in organizatorju nagradne igre dovoljuje uporabo fotografije za namen nagradne igre in promocijske namene organizatorja.
V primeru, da je udeleženec na fotografiji fotografiral druge osebe, se s sodelovanjem v tej nagradni igri zavezuje, da je predhodno pridobil soglasja fotografiranih oseb za posredovanje in uporabo fotografije za namen nagradne igre in promocijske namene organizatorja.
Udeleženci nagradne igre podajajo s Prijavo na nagradno igro izrecno soglasje, da organizator pridobi na poslanih fotografijah vse materialne avtorske pravice, krajevno in časovno neomejeno, ter da le ta fotografije lahko uporabi v kakršnekoli marketinške namene.

Udeleženci, ki SMS sporočila oziroma fotografije posredujejo po zaključku trajanja nagradne igre, v nagradnem žrebanju ne morejo sodelovati.

Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa oziroma eno posredovano fotografijo izžreban samo enkrat. Število sodelovanj istega udeleženca v času trajanja nagradne igre ni omejeno. Udeleženec lahko pošlje neomejeno število številk računa ali posreduje fotografijo uporabe izdelkov Alpsko na elektronski naslov info@sedem.biz.

5. Nagrade

Organizator bo podelil nagrade:
– 40x celodnevna smučarska karta za Krvavec ali Roglo
– 200x puloverjev s kapuco
– 400x večnamenska ruta

Nagrade se podeljujejo tedensko, in sicer se vsak teden podeli 10 x celodnevna smučarska karta za Krvavec ali Roglo, 50x pulover s kapuco in 100 x večnamenska ruta.

6. Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre s pričetkom 11.02.2019, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele:.

Termini tedenskih žrebanj:

Žrebanje Sodelujejo vsi, ki so skladno s pravili poslali SMS ali poslano sliko
11. 2. 2019 od 4. 2. 2019 do 10. 2. 2019 do 24:00
18. 2. 2019 od 11. 2. 2019 do 17. 2. 2019 do 24:00
25. 2. 2019 od 18. 2. 2019 do 24. 2. 2019 do 24:00
4. 3. 2019 od 25. 2. 2019 do 3. 3. 2019 do 24:00

Žrebanje poteka v prostorih družbe SEDEM d.o.o. Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom.

7. Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 5 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.l-m.si/nagradne igre in www.alpsko.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa, oziroma telefonsko številko, ki je bila poslana skupaj s fotografijo.

8. Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.l-m.si. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 10 dni od prejema obvestilu o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje (1.) naslednje osebne podatke:
– ime in priimek,
– naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
– davčno številko,
ter v primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila (2.) sliko/scan računa, iz katerega je razvidna številka računa in nakup izdelkov Alpsko v vrednosti najmanj 15,00 EUR, in sicer na elektronski naslov info@sedem.biz ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: »SMS nagradna igra ALPSKO«.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 10 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, navedene v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljeni v teh splošnih pogojih.

9. Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrade od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

10. Cenik SMS sporočil

Vsak poslani SMS uporabnika in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1 in Telemach).

Posredovani SMS-i uporabniku s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, Debitelovi naročniki in predplačniki / A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach so brezplačni.

SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Debitel, Izi Mobil, M-Mobil, Telemach.

11. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, navedeni v 4. in 8. členu teh splošnih pogojev, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagradne igre oziroma podelitve vseh nagrad, in sicer za namen izvedbe nagradne igre ter obveščanja prejemnikov nagrad v zvezi s posredovanjem nagrad.

Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail naslov, davčna številka), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne nagradne igre, skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih kako drugače zlorabljal.

12. Kontakt

Za namene, navedene v 8. in 13. točki teh splošnih pogojev, kot tudi za vsa pojasnila, vezana na nagradno igro, udeleženec lahko kontaktira organizatorja in izvajalca. Kontaktni podatki organizatorja in izvajalca so sledeči:

Organizator:
LJUBLJANSKE MLEKARNE, d.o.o.
Telefon: 080 11 44
E-mail: info@l-m.si

Izvajalec:
Sedem d.o.o.
IMS reklamacijska služba,
Telefon: 08 200 12 81,
E-mail: info@sedem.biz,
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 09:00 – 15:00.

13. Razno

Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev. Takšne reklamacije mora udeleženec v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti najkasneje v roku 15 dni od prejema računa, s katerim so bile zaračunane reklamirane storitve.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

14. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.l-m.si/nagradne-igre in www.alpsko.si.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani https://www.l-m.si/nagradne-igre in www.alpsko.si.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 04.02.2019

Organizator nagradne igre
LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o.

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me