Ljubljanske mlekarne - Tradicija - Skrb - Zanesljivost Trajnostni razvoj

Smo vodilna mlekarna v Sloveniji, kjer spreminjamo mleko in druge darove narave v sveže in okusne izdelke za zdravje in užitek vseh generacij.

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

Pravno obvestilo V redu

Trajnostni razvoj

Varna hrana

Naša prva skrb: varnost in kakovost mlečnih izdelkov

Naša želja in cilj sta, da porabniki izdelkov Ljubljanskih mlekarn uživajo v varnih, kakovostnih in okusnih izdelkih. Doseči vse troje ni niti najmanj enostavno in za to se trudimo na vseh področjih delovanja podjetja. Eden izmed pomembnejših dejavnikov pri tem je naš sistem zagotavljanja varne in kakovostne hrane. Temelji na bogatem znanju in dolgoletnih izkušnjah naših strokovnjakov z najrazličnejših področij.

Našo predanost kakovostni in skrbni izdelavi mlečnih izdelkov opažajo tudi zunanji strokovnjaki. Na domačih in tujih ocenjevanjih namreč že vrsto let dobivamo najvišja priznanja za kakovost izdelkov. Te nagrade so plod in potrditev našega dolgoročnega dela, saj sistem zagotavljanja varnosti izdelkov in postopke preverjanja kakovosti nadgrajujemo že leta.

Varnost in kakovost mlečnih izdelkov zagotavljamo na celotni poti do porabnika

Prepričani smo, da je le iz kakovostnega surovega mleka mogoče narediti odlične mlečne izdelke. Naša skrb skrb za varnost in kakovost mleka in mlečnih izdelkov se zato začne povsem na začetku - na kmetiji pri kravi.

Vsak dan preverjamo ustreznost in kakovost embalaže in drugih dodatkov, ki so v neposrednem stiku z živilom. S tem zagotovimo zdravstveno neoporečnosti naših izdelkov.

Le najboljše je za nas dovolj dobro, zato v mlekarne sprejmemo le neoporečno visokokakovostno surovo mleko.

Najvišjo stopnjo varnosti in kakovosti naših izdelkov zagotavljajo kontrolne točke, kemijske analize in mikrobiološke preiskave, ki jih izvajamo v skladu z mednarodnimi standardi. Vse to opravimo večkrat v procesu izdelave.

Ni vse le v visoki tehnologiji, analizah in preiskavah. Za nas je pomembno tudi, da so naši izdelki za potrošnike preprosto dobri in okusni. Naši strokovnjaki to zagotavljajo z vsakodnevnim senzoričnim pokušanjem, ki ga izvajamo v skladu s standardom mednarodne mlekarske zveze.

Nadzora varnosti in kakovosti izdelkov ne prekinemo niti, ko slastni mlečni izdelki zapustijo naša skladišča. Sledimo jim vse do trenutka, ko jih kupci vzamejo s polic v prodajalnah.

Skrb za varnost in kakovost izdelkov smo torej organizirali v celovit sistem, ki se začne pri preverjanju kakovosti surovega mleka pri pridelovalcu in zaključi, ko posamezen izdelek doseže končnega kupca.

Politika kakovosti

POLITIKA KAKOVOSTI, ZAGOTAVLJANJA VARNIH ŽIVIL, VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VAROVANJA OKOLJA

Ljubljanske mlekarne smo kot član skupine Lactalis dolgoročno zavezani h kakovosti in varnosti izdelkov in procesov, varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja, kar je ena od temeljnih dolžnosti in odgovornost vseh zaposlenih. Sposobnost uvajanja sprememb in izboljševanje kakovosti sta dva ključna pogoja za vodilni položaj skupine Lactalis na globalnem trgu.
 
V družbi Ljubljanske mlekarne imamo vpeljan integriran sistem vodenja v katerem se dopolnjujejo in izvajajo sistemi vodenja kakovosti, sistem vodenja varnosti živil, sistem varnosti in zdravja pri delu in sistem ravnanja z okoljem. Smo k potrošniku naravnan tim ustvarjalnih, motiviranih in odgovornih sodelavcev. S svojim znanjem in delom ustvarjamo varne, inovativne, naravne in visoko kakovostne izdelke, učinkovite in kakovostne storitve ter varno delovno okolje. Z njimi ustvarjamo in zadovoljujemo potrebe in pričakovanja naših zaposlenih, lastnikov, potrošnikov, kupcev in dobaviteljev. Zaposlenim zagotavljamo ustvarjalno delovno okolje.
 
S politiko kakovosti imamo definirane cilje in zaveze do stalnega izboljševanja kakovosti živil, varnosti pri delu, ravnanja z okoljem in zadovoljstva kupcev in potrošnikov:
Naši cilji
DELUJEMO SKLADNO Z VELJAVNO ZAKONODAJO

na področju varnosti in kakovosti živil, varnosti in zdravja pri delu ter ravnanju z okoljem.

ZAGOTAVLJAMO VARNOST IN KAKOVOST ŽIVIL

Zagotavljamo varnost in kakovost surovin, dodatkov in embalaže.

ZAGOTAVLJAMO VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Zagotavljamo varnost in zdravje pri delu.

ZMANJŠUJEMO VPLIVE NA OKOLJE IN SI PRIZADEVAMO ZA RACIONALNO RABO ENERGENTOV

Načrtujemo in uvajamo nove tehnologije in izdelke v skladu z načeli varovanja okolja, odgovorno obvladujemo vse pomembne okoljske vidike in si prizadevamo za racionalno rabo vseh energentov.

POTRJUJEMO IZBIRO POTROŠNIKOV

Zagotavljamo najboljšo kakovost izdelkov, kot jo pričakujejo potrošniki naših blagovnih znamk.

IZPOLNJUJEMO PRIČAKOVANJA POTROŠNIKOV

Zagotavljamo najboljše storitve glede na pričakovanja potrošnikov.

IZBIRAMO ZANESLJIVE DOBAVITELJE

Zagotavljamo zanesljivost dobaviteljev, podizvajalcev in dobav.

ZAGOTAVLJAMO KAKOVOST ZA NAJBOLJŠO CENO

Izboljšujemo kakovosti in donosnost ter obvladujemo odstopanja.

Naše zaveze
ZAVEZA

Vodstvo se zavezuje za implementacijo politike kakovosti v podjetju in na vseh naših trgih.

IMPLEMENTACIJA

Vodstvo se vsako leto zaveže, da bo dosegalo in merilo cilje v skladu s politiko kakovosti.

VKLJUČENOST VSEH

Vsak zaposleni ima v okviru svojih del in nalog opredeljen vpliv na varnost in kakovost izdelkov, varnost in zdravje pri delu ter ravnanje z okoljem.

VARNOST

Obvladujemo varnost izdelkov in procesov , varnost in zdravje pri delu ter uspešno vpeljujemo spremembe.

Politika kakovosti je objavljena na spletni strani Ljubljanskih mlekarn in je tako dostopna javnosti in osebam, ki delajo za naše podjetje ali v našem imenu.  Tomaž Žnidarič, direktor družbe
Julij, 2017

Organizacijsko upravljanje

Z leti smo postali veliko in uspešno podjetje, kar prinaša tudi ogromno odgovornost. Kot največja mlekarna v Sloveniji se zelo dobro zavedamo odgovornosti do zaposlenih, okolja, skupnosti, v katerih delujemo, porabnikov naših izdelkov in drugih deležnikov družbe.

Prepričani smo, da dolgoročne cilje lahko dosegamo le z dobrimi odnosi. Najprej znotraj podjetja, pri zaposlenih, ki so temelj naših uspehov, zelo pomemben pa je tudi odgovoren odnos do družbenega in naravnega okolja.

Naša naloga je, da naredimo vse, kar zmoremo, da bo naše delovanje trajnostno naravnano, gospodarno, prijazno do družbe in okolja in bo vodilo k dolgoročnemu uspehu podjetja. Zato je del strategije vodenja podjetja tudi strategija družbene odgovornosti.

Zaposleni

V Ljubljanskih mlekarnah se zavedamo, da so zaposleni temelj za rast in razvoj podjetja, zato aktivnosti na področju odnosov z zaposlenimi načrtujemo strateško in izvajamo dolgoročno. Še posebej si prizadevamo pridobiti in obdržati zavzete in sposobne sodelavce in tako graditi kulturo uspešnega podjetja.

Spoštujemo vse zakonske predpise, držimo se pravil etičnega odnosa do sočloveka in zagotavljamo enake možnosti za vse zaposlene. Merila smo si postavili višje od zakonskih določil in skrb za kakovostno življenje sodelavcev še nadgradili:
  • smo prvo podjetje iz živilsko-predelovalne panoge v Sloveniji, ki je prejelo osnovni in trajni certifikat Družini prijazno podjetje,
  • načrtno skrbimo za varnost, razvoj in nagrajevanje sodelavcev,
  • spodbujamo in nagrajujemo inovatorje,
  • redno, pravočasno, dvosmerno in odkrito komuniciramo z zaposlenimi,
  • prepoznavamo Naj sodelavce, ki delujejo po vrednotah, naših skupnih usmeritvah delovanja,
  • ponujamo možnost letovanja v lastnih počitniških kapacitetah,
  • dvakrat letno se družimo na športnih igrah,
  • podpiramo delovanje Športnega društva Ljubljanske mlekarne,
  • spodbujamo rekreacijo na delovnem mestu.

Narava in okolje

Mleko je veliko darilo narave in v Ljubljanskih mlekarnah smo zato še posebej skrbni pri ohranjanju naravnega okolja. Učinkovito ravnanje z okoljem je tudi ena izmed pomembnejših strateških usmeritev.

Uvajanje novih tehnologij načrtujemo tako, da zmanjšujemo emisije in nadzorujemo porabo naravnih virov. Z namenom vpisa v register EMAS smo v ljubljanskem obratu leta 2013 certificirali sistem ravnanja z okoljem. Gre za shemo na področju celotne Evropske unije in širše. Namenjena je ocenjevanju in izboljševanju učinkov ravnanja z okoljem v organizacijah in informiranju javnosti o teh aktivnostih.

Posebno pozornost namenjamo povečevanju energetske učinkovitosti (poraba elektrike in pare), zmanjšujemo porabo vode in emisije v okolje (mešani komunalni odpadki in obremenitve tehnoloških odpadnih vod). Vsako leto uspešno zmanjšujemo ogljični odtis ljubljanskega obrata: glede na predhodno leto smo v letu 2011 odtis zmanjšali za 4 odstotke, v letu 2012 pa celo za 11 odstotkov.

Skrbi za okolje so zavezani tudi naši zaposleni, ki jih na tem področju redno izobražujemo. Povsod v podjetju tako ločujemo odpadke in vsi se trudimo zmanjševati porabo električne energije in vode.

Na okoljskem področju smo si za prihodnost zadali ambiciozne cilje, ki smo jih podprli z investicijskim načrtom. V naslednjih letih bomo še naprej zmanjševali porabo električne energije, optimizirali interne transporte in nadaljevali aktivnosti za učinkovito porabo vode in pare. Hkrati bomo tudi zmanjševali hrup, še posebej v poletnem obdobju.

Lokalna skupnost

Ljubljanske mlekarne poslujemo že več kot pol stoletja in v tem času smo z lokalnim okoljem stkali mnoge vezi in z družbo postali neločljivo povezani. Z leti smo izostrili posluh za potrebe ljudi okoli nas in tudi to štejemo med naše uspehe.

Ponosni smo, da lahko s sponzorstvi in donacijami podpiramo številne projekte na humanitarnem področju, vlagamo v šport, izobraževanje, znanost in kulturo in aktivno sodelujemo z lokalnimi skupnostmi.

Mleko je osnovno živilo za vsakogar in še posebej pomembno za najmlajše, zato z njim oskrbujemo tiste, ki si ga težje privoščijo – varne hiše, materinske domove in krizne centre po vsej Sloveniji. Skupno jim letno podarimo okoli 25 tisoč litrov Alpskega mleka.

S partnerskimi odnosi pomagamo dosegati športne uspehe slovenskih alpskih smučarjev in kajakaša na mirnih vodah Jošta Zakrajška.

Naša vrata so vedno na stežaj odprta vedoželjnim dijakom in študentom različnih študijskih smeri, s katerimi z veseljem delimo znanje z različnih področij poslovanja.

Podpora širšemu in ožjemu družbenemu okolju je naša trajna zaveza. Pomaga nam ohranjati in negovati dobre odnose z različnimi javnostmi, hkrati pa povečuje pripadnost zaposlenih. Številni med njimi, njihovi otroci, drugi družinski člani, prijatelji, znanci … so namreč člani različnih organizacij, ki jih podpiramo.

Poštene prakse poslovanja

Temelj dobrih odnosov z deležniki podjetja je naše pošteno delovanje na vseh področjih. Smernice smo zato zapisali v Kodeks ravnanja, ki je osnovni priročnik za vse zaposlene. Jasno smo opredelili naše odgovornosti, postavili okvire delovanja in opredelili primerna vedenja v različnih poslovnih situacijah.

Zapisane smernice delovanja poenostavljajo dileme, ki se nam porajajo ob vsakodnevnih izzivih, kodeks pa tako predstavlja pomembno vodilo za pošteno delovanje vseh, ki soustvarjamo uspeh Ljubljanskih mlekarn.

Odnos do porabnikov izdelkov

Z zavzetim delom v prvi vrsti skrbimo, da so porabniki naših izdelkov zadovoljni. Zanje razvijamo okusne izdelke naših prepoznavnih blagovnih znamk Mu, Alpsko mleko, Ego, Planica, Jošt, Maxim Premium in drugih. Poskrbimo za kakovostno in varno embalažo in jih pravočasno dostavimo na police prodajaln. Pri tem pazimo, da so na vseh izdelkih ustrezno, jasno in točno navedene vse zakonsko predpisane informacije. Tudi to je namreč pomemben dejavnik zaupanja porabnikov in uspeha na trgu.

Klasične oglaševalske metode nadgrajujemo z novimi, digitalnimi komunikacijskimi orodji in inovativnimi promocijskimi aktivnostmi. Želimo komunicirati kreativno in tako dosegati opaznost in razlikovanje. Kljub temu smo vedno pozorni, da z vsebino in obliko trženjskih aktivnosti ne zavajamo porabnika.

Naša komunikacija je odprta in dvosmerna. Vsem zainteresiranim je na voljo center za pomoč porabnikom, na pobude in vprašanja pa z veseljem odgovorimo tudi na spletnih družabnih omrežjih (Facebook in Twitter).