VABILO NA SKUPŠČINO DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE, D. D.

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE, H KATEREMU SO DODANE UTEMELJITVE PREDLAGANIH SKLEPOV S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH  DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO.

Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne,  d. d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje

  1. REDNO SEJO SKUPŠČINE

LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. d.

ki bo 25. 8. 2015 ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63, v sejni sobi M2.

  1. redna seja skupščine bo potekala z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

  1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:

  • Za predsedujočega skupščini: Marko Schaup
  • Verifikacijsko komisijo v sestavi: Danijela Smolič, Renata Miklavčič

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočo skupščini družbe ter verifikacijsko komisijo – preštevalce glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

  1. a) Predložitev letnega poročila za leto 2014 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v skladu s 294. čl. ZGD-1

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2014, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2014.

Točka 2. a) je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 9. 7. 2015 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2014, saj po preveritvi ni imel nobenih pripomb.

Letno poročilo za leto 2014 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na vpogled na sedežu  družbe.

  1. b)   Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2014

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotavlja, da znaša dobiček iz leta 2014  3.595.448,15 €. Bilančni dobiček družbe, oblikovan iz dobičkov preteklih let in tekočega leta, ki na dan 31. 12. 2014 znaša 3.859.578,54 €, ostane nerazporejen.

Utemeljitev:

Uprava in nadzorni svet  sta ugotovila, da je družba v letu 2014 poslovala  z dobičkom in skupščini predlagata,  da ostane nerazporejen.

  1. c)   Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 ter jima podeljuje razrešnico.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je opravil svoje delo v skladu s programom, statutom družbe, potrdil je letno poročilo družbe za leto 2014, saj po preveritvi ni imel pripomb.Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2014.

  1. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2015

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2015 skupščina imenuje družbo Ernst & Young. 

Utemeljitev:

Predlagana revizijska družba Ernst & Young je ena vodilnih svetovnih družb na področju revizije, davčnega svetovanja, transakcijskih storitev in profesionalnega svetovanja. 152.000 zaposlenih po celem svetu povezujejo skupne vrednote in neomajna predanost k zagotavljanju najvišje kakovosti. Družba Ernst & Young opravlja revizije v številnih družbah v Sloveniji in po svetu.

Prijavni obrazci in ostale informacije so v priponki.

 

Prenesi dokument

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me