Zbiraj točke za alpske lončke

policnik-a6-105×148-02

Program zvestobe Alpsko

Zbirajte točke zvestobe z embalaže izdelkov Alpsko in prejmite alpske lončke! Za zbrane točke, ki jih najdete na embalaži izdelkov Alpsko, prejmete:

10 točk: emajliran lonček Alpsko z ročajem ali

10 točk: emajliran visoki lonček Alpsko brez ročaja

15 točk: emajlirana skledica Alpsko

Zberite ustrezno število točk, jih nalepite na za to predvideno mesto v nagradnem kuponu (kupon najdete na prodajnih mestih trgovcev ali pa si ga natisnete iz spodnje datoteke) in čitljivo izpolnjen nagradni kupon pošljite do 31. 12. 2018 po pošti na naslov organizatorja: Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, s pripisom Alpsko. Vse podrobnosti o poteku zbiranja točk zvestobe si preberite v spodaj objavljenih pravilih.

letak Zbirni kupon

ZBIRAJ TOČKE ZA ALPSKE LONČKE

Namen organiziranja programa zvestobe ALPSKO je promocija in pospeševanje prodaje izdelkov blagovne znamke Alpsko mleko.
V programu zvestobe ALPSKO lahko z nakupom enega od izdelkov, navedenih v preglednici spodaj, sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe v programu zvestobe zastopajo njihovi zakoniti zastopniki. Aktivnost ALPSKO poteka od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2018.

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA: PROGRAM ZVESTOBE »Alpsko«


1. Organizator
Organizator programa zvestobe »ALPSKO« je družba Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva cesta 63, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI93710593, matična številka: 5048257 (v nadaljevanju: organizator).

2. Trajanje

Program zvestobe se organizira na območju Republike Slovenije, v času od 1.10.2018 do 31.12.2018.

3. Darila:

V skladu programa zvestobe je 8.000 daril:
• 4.500x emajliran lonček z ročajem Alpsko
• 2.500x emajliran lonček visok brez ročaja Alpsko
• 1.000x emajlirana skledica Alpsko
Število daril je omejeno in v nobenem primeru ne more biti podeljenih več daril, kot je to predvideno v teh pravilih in pogojih. Darila bo prejelo le prvih 8.000 sodelujočih, ki bodo zbrali določeno število točk za prevzem posameznega darila, na način in pod pogoji opredeljenimi v teh pravilih in pogojih.
Število sodelovanj v programu zvestobe ni omejeno, kar pomeni, da posameznik v programu zvestobe lahko sodeluje večkrat.
Darilo bo vsak sodelujoči prejel po pošti, na naslov, ki ga navede na nagradnem kuponu, najkasneje v roku 30 dni od prejema pravilno izpolnjenega kupona, kot to določa točka 4. teh pravil in pogojev. S trenutkom prevzema darila, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.
V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer bo sodelujoče v programu obvestil preko spletne strani www.l-m.si.
Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene kontaktne podatke prejemnikov, kot tudi za prijave, ki so nečitljive, nepopolne ali niso bile prejete na način, kot ga določajo ta pravila in pogoji, je v celoti izključena.
Prejemniki daril nimajo pravice zahtevati drugačnega darila ali darila v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih in pogojih.
Daril ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe daril, s čimer se sodelujoči s pristopom k temu programu zvestobe izrecno strinja.

4. Sodelovanje v programu zvestobe
V programu zvestobe lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja, objavljene na internetnem naslovu www.l-m.si ter FB profilih Ljubljanske mlekarne in Alpsko mleko. Mladoletne osebe v programu zvestobe zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Posamezniki lahko sodelujejo v programu zvestobe na naslednji način:
• Zberejo ustrezno število točk z embalaže Alpsko, kot to določa 5. točka teh pravil in pogojev, jih nalepijo na za to predvideno mesto na nagradnem kuponu in čitljivo izpolnijo nagradni kupon, ki ga pošljejo po pošti na naslov organizatorja (Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana), s pripisom »Alpsko«. Na kupon vpišejo svoje kontaktne podatke: ime in priimek, kraj bivanja, elektronski naslov in davčno številko. Nagradni kupon se šteje za pravočasno poslanega, če je oddan na pošti v času trajanja programa zvestobe, pri čemer se pravočasnost oddaje preverja z datumom poštnega žiga.
V primeru nepravilno ali nepopolno navedenih podatkov na kuponu, razen v primeru opustitve izpolnitve davčne številke sodelujočega, oz. nepravilnega ali nepopolno izpolnjenega kupona (kopije točk zvestobe, druge točke zvestobe, premalo točk zvestobe), kot tudi v primeru, da je bil nagradni kupon posredovan prepozno, bo sodelujoči izločen iz sodelovanja. Kot veljavne se štejejo samo točke izrezane iz embalaže izdelkov Alpsko.
V programu zvestobe ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi programa zvestobe ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, ter njihovi ožji družinski člani.
Sodelujoči je po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) davčni zavezanec, zato je pred prevzemom darila dolžan predložiti svojo davčno številko. V kolikor sodelujoči davčne številke ne predloži na nagradnem kuponu, je dolžan davčno številko predložiti organizatorju najkasneje v roku 3 (tri) dni od pisnega poziva organizatorja na predložitev davčne številke. V primeru, da sodelujoči v postavljenem roku davčne številke organizatorju ne predloži, je izključen iz sodelovanja v programu zvestobe.
Za sodelujoče, katerih vrednost prejetih daril ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je darilo v programu zvestobe oproščeno plačila dohodnine, zato organizator od podeljenega darila ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.
Za sodelujoče, katerih vrednost darila presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), bo organizator obračunal in plačal akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2).
V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za sodelujočega ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

5. Darilni fond
Za zbrane točke zvestobe kupec prejme kot sledi:
• 10 točk – Emajliran lonček z ročajem Alpsko ali
• 10 točk – Emajliran lonček visoki brez ročaja Alpsko
• 15 točk – Emajlirana skledica Alpsko
Izdelki, vključeni v progam zvestobe ALPSKO in vrednosti natisnjenih točk so predstavljeni v Tabeli 1:

Tabela 1
Pakiranja Alpsko, vključena v program zvestobe = število točk
Alpsko tekoči jogurt 500 g PL = 1 točka
Alpsko umešan jogurt 180 g = 1 točka
Alpsko sveže mleko 1L PET = 1 točka

Sodelujoči z 10 točkami zbirajo med lončkom z ročajem in lončkom visokim brez ročaja, uporabniki s 15 točkami prejmejo skledico. Darila ni mogoče zamenjati za darilo v drugem točkovnem razponu. V primeru, da organizator z enim od daril v istem točkovnem razponu več ne razpolaga, sodelujočemu posreduje tisto darilo iz istega točkovnega razpona, ki je še na voljo.

6. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnikov
Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon/e-mail naslov), ki jih ob izvedbi programa zvestobe pridobi od udeležencev, varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugo relevantno zakonodajo. S sodelovanjem sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki v nagradnem kuponu, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka programa zvestobe oziroma podelitve vseh daril, in sicer za namen kontaktiranja sodelujočih glede poteka programa zvestobe in obdarovanja. Sodelujoči lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja programa zvestobe, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugo relevantno zakonodajo.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih kako drugače zlorabljal.

7. Ostala pravila programa zvestobe
Organizator si pridržuje pravico, da darila ne podeli, v primeru, da:
• se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov sodelujočega,
• se ugotovi, da sodelujoči ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih in pogojih ali
• je sodelujoči sodeloval v programu zvestobe v nasprotju s temi pravili in pogoji.
Če sodelujoči ne posreduje organizatorju zahtevanih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve darila od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do sodelujočega na podlagi teh pravil in pogojev, sodelujoči pa nima pravice do kakršnegakoli nadomestila.
Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak darila. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe daril pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi daril. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov in zavez, razen tistih, ki so opredeljene v pravilih in pogojih.

8. Končne določbe
Sodelujoči, ki sodeluje v programu zvestobe, izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravili in pogoji sodelovanja ter da z njimi v celoti soglaša.
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 1.10.2018 in so v času programa zvestobe na vpogled sodelujočim na spletni strani organizatorja www.l-m.si ter FB profilih Ljubljanske mlekarne in Alpsko mleko. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v programu zvestobe. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.
Za tolmačenje pravil in pogojev programa zvestobe je pristojen izključno organizator.
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova aktivnosti, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.
Za kakršnakoli vprašanja, vezana potek programa zvestobe se lahko zainteresirani obrnejo na Info center 080 11 44 ali pišejo na elektronski naslov tradem@l-m.si.

Ljubljana, 1.10.2018
Organizator:
Ljubljanske mlekarne d.o.o.

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me