Vabilo na skupščino družbe Ljubljanske mlekarne, d. d.

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE, H KATEREMU SO DODANE UTEMELJITVE PREDLAGANIH SKLEPOV S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO.

Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje

24. REDNO SEJO SKUPŠČINE LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. d.,

ki bo v torek, 8. 11. 2016 ob 10:00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63

24. redna seja skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., bo potekala z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočega skupščini:            Marko Schaup
– Verifikacijsko komisijo v sestavi:         Marija Porovne
Danijela Smolič

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar

Utemeljitev:
Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočega skupščini družbe ter verifikacijsko komisijo – preštevalce glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

 

2. Sprejem sklepa o uporabi nerazporejenega bilančnega dobička za leto 2010, 2012 in 2014

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2015 znaša 7.784.836,83 EUR in se uporabi za naslednje namene:
– 2.979.714,44 EUR za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,68 EUR na delnico;
– 4.805.122,39 EUR za prenos v naslednje leto.

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2010 v višini 13.607,40 EUR, leta 2012 v višini 248.623,19 EUR in leta 2014 v višini 2.717.483,85 EUR.

Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine.

Utemeljitev:
Edini delničar Dukat, d.d., je predlagal izplačilo dividend iz bilančnega dobička družbe iz preteklih let. Predlagal je izplačilo zneska 2.979.714,44 EUR, s tem, da znaša bruto dividenda 0,68 EUR na delnico.

 

* * *

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda je delničarjem na pogled na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana, v pravni službi družbe, vsak delavnik od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.l-m.si.

Delničar lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 04.11. 2016 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu Upravljanja s kadri na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Predsednik uprave
Tomaž Žnidarič

Prenesi dokument

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me