Vabilo na skupščino družbe Ljubljanske mlekarne, d. d.

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE, H KATEREMU SO DODANE UTEMELJITVE PREDLAGANIH SKLEPOV S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO.

Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje

23. REDNO SEJO SKUPŠČINE

 

LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. d.

ki bo 24. 5. 2015 ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63.

23. redna seja skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., bo potekala z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je, da se izvoli za

  • predsedujočega skupščini Marka Schaupa
  • verifikacijsko komisijo Marija Porovne in Danijela Smolič

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.

Utemeljitev:
Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlaganega za predsedujočega skupščini družbe ter verifikacijsko komisijo – preštevalce glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

2 a) Predložitev letnega poročila za leto 2015 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v skladu s 294. čl. ZGD-1

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2015, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015

Seznanitev s Poročilom uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2015 v skladu z določbami tretjega, četrtega in petega odstavka 545 čl. ZGD-1 z mnenjem revizorja

Točka 2 a je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev:
Nadzorni svet je na svoji seji dne 21. 4. 2016 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2015, saj po preveritvi ni imel nobenih pripomb. 
Letno poročilo za leto 2015 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na vpogled na sedežu družbe.
Prav tako je nadzorni svet na svoji seji dne 21. 4. 2016 obravnaval Poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2015 v skladu z določbami tretjega, četrtega in petega odstavka 545 čl. ZGD-1 z mnenjem revizorja in ni imel nobenih pripomb.
Poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2015 z mnenjem revizorja sta na vpogled na sedežu družbe.

2 b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2015

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotavlja, da znaša dobiček iz leta 2015 3.922.963,14 €. Bilančni dobiček družbe, oblikovan iz dobičkov preteklih let in tekočega leta, ki na dan 31. 12. 2015 znaša 7. 784.836,83 €, ostane nerazporejen.

Utemeljitev:
Uprava in nadzorni svet sta ugotovila, da je družba v letu 2015 poslovala z dobičkom in skupščini predlagata, da ostane nerazporejen.

2 c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 ter jima podeljuje razrešnico.

Utemeljitev:
Nadzorni svet je opravil svoje delo v skladu s programom, statutom družbe, potrdil je letno poročilo družbe za leto 2015, saj po preveritvi ni imel pripomb. 
Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2015.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2016

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2016 skupščina imenuje družbo Ernst & Young.

Utemeljitev:
Predlagana revizijska družba Ernst & Young, je ena vodilnih svetovnih družb na področju revizije, davčnega svetovanja, transakcijskih storitev in profesionalnega svetovanja. 152.000 zaposlenih po celem svetu povezujejo skupne vrednote in neomajna predanost k zagotavljanju najvišje kakovosti. Družba Ernst & Young opravlja revizije v številnih družbah v Sloveniji in po svetu.

* * *

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2015 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in Poročilom o razmerjih s povezanimi družbami je delničarjem na pogled na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana, v pravni službi družbe, vsak delavnik od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.l-m.si.

Delničar lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 20. 5. 2016 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu Splošno kadrovskega sektorja na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Predsednik uprave
Tomaž Žnidarič

Prijavni obrazci in ostale informacije so v priponki.

Prenesi dokument

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me