VABILO NA SKUPŠČINO DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE d. d.

Na podlagi drugega odstavka 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE, H KATEREMU SO DODANE UTEMELJITVE PREDLAGANIH SKLEPOV S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO.    

Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne,  d. d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje

21. REDNO SEJO SKUPŠČINE
LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. d.

ki bo v sredo, 20. avgusta 2014 ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63, v sejni sobi M2.

21. redna seja skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., bo potekala z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1.Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine 

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:

  • Za predsedujočega skupščini: Marko Schaup
  • Verifikacijsko komisijo v sestavi:Danijela Smolič in Renata Miklavčič


Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočo skupščini družbe ter verifikacijsko komisijo – preštevalce glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

2. a) Predložitev letnega poročila za leto 2013 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v skladu s 294. čl. ZGD-1 

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2013, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2013.

Točka 2. a) je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji 20. 6. 2014 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2013, saj po preveritvi ni imel nobenih pripomb. 

Letno poročilo za leto 2013 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na vpogled na sedežu  družbe.

2. b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2013

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotavlja, da znaša izguba iz leta 2013  932.986,97 €. Izguba se v celoti pokrije iz prenesenega čistega dobička. Bilančni dobiček družbe, oblikovan iz dobičkov preteklih let, ki na dan  31. 12. 2013 znaša 262.230,59 €, ostaja nerazporejen. 

Utemeljitev:

Uprava in nadzorni svet  sta ugotovila, , da je družba poslovala  v letu 2013 z izgubo, in skupščini predlagata,  da se izguba  v celoti pokrije iz prenesenega čistega dobička.

Istočasno predlagata, da bilančni dobiček iz preteklih let ostane nerazporejen.

2. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2013 ter jima podeljuje razrešnico. 

Utemeljitev:

Nadzorni svet je opravil svoje delo v skladu s programom, statutom družbe, potrdil je letno poročilo družbe za leto 2013, saj po preveritvi ni imel pripomb. 

Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2013.

3. Imenovanje novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznani, da je  član  nadzornega sveta Thierry Andree  Zurcher  dne 27. 2. 2014  podal  pisno izjavo o odstopu.

Skupščina izvoli Lionela Renee Michel Piquemala za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za mandatno obdobje ki začne z dnem imenovanja na skupščini to je od 20. 8. 2014 do 9. 6. 2017.

Utemeljitev:

Skupščina voli štiri člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev. Ker je dosedanji član in predsednik nadzornega sveta podal pisno odstopno izjavo, nadzorni svet predlaga skupščini, da izvoli novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev.

Gospod Lionel  Piquemal je rojen 29. 9. 1974 po izobrazbi je agronom – diplomiral na ENSIA National School of Engineering Tehnology for the Agricultural and Food Industries. V Skupini Lactalis je zaposlen od leta 1999,  na delovnem mestu CFO LFE pa od leta 2012.

Predlagani član je podal pisno izjavo, da soglaša z izvolitvijo. 

4. Spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe ter spremembe in dopolnitve statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Potrdijo se spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe ter spremembe in dopolnitve statuta družbe po predlogu uprave in nadzornega sveta.

Drugi člen statuta družbe se dopolni z naslednjima novima dejavnostima:

  • G/46.120   Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij.
  • G/46.750   Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki


Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar.

Utemeljitev:

Družba želi razširiti svojo dejavnost s prodajo biocidnih sredstev, vsled česar mora razširiti dosedanjo registrirano dejavnost.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2014

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2014 skupščina imenuje družbo Ernst&Young.

Utemeljitev:

Predlagana revizijska družba Ernst & Young, je ena vodilnih svetovnih družb na področju revizije, davčnega svetovanja, transakcijskih storitev in profesionalnega svetovanja. 152.000 zaposlenih po celem svetu povezujejo skupne vrednote in neomajna predanost k zagotavljanju najvišje kakovosti. Družba Ernst & Young opravlja revizije v številnih družbah v Sloveniji in po svetu.

Prenesi dokument

Kaj je novega?

Prijavite se na e-obvestila in boste izvedeli prvi.
Prijavi me