Ljubljanske mlekarne - Tradicija - Skrb - Zanesljivost Vabilo na skupščino družbe Ljubljanske mlekarne, d. d.

Smo vodilna mlekarna v Sloveniji, kjer spreminjamo mleko in druge darove narave v sveže in okusne izdelke za zdravje in užitek vseh generacij.

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

Pravno obvestilo V redu

Medijsko središče

Sporočila za javnost / 2017

Vabilo na skupščino družbe Ljubljanske mlekarne, d. d.
četrtek, 20. april, 2017

Odpri vsebino

Vabilo na skupščino družbe Ljubljanske mlekarne, d. d.
četrtek, 20. april, 2017

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE, H KATEREMU SO DODANE UTEMELJITVE PREDLAGANIH SKLEPOV S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO.

Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje

25. REDNO SEJO SKUPŠČINE LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. d.,

ki bo 15. 5. 2017 ob 12.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63.


25. redna seja skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., bo potekala z naslednjim
DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
• Za predsedujočega skupščini:          Marko Schaup
• Verifikacijsko komisijo v sestavi:       Marija Porovne in Danijela Smolič

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.


Utemeljitev:
Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlaganega za predsedujočega skupščini družbe ter verifikacijsko komisijo - preštevalce glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.


2 a) Predložitev letnega poročila za leto 2016 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v skladu s 294. čl. ZGD-1

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2016, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2016.

Seznanitev s Poročilom uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2016 v skladu z določbami tretjega, četrtega in petega odstavka 545 čl. ZGD-1 z mnenjem revizorja.

Točka 2a je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev:
Nadzorni svet je na svoji seji dne 13. 4. 2017 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2016, saj po preveritvi ni imel nobenih pripomb.
Letno poročilo za leto 2016 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na vpogled na sedežu družbe.
Prav tako je nadzorni svet na svoji seji dne 13 4. 2017 obravnaval Poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2016 v skladu z določbami tretjega, četrtega in petega odstavka 545 čl. ZGD-1 z mnenjem revizorja in ni imel nobenih pripomb.
Poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2016 z mnenjem revizorja sta na vpogled na sedežu družbe.


2 b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2016

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina ugotavlja, da znaša dobiček iz leta 2016 6.110.437,35 €. Bilančni dobiček družbe, oblikovan iz dobičkov preteklih let in tekočega leta, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 10.910.062,81 €, ostane nerazporejen.

Utemeljitev:
Uprava in nadzorni svet sta ugotovila, da je družba v letu 2016 poslovala z dobičkom in skupščini predlagata, da ostane nerazporejen.


2 c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 ter jima podeljuje razrešnico.

Utemeljitev:
Nadzorni svet je opravil svoje delo v skladu s programom, statutom družbe, potrdil je letno poročilo družbe za leto 2016, saj po preveritvi ni imel pripomb.
Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2016.


3. Sprejem sklepov o preoblikovanju družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednje sklepe:
1. Delniška družba LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.d., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, matična št.: 5048257000, davčna št.: SI93710593 se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d. o. o., s skrajšano firmo LJUBLJANSKE MLEKARNE d. o. o. s sedežem v Ljubljani in s poslovnim naslovom Tolstojeva ulica 63,1000 Ljubljana, ter z dejavnostmi in drugimi značilnostmi, ki so razvidne iz akta o ustanovitvi.

2. Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 18.285.482,39 EUR, se v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 18.285.482,39 EUR.

3. Dosedanji delničar delniške družbe postane družbenik družbe z omejeno odgovornostjo in na podlagi osnovnega vložka ter sorazmerno njegovi vre¬dnosti v osnovnem kapitalu družbe pridobi poslovni delež. Nominalni znesek osnovnega vložka je enak vsoti nominalnih zneskov delnic, ki jih ima posamezni delničar na dan vpisa preoblikovanja družbe v sodni register. Edini delničar, DUKAT mliječna industrija, d. d., Zagreb, Marijana Čavića 9, ki postane edini družbenik, tako pridobi poslovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo v višini 100 (sto) % osnovnega kapitala družbe, ki ustreza osnovnemu vložku, katerega nominalna vrednost je enaka skupni nominalni vrednosti delnic, katerih imetnik je bil na ta dan, torej 18.285.482,39 EUR.

4. Družba ima samo enega delničarja, zato nima obveznosti v skladu s tretjim odstavkom 648. čl. ZGD-1, v zvezi s prvim odstavkom 651. čl. ZGD-1, saj ni delničarjev, ki bi preoblikovanju nasprotovali. V skladu s tem je sklep sprejet z večino, ki predstavlja 100 (sto) % osnovnega kapitala.

5. Sprejme se nov akt o ustanovitvi družbe LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d. o. o., v besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Ta z dnem preoblikovanja nadomesti sedanji statut delniške družbe.

6. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat članom nadzornega sveta delniške družbe in sicer:
- Gilles Meziere
- Alenki Malenica
- Michel Francois Jacques August Peslier
- Srečku Končini
- Majdi Oman

7. Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat predsedniku uprave družbe Tomažu Žnidariču.

8. Za direktorja družbe z omejeno odgovornostjo, ki zastopa družbo posamično neomejeno, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register imenuje za mandatno obdobje 5 (pet) let Tomaža Žnidariča roj. 24. 10. 1972, stanujočega v Količevem 10 D, Domžale.

Utemeljitev:
Uprava družbe je 7. 3. 2017 prejela pisni predlog edinega delničarja Ljubljanskih mlekarn, družbe Dukat, d. d., s sedežem v Zagrebu, Marijana Čavića 9, v katerem predlaga, da se nemudoma začne z vsemi pravnimi in drugimi aktivnostmi, da se Ljubljanske mlekarne statusno preoblikujejo iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo s ciljem, da se preoblikovanje zaključi do dne 1. 6. 2017 z vpisom v sodni register.

Razlogi za predlagano statusno preoblikovanje so poenostavljen in hitrejši proces upravljanja z nižjimi stroški.

Ker se je edini delničar, ki bo v novi družbi edini družbenik odločil za enotirni sistem upravljanja, v novi družbi ne bo več kot organa upravljanja nadzornega sveta. Družbo vodi direktor, ni več skupščine delničarjev, o vseh zadevah odloča edini družbenik-ustanovitelj.

V zvezi z navedenim ne bo več potrebno sklicevati skupščine delničarjev, s tem odpadejo vsi stroški v povezavi z sklicem in izvedbo skupščine (notarski stroški), odpadejo stroški v povezavi z vodenjem delniške knjige. Sprejem odločitev bo hitrejši in enostavnejši, ker za sprejem odločitev ne bodo več potrebne predhodne odločitve nadzornega sveta.

Samo preoblikovanje bo potekalo v skladu s postopkom, ki ga določa Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1. O preoblikovanju bo odločala skupščina delničarjev s sklepi.
Družba je v skladu z določbami Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju o nameravani statusni spremembi obvestila svet delavcev in opravila skupno posvetovanje.
Svet delavcev je podal pisno soglasje k izvedbi predvidene statusne spremembe.

Posledice preoblikovanja so:

 • firma družbe se bo glasila: Ljubljanske mlekarne, d. o. o., Ljubljana,Tolstojeva 63;
 • osnovni kapital družbe, ki znaša 18.285.482,39 EUR se preoblikuje v osnovni kapital d. o. o. in ostane nespremenjen;
 • Dukat, d. d., ni več lastnik vseh delnic, temveč ima v družbi en poslovni delež, katerega vrednost je 18.285.482,39 EUR;
 • ne bo več skupščine delničarjev, pristojnosti skupščine ima edini družbenik Dukat, d. d.;
 • družbo vodi direktor družbe.

Statusna sprememba v ničemer ne vpliva delovnopravni položaj zaposlenih. Pravice in odgovornosti ostanejo nespremenjene.
Ker je družba z omejeno odgovornostjo univerzalni pravni naslednik delniške družbe, sprememba oblike družbe ne vpliva na obstoječe pravice in obveznosti in odgovornosti, ki jih ima delniška družba.

 

* * *


Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2016 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in Poročilom o razmerjih s povezanimi družbami je delničarjem na pogled na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana, v pravni službi družbe, vsak delavnik od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.l-m.si.

Delničar lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 11.5.2017 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu Splošno kadrovskega sektorja na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

 

vabilo-na-skup-ino-2017-splet.pdf [ 1638.29kB ]
Zapri vsebino

Z Ilko osem let, z zvestimi potrošniki že petdeset
četrtek, 30. marec, 2017

Ilka Štuhec, najboljša slovenska smučarka letošnje sezone, je danes obiskala Ljubljanske mlekarne, ki so z blagovno znamko Alpsko mleko tudi njen osebni sponzor.

Odpri vsebino

Z Ilko osem let, z zvestimi potrošniki že petdeset
četrtek, 30. marec, 2017

Kar nekaj simboličnih povezav je med slovenskim alpskim smučanjem in Alpskim mlekom, eno najbolj prepoznavnih blagovnih znamk v Sloveniji. Že na prvi pogled so to Alpe, sneg, bela barva in vrhunska kakovost, piko na i pa Alpskemu mleku daje Ilka Štuhec, aktualna svetovna prvakinja v smuku.

Ta je ob zaključku sezone obiskala Ljubljanske mlekarne, kjer se je srečala na klepetu z zaposlenimi, ki skrbijo za pot Alpskega mleka od cisterne do trgovske police. Sodelavci Ljubljanskih mlekarn so ji pripravili tudi kratek kviz, na katerem se je odrezala šampionsko: za nagrado je prejela 10.000 evrov, ki so jih podarili kot dodatno motivacijo za nadaljevanje izjemnega leta.

»Navdušeni smo nad Ilkinimi rezultati in ponosni, da smo z njo vztrajali od leta 2010 in pri tem niti za sekundo podvomili vanjo. Izkazalo se je, da smo imeli prav. Alpsko mleko letos praznuje 50 let. Kaj lepšega bi si lahko želeli za rojstni dan, kot da smo sponzor svetovne prvakinje?« je povedalTomaž Žnidarič, predsednik uprave Ljubljanskih mlekarn.

Ilka Štuhec pa je dodala: »Alpsko mleko je zelo dobro poznana in mogočna blagovna znamka. Mislim, da med nami skoraj ni človeka, ki je ne bi poznal že od malega. Številne generacije smo zrasle z njim. Vesela sem, da me Alpsko mleko kot osebni pokrovitelj spremlja že sedmo sezono.«

 

50 let Alpskega mleka

Simbolika pa se ne konča z Ilko. Leta 1967, ko se je odvila prva tekma za svetovni pokal v alpskem smučanju pod okriljem svetovne smučarske zveze FIS, se je v proizvodnem obratu Ljubljanskih mlekarn na Tolstojevi 63 rodilo tudi Alpsko mleko. Tedaj najsodobnejši obrat za proizvodnjo trajnega mleka v vsej Jugoslaviji je sprva polnil Alpsko mleko v 2-decilitrske in pollitrske tetrapak embalaže v obliki znamenitega enakostraničnega trikotnika. »Doslej gostinska mreža, planinski domovi in koče, moteli in kampi niso kupovali mleka iz preprostega razloga, ker niso vnaprej vedeli ali bodo imeli tisti dan toliko gostov, da bodo določeno količino mleka prodali. Če gostov ni bilo, se je mleko pač pokvarilo,« so ob napovedih o začetku proizvodnje leta 1967 o takrat skorajda revolucionarnem izdelku zapisali v časniku Delo.

Alpsko mleko, ki se uvršča med prvih deset najmočnejših blagovnih znamk po raziskavi Valicona, pokrivala Ilke Štuhec krasi od leta 2010. Ime, ki je celo v Kuharski enciklopediji navedeno kot sinonim za trajno mleko, pa ima svoje korenine prav v Ilkinem domačem mestu, saj je njegov avtor Štajerec Leo Šarman. Navdih zanj je bržkone dobil od podobnega imenovanja mleka pri naših severnih sosedih, ki so prav tako znani smučarski navdušenci.

szj-ilka-stuhec_am50-let-30-3-2017.pdf [ 328.47kB ]
Zapri vsebino

Pika in Greta ustvarili risbici za Alpsko mleko
četrtek, 2. februar, 2017

Mladi umetnici Pika Pirmanšek in Greta Rihtar sta zmagovalki natečaja Praznujemo z mlekom. Njuni ilustraciji bosta v pomladnih mesecih krasili embalažo najbolj priljubljenega slovenskega trajnega mleka.

Odpri vsebino

Pika in Greta ustvarili risbici za Alpsko mleko
četrtek, 2. februar, 2017

Ljubljanske mlekarne so lani dopolnile 60 let delovanja in ob tem pripravile likovni natečaj Praznujemo z mlekom. Otroke iz slovenskih vrtcev in osnovnih šol so povabili k ustvarjanju risbic na temo praznovanja, ki bodo letos posebej počastile še eno veliko obletnico: 50 let blagovne znamke Alpsko mleko.

Na natečaju je sodelovalo 57 osnovnih šol in vrtcev, med številnimi izvirnimi stvaritvami pa je strokovna žirija izbrala po tri najboljše v dveh starostnih skupinah: otroci do 9. leta starosti in otroci od 4. do 9. razreda osnovne šole.

Zmagovalki natečaja sta 5-letna Pika Pirmanšek iz vrtca Litija ter Greta Rihtar, učenka 8. razreda Osnovne šole Miška Kranjca iz Ljubljane. Njuni ilustraciji bosta v začetku pomladi upodobljeni na embalaži Alpskega mleka. Poleg prvouvrščenih del bo v atriju Mestnega muzeja Ljubljana do 9. februarja na ogled razstava skupno kar 70 izbranih risbic natečaja Praznujemo z mlekom.

»Mladi mojstri so pri ustvarjanju uporabljali različne tehnike, od svinčnikov, barvic, flomastrov, do temper in vodenih barv, pa tudi kolažev. Na risbicah prevladujeta predvsem modra in zelena barva, ki ju morda podzavestno evocirata ravno barvi embalaže Alpskega mleka in logotip Ljubljanskih mlekarn,« je ob razglasitvi zmagovalcev v Mestnem muzeju Ljubljana dejal Dubravko Baumgartner, akademski slikar in kustos Galerije Grad Lendava.

»Alpsko mleko je mleko vseh generacij, z njim smo zrasli sodelavci Ljubljanskih mlekarn, z njim ste zrasli starši in mentorji, z njim še danes rastejo naši mladi umetniki. Soustvarjanje podobe tako popularnih znamk, kot je Alpsko mleko, te še dodatno približa srcem vseh generacij naših zvestih uporabnikov. Veseli smo, da lahko ustvarjene risbe pomagamo ne le razstaviti v muzeju, ampak na inovativen način razširiti po slovenskih domovih,« pa je udeležencem dogodka povedal Tomaž Žnidarič, predsednik uprave Ljubljanskih mlekarn.

szj-praznujemo-z-mlekom.pdf [ 288.63kB ]
Zapri vsebino

Sporočila za javnost / 2016

Zaščitni znak »izbrana kakovost – Slovenija« na prvem izdelku, Alpskem mleku
petek, 21. oktober, 2016

V Ljubljanskih mlekarnah so danes kot prvi proizvedli izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«.

Odpri vsebino

Zaščitni znak »izbrana kakovost – Slovenija« na prvem izdelku, Alpskem mleku
petek, 21. oktober, 2016

V Ljubljanskih mlekarnah so danes kot prvi proizvedli izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

Danes, ko potrošniki skrbneje preverjajo poreklo živil in zaupajo slovenskim izdelkom zaradi učinkovitega sistema nadzora hrane v Sloveniji, je slovensko poreklo surovine vedno bolj pomembno. Da bi slovenski potrošnik lažje prepoznal lokalne kakovostne proizvode, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS skupaj z mlekarnami in pridelovalci mleka vzpostavilo novo shemo kakovosti »izbrana kakovost«.

Shema kakovosti »izbrana kakovost« je namenjena označevanju kmetijskih pridelkov in živil s posebnimi lastnostmi, ki so opredeljene v specifikaciji. Za sektor mleka se te lastnosti nanašajo na odlično mikrobiološko kakovost mleka, svežino mleka in poreklo osnovne surovine.

Zaščitni znak »izbrana kakovost – Slovenija« pridelovalci (kmetje) in predelovalci (mlekarne) pridobijo s postopkom certificiranja. Podeljen certifikat jamči, da je certifikacijski organ, ki je imenovan s strani države, pregledal celoten sistem pridelave in predelave. Znak tako potrošniku zagotavlja, da je označen kmetijski in živilski proizvod:

-       višje kakovosti,

-       poleg nadzora s strani uradnih institucij tudi redno kontroliran s strani certifikacijskega organa,

-       iz 100 % slovenskega mleka

-       v celoti pridelan in predelan v Sloveniji.

Ljubljanske mlekarne so kot prve mlekarne pridobile certifikat in tako z Alpskim mlekom začele s proizvodnjo izdelkov v okviru sheme. Slovenija je bila zanje že doslej primarni nabavni trg: odkupujejo namreč izključno slovensko mleko, pri tem pa so tudi največji slovenski odkupovalec, kar ostaja temeljna usmeritev tudi za prihodnje. Prav tako je skrb za kakovost izdelkov na prvem mestu.

»To pomeni, da je vstop v nacionalno shemo promocije mleka »izbrana kakovost« pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, ki jo seveda pozdravljamo, samo logično nadaljevanje naše siceršnje usmeritve. Tudi naši dobavitelji mleka so pozdravili ta projekt, saj v njem vidijo koristi in ves čas aktivno sodelujejo pri izvedbi. Znak »izbrana kakovost«, ki ga bo moč videti na izdelkih samih, pa bo le še dodatno jasno in prepoznavno zagotovilo, da je bil izdelek, tako kot doslej, v celoti pridelan in predelan v Sloveniji, da je zagotovljena najvišja kakovost in da je proizvodnja pod rednim nadzorom. Ob popolni sledljivosti porekla zagotavlja tudi krajše transportne poti osnovne surovine, kar vpliva tako na okolje, kot na večjo svežino mleka. Ponosni smo, da smo se certificirali kot prva mlekarna in da smo danes pričeli s prvo proizvodnjo izdelkov z zaščitnim znakom 'izbrana kakovost – Slovenija',« je ob tej priložnosti je povedal Tomaž Žnidarič, predsednik uprave.

Prvo proizvodnjo certificiranega Alpskega mleka si je ogledal tudi minister za kmetijstvo mag. Dejan Židan. »Danes se je prvič v zgodovini samostojne Slovenije na slovenskem prehranskem proizvodu pojavil znak Izbrana kakovost Slovenija. Neka simbolika je tudi v tem, da je prvi proizvod, na katerem se pojavi znak izbrana kakovost ravno slovensko Alpsko mleko. Znak pomeni, da je prehranski produkt nekaj več; ne samo, da je narejen v Sloveniji, pomeni še, da je tudi surovina iz Slovenije ter da se uporabljajo strožji standardi, kakor pri običajni proizvodnji,« je po ogledu proizvodnje dejal minister.

Vstop v shemo za Ljubljanske mlekarne v smislu proizvodnje ali kakovosti ne pomeni nikakršnih sprememb, saj so že do sedaj delovali v skladu z vsemi načeli, ki jih prinaša nova shema kakovosti. Z znakom »izbrana kakovost« bodo v kratkem opremili večino svojih najbolj prodajanih izdelkov na slovenskem trgu, seveda pa bo treba počakati nekaj tednov, preden izdelki iz proizvodnje pridejo tudi na trgovske police.

szj-izbrana-kakovost-20-10-2016-1.pdf [ 447.93kB ]
Zapri vsebino

Vabilo na skupščino družbe Ljubljanske mlekarne, d. d.
petek, 21. oktober, 2016

Uprava družbe sklicuje 24. redno letno skupščino, ki bo 8. 11. 2016 ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63.

Odpri vsebino

Vabilo na skupščino družbe Ljubljanske mlekarne, d. d.
petek, 21. oktober, 2016

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE, H KATEREMU SO DODANE UTEMELJITVE PREDLAGANIH SKLEPOV S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO.

Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje

 

24. REDNO SEJO SKUPŠČINE LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. d.,

ki bo v torek, 8. 11. 2016 ob 10:00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63


24. redna seja skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., bo potekala z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
- Za predsedujočega skupščini:            Marko Schaup
- Verifikacijsko komisijo v sestavi:         Marija Porovne
                                                             Danijela Smolič

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar

Utemeljitev:
Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočega skupščini družbe ter verifikacijsko komisijo - preštevalce glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.


2. Sprejem sklepa o uporabi nerazporejenega bilančnega dobička za leto 2010, 2012 in 2014

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2015 znaša 7.784.836,83 EUR in se uporabi za naslednje namene:
- 2.979.714,44 EUR za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,68 EUR na delnico;
- 4.805.122,39 EUR za prenos v naslednje leto.

Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2010 v višini 13.607,40 EUR, leta 2012 v višini 248.623,19 EUR in leta 2014 v višini 2.717.483,85 EUR.

Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine.

Utemeljitev:
Edini delničar Dukat, d.d., je predlagal izplačilo dividend iz bilančnega dobička družbe iz preteklih let. Predlagal je izplačilo zneska 2.979.714,44 EUR, s tem, da znaša bruto dividenda 0,68 EUR na delnico.* * *

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda je delničarjem na pogled na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana, v pravni službi družbe, vsak delavnik od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.l-m.si.

Delničar lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 04.11. 2016 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu Upravljanja s kadri na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.


Predsednik uprave
Tomaž Žnidarič

splet-objava-24-skup-ine-08-11-2016.pdf [ 866.33kB ]
Zapri vsebino

V oktobru zvišanje odkupne cene mleka
sreda, 21. september, 2016

Ljubljanske mlekarne z napovedanim zvišanjem odkupnih cen sledijo dogajanjem na evropskem trgu mleka.

Odpri vsebino

V oktobru zvišanje odkupne cene mleka
sreda, 21. september, 2016

Ljubljanske mlekarne z napovedanim zvišanjem odkupnih cen sledijo dogajanjem na evropskem trgu mleka.

V prvih devetih mesecih letošnjega leta smo bili priča izjemno pestremu dogajanju na mlečnem trgu, tako na globalni kot tudi na lokalni ravni. Nadaljevala se je močna rast proizvodnje mleka, ki se je začela umirjati šele v drugi polovici leta. Posledica rasti je bilo izjemno in hitro zniževanje cen v takšni meri, da je trend  nakazoval celo na zlom mlečnega trga, kar pa se k sreči ni zgodilo.

V drugi polovici leta se rast proizvodnje, predvsem v Evropi, delno pa tudi v Sloveniji, umirja in kaže na postopno stabilizacijo razmer v prihajajočem obdobju ter na vzpostavitev ravnotežja med ponudbo in povpraševanjem.

Omenjena dogajanja vplivajo tudi na poslovanje Ljubljanskih mlekarn, ki so kljub dogajanju na trgu mleka in težkim razmeram tudi na prodajni strani, odkupno ceno mleka zniževale manj kot konkurenca in jo ohranile nespremenjeno ter stabilno že vse od aprila letos. Kot odgovor na trenutna dogajanja na mlečnem trgu in s ciljem ohranjanja stabilnih, primerljivih in konkurenčnih cen, so kot največji odkupovalec mleka v Sloveniji za mesec oktober 2016 napovedali zvišanje odkupne cene mleka.

»Verjamemo, da bo ta korekcija cene mleka pozitivno vplivala na razvoj in stabilnost trga v Sloveniji, predvsem pa vlila upanje na boljše čase našim proizvajalcem mleka,« je ob tem povedal Anton Jakljevič, direktor Odkupa mleka v Ljubljanskih mlekarnah.

Zapri vsebino

Na prvi šolski dan tudi prva pošiljka mleka na Kitajsko
četrtek, 1. september, 2016

Ljubljanske mlekarne so 1. septembra 2016 na pot poslale prvo testno pošiljko trajnega mleka za Kitajski trg.

Odpri vsebino

Na prvi šolski dan tudi prva pošiljka mleka na Kitajsko
četrtek, 1. september, 2016

Ljubljanske mlekarne so 1. septembra 2016 na pot poslale prvo testno pošiljko trajnega mleka za Kitajski trg.

S podelitvijo izvoznega dovoljenja za izvoz mleka in mlečnih izdelkov na Kitajsko se tudi za Ljubljanske mlekarne odpira nov trg za prodajo izdelkov. Pri tem se zavedajo, da vstopajo na trg, kjer so že prisotni vsi večji svetovni ponudniki mleka in mlečnih izdelkov, tako iz Evrope, kot iz Nove Zelandije in Avstralije. Glede na močno konkurenco na kitajskem trgu so temu primerne tudi prodajne cene izdelkov na trgu, katerim morajo konkurirati tudi Ljubljanske mlekarne.

Po ureditvi obsežnih administrativnih zahtev so Ljubljanske mlekarne danes pripravile in odpremile prvo pošiljko trajnega mleka na Kitajsko. Gre za manjšo, testno pošiljko (približno 10.000 litrov trajnega mleka lastne blagovne znamke, namenjene za tuje trge, Berti), s katero preverjajo potek poti in carinskih postopkov. Namen prve pošiljke je tudi registracija izdelka na kitajskem trgu. Pošiljka potuje k uvozniku - grosistu v kraj Xiamen na jugovzhodni obali Kitajske, do koder bo z ladijskim prevozom iz luke Koper potovala 35 dni.

Odprema prve celotne pošiljke trajnega mleka (1 ladijski kontejner, kar je približno 20.000 l mleka) je načrtovana za konec meseca septembra. V nadaljevanju bodo Ljubljanske mlekarne razširile ponudbo za kitajski trg še z enim izdelkom in sicer trajnim mlekom v 200 ml embalaži, katerega kot testno pošiljko načrtujejo poslati v prvi polovici oktobra.

Ljubljanske mlekarne na kitajski trg vstopajo kot eden izmed mnogih ponudnikov mleka in mlečni izdelkov, na katerem pa si najprej morajo izboriti prostor na prodajnih policah in potrošnike.

Zapri vsebino

Okus po domu tudi v Riu
četrtek, 21. julij, 2016

Ljubljanske mlekarne so z blagovno znamko Alpsko mleko postale novi sponzorski partner olimpijske reprezentance Slovenije. 

Odpri vsebino

Okus po domu tudi v Riu
četrtek, 21. julij, 2016

Ljubljanske mlekarne so z blagovno znamko Alpsko mleko postale novi sponzorski partner olimpijske reprezentance Slovenije. Pogodba je podpisana do konca olimpijskega ciklusa, ki vključuje tudi olimpijske igre v Tokiu 2020. Kampanja Rio 2016 bo v duhu slogana blagovne znamke Okus po domu. 

Predsednik uprave Ljubljanskih mlekarn Tomaž Žnidarič in generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Edvard Kolar sta sponzorsko sodelovanje uradno naznanila v okviru fotografiranja za prvo kampanjo, kjer sta se ob olimpijskem zajtrku pridružila olimpijcem: našemu vodilnemu plavalcu zadnjih let Damirju Dugonjiću, odlični sprinterki Maji Mihalinec, slovenskemu rekorderju na 400 metrov Luki Janežiču in naši najboljši telovadki Teji Belak.

Sponzorsko sodelovanje je zastavljena dolgoročno, partnerstvo bo v naslednjih letih zajemalo tudi pravice za lansiranje licenčnih - z olimpijsko tematiko znamčenih - produktov iz kategorije mlečnih izdelkov.

Tomaž Žnidarič, predsednik uprave Ljubljanskih mlekarn, je ob najavi sodelovanja povedal: »Zelo se veselimo olimpijskega partnerstva. Ena od naših smernic bo povezovanje nekdanjih, sedanjih in bodočih olimpijcev. V letu 2017 bo blagovna znamka Alpsko mleko praznovala že 50-letnico in želimo jo obeležiti tudi prek slovenske olimpijske zgodbe. Naši reprezentanci pred olimpijskimi igrami želimo veliko uspeha."

Edvard Kolar, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je ob podpisu pogodbe dejal: »Z Alpskim mlekom so rasle generacije slovenskih olimpijcev. Zelo smo zadovoljni, da se je blagovna znamka pridružila olimpijski družini in nas bo spremljala že na prihajajočih igrah v Riu. Ljubljanskim mlekarnam se zahvaljujemo za zaupanje in verjamem, da bo bomo naslednja štiri leta odlično sodelovali«.

V duhu slogana Okus po domu so bile za vse člane slovenske olimpijske delegacije pripravljene individualizirane darilne škatle s sporočilom, ki se nanaša na spomine in trening v domačem okolju kot navdih pred nastopom na igrah v Riu. Kako jih #OkusPoDomu spremlja, bodo omenjeni štirje olimpijci skupaj z njihovimi trenerji razkrili tudi v filmčkih, ki se bodo pred pričetkom iger predvajali prek digitalnih kanalov Ljubljanskih mlekarn in OKS.

Zapri vsebino

Ob 60. obletnici tudi jubilejno srečanje z dobavitelji
četrtek, 23. junij, 2016

Največja slovenska mlekarna, ki letos praznuje 60 let delovanja, je minuli teden zabeležila še eno obletnico: potekalo je deseto Srečanje dobaviteljev mleka Ljubljanskih mlekarn.

Odpri vsebino

Ob 60. obletnici tudi jubilejno srečanje z dobavitelji
četrtek, 23. junij, 2016

Na jubilejnem desetem srečanje dobaviteljev mleka se je v sredo, 22. junija, družilo prek 100 predstavnikov slovenskih zadrug oziroma kmetov. Ljubljanske mlekarne so v letu 2015 od njih odkupile 179 milijonov litrov mleka, kar je odstotek več kot v letu 2014, obenem pa vsaj dvajsetkrat več kot leta 1956, ko so zagnali proizvodnjo na Tolstojevi v Ljubljani.

»V svoji šestdesetletni zgodovini smo bile Ljubljanske mlekarne vedno nosilec razvoja v širšem prostoru. Bili smo prvi v tedanji državi, ki smo že leta 1957 ponudili serijsko izdelane sladolede vselej enake kakovosti, sladoledni primat pa okronale še z Lučko, rojeno leta 1958. Prava revolucija tedanjega časa je bilo Alpsko mleko, prvo trajno mleko v Jugoslaviji. Naš vsakdanji trud ostaja usmerjen v inovativnost, ki prinaša priljubljenost pri potrošnikih, z dobro prodajo pa zagotavljamo stabilnost in uspešnost poslovanja naše družbe. To seveda vpliva tudi na naše sodelovanje z vami, dobavitelji. Medsebojno smo namreč močno povezani, eden brez drugega ne moremo. Zato se po najboljših močeh trudimo mi, tako kot se trudite vi, kljub nezavidljivim razmeram na mlečnem trgu, ki so zaznamovale obe obletnici,« je na srečanju povedal predsednik uprave Tomaž Žnidarič.

»Srečujemo se z izjemnim pritiskom na zniževanje prodajnih cen tako na domačem kot tudi na tujih trgih, smo pod močnim pritiskom ponudbe mlečnih izdelkov iz držav z velikimi presežki, ki se prodajajo pod realno ceno, proizvodnja mleka pa se tudi v Sloveniji močno povečuje. Kljub temu nam z vrsto ukrepov na strani prodaje končnih izdelkov, predvsem pa z inovativnostjo in razvojem novih izdelkov, uspeva odkupiti vse ponujeno mleko, zanj najti nove trge in hkrati odkupne cene mleka vseskozi vzdrževati na nivoju evropskega povprečja ter celo nekoliko višje od konkurence,« pa je dodal Anton Jakljevič, direktor Odkupa mleka v Ljubljanskih mlekarnah.

Kot je običajno, so Ljubljanske mlekarne desetič zapored podelile priznanja najboljšim dobaviteljem po količini in kakovosti mleka, ob deseti obletnici srečanj pa so jih tudi posebej nagradili.

Največ mleka so v obdobju od vključno aprila 2015 do konca marca 2016 oddali:

- Jernej Strašek iz Straže pri Novem mestu: 984.193 litrov
- Romana in Anton Koren iz Brestanice: 927.288 litrov
- Vinko Bogovič iz Leskovca pri Krškem: 916.510 litrov

Najbolj kakovostno mleko pa so oddajali:

- Milan Kelšin iz Žužemberka
- Franc Blažič iz Straže pri Novem mestu
- Mitja Saje iz Mirne peči

Dobavitelji in mlekarna bodo letos svoje sodelovanje okrepili tudi s skupnim vstopom v shemo izbrana kakovost, ki poteka pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Proizvodi, ki bodo certificirani in označeni z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«, bodo tako nosili zagotovilo, da je izdelek pridelan in predelan v Sloveniji, da ima specifične lastnosti, ki se nanašajo na kakovost, način pridelave in predelave ter zagotovilo, da so ti parametri redno kontrolirani s strani akreditiranih kontrolnih organov.

Zapri vsebino

Vabilo na skupščino družbe Ljubljanske mlekarne, d. d.
sreda, 11. maj, 2016

Ljubljana, 11 maj - Uprava družbe sklicuje 23. redno letno skupščino, ki bo 24. 5. 2015 ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63.

Odpri vsebino

Vabilo na skupščino družbe Ljubljanske mlekarne, d. d.
sreda, 11. maj, 2016

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE, H KATEREMU SO DODANE UTEMELJITVE PREDLAGANIH SKLEPOV S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO.

Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje 

23. REDNO SEJO SKUPŠČINE

LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. d.

ki bo 24. 5. 2015 ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63.

 

23. redna seja skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., bo potekala z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je, da se izvoli za

 • predsedujočega skupščini Marka Schaupa
 • verifikacijsko komisijo Marija Porovne in Danijela Smolič

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.

Utemeljitev:
Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlaganega za predsedujočega skupščini družbe ter verifikacijsko komisijo - preštevalce glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.


2 a) Predložitev letnega poročila za leto 2015 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v skladu s 294. čl. ZGD-1

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2015, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015

Seznanitev s Poročilom uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2015 v skladu z določbami tretjega, četrtega in petega odstavka 545 čl. ZGD-1 z mnenjem revizorja

Točka 2 a je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev:
Nadzorni svet je na svoji seji dne 21. 4. 2016 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2015, saj po preveritvi ni imel nobenih pripomb.
Letno poročilo za leto 2015 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na vpogled na sedežu družbe.
Prav tako je nadzorni svet na svoji seji dne 21. 4. 2016 obravnaval Poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2015 v skladu z določbami tretjega, četrtega in petega odstavka 545 čl. ZGD-1 z mnenjem revizorja in ni imel nobenih pripomb.
Poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2015 z mnenjem revizorja sta na vpogled na sedežu družbe.


2 b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2015

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotavlja, da znaša dobiček iz leta 2015 3.922.963,14 €. Bilančni dobiček družbe, oblikovan iz dobičkov preteklih let in tekočega leta, ki na dan 31. 12. 2015 znaša 7. 784.836,83 €, ostane nerazporejen.

Utemeljitev:
Uprava in nadzorni svet sta ugotovila, da je družba v letu 2015 poslovala z dobičkom in skupščini predlagata, da ostane nerazporejen.


2 c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 ter jima podeljuje razrešnico.

Utemeljitev:
Nadzorni svet je opravil svoje delo v skladu s programom, statutom družbe, potrdil je letno poročilo družbe za leto 2015, saj po preveritvi ni imel pripomb.
Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2015.


3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2016

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2016 skupščina imenuje družbo Ernst & Young.

Utemeljitev:
Predlagana revizijska družba Ernst & Young, je ena vodilnih svetovnih družb na področju revizije, davčnega svetovanja, transakcijskih storitev in profesionalnega svetovanja. 152.000 zaposlenih po celem svetu povezujejo skupne vrednote in neomajna predanost k zagotavljanju najvišje kakovosti. Družba Ernst & Young opravlja revizije v številnih družbah v Sloveniji in po svetu.


* * *

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2015 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in Poročilom o razmerjih s povezanimi družbami je delničarjem na pogled na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana, v pravni službi družbe, vsak delavnik od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.l-m.si.

Delničar lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 20. 5. 2016 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu Splošno kadrovskega sektorja na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.


Predsednik uprave
Tomaž Žnidarič

Prijavni obrazci in ostale informacije so v priponki. 

 

vabilo_na_skupscino_2016.pdf [ 1108.86kB ]
Zapri vsebino

Alpsko mleko za 32 varnih hiš vsak teden v letu
ponedeljek, 25. januar, 2016

Ljubljanske mlekarne so že oddale prvih 1.500 litrov mleka v 32 varnih hiš, materinskih domov in drugih sorodnih ustanov po vsej Sloveniji.

Odpri vsebino

Alpsko mleko za 32 varnih hiš vsak teden v letu
ponedeljek, 25. januar, 2016

Ljubljanske mlekarne so že oddale prvih 1.500 litrov mleka v 32 varnih hiš, materinskih domov in drugih sorodnih ustanov po vsej Sloveniji. Materinskim domovom bodo tako skozi celo leto podarili 27.500 litrov Alpskega mleka, ki je izdelano iz 100-odstotno slovenskega mleka, v celoti predelano v Sloveniji in je prva izbira kupcev. V ta namen so v mlekarnah prejšnji teden že tradicionalno gostili sekcijo materinskih domov, varnih hiš in sorodnih organizacij pri Socialni zbornici Slovenije. 

»Ljudje smo občutljivi na prizore, ki nam jih vsakodnevno prinašajo mediji. Lansko pa tudi začetek letošnjega leta pri tem nista bila prizanesljiva – dnevno v udobju toplega doma opazujemo usode posameznikov, ki so morali zapustiti svoja bivališča, države, včasih celo svojce in sorodnike. S podobnimi stiskami se soočajo tudi ženske in otroci, ki zavetje poiščejo v varnih hišah in drugih domovih, četudi niso vseskozi na očeh javnosti. Alpsko mleko je bilo seveda ponovno naša prva izbira zanje,« je ob tem povedala Maja Kalan iz Ljubljanskih mlekarn.

V podjetju s pomembno vlogo v lokalnem okolju se zavedajo, da je to le eden od delčkov, ki omogoča boljše delovanje nevladnih organizacij. Z drobnimi donacijami stotinam športnih, kulturnih, mladinskih in drugih društev oziroma organizacij Ljubljanske mlekarne po najboljših močeh že 60 let oblikujejo svojo sestavljanko družbene odgovornosti.

Zapri vsebino

Sporočila za javnost / 2015

VABILO NA SKUPŠČINO DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE, D. D.
petek, 24. julij, 2015

Ljubljana, 24. julij - Uprava sklicuje 22. redno sejo skupščine, ki bo v torek, 25. avgusta 2015, ob 10. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63, v sejni sobi M2. 

Odpri vsebino

VABILO NA SKUPŠČINO DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE, D. D.
petek, 24. julij, 2015

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE, H KATEREMU SO DODANE UTEMELJITVE PREDLAGANIH SKLEPOV S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH  DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO.   

Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne,  d. d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje

 

22. REDNO SEJO SKUPŠČINE

LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. d.

 

ki bo 25. 8. 2015 ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63, v sejni sobi M2.

 

22. redna seja skupščine bo potekala z naslednjim 

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:

 • Za predsedujočega skupščini: Marko Schaup
 • Verifikacijsko komisijo v sestavi: Danijela Smolič, Renata Miklavčič

 

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočo skupščini družbe ter verifikacijsko komisijo - preštevalce glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

2. a) Predložitev letnega poročila za leto 2014 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v skladu s 294. čl. ZGD-1

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2014, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2014.

Točka 2. a) je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji dne 9. 7. 2015 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2014, saj po preveritvi ni imel nobenih pripomb.

Letno poročilo za leto 2014 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na vpogled na sedežu  družbe.

2. b)   Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2014

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotavlja, da znaša dobiček iz leta 2014  3.595.448,15 €. Bilančni dobiček družbe, oblikovan iz dobičkov preteklih let in tekočega leta, ki na dan 31. 12. 2014 znaša 3.859.578,54 €, ostane nerazporejen.

Utemeljitev:

Uprava in nadzorni svet  sta ugotovila, da je družba v letu 2014 poslovala  z dobičkom in skupščini predlagata,  da ostane nerazporejen.

2. c)   Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2014 ter jima podeljuje razrešnico.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je opravil svoje delo v skladu s programom, statutom družbe, potrdil je letno poročilo družbe za leto 2014, saj po preveritvi ni imel pripomb.Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2014.

3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2015

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2015 skupščina imenuje družbo Ernst & Young. 

Utemeljitev:

Predlagana revizijska družba Ernst & Young je ena vodilnih svetovnih družb na področju revizije, davčnega svetovanja, transakcijskih storitev in profesionalnega svetovanja. 152.000 zaposlenih po celem svetu povezujejo skupne vrednote in neomajna predanost k zagotavljanju najvišje kakovosti. Družba Ernst & Young opravlja revizije v številnih družbah v Sloveniji in po svetu.

Prijavni obrazci in ostale informacije so v priponki.

vabilo_na_skupscino_2015.pdf [ 1061.02kB ]
Zapri vsebino

Srečanje Ljubljanskih mlekarn z lokalnimi dobavitelji
četrtek, 18. junij, 2015

Otočec, 18. junij - Kljub drastičnim nihanjem na globalnem mlečnem trgu so v Ljubljanskih mlekarnah z vrsto ukrepov in aktivnosti uspeli ohraniti stabilnost in konkurenčnost na področju odkupa mleka. 

Odpri vsebino

Srečanje Ljubljanskih mlekarn z lokalnimi dobavitelji
četrtek, 18. junij, 2015

Preteklo leto je minilo v znamenju drastičnih nihanj na globalnem mlečnem trgu, ki se jim ni bilo moč izogniti niti v Sloveniji. Kljub temu so v Ljubljanskih mlekarnah z vrsto ukrepov in aktivnosti uspeli ohraniti stabilnost in konkurenčnost na področju odkupa mleka. V letu 2014 so tako povečali odkup od 47 slovenskih kmetijskih zadrug in dobaviteljev za šest odstotkov, poudarek na lokalnem odkupu mleka pa ostaja vodilo skupine Lactalis in tudi Ljubljanskih mlekarn.

»V zadnjem času globalni mlečni trg pretresajo nihanja ter spremembe cen mleka v tako drastičnih okvirjih, da jih niso mogli napovedati niti najbolj izkušeni agrarni ekonomisti. Kljub temu, da razmere na svetovnih trgih še vedno ne dajejo razlogov za pretirani optimizem, bomo v Ljubljanskih mlekarnah še naprej naredili vse kar je možno, da bi cene mleka ohranili čim bolj stabilne ter konkurenčne in tako tudi v prihodnje povečevali odkup mleka v skladu s tržnimi razmerami,« je na devetem srečanju z dobavitelji mleka povedal Anton Jakljevič, direktor odkupa mleka v Ljubljanskih mlekarnah. »Naša temeljna usmeritev ostaja odkup v Sloveniji pridelanega mleka. Odkup domačega mleka iz lokalnega okolja pa lahko dosežemo le s tesnim in dolgoročnim sodelovanjem z dobavitelji, kar je v korist in pogoj za dolgoročno stabilnost obeh partnerjev,« je še dodal Jakljevič.

Ljubljanske mlekarne so lani od 47 slovenskih kmetijskih zadrug in dobaviteljev mleka odkupile nekaj manj kot 178 milijonov litrov mleka, kar predstavlja šestodstotno povečanje odkupa v primerjavi z letom poprej, pri tem pa ostajajo največji odkupovalec in predelovalec surovega mleka v Sloveniji.

Goste je pozdravil tudi Tomaž Žnidarič, predsednik uprave Ljubljanskih mlekarn: »Ljubljanske mlekarne smo že tretje leto član skupine Lactalis, kjer smo si izborili svoje mesto, ter z našim delom, kljub svoji majhnosti, uspešno prispevamo k rasti skupine. V lanskem letu smo v skupini odkupili 15,6 milijard litrov mleka in ga predelali v 211 proizvodnih obratih v 37 državah. Ponosni smo, da kljub velikim pretresom na globalnem trgu, uspešno sodelujemo z lokalnimi dobavitelji, pri naših izdelkih pa ohranjamo izjemno kakovost. To potrjujejo tudi nagrade strokovnih javnosti: pred kratkim smo prejeli naziv šampiona za sir za žar z drobnjakom v okviru kmetijskega sejma Agra, čokoladno Alpsko mleko je postalo produkt leta, jogurti Mu Extra so postali najbolj inovativen izdelek v svoji kategoriji. Naš cilj ostaja tudi v prihodnje enak: to je povečati uspešnost našega podjetja, kar lahko dosežemo le, če so uspešni tudi naši poslovni partnerji.«

Na srečanju, ki je tokrat potekalo na Dolenjskem, so podelili še priznanja dobaviteljem.

Proizvajalci, ki so v kvotnem letu 2014/2015 v mlekarne oddali največ mleka:
1. Romana in Anton Koren iz Brestanice: 943.369 litrov
2. Jernej Strašek iz Straže pri Novem mestu: 911.086 litrov
3. Vinko Bogovič iz Leskovca pri Krškem: 879.492 litrov

Proizvajalci, ki so v kvotnem letu 2014/2015 v mlekarne oddali najbolj kakovostno mleko:
1. Andrej Jeraj iz Vodic pri Ljubljani
2. Drago Saje iz Mirne peči
3. Franc Trebušak iz Čemšenika

Zapri vsebino

Širitev proizvodnje svežih izdelkov in prestrukturiranje proizvodnje poltrdih sirov
ponedeljek, 30. marec, 2015

Ljubljana,  30.  marec – Ljubljanske mlekarne širijo proizvodnjo svežih izdelkov, hkrati pa bodo proizvodnjo poltrdih sirov prestrukturirale znotraj skupine Lactalis.

Odpri vsebino

Širitev proizvodnje svežih izdelkov in prestrukturiranje proizvodnje poltrdih sirov
ponedeljek, 30. marec, 2015

Ljubljana,  30.  marec – Ljubljanske mlekarne širijo proizvodnjo svežih izdelkov, hkrati pa bodo proizvodnjo poltrdih sirov prestrukturirale znotraj skupine Lactalis.

 

Ljubljanske mlekarne so, kljub pestremu dogajanju na mlečnem trgu, leto 2014 zaključile s pozitivnim rezultatom, h kateremu so pripomogle tudi sinergije, ki jih dosegajo s sodelovanjem znotraj skupine Lactalis. Rezultat sinergij prinaša širjenje proizvodnje svežih izdelkov v obratu Ljubljana. Tako v obratu Ljubljana že proizvajajo izdelke za članice skupine in trge zahodne Evrope, v izvedbi je tudi projekt za skandinavske države. V ta namen so že investirali tudi v novo tehnologijo, ki bo nameščena v naslednjih treh mesecih. Ob  tem sledijo svojemu ključnemu cilju, krepitvi lastnih blagovnih znamk Alpsko mleko, Mu, Ego, Maxim Premium, Planica, Jošt in drugih. 

 

Na drugi strani se na trgu sirov v zadnjih letih odvijajo ciklične spremembe – trenutki visokih zalog in trenutki pomanjkanja, ki vplivajo na donosnost proizvodnje sirov. Padec mlečnih kvot v letošnjem letu bo dosedanjemu dokaj agresivnemu nastopu evropskih pridelovalcev in predelovalcev mleka in mlečnih izdelkov, zaradi boljših pogojev pridelave, omogočil še večji pritisk na trgu. Za učinkovito prilagoditev spremembam in ohranjanje konkurenčnosti so Ljubljanske mlekarne premajhen igralec na trgu poltrdih sirov. Nadaljevanje proizvodnje poltrdih sirov, ki se odvija v obratu Kočevje, bi zahtevalo znatno investicijo v proizvodno tehnologijo, zato so rešitev poiskali v sinergijah znotraj skupine Lactalis. Predlog rešitve so danes v potrditev dali na nadzorni svet družbe, ki bo odgovor podal do konca tedna. Tako bo proizvodnjo poltrdih sirov za Ljubljanske mlekarne prevzela druga članica skupine, ki bo sire proizvajala po obstoječih recepturah in po enakih standardih kakovosti ter iz slovenskega mleka. Sodelavcem iz obrata Kočevje, ki predstavljajo 8 % vseh zaposlenih v Ljubljanskih mlekarnah, bodo ponudili možnost, da se prijavijo na prosta delovna mesta na ostalih lokacijah Ljubljanskih mlekarn in proizvodnih obratih skupine v regiji. 

 

Kljub spremembi bodo slovenskim potrošnikom v prihodnje še vedno na voljo kakovostni poltrdi siri priznanih blagovnih znamk Ljubljanskih mlekarn, proizvedeni iz slovenskega mleka. Tako se tudi količine mleka, ki jih Ljubljanske mlekarne odkupijo od slovenskih pridelovalcev, ne bodo zmanjšale, mlekarne pa bodo še najprej ostale največji odkupovalec slovenskega mleka. Ljubljanske mlekarne so v letu 2014  povečale odkup mleka v Sloveniji za več kot 5 % in tudi za leto 2015 načrtujejo povečanje odkupljenih količin domače surovine. Pri tem sodelujejo z več kot 2150 kmetijami iz celotne Slovenije.

 

Zapri vsebino

MENJAVA VODSTVA V LJUBLJANSKIH MLEKARNAH
torek, 24. februar, 2015

Ljubljana, 24. februar – Po odhodu Cvetane Rijavec v pokoj, vodenje Ljubljanskih mlekarn marca prevzema Tomaž Žnidarič.

Odpri vsebino

MENJAVA VODSTVA V LJUBLJANSKIH MLEKARNAH
torek, 24. februar, 2015

Ljubljana, 24. februar – Po odhodu Cvetane Rijavec v pokoj, vodenje Ljubljanskih mlekarn marca prevzema Tomaž Žnidarič.

 

Po osmih letih vodenja Ljubljanskih mlekarn se predsednica uprave Cvetana Rijavec poslavlja od svoje profesionalne kariere in se bo upokojila. V času njenega vodenja so Ljubljanske mlekarne na novo definirale in okrepile svoje ključne blagovne znamke, na trgu so predstavile nemalo inovativnih izdelkov in za svoje delo prejele številne nagrade in priznanja. Ostale so največji ponudnik mleka in mlečnih izdelkov na domačem trgu ter največji odkupovalec slovenskega mleka. Po svojih močeh so se prilagajali tudi izzivom na trgu mleka in mlečnih izdelkov ter recesiji in uspešno sprejeli prihod novega lastnika, francoske skupine Lactalis. Svojemu nasledniku podjetje zapušča v dobrem stanju. 

 

Vodenje Ljubljanskih mlekarn bo 1. marca 2015 prevzel Tomaž Žnidarič, dolgoletni sodelavec v skupini Lactalis, ki je doslej opravljal naloge generalnega direktorja Lactalis Bosna in Hercegovina. Družbo prevzema z vodstvenimi izkušnjami, tako v slovenskem kot v mednarodnem okolju, ter dobrim poznavanjem delovanja mlekarskega trga. Tik pred prevzemom vodstva je Žnidarič povedal: »V Ljubljanskih mlekarnah bomo tudi v prihodnje gradili in ohranjali zaupanje potrošnikov in drugih deležnikov v naše izdelke in blagovne znamke, z željo, da še dodatno utrdimo vodilni položaj na slovenskem trgu mleka in mlečnih izdelkov. Ostajamo zanesljiv poslovni partner in največji odkupovalec slovenskega mleka, s ciljem, da odkupljene količine domače surovine v prihodnje še povečamo. Ljubljanske mlekarne smo največja mlekarna v Sloveniji, ki posluje kot del skupine Lactalis, znotraj katere bomo tudi v prihodnje iskali sinergije za doseganje čim večjih uspehov.«

 

Zapri vsebino

ALPSKO MLEKO ZA POMOČ ŽRTVAM NASILJA
sreda, 11. februar, 2015

Ljubljana, 11. februar 2015 - Predstavniki materinskih domov, varnih hiš in sorodnih organizacij iz vse Slovenije ter predstavniki sekcije teh ustanov pri Socialni zbornici Slovenije so se danes mudili v Ljubljanskih mlekarnah. Te so se tudi letos obvezale, da bodo 31 ustanov celo leto oskrbovale z Alpskim mlekom in jim namenile 27 000 litrov. 

Odpri vsebino

ALPSKO MLEKO ZA POMOČ ŽRTVAM NASILJA
sreda, 11. februar, 2015

Ljubljana, 11. februar 2015 - Predstavniki materinskih domov, varnih hiš in sorodnih organizacij iz vse Slovenije ter predstavniki sekcije teh ustanov pri Socialni zbornici Slovenije so se danes mudili v Ljubljanskih mlekarnah. Te so se tudi letos obvezale, da bodo 31 ustanov celo leto oskrbovale z Alpskim mlekom in jim namenile 27 000 litrov. 

 

V skoraj šestih desetletjih, kolikor posluje največja mlekarna v Sloveniji, so namreč z lokalnim okoljem stkali mnoge vezi in izostrili posluh za potrebe lokalne skupnosti. V Sloveniji po podatkih nevladnih organizacij različne oblike nasilja čuti kar 200 000 ljudi oz. je nasilje prisotno v vsaki peti družini. Z donacijami mleka si v Ljubljanskih mlekarnah prizadevajo, da bi vsaj nekoliko pomagali večinoma ženskam in otrokom, žrtvam različnih oblik nasilja, da se s pomočjo teh ustanov odmaknejo iz svojega trpečega vsakdana.

 

 

Zapri vsebino

Sporočila za javnost / 2014

LJUBLJANSKA PROMENADA ZAŽIVELA V VSEM SVOJEM SIJAJU
sobota, 20. september, 2014

Ljubljana, 20. september 2014 - Ljubljanske mlekarne so danes v duhu svoje zaveze k tradiciji obudile spomin na nekoč priljubljeno navado meščanov, promenado. V belo barvo ovito mestno središče je utripalo v znamenju spoštovanja preteklih družabnih srečevanj, spominov na arhitekturno preteklost mesta in pokušanja mlečnih izdelkov Ljubljanskih mlekarn, ki z mestom delijo skupno preteklost, saj so se razvijale skupaj z njegovimi družbenimi spremembami.  

Odpri vsebino

LJUBLJANSKA PROMENADA ZAŽIVELA V VSEM SVOJEM SIJAJU
sobota, 20. september, 2014

Ljubljana, 20. september 2014 - Ljubljanske mlekarne so danes v duhu svoje zaveze k tradiciji obudile spomin na nekoč priljubljeno navado meščanov, promenado. V belo barvo ovito mestno središče je utripalo v znamenju spoštovanja preteklih družabnih srečevanj, spominov na arhitekturno preteklost mesta in pokušanja mlečnih izdelkov Ljubljanskih mlekarn, ki z mestom delijo skupno preteklost, saj so se razvijale skupaj z njegovimi družbenimi spremembami.  

 

Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn, je povedala: »Ljubljano in Ljubljanske mlekarne povezuje skupna tradicija; kot se je razvijalo mesto in njegova arhitektura, tako smo se z mestom skozi čas razvijali tudi mi. Ustvarjali smo nove trende in uvajali nove tehnologije ter skozi desetletja našega obstoja postali del mestnega utripa. Marsikdo se še spomni starodavnega načina razvažanja mleka s prikolicami, prvih okusov naših sladoledov in ostalih izdelkov, ki so postali del našega vsakodnevnega življenja. Izhajajoč iz tradicije smo se odločili vsaj za en dan obuditi družaben običaj nekdanje Ljubljane in povabiti obiskovalce na sprehod po promenadi. Ne nazadnje je bila promenada tudi prostor za posel sladoledarjev. Tako smo tudi mi danes, poleg ostalega, ponudili obiskovalcem naše odlične sladolede.« 

Četudi se na promenadi, ki je potekala v času med francosko revolucijo in drugo svetovno vojno, ni zvrstilo toliko nastopajočih, kot se jih je na različnih odrih prikazalo danes, pa je bila starodavna promenada pomemben prostor za vsakodnevno druženje, sprehajanje in tudi razkazovanje imenitnih oblačil obiskovalcev vseh stanu. Dame so obvezno nosile klobuk, gospodje pa sprehajalno palico.

 

Takrat so koncerti potekali v nedeljo v paviljonu v parku Zvezda, Ljubljanske mlekarne pa so današnje koncertno vzdušje popeljale korak naprej in pripravile štiri glasbene odre, na katerih so nastopali Neisha, Severa in Gal Gjurin, Eskobarsi in Stari mački.

 

Obiskovalci so se po promenadi pomikali med številnimi živo-pisanimi uličnimi artisti, gledališkimi predstavami za vse generacije, si ogledali razstavo Ljubljanske mlekarne, kot so bile nekoč, se pozdravljali, pomenkovali in koketirali z lepšimi polovicami. 

 

Posebno mesto si je današnji promenadi izboril tudi originalen ljubljanski tramvaj, ki so ga organizatorji izkoristili za kulinaričen kotiček in kar iz njega ponujali dobrote izpod rok Nacionalne mladinske kuharske reprezentance. Marsikateri gospodje in gospe so z navdušenjem pripovedovali o dobrih starih časih, ko jih je tramvaj popeljal v službo ali šolo in bil pomemben del njihovega vsakdanjega življenja.

 

Če so nekoč obiskovalci po končani promenadi zavili v katero izmed ljubljanskih gostiln, pa ni bilo danes nič drugače; konec koncev je nekaj najlepšega, če lahko sobotne popoldneve izkoristimo za prijetno druženje s prijatelji. 

Zapri vsebino

VABILO NA SKUPŠČINO DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE d. d.
petek, 18. julij, 2014

Uprava sklicuje 21. redno sejo skupščine, ki bo v sredo, 20. avgusta 2014, ob 10. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63.

Odpri vsebino

VABILO NA SKUPŠČINO DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE d. d.
petek, 18. julij, 2014

Na podlagi drugega odstavka 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

 

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE, H KATEREMU SO DODANE UTEMELJITVE PREDLAGANIH SKLEPOV S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO.    

 

Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne,  d. d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje

 

21. REDNO SEJO SKUPŠČINE 
LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. d.


ki bo v sredo, 20. avgusta 2014 ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63, v sejni sobi M2.

 

21. redna seja skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., bo potekala z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

 

1.Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine 

 

Predlog sklepa uprave je: 

Izvoli se:

 • Za predsedujočega skupščini: Marko Schaup
 • Verifikacijsko komisijo v sestavi:Danijela Smolič in Renata Miklavčič


Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.

 

Utemeljitev:

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočo skupščini družbe ter verifikacijsko komisijo - preštevalce glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

 

2. a) Predložitev letnega poročila za leto 2013 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v skladu s 294. čl. ZGD-1 

 

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2013, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2013.

 

Točka 2. a) je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

 

Utemeljitev:

Nadzorni svet je na svoji seji 20. 6. 2014 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2013, saj po preveritvi ni imel nobenih pripomb. 

Letno poročilo za leto 2013 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na vpogled na sedežu  družbe.

 

 

2. b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2013

 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina ugotavlja, da znaša izguba iz leta 2013  932.986,97 €. Izguba se v celoti pokrije iz prenesenega čistega dobička. Bilančni dobiček družbe, oblikovan iz dobičkov preteklih let, ki na dan  31. 12. 2013 znaša 262.230,59 €, ostaja nerazporejen. 

 

Utemeljitev:

Uprava in nadzorni svet  sta ugotovila, , da je družba poslovala  v letu 2013 z izgubo, in skupščini predlagata,  da se izguba  v celoti pokrije iz prenesenega čistega dobička.

Istočasno predlagata, da bilančni dobiček iz preteklih let ostane nerazporejen.

 

 

2. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe

 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2013 ter jima podeljuje razrešnico. 

 

Utemeljitev:

Nadzorni svet je opravil svoje delo v skladu s programom, statutom družbe, potrdil je letno poročilo družbe za leto 2013, saj po preveritvi ni imel pripomb. 

Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2013.

 

 

3. Imenovanje novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev

 

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina se seznani, da je  član  nadzornega sveta Thierry Andree  Zurcher  dne 27. 2. 2014  podal  pisno izjavo o odstopu.

Skupščina izvoli Lionela Renee Michel Piquemala za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, za mandatno obdobje ki začne z dnem imenovanja na skupščini to je od 20. 8. 2014 do 9. 6. 2017.

 

Utemeljitev:

Skupščina voli štiri člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev. Ker je dosedanji član in predsednik nadzornega sveta podal pisno odstopno izjavo, nadzorni svet predlaga skupščini, da izvoli novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev.

Gospod Lionel  Piquemal je rojen 29. 9. 1974 po izobrazbi je agronom – diplomiral na ENSIA National School of Engineering Tehnology for the Agricultural and Food Industries. V Skupini Lactalis je zaposlen od leta 1999,  na delovnem mestu CFO LFE pa od leta 2012. 

Predlagani član je podal pisno izjavo, da soglaša z izvolitvijo. 

 

 

4. Spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe ter spremembe in dopolnitve statuta družbe

 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Potrdijo se spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe ter spremembe in dopolnitve statuta družbe po predlogu uprave in nadzornega sveta.

Drugi člen statuta družbe se dopolni z naslednjima novima dejavnostima:

 • G/46.120   Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij.
 • G/46.750   Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki


Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar.

 

Utemeljitev:

Družba želi razširiti svojo dejavnost s prodajo biocidnih sredstev, vsled česar mora razširiti dosedanjo registrirano dejavnost.

 

 

5. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2014

 

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2014 skupščina imenuje družbo Ernst&Young.

Utemeljitev:

Predlagana revizijska družba Ernst & Young, je ena vodilnih svetovnih družb na področju revizije, davčnega svetovanja, transakcijskih storitev in profesionalnega svetovanja. 152.000 zaposlenih po celem svetu povezujejo skupne vrednote in neomajna predanost k zagotavljanju najvišje kakovosti. Družba Ernst & Young opravlja revizije v številnih družbah v Sloveniji in po svetu.

 

vabilo-na-skupscino-2014.pdf [ 1328.61kB ]
Zapri vsebino

USMERJENI V ODKUP SLOVENSKEGA MLEKA
ponedeljek, 23. junij, 2014

Brdo pri Kranju, 20. junij 2014 – V dobrem letu dni, kolikor je minilo od prevzema s strani francoskega družinskega podjetja Lactalis, so v največji mlekarni v Sloveniji okrepili aktivnosti, ki bodo slovenskim pridelovalcem zagotavljale stabilen in dolgoročen odkup domače surovine. To je glavno sporočilo, ki so ga Ljubljanske mlekarne na srečanju predale svojim dobaviteljem mleka. Ob tej priložnosti so pridelovalcem mleka podelili tudi priznanja.

Odpri vsebino

USMERJENI V ODKUP SLOVENSKEGA MLEKA
ponedeljek, 23. junij, 2014

V dobrem letu dni, kolikor je minilo od prevzema s strani francoskega družinskega podjetja Lactalis, so v največji mlekarni v Sloveniji okrepili aktivnosti, ki bodo slovenskim pridelovalcem zagotavljale stabilen in dolgoročen odkup domače surovine. To je glavno sporočilo, ki so ga Ljubljanske mlekarne na srečanju predale svojim dobaviteljem mleka. Ob tej priložnosti so pridelovalcem mleka podelili tudi priznanja.

 

»Dimenzije novega poslovnega okolja, v katerega so lani vstopile mlekarne, tudi na področju nabave mleka, zahtevajo še intenzivnejše odnose z dobavitelji. Naša temeljna usmeritev je kupovati v Sloveniji pridelano mleko, zato smo v podjetju vpeljali nekatere spremembe: okrepili smo enoto odgovorno za odkup mleka, jeseni pa bo v polni meri zaživel tudi projekt agrooskrbe, s katerim bomo poskušali odgovoriti na vsakodnevne potrebe proizvajalcev mleka,« je v svojem nagovoru povedal Slavko Peklaj, direktor odkupa mleka in nabave. »Vedno bolj namreč postaja jasno, da bo uspešen lahko le tisti pridelovalec, ki večino svojega časa nameni razvoju pridelave mleka, s tem, da ima ob sebi partnerja, ki skrbi za dolgoročen in stabilen odkup,« je še poudaril. Področje odkupa mleka je namreč eden izmed temeljnih stebrov poslovanja skupine Lactalis, znotraj katerega posebno pozornost namenja ravno odkupu mleka lokalnih dobaviteljev.

 

Ljubljanske mlekarne so lani od 2400 proizvajalcev z območja 49 slovenskih kmetijskih zadrug odkupile 168 milijonov litrov domačega mleka, s čimer Slovenija ostaja njen primarni nabavni trg. 

 

Goste je nagovorila tudi Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn, ki je na kratko predstavila trenutno dogajanje v podjetju in izpostavila okoljsko noto sodelovanja z lokalnimi dobavitelji: »Dolgoletne izkušnje in znanje, ki jih ima skupina Lactalis, kot mlekarsko podjetje z dolgoletno tradicijo, še vedno intenzivno prenašamo v naše okolje. Za nas to pomeni kar nekaj priložnosti, med katerimi je tudi krepitev sodelovanja z lokalnimi pridelovalci. Temu so v zadnjem času vse bolj naklonjeni tudi potrošniki, ki povprašujejo po mlečnih izdelkih iz 100-odstotnega slovenskega mleka. Mleko iz domačega okolja, zaradi bližine, iz katere prihaja, posredno prispeva tudi k zmanjševanju vplivov mlekarn na okolje, kar je za nas, kot prvo podjetje iz živilsko-predelovalne industrije v Sloveniji, ki je prejelo okoljski certifikat EMAS, izjemno pomembno.«

 

V uradnem delu srečanja so proizvajalcem podelili še priznanja. 

 


Proizvajalci, ki so v kvotnem letu 2013/2014 v mlekarne oddali največ mleka:

1.Romana in Anton Koren iz Brestanice: 960.969 litrov

2.Jernej Strašek iz Straže pri Novem mestu: 895.305 litrov

3.Franc Pleteršek iz Starš: 799.773 litrov

 

 


Proizvajalci, ki so v kvotnem letu 2013/2014 v mlekarne oddali najbolj kakovostno mleko:

1.Zlatka Rihter iz Gornjega Grada

2.Zdenka Golob iz Šmartnega ob Dreti

3.Andrej Jeraj iz Vodic pri Ljubljani

 

 

Ob tej priložnosti so prvič v zgodovini podelili tudi posebno priznanje. Prejela ga je pridelovalka Zlatki Rihter, ki Ljubljanskim mlekarnam že pet let zapovrstjo oddaja mleko najvišje kakovosti.

Zapri vsebino

KOZAREC TOPLEGA MLEKA KOT SIMBOL SOLIDARNOSTI Z ŽRVAMI NASILJA
petek, 14. februar, 2014

Ljubljana, 14. februar 2014 – Predstavniki varnih hiš, materinskih domov, drugih sorodnih organizacij in Ljubljanskih mlekarn so danes simbolično trknili s kozarci toplega mleka. S tem dejanjem so na dan zaljubljenih opomnili na vse ženske in otroke, žrtve nasilja, ki jim s svojo pomočjo skušajo povrniti zaupanje v življenje in ljubezen. S pomočjo naštetih organizacij se namreč vsako leto iz trpečega vsakdana umakne več kot 740 žrtev. Njihova prizadevanja že več kot desetletje podpira tudi največja mlekarna v Sloveniji, ki jim bo tudi letos podarila 25 000 l Alpskega mleka.  

Odpri vsebino

KOZAREC TOPLEGA MLEKA KOT SIMBOL SOLIDARNOSTI Z ŽRVAMI NASILJA
petek, 14. februar, 2014

Ljubljana, 14. februar 2014 – Predstavniki varnih hiš, materinskih domov, drugih sorodnih organizacij in Ljubljanskih mlekarn so danes simbolično trknili s kozarci toplega mleka. S tem dejanjem so na dan zaljubljenih opomnili na vse ženske in otroke, žrtve nasilja, ki jim s svojo pomočjo skušajo povrniti zaupanje v življenje in ljubezen. S pomočjo naštetih organizacij se namreč vsako leto iz trpečega vsakdana umakne več kot 740 žrtev. Njihova prizadevanja že več kot desetletje podpira tudi največja mlekarna v Sloveniji, ki jim bo tudi letos podarila 25 000 l Alpskega mleka.  


Na današnjem srečanju Ljubljanskih mlekarn s predstavniki in predstavnicami varnih hiš, materinskih domov in drugih sorodnih organizacij iz vse Slovenije so se Ljubljanske mlekarne ponovno zavezale, da bodo tej boleči in tragični temi v okviru svojega delovanja na humanitarnem področju tudi v prihodnje namenjale posebno pozornost. Z Alpskim mlekom, napolnjenim iz slovenskega mleka, namreč že več kot desetletje oskrbujejo 30 naštetih ustanov iz vse Slovenije in tako bo tudi letos. Danes so v ta namen organizirale srečanje s predstavniki in predstavnicami naštetih ustanov ter predsednico sekcije teh ustanov pri Socialni zbornici Slovenije. Srečali so se z namenom, da bi na dan zaljubljenih vse ljudi spomnili na solidarnost z žrtvami nasilja, ki si morajo zaupanje v življenje in ljubezen šele povrniti.


»Naše podjetje v okviru svojih družbeno odgovornih aktivnosti z mlekom oskrbuje 30 varnih hiš, materinskih domov in druge ustanove, ki pomagajo žrtvam nasilja. To je majhen korak v primerjavi s tistim, ki ga morajo storiti žrtve, da bi se umaknile iz nasilnega okolja. Ko si prisiljen zapustiti vse svoje domače in prijatelje, prešolati otroke v drugo šolo in pustiti službo ter oditi v varno hišo neznano kam, da bi živel človeka spodobno življenje, vemo, da ti že kozarec toplega mleka popitega v varnem okolju in v družbi prijaznih sodelavk in sodelavcev v naštetih ustanovah pomeni veliko,« je na srečanju povedala mag. Sara Wagner iz Ljubljanskih mlekarn.


Samo v Sloveniji nasilje vsako leto prizadene okoli 200 000 žensk in otrok ter je prisotno v vsaki peti družini. Težki trenutki, ki jih preživljajo zlorabljene ženske in otroci so stvarnost, ki obstaja tukaj in sedaj: »Življenje brez nasilja je temeljna človekova pravica, ki jo je potrebno zagotavljati tako v zasebnem kot v javnem življenju, a je pogosto kršena. Pri nas vsako leto zavetje poišče veliko mamic in otrok, ki jih lahko namestimo na 455 ležišč. Hvaležni smo vsem podjetjem, ki se spomnijo na nas, predvsem pa na tiste, ki potrebujejo našo pomoč,« je na srečanju dodala še Suzi Kvas, predsednica Sekcije za varne hiše, materinske domove in druge sorodne organizacije pri Socialni zbornici Slovenije.

Zapri vsebino

Sporočila za javnost / 2013

SLOVENSKI ZNANSTVENIKI NA SLEDI NARAVNIH LOVILCEV KEMIJSKIH KARCINOGENOV
četrtek, 24. oktober, 2013

Ljubljana, 24. oktober – Slovenski raziskovalci na Kemijskem inštitutu izvajajo visoko inovativno, tehnološko zahtevno in edinstveno raziskavo. Na sledi so naravnim spojinam (t.i. lovilcem kemijskih karcinogenov), ki bi rakava obolenja lahko preprečile že pred kemijsko poškodbo človekovega dednega materiala, t. j. pred morebitnim nastankom raka. Po uspešnem zaključku raziskave, bi naravne lovilce kemijskih karcinogenov lahko uporabili kot funkcionalne dodatke v živilih in tako naslavljali praktično vse vrste raka. S tem namenom je nastal skupni razvojni projekt z Ljubljanskimi mlekarnami, ki bi lovilce lahko uporabile kot funkcionalne dodatke v svojih mlečnih izdelkih.

Odpri vsebino

SLOVENSKI ZNANSTVENIKI NA SLEDI NARAVNIH LOVILCEV KEMIJSKIH KARCINOGENOV
četrtek, 24. oktober, 2013

»V sadju in sadnih ekstraktih se nahaja obilica spojin, možnih kandidatov za preprečevanje raka. V okviru raziskave proučujemo maline, grozdje, kurkumo in hmelj, ki so le nekateri izmed tipičnih predstavnikov. Cilj naše raziskave je najti dober naravni lovilec kemijskih karcinogenov oziroma naravno spojino, ki bi v človekovem telesu delovala tako, da bi preprečila kemijsko poškodbo DNA in s tem morebitni nastanek raka. Raziskavo izvajamo s pomočjo računalniških simulacij na največji računalniški gruči v Sloveniji. Tudi v tem pogledu je inovativna in se razlikuje od tradicionalnih znanstvenih raziskav. Prof. Arieh Warshel, avtor vpeljave računalniških simulacij na področje kemije in moj znanstveni kolega, je namreč ravno pred nekaj dnevi za to dejanje prejel Nobelovo nagrado,« je na okrogli mizi povedal doc. dr. Urban Bren, vodja raziskave na Kemijskem inštitutu.

 

Uspešnemu zaključku raziskovalnega projekta bodo sledile eksperimentalne študije na najučinkovitejšem naravnem lovilcu kemijskih karcinogenov ter proces njegove optimizacije v  funkcionalni prehranski dodatek: »Naravne spojine, ki jih iščemo, se raztapljajo tako v vodi kot v maščobah. Posledično mleko in določeni mlečni izdelki predstavljajo idealno živilo za vnos teh spojin in uporabo v funkciji prehranskih dodatkov. Ljubljanske mlekarne imamo z izdelki obogatenimi s funkcionalnimi dodatki že številne izkušnje, saj na trgu že lep čas predstavljamo izdelke z inovativnimi funkcionalnimi dodatki, kot so probiotične kulture, koencim Q10, vitamini in minerali, L-karnitin in biotin,« je možnosti uporabe znanstvenih dognanj v praksi pojasnila mag. Mateja Juvančič, vodja razvoja izdelkov in tehnologij v Ljubljanskih mlekarnah.
 
Projekt, ki poteka v sodelovanju med Kemijskim inštitutom in Ljubljanskimi mlekarnami ter ob podpori Evropske unije, Sklada za regionalni razvoj, pa je zanimiv še z enega zornega kota. V projektu se tesno prepletata znanost in gospodarstvo in kot pravita direktor Kemijskega inštituta in predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn, je to prava pot za razvoj obeh partnerjev: »Trenutna družbeno-ekonomska kriza je razkrila, da lahko na globalnem trgu dolgoročno preživijo zgolj podjetja, ki ustvarjajo izdelke z visoko dodano vrednostjo. Tega se dobro zavedamo tudi v Ljubljanskih mlekarnah, zato na trgu predstavljamo nove izdelke z inovativnimi funkcionalnimi dodatki. Lasten razvoj inovativnih funkcionalnih dodatkov predstavlja dolgotrajen in izjemno drag proces, saj zahteva vzpostavitev razvojnega oddelka s skrbno izbranimi visoko izobraženimi kadri ter potrebno vrhunsko raziskovalno opremo, kar nam lahko zagotovijo tudi slovenske raziskovalne inštitucije. Zato v Ljubljanskih mlekarnah pridobljena finančna sredstva za izvedbo raziskave jemljemo kot neobhodno pomoč pri naših prvih korakih v smeri opisane vizije razvoja,« je na okrogli mizi pojasnila Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn. Direktor Kemijskega inštituta, prof. dr. Janko Jamnik, je ob tem še dodal: »Sodelovanje z gospodarstvom je del našega poslanstva. Po eni strani to sodelovanje predstavlja znaten vir financiranja, po drugi pa celo vrsto izzivov in motivacij za raziskovalno delo. Vsak raziskovalec, ki sodeluje pri prenosu znanja v gospodarstvo in ob tem pomaga pri reševanju perečih problemov današnje družbe, to doživi tudi kot nek oseben uspeh in potrditev.«

 

Uspešno izvedena raziskava bi pomenila tudi velik doprinos za družbo. Od rojenih leta 2010 bo namreč do svojega 75. leta starosti predvidoma za rakom zbolel eden od dveh moških in ena od treh žensk. V zadnjih letih na leto za rakom zboli več kot 12.000 Slovencev, nekoliko več moških kot žensk, umre pa jih nekaj več kot 5.700. Rak tako skupaj s koronarnimi boleznimi vzame največ človeških življenj, njegova pojavnost pa v zadnjih desetletjih samo narašča.

Zapri vsebino

VELIK KORAK Z MANJŠIM ODTISOM
ponedeljek, 14. oktober, 2013

Ljubljana, 14. oktober 2013 – Ljubljanske mlekarne so kot prvo podjetje iz živilsko-predelovalne industrije v Sloveniji prejele certifikat EMAS in se pridružile osmim podjetjem v Sloveniji, ki že imajo dovoljenje za uporabo tega znaka. Na današnji podelitvi jim ga je za vpeljavo celovitega sistema ravnanja z okoljem podelil Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ). S tem velikim korakom na področju trajnostnega razvoja največja mlekarna v Sloveniji pušča vedno manjši odtis na okolje, ob tem pa beleži tudi poslovne koristi.

Odpri vsebino

VELIK KORAK Z MANJŠIM ODTISOM
ponedeljek, 14. oktober, 2013

Današnja podelitev certifikata pomeni simbolni zaključek projekta, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah pričeli leta 2011. Takrat je bila v podjetju izražena potreba po celovitem obvladovanju trendov, ki jih predstavljajo vplivi delovanja družbe na podnebne spremembe. Gre za kompleksno dejavnost, ki je ni mogoče obravnavati po segmentih, ampak kot celoto, kar omogoča celovit sistem ravnanja z okoljem EMAS. "Usmerjenost Ljubljanskih mlekarn k odgovornemu odnosu do okolja ima že dolgo tradicijo. Sistem ravnanja z okoljem vzdržujejo že vrsto let. Sedaj so sistem nadgradili z zahtevami EMAS in stopili na pot okoljske odličnosti. Shema EMAS zahteva odprto in jasno poročanje o rezultatih na področju okolja, aktivno vključevanje zaposlenih in zainteresiranih in nenehno izpolnjevanje zakonskih zahtev," je ob podelitvi certifikata Ljubljanskim mlekarnam povedala mag. Ana Pribaković Borštnik, direktorica področja Ocenjevanje sistemov vodenja pri SIQ.
 
V Ljubljanskih mlekarnah so sicer že pred tem imeli vpeljan sistem ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 14001, ki ga od leta 2009 uradno niso več certificirali. Omenjeni sistem so nadgradili v skladu z zahtevami sistema EMAS. Pri tem so poseben poudarek namenili standardizaciji učinkovite rabe energije v skladu s standardom ISO 50001 in izračunu CO2 (ogljičnega) odtisa: "V Ljubljanskih mlekarnah zadnjih deset let načrtno spremljamo vplive naše dejavnosti na okolje in za zmanjšanje vplivov vsako leto uvajamo tehnološke in tehnične spremembe. Z različnimi aktivnostmi smo v obratu v Ljubljani denimo samo lani v primerjavi z letom 2011 porabili občutno manj energije, vode, embalaže, uporabljene za pakiranje izdelkov, zmanjšali smo količine mešanih komunalnih odpadkov in še bi lahko naštevali. Vse skupaj se odraža na zmanjšanju ogljičnega odtisa, ki je bil lani v primerjavi s predhodnim letom za 11 % manjši, zabeležili pa smo tudi notranje poslovne koristi," je ob sprejetju certifikata povedala mag. Neva Makuc, direktorica sektorja za kakovost in okolje v Ljubljanskih mlekarnah in vodja projekta EMAS. Ob tem je še dodala, da je bil korak na pot okoljske odličnosti v povezavi s poslovno strategijo pravilna odločitev, ki jo bodo v prihodnjih letih le še nadgrajevali.

DODATNO GRADIVO

 

IZVLEČEK IZ OKOLJSKE IZJAVE
Vpliv delovanja na okolje: okoljski kazalniki uspešnosti Ljubljanskih mlekarn za leto 2012, obrat Ljubljana. Dokument je v celoti dostopen prek: http://www.l-m.si/docs/letna-porocila/Okoljska-izjava-2012.pdf  

 

Energijska učinkovitost: Pare smo porabili 19 % manj kot leto prej, na 1000 l predelanega mleka pa za 14 % manj. To smo dosegli z investicijo v sodobno, varčnejšo tehnologijo toplotne obdelave mleka na liniji za trajne izdelke in z izvedbo sistema za izkoriščanje odpadne toplote sterilizatorjev, s katerim na dan prihranimo 10 do 15 MWh.

 

Učinkovitost materialov: Več kot 94 % materialov, ki se porabljajo v obratu, predstavlja surovo mleko. Delež embalaže in dodatkov za izdelke pa je 6 %. Letno gibanje količin je odvisno od strukture izdelkov.

 

Voda: V absolutni količini smo porabili 20 % manj vode, na 1000 l predelanega mleka pa za 15 % manj. Porabo smo najbolj zmanjšali z uvedbo sistema za zbiranje odpadne mehke hladilne vode iz homogenizatorjev in polnilnih strojev, ki jo po novem uporabljamo za dopolnjevanje hladilnih sistemov.

 

Odpadki: Količina mešanih komunalnih odpadkov je bila absolutno gledano za 22 % manjša kot leto prej, glede na 1000 l predelanega mleka pa za 18 %.

 

CO2 odtis: Ogljični odtis ponazarja količino izpustov CO2 in drugih toplogrednih plinov (TGP), za katere sta odgovorna ali posameznik ali organizacija.V Ljubljanskih mlekarnah zadnji dve leti ogljični odtis učinkovito zmanjšujemo, v letu 2012 za kar 11 % glede na leto prej, predvsem zaradi manjše poraba pare.

 

Embalaža, uporabljena za pakiranje izdelkov, poslanih na trg: V absolutni količini smo porabili za 2,5 % manj embalaže, na 1000 l predelanega mleka pa za 3,5 % več. Količina porabljene embalaže je zelo odvisna od strukture izdelkov in zahtev trga.
 

KAJ JE SHEMA EMAS
Shema EMAS (ECO - Management and Audit Scheme - sistem okoljskega ravnanja in presojanja) je namenjeno ocenjevanju in izboljševanju učinkov ravnanja z okoljem v organizacijah ter obveščanju javnosti o teh učinkih. V okviru sheme organizacije prostovoljno celovito ocenijo svoj sistem ravnanja z okoljem, vzpostavijo proces nenehnega izboljševanja svojega delovanja na tem področju, ga spremljajo in ocenjujejo v skladu s predpisano metodologijo. Izvajanje sistema zagotavlja nadzor nad učinkovito rabo virov, uporabo okolju prijaznih tehnologij in odprt dialog z javnostjo in drugimi zainteresiranimi stranmi z angažiranjem vseh zaposlenih. Shema EMAS od podjetja zahteva odprtost, odkritost in periodično objavljanje preverjenih okoljskih informacij preko okoljske izjave. Zahteve za vzpostavitev, verifikacijo in registracijo sistema ravnanja z okoljem po shemi EMAS podaja uredba  ES 1221/2009. Ali podjetje izpolnjuje zahteve EMAS preverja akreditiran okoljski preveritelj (v Sloveniji je to Slovenski institut za kakovost in meroslovje, krajše SIQ), ki tudi potrdi okoljsko izjavo organizacije in jo predloži pristojnemu organu - Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ki preveri, ali organizacija izpolnjuje kriterije za registracijo, in organizacijo vpiše v register EMAS.

 

Po podatkih Evropske komisije je bilo do konca junija letos v EMAS vključenih 4.155 organizacij. Od tega je bilo 19 % velikih, 27 % srednjih in 54 % malih in mikro podjetij. Slovenija je z 9 podjetji oziroma 3,4 organizacije vpisane v register EMAS na milijon prebivalcev še vedno pod povprečjem EU-27. To je v prvi polovici leta 2013 znašalo 8,2 certifikata EMAS na milijon prebivalcev.

 

O SLOVENSKEM INSTITUTU ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE (SIQ)
SIQ je strokovna, neodvisna in nepristranska institucija, ki nudi celovite rešitve s področja preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja. S široko in celovito ponudbo podpirajo in pospešujejo prizadevanja organizacij, da uresničijo svoje cilje za kakovost izdelkov in storitev ter sledijo svojim usmeritvam za  povečanje produktivnosti in uspešnosti poslovanja. Že 50 let sodelujemo z organizacijami pri nastopanju na trgih, dvigovanju storilnosti, izboljševanju kakovosti in napredovanju k odličnosti. 

Zapri vsebino

VABILO NA SKUPŠČINO DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE, D. D.
ponedeljek, 8. julij, 2013

Uprava sklicuje 20. redno sejo skupščine, ki bo v četrtek, 8. avgusta 2013, ob 12. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63, v sejni sobi K1.

 

Odpri vsebino

VABILO NA SKUPŠČINO DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE, D. D.
ponedeljek, 8. julij, 2013

Na podlagi drugega odstavka 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE, H KATEREMU SO DODANE UTEMELJITVE PREDLAGANIH SKLEPOV S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH  DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO TER OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM.

Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava na zahtevo delničarja Dukat, d. d., Marjana Čavića 9, 1000 Zagreb, Hrvaška, sklicuje

20. REDNO SEJO SKUPŠČINE LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. d.,
ki bo v četrtek, 8. avgusta 2013, ob 12. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63, v sejni sobi K1.

20. redna seja skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., bo potekala z naslednjim dnevnim redom:

1.  Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:

- Za predsedujočo skupščini: Branka Neffat

- Verifikacijsko komisijo v sestavi: Uroš Hočevar, Renata Miklavčič, Barbara Dornik

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.

Utemeljitev:
Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočo skupščini družbe ter verifikacijsko komisijo - preštevalce glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

2.    Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe

Na predlog glavnega delničarja, družbe Dukat, d. d., Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, Hrvaška, uprava in nadzorni svet predlagata:

2.1  Skupščina se seznani s Poročilom o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki ga je pripravila družba Dukat, d. d..

2.2  Ugotavlja se, da je družba Dukat, d. d., Marijana Čavića 9, 10 000 Zagreb, Hrvaška (glavni delničar) imetnica 4.229.203 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., (družba), ki skupaj predstavljajo 96,52 % rednih, imenskih, kosovnih delnic družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., oziroma 98,78 % osnovnega kapitala družbe (upoštevajoč drugi odstavek 384. člena ZGD-1 v povezavi z drugim in četrtim odstavkom 528. člena ZGD-1), pri čemer je ta delež imetništva delnic družbe dosegla na podlagi prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., izvedene v skladu z določbami ZPre-1 inna podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-3/2013-4 z dne 18. 4. 2013 za prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe od 19. 4. 2013 do vključno 20. 5. 2013 (prevzemna ponudba). Uspešen izid prevzemne ponudbe glavnega delničarja je bil ugotovljen z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-3/2013-14 z dne 22. 5. 2013. Navedeno skladno z določbami 68. člena ZPre-1 predstavlja podlago za sprejem tega sklepa skupščine o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe Ljubljanske mlekarne, d. d..

2.3 Vse delnice družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., katerih imetnik ni glavni delničar, razen lastnih delnic, v skupnem številu 52.113, se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, katere višina je določena v točki 2.4. tega sklepa in bo izplačana manjšinskim delničarjem iz točke 2.6 tega sklepa.

2.4  Na podlagi 384. člena Zakona o gospodarskih družbah in v povezavi z 68. členom Zakona o prevzemih se 52.113 rednih, imenskih, kosovnih delnic manjšinskih delničarjev družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., prenese na glavnega delničarja družbo Dukat, d. d., manjšinskim delničarjem pa se izplača odpravnina take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi, kar znaša 8,75 EUR za posamezno delnico. Za izplačilo denarne odpravnine skladno z določili drugega odstavka 385. člena ZGD-1 solidarno odgovarja Societe Generale – Splitska banka, d. d., Ruđera Boškovića 16, 21000 Split, Hrvaška.

Prenos delnic na družbo Dukat, d. d., se izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, je:

a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov - do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81. b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: ZNVP);

b) v drugih primerih - do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot imetnik delnic na presečni dan za prenose iz prvega odstavka 81. b člena ZNVP.

2.5   Izključitev manjšinskih delničarjev na podlagi tega sklepa ne velja za lastne delnice družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., ki se ne prenesejo na glavnega delničarja. Družba iz naslova lastnih delnic ni upravičena do primerne denarne odpravnine v skladu s tem sklepom o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe.

2.6  Glavni delničar je dolžan denarno odpravnino iz točke 2.4 tega sklepa manjšinskim delničarjem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, plačati najkasneje v roku 10 dni po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register.

Utemeljitev

Glavni delničar družbe Dukat ,d. d. je v skladu z 384. členom Zakona o gospodarskih družbah poslal  upravi družbe zahtevo, da se na skupščini družbe sprejme sklep o prenosu delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja (Dukat, d. d.) proti plačilu denarne odpravnine. Nadzorni svet in uprava sta predlog proučila in v skladu s statutom družbe in v skladu o Zakonom o gospodarskih družbah predlagala sklepe skupščini v besedilu od 2.1. do 2.6. sklica skupščine.  Predlagani sklepi pomenijo, da se delnice manjšinskih delničarjev prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu, ki znaša 8,75 € za posamezno delnico. Glavni delničar je v skladu z zakonom predložil tudi ustrezno izjavo banke s katero banka solidarno odgovarja za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja.

Uprava in nadzorni svet ugotavljata, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji za sprejem sklepa na skupščini.

Poziv delničarjem
Družba Dukat, d. d., poziva vse manjšinske delničarje, da ji na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana s pripisom manjšinski delničar posredujejo svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, in sicer: ime, priimek in naslov delničarja (za delničarje, ki so fizične osebe) skupaj s kopijo osebnega dokumenta delničarja oz. firmo in sedež delničarja (za delničarje, ki so pravne osebe), davčno številko delničarja, številko bančnega računa in naziv banke, pri kateri je račun delničarja odprt (številka računa mora glasiti na ime delničarja) ter podatke o morebitnih pravicah tretjih, ki so vpisane na delnicah manjšinskega delničarja.

Prijavni obrazci in ostale informacije so v priponki.

vabilo-na-skupscino-2013-avg-splet.pdf [ 1669.35kB ]
Zapri vsebino

OHRANITI TRADICIJO SODELOVANJA Z LOKALNIMI DOBAVITELJI MLEKA
četrtek, 13. junij, 2013

Polica pri Naklem, 13. junij 2013 - Ljubljanske mlekarne so na Polici pri Naklem organizirale 7. srečanje z dobavitelji mleka. Na srečanju so podelile priznanja  proizvajalcem, ki v mlekarne oddajo največ mleka, in tistim, ki so v mlekarne oddajali najbolj kakovostno mleko. Ob tej priložnosti so tudi sporočile, da bodo kljub spremembi lastniške strukture ohranile tradicijo odkupovanja mleka od slovenskih pridelovalcev.

Odpri vsebino

OHRANITI TRADICIJO SODELOVANJA Z LOKALNIMI DOBAVITELJI MLEKA
četrtek, 13. junij, 2013

Polica pri Naklem, 13. junij 2013 - Ljubljanske mlekarne so na Polici pri Naklem organizirale 7. srečanje z dobavitelji mleka. Na srečanju so podelile priznanja  proizvajalcem, ki v mlekarne oddajo največ mleka, in tistim, ki so v mlekarne oddajali najbolj kakovostno mleko. Ob tej priložnosti so tudi sporočile, da bodo kljub spremembi lastniške strukture ohranile tradicijo odkupovanja mleka od slovenskih pridelovalcev.

Ljubljanske mlekarne se že več let trudijo, da bi s svojimi dobavitelji mleka ohranjale dobre odnose. Samo lani so namreč od 2400 proizvajalcev z območja 41 slovenskih kmetijskih zadrug odkupile 183 milijonov litrov mleka in ga predelale različne mlečne izdelke.

»Lani smo v celoti izpolnili eno od svojih poslanstev: po vsej Sloveniji smo vsak dan prevzemali in odkupovali mleko. Skupaj smo ga odkupili 183 milijonov litrov, s kakovostjo na najvišji ravni. V vmesnem času so Ljubljanske mlekarne dobile tudi novega lastnika. Skupaj z našimi dobavitelji mleka smo vstopili na novo pot, na kateri si bomo prizadevali in vlagali še večje napore v ohranjanje dolgoročnih in kakovostnih poslovnih odnosov s slovenskimi proizvajalci mleka, vse s ciljem obojestranskega napredka in razvoja. Dimenzije novega poslovnega okolja nam namreč zagotavljajo stabilno in trajno nadaljevanje skupnega poslovnega popotovanja,« je v svojem nagovoru povedal Slavko Peklaj, izvršni direktor za nabavo v Ljubljanskih mlekarnah
 
Za njim je goste nagovorila še Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn: »Za Ljubljanske mlekarne se je letos spomladi zaključil dolgotrajen proces prodaje družbe. S prevzemom smo postali član velikega francoskega družinskega podjetja Skupine Lactalis. Pričakujem, da bodo novi lastniki uresničili napovedi in bodo Ljubljanske mlekarne razvijali naprej in s tem še dodatno utrdili položaj Ljubljanskih mlekarn kot največjega odkupovalca surovega mleka ter ponudnika mleka in mlečnih izdelkov v Sloveniji. Področje odkupa mleka je namreč eden izmed temeljnih stebrov poslovanja Skupine Lactalis, znotraj katerega posebno pozornost namenja odkupu mleka lokalnih dobaviteljev.«

V uradnem delu srečanja so proizvajalcem, enako kot vsa leta doslej, podelili še priznanja.

Proizvajalci, ki so v kvotnem letu 2012/2013 v mlekarne oddali največ mleka:
1. Romana in Anton Koren iz Brestanice: 998.699  litrov,
2. Jernej Strašek iz Straže pri Novem mestu: 935.790  litrov,
3. Franc Pleteršek iz Starš: 858.065  litrov.

Proizvajalci, ki so v kvotnem letu 2012/2013 v mlekarne oddali najbolj kakovostno mleko:
1. Zlatka Rihter iz Gornjega grada,
2. Ivan Lep iz Selnice ob Dravi,
3. Franc Trebušak iz Čemšenika.

lm-piknik-277.jpg [ 2846.46kB ]
Zapri vsebino

VABILO NA SKUPŠČINO LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. d.
petek, 10. maj, 2013

19. redna seja skupščine Ljubljanske mlekarne, d. d., bo v ponedeljek, 10. junija 2013, ob 10.00, uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63.

Odpri vsebino

VABILO NA SKUPŠČINO LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. d.
petek, 10. maj, 2013

Na podlagi drugega odstavka 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE, H KATEREMU SO DODANE UTEMELJITVE PREDLAGANIH SKLEPOV S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH  DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO TER OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM. 

Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje

19. REDNO SEJO SKUPŠČINE LJUBLJANSKE MLEKARNE, d. d.

ki bo v ponedeljek, 10. junija 2013 ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63, v sejni sobi K1.

19. redna seja skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., bo potekala z naslednjim 

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:    

Za predsedujočo skupščini: Branka Neffat     

Verifikacijsko komisijo v sestavi: Anita Kastelic    

Renata Miklavčič    

Barbara Dornik    

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.

Utemeljitev: 

Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočo skupščini družbe ter verifikacijsko komisijo - preštevalce glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe.

2. a) Predložitev letnega poročila za leto 2012 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2012, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Skupščina se seznani s prejemki članom vodenja in nadzora, ki so jih za upravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2012.

Točka 2. a je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Utemeljitev: 

Nadzorni svet je na svoji seji 25.4.2013 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 20121, saj po preveritvi ni imel nobenih pripomb. 

Letno poročilo za leto 2012 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na vpogled na sedežu  družbe.

2. b) Sprejem sklepa o bilančnem dobičku za leto 2012

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2012 znaša 1.266.591,92 EUR, ostane nerazporejen.

Nadzornemu svetu se za uspešno delo pred zaključkom mandata podeli nagrada v breme stroškov poslovanja v skupnem znesku 18.465,00 EUR bruto. Predsednik nadzornega sveta prejme 4.267,50 EUR bruto, člani nadzornega sveta pa 2.839,50 EUR bruto.

Utemeljitev: 

Skupščina ugotavlja, da je družba poslovala z dobičkom, za katerega se predlaga, da ostane nerazporejen in se ga uporabi v prihodnjem obdobju. 

Za uspešno delo članov nadzornega sveta se predlaga izplačilo nagrade, ki je v skladu s standardi.

2. c) Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2012 ter jima podeljuje razrešnico.

Utemeljitev: 

Nadzorni svet je opravil svoje delo v skladu s programom, statutom družbe, potrdil je letno poročilo družbe za leto 2012, saj po preveritvi ni imel pripomb. 

Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2012.

Letno poročilo za leto 2012 z mnenjem revizorja stan na vpogled na sedežu družbe.

3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev 

Skupščina se seznani, da so člani nadzornega sveta Bošković Zoran, Čeč Polonca, mag. Hieng Žiga in Stopar Mihaela dne 20. 3. 2013 podali pisno izjavo o odstopu.

Skupščina izvoli štiri člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje z dnem imenovanja na skupščini:    

Michel Peslier    

Thierry Zurcher    

Alenka Malenica    

Gilles Meziere

Utemeljitev: 

Skupščina izvoli štiri člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev, zaradi podanih pisnih odstopnih izjav dosedanjih članov nadzornega sveta. 

Izvolitev članov se izvede za štiriletno mandatno obdobje. Predlagani člani nadzornega sveta so podali izjavo , da soglašajo z izvolitvijo.

4. Sprememba statuta družbe

Predlog uprave in nadzornega sveta je:

Zadnji odstavek 39. člen statuta družbe se spremeni tako, da glasi: 

»Sklic skupščine se objavi v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe in  na spletni strani družbe vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino.«

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar.

Utemeljitev: 

Zaradi spremembe Zakona o gospodarskih družbah je potrebno spremeniti člen statuta, ki določa objavo sklica skupščine in vsebino uskladiti z zakonom.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2013

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2013 skupščina imenuje družbo Ernst & Young.

Utemeljitev: 

Predlagana revizijska družba Ernst & Young, je ena vodilnih svetovnih družb na področju revizije, davčnega svetovanja, transakcijskih storitev in profesionalnega svetovanja. 152.000 zaposlenih po celem svetu povezujejo skupne vrednote in neomajna predanost k zagotavljanju najvišje kakovosti.Družba Ernst & Young opravlja revizije v številnih družbah v Sloveniji in po svetu.

*  *  *

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2012 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in s Predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe je delničarjem na pogled na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana, v pritličju poslovnega centra, govorilnica št. 5, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.l-m.si.

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 6. 6. 2013 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu Splošno kadrovskega sektorja na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Cvetana Rijavec

Predsednica uprave

vabilo_na_skupscino_2013_-_splet.pdf [ 1470.85kB ]
Zapri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV
četrtek, 9. maj, 2013

Predsednica uprave Cvetana Rijavec je odsvojila 2.550 delnic družbe z oznako LMLG.

Odpri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV
četrtek, 9. maj, 2013

Družba Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d. d., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da je dne 8. 5. 2013 prejela obvestilo, s katerim Cvetana Rijavec kot predsednica uprave obvešča družbo, da je dne 7. 5. 2013 odsvojila 2.550 delnic družbe z oznako LMLG, kar predstavlja 0,058 % vseh glasovalnih pravic družbe. Po odsvojitvi 2.550 delnic družbe predsednica uprave Cvetana Rijavec ni imetnica delnic družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., www.l-m.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

Ljubljanske mlekarne, d. d.

Zapri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
sreda, 20. marec, 2013

 Družba Dukat, d. d., je pridobila 50,28 % delež lastništva v družbi Ljubljanske mlekarne.

Odpri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
sreda, 20. marec, 2013

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 – kot izdajatelj delnic z oznako LMLG na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja

OBVESTILO,

o spremembi lastniške strukture, ki nam ga je poslala družba Dukat d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb, Hrvaška, (v nadaljevanju: Dukat d.d.). Navedena družba je z dnem 15. 3. 2013 pridobila skupno 2.203.433 navadnih imenskih kosovnih delnic Ljubljanskih mlekarn z oznako LMLG, kar predstavlja 50,28 % vseh glasovalnih pravic družbe. Po pridobitvi navedene količine delnic je družba Dukat d.d. imetnica 2.203.433 delnic Ljubljanskih mlekarn, kar predstavlja 50,28 % vseh glasovalnih pravic Družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani Družbe www.l-m.si najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljanske mlekarne d.d. 

Predsednica uprave 

Cvetana Rijavec

Zapri vsebino

SKUPINA LACTALIS JE PREKO SVOJE HČERINSKE DRUŽBE DUKAT PREVZELA LJUBLJANSKE MLEKARNE
ponedeljek, 18. marec, 2013

Skupine Lactalis je preko svoje hčerinske družbe Dukat, d. d., prevzela 50,3-odstotni delež Ljubljanskih mlekarn in postala njihov večinski lastnik.

Odpri vsebino

SKUPINA LACTALIS JE PREKO SVOJE HČERINSKE DRUŽBE DUKAT PREVZELA LJUBLJANSKE MLEKARNE
ponedeljek, 18. marec, 2013

Skupine Lactalis je preko svoje hčerinske družbe Dukat, d. d., prevzela 50,3-odstotni delež Ljubljanskih mlekarn in postala njihov večinski lastnik.

Nakup večinskega deleža Ljubljanskih mlekarn je del standardnih postopkov Skupine Lactalis in zagotavlja trajnostno poslovanje skupine na trgih Evropske unije. Skupina Lactalis je z namenom krepitve svoje pozicije v vseh državah, v katerih posluje, 2. oktobra 2012 objavila namero o nakupu večinskega deleža Ljubljanskih mlekarn. Nakup Ljubljanskih mlekarn v izvajanju globalne strategije Skupine Lactalis pomeni korak naprej, skupina pa tudi v prihodnje načrtuje nadaljevati z investiranjem v Sloveniji. S prevzemom večinskega deleža Ljubljanskih mlekarn je Skupina Lactalis postala največji ponudnik mleka in mlečnih izdelkov v regiji Jugovzhodne Evrope.

Namera Skupine Lactalis je enaka dosedanjim prevzemom, ohraniti lokalno vodstvo in zaposlene, ki poznajo podjetje, tržišča in potrebe kupcev ter po svojih najboljših močeh prispevajo in zagotavljajo nadaljnjo rast podjetja. Ljubljanske mlekarne trenutno odkupijo 90 % mleka v Sloveniji, preostanek pa uvozijo iz držav Evropske unije. V skladu s strateškimi smernicami Skupine Lactalis, bodo razvoju odkupa surovega mleka od Slovenskih dobaviteljev namenili posebno pozornost. 

»Postopek prevzema večinskega deleža družbe se je zaključil. Pričakujemo, da bodo novi lastniki uresničili napovedi in se bo prihodnost Ljubljanskih mlekarn odvila v skladu z izjavami, ki jih je Skupina Lactalis do sedaj posredovala javnosti: utrditev položaja Ljubljanskih mlekarn kot največjega odkupovalca surovega mleka in ponudnika mleka in mlečnih izdelkov v Sloveniji,« je ob prevzemu povedala Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn.

O Skupini Lactalis

Skupina Lactalis ima sedež v Franciji in je prvi igralec na svetovnem mlečnem trgu. Zaposluje več kot 56.000 ljudi, ki dejalo v 192 tovarnah v 61 državah. Lani so ustvarili 15 milijard evrov prihodka. Eden zadnjih prevzemov skupine je bil nakup največje mlekarne na Švedskem, Skånemejerier, junija lani.

Zapri vsebino

BELO MLEKO, BELE STRMINE IN BELE HALJE SO DOBILE RDEČ NOSEK
nedelja, 10. marec, 2013

Rdeči noski, slovenski alpski smučar in ambasador Rdečih noskov Rok Perko ter njegov osebni pokrovitelj Alpsko mleko iz Ljubljanskih mlekarn so v Splošni bolnišnici Jesenice pripravili poseben Alpski dan z Rdečimi noski. Smučarsko navijaško vzdušje, ki je ravno takrat prevzelo tribune pod vitranško strmino v Kranjski Gori, so prenesli med tiste, ki si zaradi bolezni tekmovanja bele karavane niso mogli ogledati. Začenjajo akcijo zbiranja SMS donacij, da bi klovni zdravniki radost in veselje med bolnimi v SB Jesenice sejali še pogosteje. Preko simpatičnih oglasov na milijon tetrapakih Alpskega mleka Rok Perko potrošnike prijazno nagovarja k donaciji sredstev za Rdeče noske, ki bodo v jeseniški bolnišnici namesto mesečnih omogočili tedenske klovnovske vizite bolnih otrok.

Odpri vsebino

BELO MLEKO, BELE STRMINE IN BELE HALJE SO DOBILE RDEČ NOSEK
nedelja, 10. marec, 2013

Rdeči noski, slovenski alpski smučar in ambasador Rdečih noskov Rok Perko ter njegov osebni pokrovitelj Alpsko mleko iz Ljubljanskih mlekarn so v Splošni bolnišnici Jesenice pripravili poseben Alpski dan z Rdečimi noski. Smučarsko navijaško vzdušje, ki je ravno takrat prevzelo tribune pod vitranško strmino v Kranjski Gori, so prenesli med tiste, ki si zaradi bolezni tekmovanja bele karavane niso mogli ogledati. Začenjajo akcijo zbiranja SMS donacij, da bi klovni zdravniki radost in veselje med bolnimi v SB Jesenice sejali še pogosteje. Preko simpatičnih oglasov na milijon tetrapakih Alpskega mleka Rok Perko potrošnike prijazno nagovarja k donaciji sredstev za Rdeče noske, ki bodo v jeseniški bolnišnici namesto mesečnih omogočili tedenske klovnovske vizite bolnih otrok.

Skupni projekt je nastal na pobudo slovenskega alpskega smučarja, smukača Roka Perka: »Kot profesionalni športnik razumem, kako je v želji, da bi na tekmovanjih nizal čim boljše rezultate, pomembna vztrajnost. Športniki moramo dolga leta vztrajati na vseh treningih in pripravah na tekmovanja, da bi si med tekmeci izborili vidna mesta. Poleg tega sem pred dobrim letom tudi sam postal oče in hvaležen sem, ker je moj sin zdrav. Bolje razumem tudi starše otrok, ki so večkrat bolni, in podobno kot v športu, morajo biti tudi starši in njihovi otroci pri premagovanju bolezni še kako vztrajni. In ko športnikom oporo nudijo družina, prijatelji in ekipa, pri bolezni poleg vseh njih tudi Rdeči noski, ki v bolnih obujajo življenjski pogum. To je bil tudi razlog, zaradi katerega sem se odločil, da jim kot ambasador pomagam pri zbiranju sredstev in k temu nagovoril še svojega osebnega pokrovitelja Ljubljanske mlekarne, ki so zgodbi z veseljem prisluhnile. S skupnimi močmi smo uspeli, da bodo klovni zdravniki tudi v prihodnje prinašali nasmehe na obraze bolnih otrok.«

»Alpsko mleko partnerski odnos s slovenskimi alpskimi smučarji, med katerimi je tudi Rok Perko, gradi že več let, saj so vrednote blagovne znamke Alpsko mleko v veliko pogledih enake tistim, ki jih pooseblja smučanje za Slovenke in Slovence. Kot partnerja nas zanimajo tudi zgodbe, ki jih smučarji, s katerimi sodelujemo, pišejo izven belih strmin. Rokovi ideji o tem, da se povežemo in skupaj naredimo nekaj dobrega, smo zato z veseljem prisluhnili in v pomoč pri zbiranju sredstev podarili oglasni prostor na embalaži milijon kosov Alpskega mleka iz katerega Rok s prijaznim sporočilom Slovenke in Slovence nagovarja k zbiranju sredstev za Rdeče noske. Veseli smo, da smo z malce dobre volje in sodelovanjem pomagali, da bodo Rdeči noski med bolnimi še pogosteje sejali pozitivno energijo,« je povedala Sara Wagner iz Korporativnega komuniciranja Ljubljanskih mlekarn.

Rdeči noski so s pomočjo dobrih ljudi in podjetij samo lansko leto obiskali več kot 30.000 bolnih, trpečih in osamljenih v klinikah, bolnišnicah in drugih ustanovah po vsej Sloveniji. Danes, 10. marca, mineva točno devet let od njihove prve uradne klovnovske vizite, humanitarno delo, ki ga opravljajo pa je tudi s pomočjo takšnih dobrodelnih akcij prisotno v vse več bolnišnicah in drugih ustanovah po Sloveniji: »Rdeči noski – klovni zdravniki, si želimo obiskati čim več otrok, ki morajo svoje dneve preživljati v bolnišnici. Tako smo neskončno veseli, da bomo s pomočjo izjemnega športnika Roka Perka in s pomočjo Ljubljanskih mlekarn, v kratkem v Splošni bolnišnici Jesenice pomnožili klovnske vizite in obiskovali otroke namesto vsak mesec – vsak teden. Belo mleko, bele strmine, po katerih se spušča Rok, bele halje v bolnišnici – bodo dobili rdeč nosek! Nagajivo naprej,« je na alpskem druženju povedala Eva Š. Maurer, umetniška vodja Rdečih noskov.

Otroški oddelek Splošne bolnišnice Jesenice, ki so ga Rdeči noski doslej že štiri leta obiskovali vsak mesec, ima 40 bolniških postelj in letno sprejme 2600 otrok. Novice, da bodo klovnske vizite odslej opravljali vsak teden, so se v bolnišnici izjemno razveselili, saj vedo, koliko dobre energije klovni prinesejo med bolne in tudi zaposlene: »Njihovih obiskov se vedno zelo razveselimo. Njihov prihod na otroški oddelek je vedno doživetje tako za bolne otroke, njihove starše kot za osebje. Otroci vedno z velikim veseljem pričakujejo obisk klovnov zdravnikov in vsakokrat ugibajo, kako bo potekal. Zgodi se, da otrok, ki bi že moral zapustiti bolnišnico, ne želi oditi pred klovnovsko vizito, tako da njegov odhod prestavijo na popoldanski čas. Na njihove obraze pričarajo srečo, v spomin pa jim ostane njihov prepoznavni simbol, penasti rdeči nosek. Poleg otroškega v naši bolnišnici klovni zdravniki obiščejo tudi oddelek za zdravstveno nego. Na tem oddelku so pacienti hospitalizirani tudi do 30 dni in so prav zaradi dolge hospitalizacije še toliko bolj veseli teh vizit. Ko opazuješ starostnike, kako se razveselijo obiskov klovnov zdravnikov, se zaveš, kako pomembno je, da našim pacientom prinesemo tudi nekaj novega, drugačnega, optimističnega in da prekinemo monotonijo bolnišničnega okolja. Tudi na nas, zaposlene v bolnišnici, je vpliv klovnov zdravnikov izredno pozitiven in se še bolj zavedamo, kako pomembna sta komunikacija s pacienti in optimistično razmišljanje,« je povedala Zdenka Kramar, dipl. m.s., pomočnica direktorja za zdravstveno nego v Splošni bolnišnici Jesenice.

Ko se boste te dni v trgovinah na policah z mlekom videli Alpsko mleko okrašeno s simpatično sliko alpskega smučarja - smukača Roka Perka, se ustavite za sekundo in naredite nekaj dobrega. Pošljite ključno besedo NOSKI na 1919 in Rdečim noskom podarite 1 €. Tisti, ki želite prispevati več, lahko vtipkate besedo NOSKI5 in jim podarite 5 €. Želja vseh partnerjev projekta je namreč še naprej risati nasmehe na obrazih bolnih, trpečih in osamljenih, tistih, ki v življenju potrebujejo veliko vedrine in pozitivne energije.

Zapri vsebino

V ALPSKEM MLEKU OMEGA 3 NI SPORNIH AFLATOKSINOV
torek, 19. februar, 2013

Na meji z BIH so za testiranje na vsebnost aflatoksinov vzorčili Alpsko mleko Omega 3, 1,6 % m. m., 1 l, z rokom uporabnosti 30. 3. 2013, in potrdili presežene vrednosti. V Sloveniji je analiza istega mleka, ki jo je izvedel akreditiran laboratorij Inštituta za higieno in patologijo prehrane živali pokazal, da je vzorec ustrezen in vrednost aflatoksinov ne presega zakonsko predpisanih vrednosti.

Odpri vsebino

V ALPSKEM MLEKU OMEGA 3 NI SPORNIH AFLATOKSINOV
torek, 19. februar, 2013

Na meji z BIH so za testiranje na vsebnost aflatoksinov vzorčili Alpsko mleko Omega 3, 1,6 % m. m., 1 l, z rokom uporabnosti 30. 3. 2013, in potrdili presežene vrednosti. V Sloveniji je analiza istega mleka, ki jo je izvedel akreditiran laboratorij Inštituta za higieno in patologijo prehrane živali pokazal, da je vzorec ustrezen in vrednost aflatoksinov ne presega zakonsko predpisanih vrednosti.

Iz Urada za veterinarstvo BiH so Ljubljanske mlekarne prejele obvestilo, da je bilo Alpsko mleko Omega 3, 1,6 % m. m., 1 l, z rokom uporabnosti 30. 3. 2013 vzorčeno na meji in poslano na analizo za vsebnost aflatoksinov M1 v Gradski zavod za javno zdravlje, Centar za higijenu i humanu ekologiju, Laboratorij za humanu ekologiju i ekotoksikoligiju v Beogradu, Srbija. Rezultati analize so pokazali, da omenjen vzorec mleka vsebuje višje vrednosti aflatoksina M1, kot jih določa zakon. Manjša pošiljka mleka (240 litrov)  je bila iz obrata Ljubljanskih mlekarn v Ljubljani na poti v hčerinsko družbo PPM Tuzla, kjer je tudi sedaj v celoti skladiščena.

Ljubljanske mlekarne so ob prejemu obvestila nemudoma ukrepale in navedeno mleko poslale v analizo v akreditiran laboratorij Inštituta za higieno in patologijo prehrane živali, Veterinarska fakulteta v Ljubljani, ki je z akreditirano metodo izvedel analizo za prisotnost aflatoksina M1 in na rezultat opravljene analize podal mnenje, da je vzorec ustrezen, kar pomeni, da je vsebnost aflatoksina nižja od predpisanih mejnih vrednosti.

Neva Makuc, direktorica Sektorja za kakovost in okolje: »V Ljubljanskih mlekarnah že več kot 10 let izvajamo monitoring na prisotnost škodljivih snovi v surovem mleku, med katerimi je tudi aflatoksin. Ob tem Ljubljanske mlekarn že eno leto redno in preventivno izvajamo dodatne analize na prisotnost aflatoksina v surovem mleku. V vseh teh letih prisotnost aflatoksinov nikoli ni bila ugotovljena. Zato je rezultat analize beograjskega laboratorija za nas presenetljiv in je vodil do takojšnje odločitve za dodatno analizo vzorca s Evropske unije akreditiranem laboratoriju.«

Zapri vsebino

ZA VEČJO VARNOST NA SMUČIŠČIH!
ponedeljek, 11. februar, 2013

V času šolskih zimskih počitnic slovenska smučišča beležijo porast števila obiskovalcev in zato tudi večjo verjetnost za nesreče na smučiščih. V pretekli smučarski sezoni se jih je po podatkih Ministrstva za notranje zadeve pripetilo 1129. Z namenom ozaveščanja smučarjev o varnosti na smučiščih so Ljubljanske mlekarne z alpskima smučarjema Rokom Perkom in Boštjanom Klinetom, smučišče Krvavec in drugi partnerji projekta organizirali preventivno akcijo Za večjo varnost na smučiščih. Na srečanju so s simbolično namestitvijo table z mednarodnimi vedenjskimi pravili FIS obeležili tudi zaključek projekta opreme slovenskih smučišč z novimi tablami, pri katerem so sodelovale Ljubljanske mlekarne, Smučarska zveza Slovenije in Združenje slovenskih žičničarjev – GIZ.

Odpri vsebino

ZA VEČJO VARNOST NA SMUČIŠČIH!
ponedeljek, 11. februar, 2013

V času šolskih zimskih počitnic slovenska smučišča beležijo porast števila obiskovalcev in zato tudi večjo verjetnost za nesreče na smučiščih. V pretekli smučarski sezoni se jih je po podatkih Ministrstva za notranje zadeve pripetilo 1129. Z namenom ozaveščanja smučarjev o varnosti na smučiščih so Ljubljanske mlekarne z alpskima smučarjema Rokom Perkom in Boštjanom Klinetom, smučišče Krvavec in drugi partnerji projekta organizirali preventivno akcijo Za večjo varnost na smučiščih. Na srečanju so s simbolično namestitvijo table z mednarodnimi vedenjskimi pravili FIS obeležili tudi zaključek projekta opreme slovenskih smučišč z novimi tablami, pri katerem so sodelovale Ljubljanske mlekarne, Smučarska zveza Slovenije in Združenje slovenskih žičničarjev – GIZ.

Nesreče na smučiščih in nadzor 

Smučanje bo v času zimskih šolskih počitnic in tudi sicer veselo in varno le, če bomo uporabniki smučišč dovolj ozaveščeni, obzirni do drugih, previdni in odgovorni. Skrb za varnost na smučišču mora zato biti na prvem mestu. To je skupno sporočilo organizatorjev ponedeljkove preventivne akcije, ki je potekala na smučišču Krvavec. »Na slovenskih smučiščih smo v smučarski sezoni 2011/2012 z nadzorniki smučišč obravnavali 1129 nesreč, od tega se je 1045 smučarjev lažje, 74 pa huje telesno poškodovalo. Smrtnih žrtev ni bilo,« je povedal Robert Šebenik, predstavnik Policije na smučišču Krvavec. Ministrstvo za notranje zadeve sicer iz leta v leto beleži zmanjšanje števila nesreč: tako se je število nesreč v primerjavi s prejšnjo smučarsko sezono zmanjšalo (za 118 nesreč), pomembno pri tem pa je, da so se povečale nesreče kjer je posledica huda telesna poškodba (za 5 primerov), zato je ozaveščanje smučarjev o varnosti še kako pomembno.

Vodja nadzornikov na smučišču Krvavec, Anton Jerič pravi: »Najpogostejši vzroki za nesreče na smučiščih so nepazljivost, nespretna vožnja, slaba telesna pripravljenost, neprilagojena hitrost smučanja in smučanje zunaj urejenih prog. Nadzorniki pri svojem delu tako pozorno spremljamo smučarje in druge osebe, ali se ravnajo v skladu s pravili FIS in navodili o varnosti na smučišču, opozorilnimi in obvestilnimi znaki ter drugimi prepovedmi in obveznostmi in zoper kršitelje tudi ukrepamo.«

Varnost se začne pri mladih 

Uroš Zupan, namestnik direktorja RTC Krvavec je dejal, da na smučišču veliko delajo na preventivi in v sodelovanju z Združenjem učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije (ZUTS) vzgajajo najmlajše smučarje. Še posebno je opozoril, da se varnost na smučiščih začne pri vsakem izmed nas, zato se moramo starejši smučarji na smučiščih obnašati odgovorno in upoštevati mednarodna vedenjska pravila. Krvavec po njegovih besedah v dobri sezoni obišče od 150 000 do 220 000 smučarjev v okoli 130 - 150 obratovalnih dnevih, zabeležijo pa približno 150 - 200 poškodb na sezono. Dodal je še, da veliko pozornost namenjajo tudi usposabljanju vseh, ki delujejo na smučišču, vse kršitelje pa tudi ustrezno sankcionirajo.

V Sloveniji sicer poslanstvo promoviranja smučanja v vseh pomenih nosi nacionalna panožna športna zveza: »Smučarska zveza Slovenije je članica Mednarodne smučarske zveze oz. FIS, ki je najvišja avtoriteta na vseh področjih, ki se dotikajo smučanja v najširšem pomenu. Poslanstvo smučarske zveze izhaja iz poslanstva FIS, ki smučanje promovira, nadzira in narekuje razvoj vseh smučarskih aktivnosti. FIS je sprejela veliko pravil za varnost smučarjev, med njimi je tudi 10 mednarodnih vedenjskih pravil. Naša naloga je, da pravila  izboljšujemo v korist smučarjev, nikakor pa jih ne smemo poslabšati. Po teh pravilih naj bi se obnašali vsi smučarji v najširšem smislu, tisti, ki se teh minimalnih standardov obnašanja ne drži, pa je tudi civilno in kazensko odgovoren,« je povedal Roman Šturm, strokovni sodelavec panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije.

»Skladno z veljavnim Zakonom o varnosti na smučiščih so za zagotavljanje varnosti na smučiščih odgovorni tudi upravljavci. Upravljavec zagotavlja varnost na smučišču tako, da skrbi za brezhibno obratovanje žičniških naprav, urejenost in predvsem dobro označenost smučarskih prog ter nadzorom in opozarjanjem smučarjev na red in upoštevanje pravil, ki jih poznamo pod nazivom 10 FIS pravil. Nadzor in reševanje v primeru nesreč je naloga nadzorniške in reševalne službe, za katero je ravno tako odgovoren upravljavec smučišča,« je sporočil Danilo Brecelj, sekretar Združenja slovenskih žičničarjev – GIZ, ki se dogodka zaradi bolezni ni mogel udeležiti.

Smučišča z novimi tablami z mednarodnimi vedenjskimi pravili FIS 

Na dogodku so simbolično obeležili tudi zaključek projekta izdelave in opreme 20 slovenskih smučišč z novimi tablami z mednarodnimi vedenjskimi pravili FIS. Projekt je potekal v sodelovanju med Smučarsko zvezo Slovenije, Združenjem slovenskih žičničarjev – GIZ in Ljubljanskimi mlekarnami, ki so izdelavo tabel tudi financirale: »Ljubljanske mlekarne so z blagovno znamko Alpsko mleko, že več let osebni pokrovitelj slovenskih alpskih smučarjev. Ker je smučanje lahko tudi nevaren šport in, ker smo ljudje tisti, ki smo največkrat krivi za nesreče, ki se nam v tem športu dogajajo, smo se z našimi sponzoriranci, Rokom Perkom, Boštjanom Klinetom in Ilko Štuhec odločili, da bi skupaj spodbudili ljudi, da naredijo več za svoje zdravje in varnost, da bodo lahko čim bolj uživali v zimskih radostih. Tako smo stopili v stik s Smučarsko zvezo Slovenije ter Združenjem slovenskih žičničarjev – GIZ in izdelali nove table z 10 FIS pravili ter z njimi opremili 20 slovenskih smučišč,« je povedala Cvetana Rijavec predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn, ki je tudi sama ljubiteljica smučanja in belih strmin.

Alpski smučar Rok Perko bele strmine pozna s tekmovalnega vidika in kot profesionalni športnik varnosti daje še večji pomen: »Vsem ljubiteljem belih strmin na srce toplo polagam, da uporabljajo zaščito. Tako stari kot mladi in ne glede na vaše smučarsko znanje. Sam nikoli ne grem smučat brez čelade.« Ilka Štuhec in Boštjan Kline, ki se dogodka zaradi udeležbe na svetovnem prvenstvu v Schladmingu sicer nista mogla udeležiti, pa poudarjata, da moramo paziti ne le nase, ampak tudi na druge udeležence na smučišču: »Na smučišču je pomembno, da svojo vožnjo prilagodimo svojim sposobnostim. Kdor se preceni, ne ogroža le sebe, ampak tudi druge,« pravi Ilka, Boštjan pa pravi: »Vedno smučajmo v okviru svojih sposobnosti, obvezno nosimo čelado, priporočam pa tudi ščitnik za hrbet.«

Organizatorji in partnerji projekta so se na zaključku srečanja strinjali, da je za varno smuko zelo pomembno medsebojno sodelovanje pristojne lokalne skupnosti, upravljavcev smučišč in pooblaščenih oseb upravljavca, inšpekcijskih služb, učiteljev in trenerjev smučanja, gorskih vodnikov ter uporabnikov žičniških naprav in zimskošportnih središč. K varnosti v smučarskih središčih prispevamo vsi, zanjo pa je najprej odgovoren vsak posameznik sam.

Zapri vsebino

Vabilo za medije: ZA VEČJO VARNOST NA SMUČIŠČIH
sobota, 12. januar, 2013

V času šolskih zimskih počitnic, ki se že bližajo, slovenska smučišča beležijo porast števila obiskovalcev. Z namenom ozaveščanja smučarjev in ostalih uporabnikov smučišč o varnosti na smučiščih, Ljubljanske mlekarne z alpskima smučarjema Rokom Perkom ter Boštjanom Klinetom, smučišče Krvavec, Smučarska zveza Slovenije, Združenje slovenskih žičničarjev in drugi partnerji vabijo na dogodek za medije: Za večjo varnost na smučiščih - v ponedeljek, 11. februarja, med 10. in 14. uro, na smučišču Krvavec.

Odpri vsebino

Vabilo za medije: ZA VEČJO VARNOST NA SMUČIŠČIH
sobota, 12. januar, 2013

V času šolskih zimskih počitnic, ki bodo potekale v drugi polovici februarja, slovenska smučišča beležijo porast števila obiskovalcev. Poleg zapisanega tudi novi načini in tehnike smučanja ter drsenja na snegu, slaba ozaveščenost in neprevidnost številnih uporabnikov belih strmin lahko privedejo do različnih nesreč na smučiščih.

Z namenom ozaveščanja smučarjev in ostalih uporabnikov smučišč o varnosti na smučiščih Ljubljanske mlekarne z blagovno znamko Alpsko mleko in alpskima smučarjema Rokom Perkom ter Boštjanom Klinetom, in smučišče Krvavec organizirajo dogodek za medije

Za večjo varnost na smučiščih, ki bo v ponedeljek, 11. februarja, 

med 10. in 14. uro, na smučišču Krvavec.

V času pred počitnicami bomo opozorili na pomen varnega smučanja, predstavili nekaj dejstev o nesrečah, ki se dogajajo na slovenskih smučiščih ter simbolno obeležili zaključek projekta izdelave in opreme slovenskih smučišč z novimi tablami z mednarodnimi vedenjskimi pravili FIS. 

Učitelji smučanja in demonstratorji ZUTS – SZS ter člana alpske reprezentance Rok Perko in Boštjan Kline bodo predstavnikom medijev in drugim zainteresiranim na razpolago za vodeno smučanje po poligonu varne smuke. Na voljo bo tudi nekaj časa za prosto smučanje, pod pokroviteljstvom Alpskega mleka pa si boste udeleženci lahko tudi brezplačno nabrusili smuči in se ob kosilu pogreli s kakavom.

Potrditev udeležbe, prevoz in smučarske karte 

Vljudno prosimo, da svojo udeležbo na dogodku obvezno potrdite do četrtka, 7. februarja 2013, in sicer na telefonsko številko 01 5881 559 ali po elektronski pošti sara.wagner@l-m.si. Na podlagi zbranih prijav bomo za udeležence zagotovili brezplačne smučarske karte, posredovali pa vam bomo tudi podroben program srečanja. 

Veselimo se srečanja z vami!

Cvetana Rijavec  

Ljubljanske mlekarne, d. d.  

predsednica uprave 

in

Srečko Retuznik 

RTC Krvavec, d. d. 

direktor

Zapri vsebino

25 000 LITROV ALPSKEGA MLEKA ZA POMOČ ŽRTVAM NASILJA
petek, 11. januar, 2013

Na današnjem srečanju Ljubljanskih mlekarn s predstavniki in predstavnicami varnih hiš, materinskih domov in drugih sorodnih organizacij iz vse Slovenije so se Ljubljanske mlekarne ponovno zavezale, da bodo kljub zaostrenim pogojem poslovanja namenile 25 000 litrov Alpskega mleka za ženske in otroke, žrtve različnih oblik nasilja, da se s pomočjo teh ustanov odmaknejo iz trpečega vsakdana.

Odpri vsebino

25 000 LITROV ALPSKEGA MLEKA ZA POMOČ ŽRTVAM NASILJA
petek, 11. januar, 2013

Na današnjem srečanju Ljubljanskih mlekarn s predstavniki in predstavnicami varnih hiš, materinskih domov in drugih sorodnih organizacij iz vse Slovenije so se Ljubljanske mlekarne ponovno zavezale, da bodo kljub zaostrenim pogojem poslovanja namenile 25 000 litrov Alpskega mleka za ženske in otroke, žrtve različnih oblik nasilja, da se s pomočjo teh ustanov odmaknejo iz trpečega vsakdana.


Ljubljanske mlekarne z mlekom že več let oskrbujejo varne hiše, materinske domove, krizne centre in druge sorodne organizacije iz vse Slovenije. Gre za bolečo in tragično temo, ki so ji posebno pozornost namenile v okviru svojega delovanja na humanitarnem področju. Danes so v ta namen organizirale srečanje s predstavniki in predstavnicami naštetih organizacij ter predsednico sekcije teh ustanov pri Socialni zbornici Slovenije, z namenom, da bi skupaj opozorili na ta resen družbeni problem globalnih razsežnosti.


»Naše podjetje v okviru svojih družbeno odgovornih aktivnosti z mlekom že več let oskrbuje 30 varnih hiš, materinskih domov in druge ustanove, ki pomagajo žrtvam nasilja. Letos smo donatorski pogodbi podpisali še z dvema ustanovama, vsem skupaj pa bomo namenili 25 000 litrov Alpskega mleka. To je majhen korak v primerjavi s tistim, ki ga morajo storiti žrtve, da bi se umaknile iz nasilnega okolja, a verjamemo, da jim z donacijami mleka vsaj delno pomagamo in hkrati prispevamo k ozaveščanju javnosti o tej pereči problematiki. Samo v Sloveniji namreč nasilje vsako leto prizadene okoli 200 000 žensk in otrok ter je prisotno v vsaki peti družini. Težki trenutki, ki jih preživljajo zlorabljene ženske in otroci so tako stvarnost, ki obstaja tukaj in sedaj. Tega se zavedamo in želimo pomagati,« je na srečanju povedala predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn Cvetana Rijavec.   


Predsednica Sekcije za varne hiše, materinske domove in druge sorodne organizacije pri Socialni zbornici Slovenije, Suzi Kvas, se je ob tej priložnosti, v imenu vseh članic sekcije, Ljubljanskih mlekarnam iskreno zahvalila za izkazano pomoč: »Zadovoljni smo, da se podjetja spomnijo na nas in predvsem na mamice in otroke, ki pri nas poiščejo zavetje. Podjetja v Sloveniji so vedno bolj družbeno odgovorna in tistim, ki so v stiski, pomagajo na različne načine. Ljubljanskim mlekarnam se zahvaljujemo, da našim uporabnicam in otrokom pomagajo živeti zdravo. To je še posebno pomembno sedaj, v času krize, ko čutimo pomanjkanje zaradi zmanjševanja sredstev občin in tudi ostalih sofinancerjev, število naši storitev pa se povečuje saj je vedno več ljudi v stiski.« 

Nekaj dejstev o nasilju 
Življenje brez nasilja je temeljna človekova pravica, ki jo je potrebno zagotavljati tako v zasebnem kot v javnem življenju, a je pogosto kršena:

 • nasilje se dogaja predvsem v zaprtih, zasebnih prostorih, ki bi morali biti varni,
 • povzročitelji nasilja nad ženskami v družini so predvsem moški,
 • v povprečju doživljajo ženske nasilje 5 let, preden poiščejo pomoč,
 • v polovici gospodinjstev, v katerih prihaja do nasilja v družini, živijo otroci, stari manj kot 16 let,
 •  ženske imajo zaradi nasilja, ki ga doživljajo, pogoste težave s psihosocialnim stanjem ali psihičnim zdravjem
Zapri vsebino

Sporočila za javnost / 2012

ODLOČBA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV O USPEŠNOSTI PREVZEMNE PONUDBE
petek, 26. oktober, 2012

Družba Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednica uprave Cvetana Rijavec, (v nadaljevanju: ciljna družba), v skladu z določbo 4. odstavka 56. člena Zpre-1 obvešča javnost

Odpri vsebino

ODLOČBA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV O USPEŠNOSTI PREVZEMNE PONUDBE
petek, 26. oktober, 2012

Družba Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednica uprave Cvetana Rijavec, (v nadaljevanju: ciljna družba), v skladu z določbo 4. odstavka 56. člena Zpre-1 obvešča javnost, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev z odločbo z opr. št.: 40201-8/2012-14 z dne 24.10.2012 ugotovila, da je prevzemna ponudba družbe Mlekodel upravljanje in storitve d.o.o., Ižanska cesta 303, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: prevzemnik), ki nastopa tudi v imenu in za račun naslednjih oseb, s katerimi deluje usklajeno: KGZ Krpan z. o. o., KZ Trebnje z. o. o., KZ Brežice z. o. o., Kmetijska zadruga Stična, z. o. o., KGZ z. o. o. Škofja Loka, KGZ Ribnica z. o. o., KGZ Litija, z. o. o., Kmetijska zadruga Izlake z omejeno odgovornostjo, Kmečka zadruga Krško z. o. o., Kmečka zadruga Bohor, Koprivnica z. o. o., KZ Medvode z. o. o., Medvode, KZ Sevnica z. o. o., ZKZ Mozirje z. o. o., KZ Dolomiti-Dobrova z. o. o., KZ Hoče z. o. o., Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica z. o. o., KZ Selnica ob Dravi z. o. o., KKGZ z. b. o., KGZ M Sora z. o. o., KZ Metlika, z. o. o., KZ Rače z. o. o., KGZ Sava z. o. o., Lesce, Mlekarska zadruga Ptuj z. o. o., KGZ Sloga Kranj, z. o. o., KZ Krka z. o. o., KZ Lenart z. o. o., KGZ Gozd Bled, z. o. o., KZ Naklo, z. o. o., KZ Križe z. o. o., KZ Agraria Koper, z. o. o., Koper, GMZ Kranj, z. o. o., Kmetijska zadruga Vransko z. o. o., KZ Šaleška dolina, z. o. o., Zadružna zveza Slovenije, z. o. o. in DBS d. d.,  za odkup 4.381.933 navadnih imenskih kosovnih delnic ciljne družbe z oznako LMLG, zmanjšano za 1.400.785 delnic ciljne družbe z oznako LMLG, katere imajo prevzemnik in osebe, s katerimi deluje usklajeno, že v lasti, torej skupno za 2.981.148 delnic ciljne družbe z oznako LMLG, ki je trajala od 20.9. do vključno 19.10.2012, uspešna.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v obrazložitvi odločbe navedla, da jo je prevzemnik  v skladu s 3. odstavkom 54. člena Zpre-1 obvestil, da je prevzemno ponudbo sprejelo 308 imetnikov delnic ciljne družbe, ki so bili skupaj imetniki 194.713 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 4,44 % vseh delnic ciljne družbe.

V prospektu za prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe prevzemnik ni določil najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje ponudba za uspešno. Agencija za trg vrednostnih papirjev zato ugotavlja, da je predmetna prevzemna ponudba uspela.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., www.l-m.si najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d. 
Predsednica uprave 
Cvetana Rijavecv 

V Ljubljani, 26. 10. 2012

finance_-_odlocba_atvp_29-10-2012.pdf [ 442.39kB ]
Zapri vsebino

MNENJE POSLOVODSTVA DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE, D. D., O PREVZEMNI PONUDBI
sreda, 19. september, 2012

Poslovodstvo družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., je podalo mnenje v zvezi z vsebino prevzemne ponudbe in prospekta s strani prevzemnika družbe Mlekodel upravljanje in storitve d.o.o. 

Odpri vsebino

MNENJE POSLOVODSTVA DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE, D. D., O PREVZEMNI PONUDBI
sreda, 19. september, 2012

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) poslovodstvo družbe Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: 

Poslovodstvo družbe Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: družba), je dne 19. 9. 2012 prejelo prevzemno ponudbo in prospekt za odkup delnic družbe s strani prevzemnika družbe Mlekodel upravljanje in storitve d.o.o., Ižanska cesta 303, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prevzemnik). V zvezi z vsebino prevzemne ponudbe in prospekta daje poslovodstvo družbe naslednje mnenje:

 • Poslovodstvo družbe ocenjuje prevzemno ponudbo izključno v okviru navedb, ki jih je prevzemnik navedel v točki 4 prospekta za odkup delnic družbe. V primeru uresničitve navedenih navedb, poslovodstvo družbe ocenjuje, da uspešno izveden prevzem družbe ne bo imel vpliva na zaposlovanje v družbi in ne bo vplival na kraj opravljanja poslov. Prospekt za odkup delnic družbe ne vsebuje strateških načrtov prevzemnika za družbo in iz tega razloga poslovodstvo družbe ne more podati ocene glede navedenega.
 • Med prevzemnikom in poslovodstvom družbe ne obstaja dogovor glede prevzemne ponudbe.
 • Med prevzemnikom in poslovodstvom družbe ni dogovora glede uresničevanja glasovalnih pravic iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik.
 • Edina članica poslovodstva družbe je imetnica 2.550 delnic družbe in prevzemne ponudbe ne namerava sprejeti.
 • Zadnje revidirano letno poročilo družbe je dostopno na spletni strani družbe (http://www.l-m.si/o_druzbi/letna_porocila) in spletni strani Ajpes (www.ajpes.si). Zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice družbe je na dan 31. 12. 2011 znašala 11,82 EUR.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., www.l-m.si najmanj 5 let od datuma objave. 

Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d. 
Predsednica uprave 
Cvetana Rijavec

lm_oglas_delo__28-10-2012.pdf [ 506.82kB ]
Zapri vsebino

SKUPŠČINA LJUBLJANSKIH MLEKARN IZGLASOVALA NERAZPOREDITEV BILANČNEGA DOBIČKA
četrtek, 21. junij, 2012

Na današnji 18. redni seji skupščine družbe Ljubljanske mlekarne je skupščina potrdila letno poročilo skupine in družbe za leto 2011 ter odločila, da bilančni dobiček družbe, oblikovan iz preteklih let, ostaja nerazporejen.

Odpri vsebino

SKUPŠČINA LJUBLJANSKIH MLEKARN IZGLASOVALA NERAZPOREDITEV BILANČNEGA DOBIČKA
četrtek, 21. junij, 2012

Na današnji 18. redni seji skupščine družbe Ljubljanske mlekarne je skupščina potrdila letno poročilo skupine in družbe za leto 2011 ter odločila, da bilančni dobiček družbe, oblikovan iz preteklih let, ostaja nerazporejen. 

V uvodnem delu skupščine, na kateri je bilo prisotnih 85,49 % glasovalnih delnic, je predsednica uprave Cvetana Rijavec na kratko predstavila poslovanje družbe v letu 2011: »V družbi Ljubljanske mlekarne smo v letu 2011 ustvarili 154,3 milijonov EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 4,8% več kot leto prej in tudi višje od načrta, a žal z negativnim rezultatom. Cena surovega mleka je rastla praktično čez vse leto, občutno pa so se nam podražili tudi drugi materiali, surovine in energenti. V Sloveniji smo povečati prihodke iz prodaje kljub nekoliko manjšim prodanim količinam naših izdelkov, na tujih trgih pa smo prodajo povečali tako po količini kot po vrednosti.« 

Skupščina se je seznanila z letnim poročilom za leto 2011, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter potrdila letno poročilo skupine in družbe Ljubljanske mlekarne za leto 2011. Prav tako je podelila razrešnico upravi in članom nadzornega sveta.

Skupščina je ugotovila, da znaša izguba iz leta 2011 126.480,76 EUR in se v celoti pokrije iz prenesenega čistega dobička. Uprava in nadzorni svet sta skupščini podala predlog, da bilančni dobiček družbe, oblikovan iz preteklih let, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 1.017.968,73 EUR, ostaja nerazporejen. S strani Deželne banke Slovenije, d. d., je bil podan nasproten predlog, da se bilančni dobiček v obliki dividend v celoti razporedi delničarjem. 


Z glasovanjem o obeh predlogih je skupščina je sprejela sklep o uporabi bilančnega dobička iz leta 2011, da le ta ostane nerazporejen.

Na 18. redni seji skupščine je bil sprejet tudi sklep, da se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., iz Ljubljane.

lm_szj_-_skupscina_junij_2012.pdf [ 338.04kB ]
Zapri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE PROIZVAJALCEM MLEKA ŽE ŠESTIČ PODELILE PRIZNANJA
ponedeljek, 18. junij, 2012

Na srečanju, ki so ga Ljubljanske mlekarne priredile za svoje dobavitelje mleka, so že 6. leto zapored podelili priznanja tistim, ki v Ljubljanske mlekarne oddajo največ mleka in proizvajalcem, ki v mlekarne oddajajo najbolj kakovostno mleko.

Odpri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE PROIZVAJALCEM MLEKA ŽE ŠESTIČ PODELILE PRIZNANJA
ponedeljek, 18. junij, 2012

Na srečanju, ki so ga Ljubljanske mlekarne priredile za svoje dobavitelje mleka, so že 6. leto zapored podelili priznanja tistim, ki v Ljubljanske mlekarne oddajo največ mleka in proizvajalcem, ki v mlekarne oddajajo najbolj kakovostno mleko.

Ljubljanske mlekarne se že več let trudijo, da bi s svojimi poslovnimi partnerji in dobavitelji ohranjale dobre odnose. V negotovih časih, ki vladajo danes, so namreč prav ti trdni temelj, ki krepi poslovne odnose v obojestransko korist. Tako so že šesto leto zapored na srečanje povabile svoje dobavitelje mleka, ki na sedežu družbe v Ljubljani potekalo v duhu uspešnega zaključka prenove obrata za izdelavo trajnih izdelkov.

»Jubileji in dosežki na področju investicij v modernizacijo in razvoj našega podjetja so pomembni  mejniki v našem razvoju, ki nas navdajajo s ponosom ob spominu na prehojeno pot, in so hkrati temelj za nove sanje in iskanje novih poti v prihodnost k uspehu. Vesela sem, da smo se zbrali v času, ko so Ljubljanske mlekarne uspešno zaključile investicijo v prenovo obrata za izdelavo trajnih izdelkov. Ključna blagovna znamka med trajnimi izdelki, ki jih družba proizvaja v tem obratu, je Alpsko mleko, ki letos praznuje 45. rojstni dan. Gre torej za pomemben mejnik, ki nas spominja na sadove številnih generacij pridnih rok in inovativnega duha ter nas zavezuje k ustvarjanju svetle prihodnosti Alpskega mleka in vseh drugih trajnih izdelkov tudi v naslednjih letih in desetletjih. Vesela sem, da ga lahko delim z vami, zvestimi dobavitelji mleka,« je v svojem nagovoru povedala predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn Cvetana Rijavec.

V nadaljevanju je goste nagovoril še izvršni direktor za Nabavo, Slavko Peklaj, ki je povzel dogajanje na mlečnem trgu: »Cilji, ki si jih zastavljamo v Ljubljanskih mlekarnah so vselej ambiciozni. Na področju nabave mleka smo v lanskem letu dosegli zastavljene cilje, tako po količini kot tudi po kakovosti mleka. Ljubljanske mlekarne so odkupile več kot 210 milijonov litrov mleka, kar je malenkost več kot v letu 2010. Tudi na področju kakovosti mleka smo  zaznali konstantni napredek, a se je hkrati dvignila tudi odkupna cena surovega mleka. V težkih in ves čas spreminjajočih se razmerah na mlečnem trgu in ob dejstvu, da znakov gospodarskega okrevanja še ni moč zaslediti, bomo v prihodnje morali vsi skupaj strmeti k večji fleksibilnosti in razmišljati v smeri oblikovanja sistema, ki bo mlekarnam in dobaviteljem dal možnost hitrejšega prilagajanja nabavi ter prodaji surovine po tržno najugodnejših pogojih. Skozi desetletja sodelovanja, sobivanja in partnerstva so Ljubljanske mlekarne in vsi njeni zvesti dobavitelji mleka že dokazali,da je skupen napredek in razvoj možen le z roki v roki in z veliko mero kompromisov. Le tako bo lahko podjetje napredovalo in z njim mi vsi skupaj.«

V uradnem delu srečanja so Ljubljanske mlekarne podelile tudi priznanja trem največjim proizvajalcem mleka. Največ mleka v kvotnem letu 2011/2012 sta v Ljubljanske mlekarne oddala Romana in Anton Koren iz Brestanice, in sicer 1.077.970 litrov. Drugo mesto je zasedel proizvajalec Strašek Jernej, iz Straže pri Novem mestu, ki je oddal 882.052 litrov mleka, kot tretji pa je v Ljubljanske mlekarne največ mleka oddal Bogovič Vinko iz Leskovca pri Krškem, in sicer 813.572 litrov mleka.

Že tretjič so proizvajalcem podelili tudi priznanja za najbolj kakovostno mleko. Kriteriji za oceno kakovosti mleka so bili: oddaja mleka skozi celo leto (55.000 l/leto, 300 l/odvzemni dan), vsebnost več kot 3,4 % beljakovin in manj kot 200.000 skupnega števila somatskih celic v mleku, zmrziščna točka vsaj - 0,520 °C, ter najvažnejši kriterij vsebnost manj kot 10.000 skupnega števila mikroorganizmov v mleku.

Priznanje za najbolj kakovostno mleko je že tretje leto zapored prejela Zlatka Rihter iz Gornjega Grada, priznanje za drugo najbolj kakovostno mleko je prejel Brinjovc Boštjan iz Mozirja, ter Debeljak Jože iz Velikih Lašč, ki je v Ljubljanske mlekarne oddajal tretje najbolj kakovostno mleko.

Zapri vsebino

USPEŠNO ZAKLJUČENA INVESTICIJA V PRENOVO OBRATA ZA IZDELAVO TRAJNIH IZDELKOV
ponedeljek, 11. junij, 2012

Ljubljanske mlekarne so uspešno zaključile investicijo v prenovo obrata za izdelavo trajnih izdelkov v skupni vrednosti več kot 14 milijonov evrov. Ključna blagovna znamka med trajnimi izdelki, ki jih družba proizvaja v tem obratu, je Alpsko mleko, ki letos praznuje 45. rojstni dan.

Odpri vsebino

USPEŠNO ZAKLJUČENA INVESTICIJA V PRENOVO OBRATA ZA IZDELAVO TRAJNIH IZDELKOV
ponedeljek, 11. junij, 2012

Ljubljanske mlekarne so uspešno zaključile investicijo v prenovo obrata za izdelavo trajnih izdelkov v skupni vrednosti več kot 14 milijonov evrov. Ključna blagovna znamka med trajnimi izdelki, ki jih družba proizvaja v tem obratu, je Alpsko mleko, ki letos praznuje 45. rojstni dan. 

Ljubljanske mlekarne so skozi razvoj novih izdelkov že večkrat dokazale, da so sodobno podjetje, ki zna zadostiti pričakovanja svojih potrošnikov. Znotraj slovenskih meja so na področju oskrbe s trajnim mlekom, kljub močni notranji in zunanji konkurenci, vodilna mlekarna z največjim tržnim deležem. Skupina izdelkov trajnega mleka in smetane predstavlja strateško pomemben del proizvodno - prodajnega programa družbe Ljubljanske mlekarne, ki 54 odstotkov trajnega mleka izvozijo na tuje trge. Trajno mleko v celotni količinski prodaji družbe predstavlja 65 odstotni delež, samo blagovna znamka Alpsko mleko pa 30 odstotkov celotne količinske prodaje. To so le nekateri izmed pomembnih razlogov, ki so pripeljali do odločitve za investicijo v projekt prenove obrata. Gre za največjo investicijo, ki so jo Ljubljanske mlekarne izpeljale v zadnjem desetletju in temelji na popolni tehnološki prenovi in avtomatizaciji postopka izdelave trajnega mleka in drugih trajnih izdelkov in hkrati prinaša tudi večje proizvodne zmogljivosti. 

»Obrat za izdelavo trajnih izdelkov je bil zgrajen leta 1979, torej pred 33 leti. V letih do danes smo sicer posodabljali tehnologijo in sledili razvoju procesov izdelave trajnih izdelkov, vendar tako temeljite prenove, kot smo se je lotili s tem projektom nismo izvedli. Ključna izhodišča, ki smo si jih zadali v projektu prenove so bila zamenjava in posodobitev opreme, povečanje proizvodnih kapacitet, izboljšanje kakovosti izdelkov in zniževanje proizvodnih stroškov ter porabe energije. Prenovo smo začeli z načrtovanjem že pred dvema letoma, veseli me pa, da smo  z njo omogočili tudi prenovo embalaže in grafične podobe naše ključne blagovne znamke Alpsko mleko. In to ravno za njegov 45. rojstni dan, ki ga praznuje letos,« je povedala predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn Cvetana Rijavec. 

Investicijski projekt prenove obrata za izdelavo trajnih izdelkov se je nanašal na tri dele, in sicer procesni del, kjer pripravljajo trajne izdelke, polnilno-pakirni del ter robotizirano paletizacijo in transportno logistični  sistem. 

V procesnem delu so uvedli novo tehnologijo hladne separacije mleka, ki predstavlja novost v mlekarski industriji. Proces označuje tehnološki postopek priprave oziroma standardizacije mleka pri temperaturi nižji od 8 ºC. Sistem temelji na energetski racionalizaciji porabe energentov in posledični finančni učinkovitosti ter fleksibilnosti samega procesa predelave mleka. Z novo tehnologijo priprave Ljubljanske mlekarne standardizirajo mleko na 4 ºC in s tem je posledično zmanjšana poraba vode, pare, elektrike in čistil, kar pomeni okolju bolj prijazno delovanje in doseganje trajnostnih ciljev družbe. »Z novo opremo, ki smo jo skrbno izbrali in določene stroje z dobavitelji še dodatno dodelali za boljšo izrabo energije, ter z integriranim sistemom izkoriščanja odpadne toplote sterilizatorjev danes prihranimo 15 MW toplote dnevno. To toploto izkoriščamo za pranje tehnoloških objektov v celotni mlekarni,« je dodal Sašo Ferjančič, vodja projekta prenove. 


Na obratu za izdelavo trajnih izdelkov so namestili štiri nove skladiščne cisterne, vsako s kapaciteto 100.000 litrov, dva sterilizatorja, sistem CIP, štiri nove polnilne in pakirne linije in celoten sistem robotizirane paletizacije. Tako je sedaj v pogonu sedem polnilnih in pakirnih linij, in s tem povečana kapaciteta izdelave do 40 odstotkov. Stavbo, v kateri se odvija celoten proces,  so temeljito gradbeno prenovili z novim industrijsko odpornim epoksi tlakom in novimi inštalacijami ter klimatizacijo. 

»S projektom smo začeli spomladi leta 2010, ko smo se lotili projektiranja in načrtovanja. Nadaljevali smo z izbiro opreme, lansko leto marca pa smo začeli z gradbenimi deli. Prenova obrata za izdelavo trajnih izdelkov, ki smo se je lotili, je bil tako obsežen projekt, kot bi na novo načrtovali in gradili za slovenske razmere srednje veliko mlekarno. Prenova je potekala v treh fazah, saj smo ves čas prenove zagotavljali 100-odstotno proizvodnjo trajnih izdelkov. Pri prenovi smo sodelovali s tridesetimi podjetji in poslovnimi partnerji, dnevno pa je na gradbišču delalo približno 50 ljudi. Projektna skupina v Ljubljanskih mlekarnah je štela deset članov, vendar je tako velik projekt zahteval sodelovanje skoraj vseh naših sodelavcev in vsak je s svojim delom primaknil kamenček k uspešnemu zaključku projekta,« je o prenovi obrata povedal Sašo Ferjančič, vodja tehničnih služb in vodja projekta prenove. 

lm_sporocilo_za_javnost_-_zakljucek_investicije_11-6-2012.pdf [ 640.66kB ]
Zapri vsebino

ALPSKO MLEKO JE OBELEŽILO SVOJO 45. OBLETNICO S KONCERTOM OB DNEVU MLADOSTI
sobota, 26. maj, 2012

Včeraj je Dan mladosti v prestolnici potekal v znamenju Alpskega mleka in koncerta glasbenih zvezd. Mladost je nekaj, kar hranimo v sebi, tudi s pomočjo Alpskega mleka, ki nas spremlja vse od našega otroštva, nas krepi v mladosti in nas z njo povezuje vsak dan. 

Odpri vsebino

ALPSKO MLEKO JE OBELEŽILO SVOJO 45. OBLETNICO S KONCERTOM OB DNEVU MLADOSTI
sobota, 26. maj, 2012

Včeraj je Dan mladosti v prestolnici potekal v znamenju Alpskega mleka in koncerta glasbenih zvezd. Mladost je nekaj, kar hranimo v sebi, tudi s pomočjo Alpskega mleka, ki nas spremlja vse od našega otroštva, nas krepi v mladosti in nas z njo povezuje vsak dan. Alpsko mleko letos praznuje zavidljivo 45. obletnico, ob tej priložnosti pa so v Ljubljanskih mlekarnah poskrbeli za prenovljeno mladostno in priročnejšo embalažo. Alpskemu mleku in Dnevu mladosti so na Kongresnem trgu, poleg obiskovalcev koncerta, nazdravile tudi domače in tuje glasbene zvezde. Nastopili so Vlado Kreslin in Mali bogovi, ki so se jim pridružili glasbeni gosti: Josipa Lisac, Neno Belan, Tomi M iz Siddharte, Neisha in Klemen Klemen, koncert pa je povezovala Katarina Čas. Glasbeniki so navdušili več kot 4.000 ljudi, ki so napolnili Kongresni trg in uživali svoj dan mladosti. 

Alpsko mleko je stalnica v slovenskih domovih že od leta 1967, ko je s tekočega traku v Ljubljanskih mlekarnah prišel prvi liter naravnega vira zdravja. Alpsko mleko mnogim predstavlja vez z otroštvom in mladostjo, hkrati pa nas pomaga ohranjati zdrave in vitalne. Alpsko mleko je tudi urbana pijača, ki danes s sloganom »Zmagovit okus« navdihuje vse nas in nam daje energijo za doseganje malih, vsakodnevnih zmag življenja. 

Predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn, Cvetana Rijavec, je komentirala prenovo embalaže Alpskega mleka in njegovo 45. obletnico, ki jo znamka praznuje ob Dnevu mladosti: »Alpsko mleko je prvo trajno mleko, ki je leta 1967 spremenilo potrošniške navade po vsej nekdanji Jugoslaviji, še danes pa je ena najbolj prepoznavnih slovenskih blagovnih znamk. V petinštiridesetih letih je vsakodnevno spremljalo številne generacije in postalo ključna blagovna znamka Ljubljanskih mlekarn, na katero smo zaposleni res ponosni. Pred petimi leti smo se z novim tonom komunikacije v oglasih Alpskega mleka približali tudi mlajši ciljni skupini, kar nadaljujemo do danes. V letošnjem letu, za njegov 45. rojstni dan, pa  smo posodobili grafično podobo Alpskega mleka in z izvedeno investicijo v prenovo obrata proizvodnje trajnega mleka omogočili priročnejšo novo embalažo, ohranili pa njegov zmagovit okus.« 

Alpsko mleko je najkakovostnejše slovensko mleko z najdaljšo tradicijo pri nas. Ker nas pomaga ohranjati mlade, ga povezujemo tudi z mladostjo, njegovo 45. obletnico pa v Ljubljanskih mlekarnah simbolično povezujejo z Dnevom mladosti. Glasbeniki, ki so na koncertu ob Dnevu mladosti nazdravili 45. obletnici Alpskega mleka, so na vprašanje kaj potrebuje njihov dan, da se počutijo mladega in polnega energije, odgovorili takole: 
Vlado Kreslin: »Včasih, redkodaj, se fino mi zdi, da sem živ, da me nič ne boli. Da je najlepši žarek, ki mene zbudi, ko si ga odgrem z oči.« 
Tomi M: »Ko po kvalitetno prespani noči diši po pomladi, po svežem, po ljubezni, ko si obdan z najljubšimi ljudmi in se brezskrbno prepustiš glasbi nasmejan, saj je jasno, da vse vodi v nepozabno noč, ki  seveda ne bo prespana.«
Neisha: »Pravijo, da po jutru se dan pozna ... torej moj dan, če hoče biti srečen, rabi srečen začetek ... že en klic ali informacija, ki mi nariše nasmeh čez obraz, je lahko dovolj ...« 
Klemen Klemen: »Moj dan potrebuje pozitivno misel ob začetku dneva, se pravi ko se zbudim, in sproščenost glede zanašanja na razum ... se pravi naj življenje uredi ta dan, ne moj razum ...« 

Hrvaški glasbeni zvezdi, Josipa Lisac in Neno Belan, pa sta minuli praznik Dan mladosti komentirala z naslednjimi mislimi: 
Josipa Lisac: »Zelo sem vesela, da sem Dan mladosti preživela na odru s Kreslinom. Podoživela sem mladost, na odru pa sem ponovno prebudila deklico v sebi.« 
Neno Belan: »Dan mladosti je del moje mladosti in je eden od najbolj značilnih praznikov v bivši skupni državi. Nanj imam zelo lepe spomine, saj je bil za nas to prost dan in vsi smo bili veseli.« 

Poleg velikega koncerta domačih in tujih glasbenih zvezd je več kot 4.000 glavo množico na Kongresnem trgu navdušila tudi 3D mapping projekcija, ki je bila največja 3D video projekcija v cetru Ljubljane do sedaj. Merila je dobrih 350 m2 in potekala na vogalni stavbi Vegove ulice in Kongresnega trga. Na zanimiv, učinkovit in atraktiven način je prikazala svetlobno ter zvočno zgodbo o Alpskem mleku. 

V nagradni igri na Facebooku so imeli uporabniki priložnost sodelovati v najdaljši virtualni Alpski štafeti, kjer je 1.220 uporabnikov skupno preteklo 2.968.314 m. Na koncertu je voditeljica dogodka 
Katarina Čas izžrebala tudi zmagovalca, ki si je prislužil glavno nagrado – retro mestno kolo v stilu 
nove podobe Alpskega mleka. 

sporocilo_za_medije_45__obletnica_alpskega_mleka.pdf [ 444.64kB ]
Zapri vsebino

VABILO NA SKUPŠČINO DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE, D. D.
sreda, 23. maj, 2012

18. redna seja skupščine družbe Ljubljanske mlekarne, d. d., bo v četrtek, 21. junija 2012, ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63.

Odpri vsebino

VABILO NA SKUPŠČINO DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE, D. D.
sreda, 23. maj, 2012

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe 

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE H KATEREMU SO DODANE UTEMELJITVE PREDLAGANIH SKLEPOV, S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO TER OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM 

Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne,d. d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje 

18. redno sejo skupščine Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63, ki bo v četrtek, 21. junija 2012 ob 10.00 uri na sedežu družbev Ljubljani, Tolstojeva 63, sejna soba. 

Skupščina bo potekala po naslednjem dnevnem redu: 

1.    Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine 

Predlog sklepa uprave je: 
Izvoli se: 

 • Za predsedujočo skupščini:            Branka Neffat
 • Verifikacijsko komisijo v sestavi:    Anita Kastelic 
                                                         Barbara Dornik 
                                                         Danijela Smolič 

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar. 

Utemeljitev: Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočo skupščini družbe ter verifikacijsko komisijo - preštevalce glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe. 

2.    a) Predložitev letnega poročila za leto 2011 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe 

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011  ter jima podeljuje razrešnico. 

Utemeljitev: Nadzorni svet je na svoji seji 25.4.2012 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2011, saj po preveritvi ni imel nobenih pripomb. Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2011. 
Letno poročilo za leto 2011 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na pogled na sedežu  družbe. 


b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
Skupščina ugotavlja, da znaša izguba iz leta 2011 126.480,76 €. Izguba se v celoti pokrije iz prenesenega čistega dobička. Bilančni dobiček družbe, oblikovan iz preteklih let, ki na dan 31. 12. 2011  znaša  1.017.968,73 €,  ostaja  nerazporejen. 

Utemeljitev: Družba izkazuje v poslovnem rezultatu izgubo – uprava in nadzorni svet predlagata, da se jo pokrije, kar je za ugled in poslovanje v bodoče primarna odločitev. 


3.    Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012 

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 skupščina imenuje družbo 
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8A, Ljubljana. 

Utemeljitev:Predlagana revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., je glede na reference in dosedanje delo primerna za opravljanje revizije. 

Reference revizijske družbe: 
-    Slovenska investicijska banka, 
-    Adria Airways, 
-    Fersped, 
-    Klinični center Ljubljana 
-    Iskra Kondenzatorji, 
-    Smučarska zveza Slovenije, 
-    Hokejski klub Acroni, 
-    Zavarovalnica Triglav, 
-    HIT Nova Gorica, 
-    Splošna plovba Portorož, 
-    Intereuropa Koper, 
-    Pozavarovalnica Sava, 
-    Mercator. 

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2011 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila je delničarjem na pogled na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana, v pritličju poslovnega centra, govorilnica št. 5, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.l-m.si. 

Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana. 

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana. 

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 17. 6. 2012 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu Splošno kadrovskega sektorja na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana. 

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD. 

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. 

Predsednica uprave          
Cvetana Rijavec 

vabilo_na_skupscino_2012_-_splet.pdf [ 1313.78kB ]
Zapri vsebino

OVRŽEN TUDI SUM O PRISOTNOSTI AFLATOKSINOV V IZDELKIH LJUBLJANSKIH MLEKARN
petek, 20. januar, 2012

Po negativnih rezultatih analize prisotnosti aflatoksinov v včerajšnjem vzorcu potencialno sumljivega surovega mleka, so v Ljubljanskih mlekarnah prejeli še rezultate o vsebnosti aflatoksinov v analiziranih izdelkih. Rezultati analiz, ki so jih opravili na Nacionalnem veterinarskem inštitutu (NVI), so ovrgli sum o prisotnosti aflatoksinov v analiziranih izdelkih in mleku.

Odpri vsebino

OVRŽEN TUDI SUM O PRISOTNOSTI AFLATOKSINOV V IZDELKIH LJUBLJANSKIH MLEKARN
petek, 20. januar, 2012

Po negativnih rezultatih analize prisotnosti aflatoksinov v včerajšnjem vzorcu potencialno sumljivega surovega mleka, so v Ljubljanskih mlekarnah prejeli še rezultate o vsebnosti aflatoksinov v analiziranih izdelkih. Rezultati analiz, ki so jih opravili na Nacionalnem veterinarskem inštitutu (NVI), so ovrgli sum o prisotnosti aflatoksinov v analiziranih izdelkih in mleku.

Ljubljanske mlekarne so po včerajšnjem obvestilu dobavitelja mleka zaradi suma na prisotnost aflatoksinov v krmi na  NVI v analizo poslale vzorec spornega surovega mleka, katere rezultati so bili negativni. Kljub temu so iz previdnosti vzorčili tudi izdelke, ki so bili izdelani iz mleka, za katerega je obstajal sum na vsebnosti aflatoksinov, in jih takoj zjutraj dostavili v analizo na NVI. Rezultati analiz so potrdili, da v izdelkih niso prisotni aflatoksini in so varni za uživanje.

»Čeprav je monitoring nevarnih snovi v živilih živalskega izvora v pristojnosti Veterinarske uprave RS, v Ljubljanskih mlekarnah iz preventivnih razlogov še dodatno izvajamo analize na vsebnost nevarnih snovi v mleku iz našega celotnega odkupnega območja. V vseh letih še nikoli ni bila ugotovljena prisotnost aflatoksinov v surovem mleku. Danes smo na analizo na NVI dostavili tudi vzorce izdelkov. V popoldanski urah so nas iz NVI po telefonu obvestili, da so vsi rezultati analiz na prisotnost aflatoksinov ustrezni. Glede na nastalo situacijo smo se odločili, da bomo v bodoče še večkrat izvajali lasten monitoring na prisotnost aflatoksinov in od naših dobaviteljev mleka zahtevali izjave o analizah ustreznosti krme, « je povedala Neva Makuc, direktorica Sektorja za kakovost in okolje.

Zapri vsebino

V ODKUPLJENEM MLEKU LJUBLJANSKIH MLEKARN NI SPORNIH AFLATOKSINOV
petek, 20. januar, 2012

Po včerajšnjem obvestilu enega izmed dobaviteljev mleka Ljubljanskim mlekarnam o možnosti prisotnosti aflatoksinov v surovem mleku so Ljubljanske mlekarne, obrat Ljubljana, nemudoma na testiranje poslale vzorec spornega mleka, ki ga je preverjal laboratorij Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI). Izvidi analiz so pokazali, da v mleku aflatoksini niso prisotni.

Odpri vsebino

V ODKUPLJENEM MLEKU LJUBLJANSKIH MLEKARN NI SPORNIH AFLATOKSINOV
petek, 20. januar, 2012

Po včerajšnjem obvestilu enega izmed dobaviteljev mleka Ljubljanskim mlekarnam o možnosti prisotnosti aflatoksinov v surovem mleku so Ljubljanske mlekarne, obrat Ljubljana, nemudoma na testiranje poslale vzorec spornega mleka, ki ga je preverjal laboratorij Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI). Izvidi analiz so pokazali, da v mleku aflatoksini niso prisotni.

Vsebnost aflatoksinov je bila ugotovljena v krmi za živali, ki je bila dobavljena tudi slovenskim proizvajalcem mleka. Veterinarska uprava je enemu izmed dobaviteljev mleka Ljubljanskih mlekarn prepovedala oddajo surovega mleka zaradi suma na prisotnost aflatoksinov v krmi, ki je o tem včeraj okoli 12. ure obvestil Ljubljanske mlekarne. Te so na obvestilo svojega dobavitelja mleka nemudoma ukrepale in izvedle dodaten postopek vzorčenja mleka ter poslale vzorec na analizo na odgovorno državno inštitucijo. Hkrati so v podjetju pričeli s predpisanim internim postopkom identifikacije poti spornega mleka in morebitnih izdelkov, ki bi lahko bili narejeni iz tega mleka.

Neva Makuc, direktorica Sektorja za kakovost in okolje: »V Ljubljanskih mlekarnah že več kot 10 let izvajamo monitoring na prisotnost škodljivih snovi v surovem mleku, med katerimi je tudi aflatoksin. V vseh teh letih prisotnost aflatoksinov nikoli ni bila ugotovljena, kljub temu pa smo po prejemu obvestila našega dobavitelja nemudoma začeli izvajati vse interno predpisane ukrepe za takšne primere. Veterinarska inšpekcija je iz previdnostnih razlogov v popoldanskem času v mlekarnah opravila tudi dodaten inšpekcijski pregled. Po poti sledljivosti uporabljene za zdravje potrošnikov potencialno nevarne surovine smo začeli izvajati blokiranje vseh potencialno nevarnih izdelkov in tako preprečili dajanje na trg. Rezultat analize prisotnosti aflatoksinov v včerajšnjem vzorcu je negativen in glede na to sum na prisotnost aflatoksina v mleku ni bil potrjen. Kljub temu smo iz previdnosti vzorčili izdelke iz vseh blokiranih šarž in jih takoj zjutraj dostavili v analizo na NVI. Glede na rezultat prvega vzorca pričakujemo, da bodo tudi rezultati analiz izdelkov ustrezni in jih bomo lahko sprostili na trg.«


Zapri vsebino

20 000 LITROV ALPSKEGA MLEKA ZA POMOČ ŽRTVAM NASILJA
sreda, 11. januar, 2012

 Nasilje nad ženskami in otroci je resen družbeni problem globalnih razsežnosti. Po ocenah nevladnih organizacij samo v Sloveniji vsako leto prizadene okoli 200 000 žensk in otrok. Gre za bolečo in tragično temo, ki so ji v Ljubljanskih mlekarnah v okviru svojega delovanja na humanitarnem področju namenili posebno pozornost. Na današnjem podpisu donatorskih pogodb so se obvezali, da bodo varnim hišam, materinskim domovom in drugim sorodnim organizacijam iz vse Slovenije namenili 20 000 litrov Alpskega mleka, z željo, da bi pomagali ženskam in otrokom, žrtvam različnih oblik nasilja, da se s pomočjo teh ustanov odmaknejo iz trpečega vsakdana. 

Odpri vsebino

20 000 LITROV ALPSKEGA MLEKA ZA POMOČ ŽRTVAM NASILJA
sreda, 11. januar, 2012

Nasilje nad ženskami in otroci je resen družbeni problem globalnih razsežnosti. Po ocenah nevladnih organizacij samo v Sloveniji vsako leto prizadene okoli 200 000 žensk in otrok. Gre za bolečo in tragično temo, ki so ji v Ljubljanskih mlekarnah v okviru svojega delovanja na humanitarnem področju namenili posebno pozornost. Na današnjem podpisu donatorskih pogodb so se obvezali, da bodo varnim hišam, materinskim domovom in drugim sorodnim organizacijam iz vse Slovenije namenili 20 000 litrov Alpskega mleka, z željo, da bi pomagali ženskam in otrokom, žrtvam različnih oblik nasilja, da se s pomočjo teh ustanov odmaknejo iz trpečega vsakdana.


Nasilje, večinoma pri moških, pogosto izbruhne kot želja po nadzoru nad drugo osebo, ki ga povzročitelj nasilja učinkovito vzdržuje z uporabo fizičnega, psihičnega, spolnega in ekonomskega nasilja. Slovenija tako kot mnoge druge države ne vodi posebne statistike, ki bi lahko natančno pokazala, kako razširjeno je nasilje nad ženskami, a po ocenah nekaterih društev, ki se ukvarjajo s to problematiko, je nasilje prisotno v vsaki peti družini v Sloveniji. Ženske in otroci, ki doživljajo nasilje, se iz takšne nasilne situacije težko izvijejo. A nekateri izmed njih vendarle poiščejo izhod in takrat se lahko zatečejo v varne hiše, materinske domovi, krizne centre in druge ustanove. Z željo, da bi jim pri umiku pomagale tudi Ljubljanske mlekarne, so se v okviru svojega delovanja na humanitarnem področju odločile, da nadaljujejo z večletnimi donacijami Alpskega mleka tem ustanovam.


Danes so v ta namen organizirale podpis donatorskih pogodb in v goste povabile predstavnike materinskih domov, varnih hiš in kriznih centrov iz vse Slovenije ter predsednico sekcije teh ustanov pri Socialni zbornici Slovenije.

Direktorica Korporativnega komuniciranja Renata Lovrak je ob tej priložnosti povedala: »Nasilje nad ženskami in otroci je prisotno povsod po svetu, žrtve nasilja prihajajo iz različnih družbenih slojev, prav tako povzročitelji nasilja. Zgodbe, ki jih pripovedujejo žrtve so zaznamovane z bolečino, strahom, osuplostjo in občutkom brezizhodnosti. In v Ljubljanskih mlekarnah se zavedamo, da so takšni težki trenutki  stvarnost, ki obstaja tukaj in sedaj. Zato ustanovam, ki pomagajo žrtvam nasilja že več let darujemo Alpsko mleko. Z današnjim podpisom donatorskih pogodb smo se zavezali, da jim bomo tudi v tem letu namenili 20 000 litrov Alpskega mleka. Verjamemo, da vsaj delno pripomoremo na stotinam žensk in otrok, ki so žrtve različnih oblik nasilja, da se s pomočjo teh ustanov odmaknejo iz nasilnega vsakdana in hkrati prispevamo k ozaveščanju javnosti o tej pereči problematiki.«


Predsednica Sekcije za varne hiše, materinske domove in druge sorodne organizacije pri Socialni zbornici Slovenije, Suzi Kvas, se je ob tej priložnosti, v imenu vseh članic sekcije, Ljubljanskih mlekarnam iskreno zahvalila za izkazano pomoč: »Zadovoljni smo, da se podjetja spomnijo na nas in predvsem na mamice in otroke, ki pri nas poiščejo zavetje. Podjetja v Sloveniji so vedno bolj družbeno odgovorna in tistim, ki so v stiski, pomagajo na različne načine. Ljubljanskim mlekarnam se zahvaljujemo, da našim uporabnicam in otrokom pomagajo živeti zdravo. To je še posebno pomembno sedaj, v času krize, ko čutimo pomanjkanje zaradi zmanjševanja sredstev občin in tudi ostalih sofinancerjev. Kakršna koli donacija je izjemno pomembna, da lahko naše uporabnice pri nas preživljajo kakovostne dni.«


Zgodba … 
Razjezil se je. In me udaril. Razjezil se je. Čisto enostavno. In me udaril. S tako silo, da sem zletela čez kuhinjo. Udarila sem v korito in padla. Nič nisem čutila, samo šok. In v glavi se mi je vrtelo. Nekaj časa sploh nisem vedela, kje sem, s kom sem, kako, da sem se znašla na tleh. Potem sem zagledala njegova stopala, pa njegove noge, ki so s tlemi naredile trikotnik. Zdelo se mi je, da je nekje visoko nad mano. Zelo visoko. Morala sem se usločiti, da sem ga videla. Potem se je sklonil in se mi približal. 
- Vse v redu? 
Njegov obraz, njegove oči so mi šle po celem obrazu, vsak milimeter, vsak kotiček. Gledale, iskale. Gledale, če se mi kaj pozna, gledale, če mi teče kri. Skrbelo ga je. Njegov obraz je bil ena sama skrb in ljubezen. Prestrašen je bil. Moje oči je preskočil. Prijel me je za glavo in me pogledal po obeh straneh. 
- Padla si, je rekel.

(Roddy Doyle, Ženska, ki se je zaletela v vrata)


… in nekaj dejstev za konec

 • nasilje se dogaja predvsem v zaprtih, zasebnih prostorih, ki bi morali biti varni,
 • povzročitelji nasilja nad ženskami v družini so predvsem moški.
 • v povprečju doživljajo ženske nasilje 5 let, preden poiščejo pomoč,
 • v polovici gospodinjstev, v katerih prihaja do nasilja v družini, živijo otroci, stari manj kot 16 let,
 • ženske imajo zaradi nasilja, ki ga doživljajo, pogoste težave s psihosocialnim stanjem ali psihičnim zdravjem. 
Zapri vsebino

Sporočila za javnost / 2011

ZMAGOVITA INOVATIVNOST IZ LJUBLJANSKIH MLEKARN
sreda, 19. oktober, 2011

Revija Dairy Innovation in International Dairy Federation (v nadaljevanju Mednarodno mlekarsko združenje) sta podelila nagrade za inovativnost v mlekarski industriji, IDF Dairy Innovation Awards 2011. V konkurenci med več kot 100 prijavami, ki prihajajo iz 25 držav in so uvrščene v 14 kategorij, je blagovna znamka Mu Vita iz Ljubljanskih mlekarn, ki je sinonim za lahke, zdrave izdelke z manj maščob in manj sladkorja, dobila posebno priznanje v kategoriji najboljše nove blagovne znamke, namazi in maslo Mu Vita, pa so zmagali v kategoriji najboljši novi namazi in masla.

Odpri vsebino

ZMAGOVITA INOVATIVNOST IZ LJUBLJANSKIH MLEKARN
sreda, 19. oktober, 2011

Revija Dairy Innovation in International Dairy Federation (v nadaljevanju Mednarodno mlekarsko združenje) sta podelila nagrade za inovativnost v mlekarski industriji, IDF Dairy Innovation Awards 2011. V konkurenci med več kot 100 prijavami, ki prihajajo iz 25 držav in so uvrščene v 14 kategorij, je blagovna znamka Mu Vita iz Ljubljanskih mlekarn, ki je sinonim za lahke, zdrave izdelke z manj maščob in manj sladkorja, dobila posebno priznanje v kategoriji najboljše nove blagovne znamke, namazi in maslo Mu Vita, pa so zmagali v kategoriji najboljši novi namazi in masla.

Revija Dairy Innovation in Mednarodno mlekarsko združenje sta drugič podelila nagrade za inovativnost izdelkov, blagovnih znamk, oglaševalskih in družbeno odgovornih akcij v mlekarski industriji. Strokovna komisija, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja živilske industrije iz mednarodnega okolja, je tudi letos med več kot 100 prijavami, ki prihajajo iz 25 držav iz vsega sveta in so uvrščene v 14 kategorij, razglasila tiste zmagovalce, ki odražajo razvoj in inovativnost mlekarstva, ki ga soustvarjajo tudi Ljubljanske mlekarne.

Blagovna znamka Mu Vita, pomeni razširitev blagovne znamke MU, linije osnovnih svežih mlečnih izdelkov, v segment sodobne zdrave prehrane. “Sodobni potrošnik vedno bolj stremi k  zdravemu načinu življenja, zato je tržišče mlečnih izdelkov v zadnjih letih doživelo velike in hitre spremembe. Temu sledijo tudi inovacije v mlekarski industriji, ki so pomembno gonilo razvoja tudi pri predstavljanju novosti na trgu mlečnih izdelkov. Potrošnik pričakuje vedno nove koristi, ki jih prinašajo izdelki z različnimi funkcionalnostmi in smo jih v Ljubljanskih mlekarnah med drugim predstavili v liniji lahkih, zdravih izdelkov z manj maščob Mu Vita,” razlaga Milica Dvoraček, direktorica programskega vodenja v Ljubljanskih mlekarnah.

 Izdelki MU Vita, kamor poleg namazov in masla, uvrščamo tudi napitke, so bili prepoznani kot inovativen mlečni izdelek in so bili v kategoriji najboljši novi namazi in masla v mednarodni konkurenci razglašeni za zmagovalne. Lahek namaz Mu Vita namreč vsebuje kar 60 % manj maščob, lahki namaz s sončničnimi semeni pa 50 % manj. Oba namaza sta obogatena z omega 3 maščobnimi kislinami, ki pripomorejo pri ohranjanju zdravega srca in ožilja ter pomagajo zniževati raven holesterola v krvi. V portfelju znamke MU Vita je tudi lahko maslo s 50 % manj maščob.

Osnovne lastnosti izdelkov Mu Vita pa se odražajo tudi v vizualni podobi blagovne znamke, kjer prevladuje lahkotna modra barva, ki asociira na ključne lastnosti, tj. lahke, zdrave izdelke z manj maščob in manj sladkorja, in kot taka predstavlja odgovor na vse pomembnejši potrošniški trend, skrb za zdravje in vitalnost posameznika in družine. Blagovna znamka, ki so jo Ljubljanske mlekarne na trgu predstavile konec lanskega leta si je po mnenju strokovne komisije prislužila posebno priznanje v kategoriji najboljše nove blagovne znamke.

Zapri vsebino

PRIZNANJE PROJEKTU RAZVOJA KADROV V LJUBLJANSKIH MLEKARNAH
četrtek, 6. oktober, 2011

Na 14. konferenci O ravnanju z ljudmi pri delu so že deveto leto zapored podelili priznanje za najboljši projekt s področja ravnanja z ljudmi pri delu. Strokovna komisija je projektu razvoja kadrov v Ljubljanskih mlekarnah podelila priznanje za drugi najboljši projekt.

Odpri vsebino

PRIZNANJE PROJEKTU RAZVOJA KADROV V LJUBLJANSKIH MLEKARNAH
četrtek, 6. oktober, 2011

Na 14. konferenci O ravnanju z ljudmi pri delu so že deveto leto zapored podelili priznanje za najboljši projekt s področja ravnanja z ljudmi pri delu. Strokovna komisija je projektu razvoja kadrov v Ljubljanskih mlekarnah podelila priznanje za drugi najboljši projekt.


V Ljubljanskih mlekarnah se zavedajo dejstva, da podjetniški viri (denar, oprema, material) zaživijo samo v primeru, če jih s svojim znanjem, usposobljenostjo in voljo aktivirajo zaposleni. Zato je razvoj kadrov v strategiji razvoja največje mlekarne v Sloveniji definiran kot eden izmed ključnih projektov za poslovni vzpon podjetja. Da je to dobra praksa, je potrdila tudi včerajšnja podelitev nagrad za najboljši HRM projekt. Projekt razvoja kadrov, ki so ga vzpostavili v Ljubljanskih mlekarnah, je bil namreč s strani strokovne komisije v sestavi dr. Daniele Brečko,  mag. Karmen Gorišek, Racio Razvoj in Brane Gruban, Dialogos, po zastavljenih kriterijih (uporabnost, izvirnost-inovativnost, aktualnost, strokovnost, učinki za prakso) prepoznan kot drugi najboljši.


“Namen projekta je vzpostaviti sisteme, ki bodo omogočali sistematičen razvoj zaposlenih, da bodo s svojo kompetentnostjo (znanji, sposobnostmi, spretnostmi, veščinami, vrednotami, osebnostnimi lastnostmi) sposobni uresničiti začrtano vizijo družbe in realizirati razvojne cilje,” je na podelitvi povedala direktorica Splošno-kadrovskega sektorja v Ljubljanskih mlekarnah. Da bi dosegli zastavljeni cilj, so vzpostavili sisteme:

 • letnih razvojnih dogovorov,
 • kompetenc,
 • ugotavljanja potenciala zaposlenih in
 • ocenjevanja uspešnosti usposabljanja in merjenje učinkovitosti usposabljanja.

V Ljubljanskih mlekarnah so zaposleni osnova in zagotovilo za razvoj in rast podjetja. Verjamejo, da bodo s tako vzpostavljenim sistemom razvijali kompetentne zaposlene, ki bodo sposobni uresničiti začrtano vizijo družbe in realizirati razvojne cilje podjetja. Tega dejstva se intenzivno zavedajo, zato je, poleg uspešne realizacije zastavljenih ciljev v okviru omenjenega projekta, tudi priznanje stroke velik poklon sodelavcem Ljubljanskih mlekarn, ki so skrbeli za nemoteno implementacijo sistema razvoja v poslovno okolje.

Zapri vsebino

SKUPŠČINA LJUBLJANSKIH MLEKARN SPREJELA VSE PREDLAGANE SKLEPE
ponedeljek, 20. junij, 2011

Na današnji 17. redni seji skupščine družbe Ljubljanske mlekarne je skupščina potrdila letno poročilo skupine in družbe za leto 2010 ter odločila, da se del dobička razdeli delničarjem v obliki dividend.

Odpri vsebino

SKUPŠČINA LJUBLJANSKIH MLEKARN SPREJELA VSE PREDLAGANE SKLEPE
ponedeljek, 20. junij, 2011

Na današnji 17. redni seji skupščine družbe Ljubljanske mlekarne je skupščina potrdila letno poročilo skupine in družbe za leto 2010 ter odločila, da se del dobička razdeli delničarjem v obliki dividend.

V uvodnem delu skupščine, na kateri je bilo prisotnih 74,98 % glasovalnih delnic, je predsednica uprave Cvetana Rijavec na kratko predstavila poslovanje družbe v letu 2010. »V družbi Ljubljanske mlekarne smo v letu 2010 ustvarili 147,2 milijonov EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je 0,2 % več kot leto prej. Za tako minimalno rast prihodkov smo morali prodati kar 8,4 % več kot leto prej, kar pomeni 12.900 ton več izdelkov; in rasli smo predvsem na izvoznih trgih. Leto smo zaključili z načrtovanim čistim dobičkom v višini 1,79 milijonov EUR.«

Skupščina se je seznanila z letnim poročilom za leto 2010, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter potrdila letno poročilo skupine in družbe Ljubljanske mlekarne za leto 2010. Prav tako je podelila razrešnico upravi in članom nadzornega sveta.

Na skupščini je bil sprejet sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2010, da se bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 1.786.652,29 EUR razporedi: 
- del dobička v višini  642.202,80 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend, 
- del dobička v višini  1.144.449,49 EUR ostane nerazporejen. 
Bruto dividenda znaša 0,15 EUR na delnico, ki jih bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarje, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine. Skupščina je tudi potrdila izplačilo poračuna sejnin in nadomestil nadzornemu svetu za opravljeno delo in sicer v višini 30.200,00 EUR bruto.

V skladu z določili statuta in zakona o gospodarskih družbah sta uprava in nadzorni svet predlagala skupščini, da sprejme poslovnik, s katerim določa sejnine in nagrade članom nadzornega sveta družbe. Skupščina je potrdila predlagan Pravilnik določitve sejnin in nagrad članom nadzornega sveta družbe Ljubljanske mlekarne d.d.

Na 17. redni seji skupščine je bil sprejet sklep, da se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o. iz Ljubljane. 

Zapri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE PROIZVAJALCEM MLEKA ŽE PETIČ PODELILE PRIZNANJA
četrtek, 26. maj, 2011

Na današnjem srečanju dobaviteljev mleka so Ljubljanske mlekarne že 5. leto zapored podelile priznanja največjim in najboljšim proizvajalcem mleka.

Odpri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE PROIZVAJALCEM MLEKA ŽE PETIČ PODELILE PRIZNANJA
četrtek, 26. maj, 2011

Na današnjem srečanju dobaviteljev mleka so Ljubljanske mlekarne že  5. leto zapored podelile priznanja največjim in najboljšim proizvajalcem mleka. 
  
Ljubljanske mlekarne se že več let trudijo, da bi s svojimi poslovnimi partnerji in dobavitelji ohranjale dobre odnose. V negotovih časih, ki vladajo danes, so namreč prav ti trdni temelj, ki krepi poslovne odnose v obojestransko korist. Tako so že peto leto zapored na srečanje povabile svoje dobavitelje mleka, ki je tokrat potekalo ob vznožju Pohorja v štajerski prestolnici. Druženje v prijetnem vzdušju je letos potekalo v duhu praznovanja 55. obletnice Ljubljanskih mlekarn.

Zbrane dobavitelje in proizvajalce mleka je najprej nagovoril Slavko Peklaj, izvršni direktor za Nabavo, ki je povedal: ˝V Ljubljanskih mlekarnah se že vrsto let trudimo in vlagamo veliko v razvoj dolgoročnega in strateškega partnerstva med mlekarno in  slovenskimi proizvajalci mleka. Prizadevamo si, da bi postopno izpolnili zahteve, ki jih je in bo tudi v prihodnje narekoval trg. Tudi v prihodnje bomo izvajali politiko dolgoročne - stabilne odkupne cene mleka, ki na dolgi rok omogoča tako preživetje naši mlekarni, kot tudi preživetje kmečkemu gospodarstvu, pri čemer nikakor ne moremo spregledati zaostrenih tržnih pogojev, slabšanja kupne moči prebivalstva in različnih špekulacij na svetovnem in evropskem trgu hrane.

Področje nabave mleka v lanskem letu bi ocenil ocenimo kot dokaj uspešno, saj smo realizirali tako količinske načrte kot tudi načrte, ki smo si jih zastavili na področju kakovosti mleka. Tako smo v zadnjem letu odkupili 208,2 mio litrov mleka, kar je skoraj 6 % več kot leto poprej, več kot 90 % vsega odkupljenega mleka je bilo najboljše kakovosti. Odkup mleka na slovenskem področju povečujemo že nekaj let zapovrstjo in še vedno zavzema močnih 90 % vseh potreb po surovini v naše mlekarne.˝


Predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn, Cvetana Rijavec, je v svojem nagovoru povzela izzive in priložnosti, s katerimi se je največja mlekarna v Sloveniji srečevala v lanskem letu: 
˝Ljubljanske mlekarne letos obeležujejo svojo 55. obletnico delovanja. Kljub in izkušnjam, ki smo si jih nabrali skozi zgodovino, ki jo pišemo vsa ta leta, bi lahko rekli, da je bilo leto 2010 za nas izzivalno in vznemirljivo. Od nas je zahtevalo veliko prilagodljivosti in hitro odzivanje v stalno spreminjajočem se ekonomskem okolju. Menim, da smo dobro delovali, saj smo na police uspešno postavili kar nekaj novih izdelkov in prejeli številna priznanja, med katerimi smo še posebno ponosni na tistega, ki je našo sodelavko postavil za marketinško direktorica leta. Pri razvoju novih izdelkov smo se na osnovi poznavanja trendov in pričakovanj porabnikov osredotočili na področje zdravja in vitalnosti. Dokončali smo investicijo v tehnologijo polnjenja mleka s podaljšanim rokom svežine in na trgu mleko tudi ponudili. Pozabili nismo tudi tistih porabnikov, ki v skrbi za zdravje in vitalnost iščejo nove, inovativne izdelke za ohranjanje visoke kakovosti življenja. Tako smo družini Ego dodali novo linijo, ki smo jo imenovali Ego age protect, obogateno s specifičnimi funkcionalnimi dodatki, znamki Mu pa linijo Mu Vita, ki zajema izdelke z manj maščobami. Z naštetimi aktivnostmi smo v preteklem letu nadaljevali že v letu 2009 začete korake v smer zagotavljanja stabilnosti tudi v prihodnje. Z novimi izdelki smo na trgu dosegli lepe rezultate in obrnili trende prodaje teh izdelkov navzgor.˝

V uradnem delu srečanja so Ljubljanske mlekarne podelile tudi priznanja trem največjim proizvajalcem mleka. Največ mleka v kvotnem letu 2010/2011 je v Ljubljanske mlekarne oddal Jernej Strašek iz Straže pri Novem mestu, in sicer 830 334 litrov, drugo mesto je zasedel proizvajalec Pleteršek Franc iz Starš, z 808 431 oddanimi litri mleka, kot tretja pa sta v Ljubljanske mlekarne največ mleka oddala Koren Romana in Anton iz Brestanice, in sicer s 754 275 litrov.

Že drugič so proizvajalcem podelili tudi priznanja za najbolj kakovostno mleko. Kriteriji za oceno kakovosti mleka so bili: oddaja mleka skozi celo leto (55.000 l/leto, 300 l/odvzemni dan), vsebnost več kot 3,4 % beljakovin in manj kot 200.000 skupnega števila somatskih celic v mleku, zmrziščna točka vsaj - 0,520 °C, ter najvažnejši kriterij vsebnost manj kot 10.000 skupnega števila mikroorganizmov v mleku.

Priznanje za najbolj kakovostno mleko je enako kot lani prejela Zlatka Riher iz Gornjega Grada, priznanje za drugo najbolj kakovostno mleko je prejela Zdenka Golob iz Šmartnega ob Dreti, ter Jože Jerala iz Smlednika, ki je v Ljubljanske mlekarne oddajal tretje najbolj kakovostno mleko.

Zapri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE SVOJ 55. ROJSTNI DAN PRAZNOVALE NA DVENU MLADOSTI TELESA IN DUHA
četrtek, 26. maj, 2011

Včeraj ob 20. uri so Ljubljanske mlekarne na Pogačarjevem trgu v Ljubljani praznovale 55. rojstni dan. Jubilej so obeležile s svojim zadnjim inovativnim izdelkom Ego age protect, ki uporabnikom vsak dan pomaga ohranjati mladost telesa in duha, ter z velikim brezplačnim dogodkom za vse mlade po duhu Dan mladosti telesa in duha s koncertom legendarne hrvaške pop skupne Novi fosili. Koncert je bil tudi zaključek nagradne igre »Leta so samo številka«, na dogodku pa je strokovna žirija razglasila zmagovalce nagradne igre, tri najboljše dosežke pa tudi predstavila. Dogodek je povezoval Jonas Žnidaršič, obenem tudi član strokovne komisije nagradne igre Leta so samo številka, ki je zmagovalca nagradila z 19-dnevnim trekingom po Nepalu.

Odpri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE SVOJ 55. ROJSTNI DAN PRAZNOVALE NA DVENU MLADOSTI TELESA IN DUHA
četrtek, 26. maj, 2011

Včeraj ob 20. uri so Ljubljanske mlekarne na Pogačarjevem trgu v Ljubljani praznovale  55. rojstni dan. Jubilej so obeležile s svojim zadnjim inovativnim izdelkom Ego age protect, ki  uporabnikom vsak dan pomaga ohranjati mladost telesa in duha, ter z velikim brezplačnim dogodkom  za vse mlade po duhu Dan mladosti telesa in duha s koncertom legendarne hrvaške pop skupne Novi fosili. Koncert je bil tudi zaključek nagradne igre »Leta so samo številka«, na dogodku pa je strokovna žirija razglasila zmagovalce nagradne igre, tri najboljše dosežke pa tudi predstavila. Dogodek je povezoval Jonas Žnidaršič, obenem tudi član strokovne komisije nagradne igre Leta so samo številka, ki je zmagovalca nagradila z 19-dnevnim trekingom po Nepalu.

»Z rezultatom nagradne igre Leta so samo številka smo izjemno zadovoljni, saj smo v enem samem mesecu prejeli preko 1500 prijav preko promocij in socialnega omrežja Facebook,« je uspeh nagradne igre komentirala Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn. V nagradni igri, ki je trajala od 20. 4. do 17. 5. 2011, so starejše od 35 let povabili, da na kratko predstavijo svoj dosežek, dosežek svojega sorodnika ali prijatelja, bodisi športne bodisi miselne ali podobne narave, na katerega so ponosni in ki dokazuje, da so leta samo številka. Izmed vseh prijav je mladostna žirija v zasedbi dramskega igralca in ljubitelja digitalne tehnologije Jonasa Žnidaršiča, legendarne slovenske manekenke Nine Gazibara, profesionalnega fotografa, alpinista in gorskega vodnika Staneta Klemenca ter prve dame Ljubljanskih mlekarn Cvetane Rijavec izbrala deset finalistov in tri zmagovalce, ki so izstopali s svojim dosežkom. Najbolj je žirijo prepričal Franc Langerholc, star 53 let, z dosežkom »Za 50 let, 50 preplezanih smeri v enem dnevu«, ki bo 6. oktobra v družbi Staneta Klemenca odpotoval na 19-dnevni treking v Nepal.

Ljubljanske mlekarne ob svoji 55. obletnici, lansiranju nove linije Ego age protect in zaključnem mega koncertu legendarne skupine Novi fosili dokazujejo prav to, da so leta res samo številka. »Kljub zavidljivi starosti smo z več kot 500 zaposlenimi še vedno vodilna mlekarna in največji grosist z mlekom in mlečnimi izdelki v Sloveniji in kljub zavidljivim jubilejem naših blagovnih znamk, kot sta petdesetletna Lučka in skoraj petdesetletno Alpsko mleko, z novo inovativno linijo Ego age protect dokazujemo, da smo Ljubljanske mlekarne po duhu večno mlade in vedno vitalne,« je na dogodku spregovorila Cvetana Rijavec. Nova linija Ego age protect za mlade po duhu z novim kompleksom treh aktivnih učinkovin za ohranjanje mladostnosti in vitalnosti ohranja moči uporabnikov in jih varuje pred pojavi prezgodnjega staranja. Telesu lastni koencim Q10 sodeluje v procesu nastajanja energije in telo varuje pred škodljivimi učinki prostih radikalov, holin v telesu pomembno vpliva na delovanje živčnega sistema ter tako ohranja spomin in kognitivne lastnosti, pantotenska kislina, ki spada v skupino vitaminov B kompleksa, pa je nujno potrebna za metabolizem energije in normalno delovanje možganov in živčevja.

Zapri vsebino

VABILO NA SKUPŠČINO DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D.
ponedeljek, 23. maj, 2011

17. redna seja skupščine družbe Ljubljanske mlekarne bo v ponedeljek, 20. junija 2011, ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani. Tolstojeva 63.

Odpri vsebino

VABILO NA SKUPŠČINO DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D.
ponedeljek, 23. maj, 2011

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe 

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE H KATEREMU SO DODANE UTEMELJITVE PREDLAGANIH SKLEPOV, S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO TER OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM 

Na podlagi 38. člena statuta družbe LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63, 
uprava sklicuje 

17. redno sejo skupščine LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. Ljubljana, Tolstojeva 63, ki bo v ponedeljek, 20. junija 2011 ob 10.00 uri  na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63, sejna soba 

z naslednjim dnevnim redom: 

1.    Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine 

Predlog sklepa uprave je: 
Izvoli se: 
•    Za predsedujočo skupščini:               Branka Neffat 
•    Verifikacijsko komisijo v sestavi:        Anita Kastelic 
                                                                Danijela Smolič 
                                                                Barbara Dornik 
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar. 

Utemeljitev:Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočo skupščini družbe ter verifikacijsko komisijo - preštevalca glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe. 


2.    A) Predložitev letnega poročila za leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe. 

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter jima podeljuje razrešnico. 

Utemeljitev: Nadzorni svet je na svoji seji  obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2010, saj po preveritvi ni imel nobenih pripomb. Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2010. Letno poročilo za leto 2010 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na pogled v tajništvu družbe. 


B) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2010 znaša  1.786.652,29  EUR se razporedi: 
-    del dobička v višini  642.202,80 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend, 
-    del dobička v višini  1.144.449,49 EUR ostane nerazporejen. 

Bruto dividenda znaša 0,15 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarje, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine. V primeru spremembe števila delnic s pravico do dividende do dne zasedanja skupščine, bodo zneski po tem sklepu spremenjeni skladno s spremembo zneska za izplačilo dividende. 
Nadzornemu svetu se iz naslova poračuna sejnin in nadomestil za opravljeno delo izplača znesek 30.200,00 EUR bruto, tako da predsednik nadzornega sveta prejme 6.700,00 EUR bruto, člani nadzornega sveta 4.700,00 EUR bruto. 

Utemeljitev: Predlog o uporabi bilančnega dobička temelji na rezultatih poslovanja ki jih izkazuje družba v letnem poročilu. Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2010 potrdil in hkrati z upravo v skladu z določili ZGD predlagal navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička. 


3.    Sprejem Pravilnika o določitvi sejnin in nagrad članom nadzornega sveta družbe   Ljubljanske mlekarne d.d. 

Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
Sprejme se Pravilnik določitvi sejnin in nagrad članom nadzornega sveta družbe Ljubljanske mlekarne d.d. 

Utemeljitev: V skladu z določili statuta in zakona o gospodarskih družbah uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme poslovnik s katerim določa sejnine in nagrade članom nadzornega sveta družbe. Vsebina pravilnika je na v pogled na sedežu družbe. 


4.    Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011 

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8A, Ljubljana. 

Utemeljitev: Predlagana revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., je glede na reference in dosedanje delo primerna za opravljanje revizije. Reference revizijske družbe: 
-    Slovenska investicijska banka, 
-    Adria Airways, 
-    Fersped, 
-    Klinični center Ljubljana 
-    Iskra Kondenzatorji, 
-    Smučarska zveza Slovenije, 
-    Hokejski klub Acroni, 
-    Zavarovalnica Triglav, 
-    HIT Nova Gorica, 
-    Splošna plovba Portorož, 
-    Intereuropa Koper, 
-    Pozavarovalnica Sava, 
-    Mercator. 

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in s Predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe je delničarjem na pogled na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana, v pritličju poslovnega centra, govorilnica št. 5, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.l-m.si. 
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana. 
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana. 
Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 16. 6. 2011 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu Splošno kadrovskega sektorja na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana. 
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD. 
Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. 

Cvetana Rijavec 

Predsednica uprave 

vabilo_na_skupscino_2011_junij_-_priloge.pdf [ 710.21kB ]
Zapri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE ZAKLJUČILE LETO 2010 Z DOBIČKOM
torek, 8. marec, 2011

Ljubljanske mlekarne ocenjujejo, da so leto 2010 zaključile s čistim dobičkom v višini 1,8 milijona EUR. 

Odpri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE ZAKLJUČILE LETO 2010 Z DOBIČKOM
torek, 8. marec, 2011

Ljubljanske mlekarne ocenjujejo, da so leto 2010 zaključile s čistim dobičkom v višini 1,8 milijona EUR. 

Ljubljanske mlekarne ocenjujejo, da so v letu 2010 realizirale 147,2 milijona EUR čistih prihodkov od prodaje in pri tem ustvarile 1,1 milijona EUR dobička iz poslovanja in 1,8 milijona EUR čistega dobička. Največji del prihodkov iz poslovanja so ustvarili na domačem trgu (77,2 % celotnih prihodkov), čeprav je delež prodaje na tem trgu bil manjši kot v letu poprej. Prodajo so v letu 2010 povečali na trgih EU (za 37 % glede na leto 2009), kjer so ustvarili 17 % celotnih čistih prihodkov od prodaje. Skupno prodajo so povečali predvsem v segmentu mleka, ki predstavlja 41,7 % čistih prihodkov od prodaje. 

Predsednica uprave, Cvetana Rijavec je povedala: »Predvidenih prodajnih ciljev nismo dosegli v celoti. Predvsem se je prodaja zmanjšala na domačem trgu, smo pa zelo povečali prodajo na tujih trgih, predvsem Evropske unije. Leto 2010 je bilo najtežje izmed zadnjih štirih, odkar sem v Ljubljanskih mlekarnah, predvsem druga polovica, ko je vpliv propadanja mnogih podjetij in odpuščanj še dodatno slabil kupno moč prebivalstva oziroma jo usmeril k varčevanju in skrajni previdnosti. V tem letu smo sicer povečevali fizični obseg prodaje, vendar se nam to ni poznalo pri prihodkih od prodaje, kar pomeni, da se je spremenila struktura in da so se končne cene izdelkov znižale. Kot osrednji problem pa je treba omeniti podražitve vhodnih surovin in embalaže ter pomanjkanje osnovne surovine, torej mleka. Ne primanjkuje ga le v Sloveniji, ampak v celotni Evropski uniji, kar smo čutili predvsem proti koncu lanskega leta.« 

Renata Lovrak 
Direktorica korporativnega komuniciranja 

Zapri vsebino

ZORAN BOŠKOVIĆ IZVOLJEN ZA PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA LJUBLJANSKIH MLEKARN
ponedeljek, 7. marec, 2011

Na današnji konstitutivni seji nadzornega sveta Ljubljanskih mlekarn so ponovno potrdili Zorana Boškovića za predsednika nadzornega sveta.

Odpri vsebino

ZORAN BOŠKOVIĆ IZVOLJEN ZA PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA LJUBLJANSKIH MLEKARN
ponedeljek, 7. marec, 2011

Na današnji konstitutivni seji nadzornega sveta Ljubljanskih mlekarn so ponovno potrdili Zorana Boškovića za predsednika nadzornega sveta. 

Danes je v Ljubljanskih mlekarnah potekala konstitutivna seja nadzornega sveta, katerega novi člani so bili imenovani na 16. redni skupščini Ljubljanskih mlekarn 21. februarja 2011. Na seji so za predsednika izvolili Zorana Boškovića, za podpredsednico pa Polonco Čeč. Ostali člani nadzornega sveta so Mihaela Stopar, mag. Žiga Hieng in predstavnika delavcev Srečko Končina in Franc Kolman. Za Zorana Boškovića je to drug mandat predsednika nadzornega sveta  Ljubljanskih mlekarn, pred tem pa je deloval tri mandate kot njegov član. 


Renata Lovrak 
Direktorica korporativnega komuniciranja 

Zapri vsebino

POVEZOVANJE MLADIH IN GOSPODARSTVA ZA BOLJŠO ZAPOSLJIVOST
petek, 4. marec, 2011

Zavod Nefiks je skupaj z Društvom mladinski ceh v okviru projekta Omrežen.si mladim zopet omogočil, da stopijo v stik z gospodarstvom. V okviru Podjetnega petka so danes obiskali Ljubljanske mlekarne. Študenti in iskalci prvih zaposlitev so v projektu prepoznali edinstveno priložnost, da stopijo v stik z vodilno slovensko mlekarno.

Odpri vsebino

POVEZOVANJE MLADIH IN GOSPODARSTVA ZA BOLJŠO ZAPOSLJIVOST
petek, 4. marec, 2011

Zavoda Nefiks je skupaj z Društvom mladinski ceh v okviru projekta Omrežen.si mladim zopet omogočil, da stopijo v stik z gospodarstvom. V okviru Podjetnega petka so danes obiskali Ljubljanske mlekarne. Študenti in iskalci prvih zaposlitev so v projektu prepoznali edinstveno priložnost, da stopijo v stik z vodilno slovensko mlekarno.

V času, ko se mladi soočajo z izjemnim mrtvilom na trgu dela, je Podjetni petek inovativna priložnost, ki jim omogoča, da iz prve roke izvejo, kaj je ključno pri pridobivanju zaposlitve. Sodelavci Ljubljanskih mlekarn in Zavoda Nefiks so poskrbeli, da so mladi postali bolj zaposljivi, predvsem pa so jim omogočili stik s ključnimi sodelavci in kadrovnicami podjetja.

Ida Turk, direktorica Splošno kadrovskega sektorja iz Ljubljanskih mlekarn je o konceptu Podjetnega petka in odločitvi za sodelovanje povedala: »Podjetni petek je koncept, ki je po eni strani zanimiv za študente, iskalce prvih zaposlitev, saj jim omogoča spoznavanje podjetij, kjer bi se v prihodnje lahko zaposlili, omogoča pa jim tudi razvoj zaposlitvene pismenosti. Po drugi strani pa gospodarskim družbam ponuja srečanje s tistimi profili študentov, ki so zanimivi za zaposlitev. Za študente, ki so obiskali Ljubljanske mlekarne smo tako pripravili celodnevni program, v okviru katerega so se lahko seznanili s procesnim delovanjem naše mlekarne in izdelavo mlečnih izdelkov, spoznali ključne kadre, delovna področja in sistem razvoja kadrov ter se udeležili praktične delavnice o zaposlitveni pismenosti. Zanje smo pripravili tudi referenčna pisma, za katera smo prepričani, da jim bodo v pomoč pri iskanju zaposlitve.« Ljubljanske mlekarne so s tem dejanjem ponovno dokazale svoje zavedanje, da lahko dolgoročne cilje razvijajo in uresničujejo le z dobrimi odnosi, ki se začnejo znotraj podjetja, pri zaposlenih, in nadaljujejo z odgovornim odnosom do naravnega in družbenega okolja.

Podjetni petek v Ljubljanskih mlekarnah je mlade navdušil. Sodelavci podjeta so poskrbeli, da so mladi iz Ljubljanskih mlekarn odšli opremljeni z novimi znanji in veščinami za boj na trgu dela.

Udeleženka Dunja Percel, študentka živilstva in prehrane, pripoveduje: 
" Podjetni petek je zanimiv predvsem zaradi dela in morebitne zaposljivosti v prihodnje. Naučila sem se veliko novega o tem, kako v Ljubljanskih mlekarnah potekajo delovni procesi, zelo pa sem se razveselila tudi znanj o tem, kako napisati prošnjo za zaposlitev, všeč pa so mi bile tudi simulacije razgovor za delo, ki so jih vodile sodelavke iz Splošno kadrovskega sektorja."

Sodelavci Zavoda Nefiks so za enega ključnih stebrov delovanja postavil zaposlitveno opismenjevanje mladih. To že kar nekaj časa počnejo preko Nefiksa oziroma E-nefiksa, brezplačne spletne aplikacije, ki služi kot orodje za beleženje neformalno pridobljenih znanj, mladim in iskalcem zaposlitve pa predvsem strukturirano zgodnjo gradnjo kariere. Podjetni petek v Ljubljanskih mlekarnah je bil drugi v nizu Podjetnih petkov, Zavod Nefiks pa se o tem dogovarja tudi z drugimi uglednimi slovenskimi podjetji. Trdno namreč verjamejo, da omenjeni način povezovanja mladih in gospodarstva uspešno opremlja mlade za iskanje zaposlitve, ki je, kot izpostavlja nedavno objavljena raziskava Mladina 2010, v Sloveniji ena glavnih skrbi mladih. Le preko povezovanja gospodarstva in mladih oziroma omogočanja stika dveh bregov, je mogoče upati, da bo kriza ob iskanju zaposlitve za mlade manjša.

Zapri vsebino

NOVA SESTAVA NADZORNEGA SVETA LJUBLJANSKIH MLEKARN
ponedeljek, 21. februar, 2011

Na današnji 16. redni skupščini Ljubljanskih mlekarn d.d., kjer je bilo prisotnih 78,39 % kapitala, so imenovali nove člane nadzornega sveta.

Odpri vsebino

NOVA SESTAVA NADZORNEGA SVETA LJUBLJANSKIH MLEKARN
ponedeljek, 21. februar, 2011

Na današnji 16. redni skupščini Ljubljanskih mlekarn d.d., kjer je bilo prisotnih 78,39 % kapitala, so imenovali nove člane nadzornega sveta. 

Trenutnim članom nadzornega sveta Zoranu Boškoviću, Samu Lozeju, Andreju Presečniku in Mileni Vrhovec z dnem 6. 3. 2011 poteče mandat. Skupščina je potrdila razrešitev članov nadzornega sveta. 

Uprava je k razpisani 2. točki dnevnega reda »Imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev« prejela nasprotni predlog s strani NFD Holding, finančna družba, d.d. o katerem je skupščina tudi razpravljala in na zahtevo predlagatelja odločala prednostno.   

Nasprotni predlog je bil na skupščini podprt z 57 % kapitala in izglasovani so bili novi člani nadzornega sveta: Zoran Bošković, Polonca Čeč, Mihaela Stopar in Žiga Hieng. 

Predstavitev članov izvoljenega nadzornega sveta: 
Zoran Bošković, član uprave NFD Holding, finančna družba d.d., je v zadnjem mandatu nadzornega sveta Ljubljanskih mlekarn d.d. je deloval kot njegov predsednik, tri mandate pred tem pa kot član nadzornega sveta Ljubljanskih mlekarn d.d.. Trenutno je tudi predsednik nadzornega sveta družbe Terme Maribor d.d. in predsednik/član nadzornega sveta v Istrabenz holdinška družba d.d.. 
Polona Čeč je zaposlena kot vodja Sektorja investicijskega bančništva na Faktor banki d.d.. Trenutno je predsednica nadzornega sveta Združenja članov borze vrednostnih papirjev. 
Mihaela Stopar je zaposlena v NFD Holdingu d.d. kot upravljavka dolgoročnih finančnih naložb in kot direktorica družbe NFD Investicijsko svetovanje d.o.o.. 
Žiga Hieng je član uprave v Tosami d.d. in član upravnega odbora KD Pelikan, Bolgarija. Deluje tudi kot asistent na katedri denar in finance na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Nadzorni svet v novi sestavi nastopi mandat z dnem 7. 3. 2011 za in sicer za celotno štiri letno mandatno obdobje. 

Skupščina se je seznanila, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje mandatno obdobje in sicer Srečka Končino in Franca Kolmana. 

Zoran Bošković je kot predsednik nadzornega sveta v zadnjem mandatu od leta 2007 do 2011 podal kratko poročilo o štiriletnem delovanju tega organa. Med drugim je tudi poročal, da je nadzorni svet na seji dne 17. februarja 2011, predsednici uprave Cvetani Rijavec podelil nov mandat in sicer od leta 2012 do 2017. 

Zapri vsebino

VABILO NA SKUPŠČINO DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d.
četrtek, 20. januar, 2011

16. redna seja skupščine družbe Ljubljanske mlekarne bo v petek, 21. februarja 2011 ob 13 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63.

Odpri vsebino

VABILO NA SKUPŠČINO DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d.
četrtek, 20. januar, 2011

Na podlagi drugega odstavka 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe 

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE H KATEREMU SO DODANE UTEMELJITVE PREDLAGANIH SKLEPOV, S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO TER OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM 


Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje 

16. redno sejo skupščine Ljubljanske mlekarne d.d., ki bo 21. februarja 2011 ob 13.00 uri  na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63 z naslednjim dnevnim redom: 

1.    Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine 

Predlog sklepa uprave je: 
Izvoli se: 
•    Za predsedujočo skupščini:           Branka Neffat 
•    Verifikacijsko komisijo v sestavi:    Anita Kastelic 
                                                             Barbara Dornik 
                                                             Helena Lenarčič 
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar. 

Utemeljitev: Za normalno vodenje in potek skupščine, skupščina izvoli svoja delovna telesa, in sicer predsednika oz. predsednico skupščine, ki je zadolžena za vodenje skupščine, in verifikacijsko komisijo za pomoč in verifikacijo pri poteku glasovanja na skupščini. 


2.    Imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev 

Predlog sklepa nadzornega sveta je: 

a)    Skupščina ugotovi, da se članom nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, Vrhovec Mileni, Presečnik Andreju, Lozej Samu, Bošković Zoranu, dne 6. 3. 2011 izteče mandat in se jih razreši. 

b)    Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev: 
1.    Zoran Bošković 
2.    Samo Lozej 
3.    Janko Stojković 
4.    Milena Vrhovec 
Mandat nastopijo z dnem 7. 3. 2011 za celo 4-letno mandatno obdobje. 

c)    Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje mandatno obdobje. 

Utemeljitev:dne 6. 3. 2011 se izteče mandat v točki a) navedenim članom nadzornega sveta družbe. Na seji nadzornega sveta družbe dne 14.01.2011 je nadzorni svet odločil, da se za nove člane nadzornega svet, predstavnike delničarjev, predlaga navedene osebe v točki b) predlagane sklepa. V skladu z drugo točko drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, po kateri mora obrazložitev točke dnevnega reda, pri kateri naj skupščina odloča o imenovanju članov nadzornega sveta vključevati vsaj ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana, je obrazložitev naslednja: 

Nadzorni svet družbe Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, je na 28. seji nadzornega sveta Ljubljanske mlekarne, d.d., ki je bila 14. 1. 2011 ugotovila, da bo z dne 6. 3. 2011 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta: Zoranu Boškoviću, Samu Lozeju, Mileni Vrhovec in Andreju Presečniku. 

Nadzorni svet družbe tako predlaga skupščini, da imenuje člane nadzornega sveta v naslednji sestavi: Zoran Bošković, Samo Lozej, Milena Vrhovec in Janko Stojković, saj gre za renomirane osebe, ki so svoja znanja dokazovale na finančnem in gospodarskem področju, kar posamično in po kandidatih utemeljuje z naslednjim: 

1.    Zoran Bošković, rojen 24. 6. 1957, stanujoč Rudnik II/6, Ljubljana, po izobrazbi univ. dipl. oec. 
Ima večletne vodilne delovne izkušnje na področju bančništva, sodeluje v različnih nadzornih svetih gospodarskih družb: Terme Maribor d. d. – predsednik nadzornega sveta, Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana – predsednik nadzornega sveta, Istrabenz holdinška družba d.d., predsednik/član nadzornega sveta. Med drugim je bil tri mandate član nadzornega sveta Ljubljanskih mlekarn. Bil je predsednik uprave, sedaj pa član uprave NFD Holding, finančna družba d.d., Ljubljana. 

2.    Samo Lozej, rojen 10. 12. 1962, stanujoč Resljeva 5, Ljubljana, po izobrazbi univ. dipl. soc., kadrovsko menedžerska usmeritev. 
Zaposlen kot direktor družbe Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. Pred tem zaposlen kot svetovalec župana Mesta Ljubljane za mestne projekte,  direktor in lastnik svetovalne družbe PSF d. o. o., direktor Viator & Vektor storitve d. o. o., vodja kabineta župana MOL. Bil  je tudi član več nadzornih svetov družb in organizacij, med drugim tudi več mandatov član nadzornega sveta Ljubljanskih mlekarn ter član ZNSS. Trenutno je predsednik nadzornega sveta Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. 

3.    Janko Stojković, rojen 26. 4. 1958, stanujoč Zgornja Selnica 59, Selnica ob Dravi, po izobrazbi univ. dipl. agr. ekon., inž. agronomije. 
Zaposlen je v Kmetijski zadrugi Selnica ob Dravi, kjer je  od leta 2000 dalje direktor. Je predsednik nadzornega sveta družbe Mlekodel d.o.o., večletni svetnik in predsednik Odbora za gospodarstvo v občini Selnica ob Dravi in usposobljen za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov. 

4.    Milena Vrhovec, rojena 15. 5. 1958 v Ljubljani, stanujoča na Viru pri Stični, po izobrazbi ing. agronomije. 
Zaposlena je v Kmetijski zadrugi Stična. Na začetku je delala na terenu kot kmetijska pospeševalka, od leta 1993 pa je direktorica Kmetijske zadruge Stična. Trenutno je članica nadzornega odbora Zadružne zveze Slovenije, aktivna v odborih in svetu Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Od leta 2005 dalje je bila predsednica nadzornega sveta v Litijski mesariji. Že peti mandat aktivno sodeluje v Občini Ivančna Gorica kot svetnica. Vseskozi pa sodeluje tudi v občinskem odboru za kmetijstvo in drugih odborih. Leta 2004 pa je bila izbrana za NAJ zadružno direktorico. V letu 2010 je dobila priznanje Zadružne zveze Slovenije za 30 letno aktivno delo v zadružništvu oz. kmetijstvu. Bila je članica nadzornega sveta Ljubljanskih mlekarn v mandatu 2007 do 2011. 

Nadzorni svet ugotavlja, da so vsi zgoraj navedeni kandidati v skladu s 3. odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) podali pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah nasprotovale njihovemu imenovanju za člane nadzornega sveta Ljubljanskih mlekarn d. d. 


Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda je delničarjem dostopno na pogled na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana, v pritličju poslovnega centra, govorilnica št. 5, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.l-m.si. 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana. 

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana. 

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. 

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 17. 02. 2011 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu Splošno kadrovskega sektorja na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana. 

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD -1 C. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora najkasneje na skupščini predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. 

Predsednica uprave          
Cvetana Rijavec 

prijava_pooblastilo_za_skupscino.pdf [ 21.03kB ]
Zapri vsebino

ZVIŠANJE CEN MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV
torek, 18. januar, 2011

1. februarja 2011 bodo Ljubljanske mlekarne povišale cene mleka in mlečnih izdelkov. K temu so jih vodile vse višje cene energentov ter podražitve plastične in kartonske embalaže.

Odpri vsebino

ZVIŠANJE CEN MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV
torek, 18. januar, 2011

1. februarja 2011 bodo Ljubljanske mlekarne povišale cene mleka in mlečnih izdelkov. K temu so jih vodile vse višje cene energentov ter podražitve plastične in kartonske embalaže.

V zadnjem letu v Ljubljanskih mlekarnah opažajo povišanje cen nafte in zemeljskega plina in embalaže, ki jo uporabljajo pri izdelavi svojih izdelkov. Tako bodo 1. februarja primorani povišati cene svojih mlečnih izdelkov, kar bodo storili prvič po podražitvi iz začetka leta 2008. Izvršni direktor Trženja v Ljubljanskih mlekarnah Grega Ermenc je ob tem povedal: »1. februarja 2011 po treh letih zvišujemo cene naših mlečnih izdelkov, in sicer v povprečju za 3,5 %. Cene dvigujemo različno po posameznih blagovnih skupinah, in sicer 0 % do 6 %, kar je manj kot pred tremi leti, ko smo jih v povprečju dvignili za 15 %.«

Razloga za tokratni dvig cen pa ne pripisujejo zvišanju cene osnovne surovine, t.j. surovega mleka, kot je bilo to pred tremi leti. A glede na trende višanja cen, ki jih v Ljubljanskih mlekarnah v zadnjem času beležijo tudi na tem področju, ne morejo popolnoma izključiti, da bo februarska podražitev zadnja v tem letu. Potrudili se bodo in naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi kljub temu skozi vse leto ohranili cene mleka in mlečnih izdelkov na ravni februarskih podražitev. V kolikor bo prišlo do novih podražitev bodo takrat o tem obvestili tudi javnost.

Zapri vsebino

17 500 LITROV ALPSKEGA MLEKA ZA POMOČ ŽRTVAM NASILJA
sreda, 12. januar, 2011

»Kdor nasilja ni doživel, ne bo nikoli mogel razumeti, kako je to. Ko si prisiljen zapustiti vse svoje domače in prijatelje, prešolati otroke v drugo šolo in pustiti službo ter oditi v varno hišo neznano kam. In to samo zato, da bi živel človeka spodobno življenje,« pravi le ena izmed mnogih zgodb, ki jih doživljajo večinoma varovanke in otroci v materinskih domovih, varnih hišah in kriznih centrih po vsej Sloveniji. Tudi letos bodo v Ljubljanskih mlekarnah s srcem prisluhnili njihovim zgodbam. Z mlekom bodo oskrbovali 30 tovrstnih ustanov po vsej Sloveniji in jim skupaj namenili več kot 17 500 litrov Alpskega mleka, kar so uradno zabeležili na slavnostnem podpisu donacijskih pogodb.

Odpri vsebino

17 500 LITROV ALPSKEGA MLEKA ZA POMOČ ŽRTVAM NASILJA
sreda, 12. januar, 2011

»Kdor nasilja ni doživel, ne bo nikoli mogel razumeti, kako je to. Ko si prisiljen zapustiti vse svoje domače in prijatelje, prešolati otroke v drugo šolo in pustiti službo ter oditi v varno hišo neznano kam. In to samo zato, da bi živel človeka spodobno življenje,« pravi le ena izmed mnogih zgodb, ki jih doživljajo večinoma varovanke in otroci v materinskih domovih, varnih hišah in kriznih centrih po vsej Sloveniji. Tudi letos bodo v Ljubljanskih mlekarnah s srcem prisluhnili njihovim zgodbam. Z mlekom bodo oskrbovali 30 tovrstnih ustanov po vsej Sloveniji in jim skupaj namenili več kot 17 500 litrov Alpskega mleka, kar so uradno zabeležili na slavnostnem podpisu donacijskih pogodb.

Družbena odgovornost Ljubljanskih mlekarn raste iz ljudi za soljudi. Skupaj se trudijo prisluhniti skromnim željam tistih, ki potrebujejo njihovo pomoč. Danes so z namenom podpisa donacijskih pogodb za Alpsko mleko gostili predstavnike materinskih domov, varnih hiš in kriznih centrov iz vse Slovenije ter predstavnike sekcije teh ustanov pri Socialni zbornici Slovenije. S podpisom so se obvezali, da jim bodo tudi letos namenili okoli 17 500 litrov Alpskega mleka z željo, da bi pomagali na stotine predvsem ženskam in otrok, žrtev različnih oblik nasilja, ki so se odločili, da se s pomočjo teh ustanov odmaknejo iz svojega trpečega vsakdana.


Predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn Cvetana Rijavec je ob tej priložnosti povedala: »Nasilje nad ženskami in otroci je resen družbeni problem globalnih razsežnosti. Po ocenah nevladnih organizacij samo v Sloveniji vsako leto prizadene okoli 200 000 žensk in otrok. Gre za bolečo in tragično temo, ki smo ji v naši družbi prisluhnili in ji v okviru svojega delovanja na humanitarnem področju namenili posebno pozornost. Z donacijami Alpskega mleka si želimo prispevati k ustvarjanju varnega in zaupanja vrednega vsakdana in si želimo, da si bodo žrtve z našo majhno pomočjo vsaj delno psihično in fizično opomogle.«


Predsednica sekcije Sekcije za varne hiše, materinske domove in druge sorodne organizacije pri Socialni zbornici Slovenije, Suzi Kvas, pa se je ob tej priložnosti v imenu vseh članic sekcije Ljubljanskih mlekarnam iskreno zahvalila za izkazano pomoč. 
Ljubljanske mlekarne s tem dejanjem nadaljujejo svoje poslanstvo na humanitarnem področju, ki ga uresničujejo v okviru svoje strategije družbene odgovornosti podjetja.

Zapri vsebino

ALPSKI SMUČARSKI TIM - S SMUČARJI DO DOBRE PRIPRAVLJENOSTI ZA LETOŠNJO ZIMO
sreda, 5. januar, 2011

Dan pred začetkom prve tekme v novem koledarskem letu za alpske smučarje na hrvaškem Slijemenu se je v sodelovanju s tremi slovenskimi smučarji, Ilko Štuhec, ki se na bele strmine vrača po poškodbi kolena, mladim Maticem Skubetom in Bernardom Vajdičem ter Ljubljanskimi mlekarnami pričela pobuda »Vsak dan naredi veliko«. Za Ilko, Matica in Bernarda se je tako začelo obdobje novega oz. ponovnega sponzorskega sodelovanja z blagovno znamko Alpsko mleko. 

Odpri vsebino

ALPSKI SMUČARSKI TIM - S SMUČARJI DO DOBRE PRIPRAVLJENOSTI ZA LETOŠNJO ZIMO
sreda, 5. januar, 2011

Dan pred začetkom prve tekme v novem koledarskem letu za alpske smučarje na hrvaškem Slijemenu se je v sodelovanju s tremi slovenskimi smučarji, Ilko Štuhec, ki se na bele strmine vrača po poškodbi kolena, mladim Maticem Skubetom in Bernardom Vajdičem ter Ljubljanskimi mlekarnami pričela pobuda »Vsak dan naredi veliko«. Za Ilko, Matica in Bernarda se je tako začelo obdobje novega oz. ponovnega sponzorskega sodelovanja z blagovno znamko Alpsko mleko.

Ilka, Matic in Bernard, ki smo jih združili v Alpski tim, bodo na spletnem mestu www.alpskomleko.si in Facebook strani Alpsko mleko do konca marca pripravljali različne nasvete in predstavljali svoje izkušnje, kaj vsak dan naredijo veliko za dobro kondicijsko in športno pripravljenost ter svoje zdravje. S tem smo si zadali cilj, da skupaj naredimo veliko za boljši in aktiven vsakdan vseh Slovenk in Slovencev.  V svojih spletnih dnevnikih bodo z besedami, fotografijami in videi predstavljali zakulisje bele karavane – treninge, dogajanje pred in med prvo in drugo vožnjo v svojih disciplinah, kondicijske priprave ipd. Skratka, vse, kar vsakodnevno počnejo in so zaradi tega zdravi in v dobri fizični kondiciji.

Ljubljanske mlekarne bodo z blagovno znamko Alpsko mleko letošnjo zimo na slovenskih smučiščih izvajale različne aktivnosti, ki bodo otroke, mladostnike in odrasle izobraževale in spodbujale k skrbi za varnost in dobro počutje. Na spletnem mestu in Facebook strani Alpskega mleka bodo skozi vso zimo  nastajale nove zgodbe, katerih namen je spodbuditi in motivirati ljudi, da vsak dan naredijo veliko za svoje dobro počutje – tako kot to počne Alpsko mleko.

Več v gradivu za medije v priponki:

 • Članek: Kaj velikega naredi kozarec Alpskega mleka na dan?
 • Nasveti: 10 smučarskih razlogov za kozarec mleka na dan
 • Intervju z Ilko Štuhec: »Na žičnici si predstavljam, da na plaži namakam noge v morje«
 • Intervju z Maticem Skubetom: »Vedno je isti tekmovalec prvi na ogledu proge«
 • Intervju z Bernardom Vajdičem: »Pogreje me misel na vročo skodelico čokoladnega mleka« 

gradivo_za_medije_-_alspki_smucarski_tim.pdf [ 240.88kB ]
Zapri vsebino

Sporočila za javnost / 2010

15. OBLETNICO BLAGOVNE ZNAMKE MAXIM PREMIUM ZAZNAMOVALA PREMIERNA PREDSTAVITEV KNJIGE UŽITKOV
četrtek, 11. november, 2010

Ljubljanske mlekarne so včeraj v Kinu Šiška pripravile nepozaben večer hedonističnih zvokov in kulinaričnih presežkov. Ob 15. obletnici blagovne znamke Maxim premium so premierno predstavile vseslovensko Knjigo užitkov in povabljencem pričarale čaroben dogodek, ki ga je pospremil pianist Maksim Mrvica. Knjiga užitkov bo dostopna v prosti prodaji po neprofitni ceni, saj se bodo Ljubljanske mlekarne odpovedale celotnemu dobičku pri prodaji knjige.

Odpri vsebino

15. OBLETNICO BLAGOVNE ZNAMKE MAXIM PREMIUM ZAZNAMOVALA PREMIERNA PREDSTAVITEV KNJIGE UŽITKOV
četrtek, 11. november, 2010

Ljubljanske mlekarne so včeraj v Kinu Šiška pripravile nepozaben večer hedonističnih zvokov in kulinaričnih presežkov. Ob 15. obletnici blagovne znamke Maxim premium so premierno predstavile vseslovensko Knjigo užitkov in povabljencem pričarale čaroben dogodek, ki ga je pospremil pianist Maksim Mrvica. Knjiga užitkov bo dostopna v prosti prodaji po neprofitni ceni, saj se bodo Ljubljanske mlekarne odpovedale celotnemu dobičku pri prodaji knjige.

Letošnje leto blagovna znamka Maxim premium praznuje 15. obletnico, v okviru katere so se Ljubljanske mlekarne odločile za malce drugačno obeležitev; že v začetku letošnjega leta so razpisale vseslovenski natečaj za Knjigo užitkov, preko katerega so Slovence spodbudile k razmišljanju na temo užitka. Pri kreativnosti niso želeli nikogar omejevati: od marca pa vse tja do avgusta so ustvarjalci pošiljali grafične, literarne in fotografske prispevke, ki so pod že znanim okriljem slogana »Tvoj edinstven užitek« na svojstven način sporočali osebna doživljanja o užitkih. V knjigo so se uvrstili posamezni izbrani avtorji, ki so uspešno prestali sito komisije natečaja v sestavi novinarke in pisateljice Vesne Milek, kreativca Aljoše Bagola in urednice založbe Kres Seline Ambrož, pri kateri je Knjiga užitkov tudi izšla. Poleg mesečnih nagrajencev pa so Ljubljanske mlekarne k soustvarjanju knjige povabile tudi nekatere znane Slovence in Slovenke. Knjiga bo dostopna v prosti prodaji po neprofitni ceni, saj se bodo Ljubljanske mlekarne odpovedale celotnemu dobičku pri prodaji knjige.

Ljubljanske mlekarne so Knjigo užitkov včeraj na večernem dogodku ob 15. obletnici blagovne znamke Maxim premium premierno predstavile poslovnim partnerjem, dolgoletnim sodelavcem in seveda vsem, ki so knjigo pomagali ustvariti. Na dogodku je goste s hedonističnimi zvoki razvajal mladi hrvaški pianist Maksim Mrvica, po uradnem delu pa se je druženje v urbanem centru Kina Šiška nadaljevalo v sproščenem vzdušju in ob kulinaričnih presežkih izdelkov Maxim premium.

Maxim premium je linija izdelkov višje kakovosti in dodane vrednosti. Zgodovina blagovne znamke sega v leto 1995, ko je bila v sladoledarni Ljubljanskih mlekarn prvič napolnjena litrska banjica s sladoledom pod tem imenom. V obdobju zadnjih 15-ih let je bilo v Ljubljanskih mlekarnah proizvedenih več kot 3000 ton sladoleda Maxim premium ter 364 ton jogurtov iste blagovne znamke. Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn, je ob premierni predstavitvi Knjige užitkov dejala: »Veseli nas, da se je na natečaj odzvalo toliko ljudi s svojimi edinstvenimi pogledi na užitek; naša linija izdelkov Maxim premium s svojo ekskluzivnostjo spodbuja ljudi k uživanju v vsakdanjiku, zato upam in si želim, da nam je uspelo naše aktivnosti ob 15. obletnici vsaj delno usmeriti h grajenju užitka.« 

Zapri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
sreda, 27. oktober, 2010

Družba FAKTOR BANKA d.d. je pridobila 18, 17 % delež lastništva v družbi Ljubljanske mlekarne.

Odpri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
sreda, 27. oktober, 2010

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 – kot izdajatelj delnic z oznako LMLG v skladu s 1. odstavkom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Ur. l. 7/2007) objavlja 

OBVESTILO, 

o spremembi lastniške strukture, ki nam ga je poslala družba Faktor banka, d.d., Tivolska 48, 1000 Ljubljana. Navedena družba je z dnem 22. 10. 2010 postala lastnica in imetnica 819.716 delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. z oznako LMLG in tako pridobila 18,71 % lastniškega deleža družbe Ljubljanske mlekarne (819.716 delnic). 

Ljubljanske mlekarne d.d. 
Predsednica uprave 
Cvetana Rijavec 

Zapri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
torek, 26. oktober, 2010

Družbi ZVON ENA HOLDING, d.d. in ZVON DVA HOLDING, d.d. sta odprodali svoja lastniška deleža v družbi Ljubljanske mlekarne.

Odpri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
torek, 26. oktober, 2010

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 – kot izdajatelj delnic z oznako LMLG v skladu s 1. odstavkom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Ur. l. 7/2007) objavlja 

OBVESTILO, 

o spremembi lastniške strukture, ki nam ga je poslala finančna družba ZVON ENA HOLDING, d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor. Navedena družba je z dnem 22. 10. 2010 najprej z nakupom dodatnih 488.000 delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. z oznako LMLG povečala svoj delež lastništva na 18,71 %, nato pa istega dne celoten delež odprodala (819.716 delnic) in s tem v družbi Ljubljanske mlekarne d.d. izgubila lastniški delež (0 delnic). 
Obvestilo o spremembi lastniške strukture nam je poslala tudi finančna družba ZVON DVA HOLDING, d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor. Navedena družba je z dnem 22. 10. 2010 odtujila kvalificiran delež družbe Ljubljanske mlekarne d.d. in sicer je prodala 488.000 delnic Ljubljanskih mlekarn d.d. z oznako LMLG in s tem zmanjšala svoj lastniški delež iz 11,14 % (488.000 delnic) na 0,00 % (0 delnic) v navedeni družbi. 

Ljubljanske mlekarne d.d. 
Predsednica uprave 
Cvetana Rijavec 

Zapri vsebino

RAZVOJ NOVIH IZDELKOV V SODELOVANJU S POTROŠNIKI
ponedeljek, 18. oktober, 2010

Ljubljanske mlekarne svojo bogato ponudbo mleka in mlečnih izdelkov ves čas dopolnjujejo z novimi izdelki. Tokrat so pri razvoju storile korak dlje in v ta proces za linijo jogurtov Ego aktivno vključile potrošnike. Na facebook strani jogurtov Ego, so organizirale natečaj Ego mixer, v okviru katerega so potrošniki mešali nove okuse tega priljubljenega izdelka in ga na oceno postavili drugim. Zmagovalki natečaja, ki sta od uporabnikov spletne skupnosti prejeli največ glasov, sta v petek, 15. oktobra, v razvojnem laboratoriju Ljubljanskih mlekarn zamešali in poskusili svoja okusa Ega, ki bosta luč sveta lahko ugledala tudi na trgu.

Odpri vsebino

RAZVOJ NOVIH IZDELKOV V SODELOVANJU S POTROŠNIKI
ponedeljek, 18. oktober, 2010

Ljubljanske mlekarne svojo bogato ponudbo mleka in mlečnih izdelkov ves čas dopolnjujejo z novimi izdelki. Tokrat so pri razvoju storile korak dlje in v ta proces za linijo jogurtov Ego aktivno vključile potrošnike. Na facebook strani jogurtov Ego, so organizirale natečaj Ego mixer, v okviru katerega so potrošniki mešali nove okuse tega priljubljenega izdelka in ga na oceno postavili drugim. Zmagovalki natečaja, ki sta od uporabnikov spletne skupnosti prejeli največ glasov, sta v petek, 15. oktobra, v razvojnem laboratoriju Ljubljanskih mlekarn zamešali in poskusili svoja okusa Ega, ki bosta luč sveta lahko ugledala tudi na trgu.


V petek, 15. oktobra, so Ljubljanske mlekarne gostile zmagovalki natečaja Ego mixer, v okviru katerega so med potrošniki zbirale nove okuse za dopolnitev priljubljene linije jogurtov Ego. Med 1608 okusi, ki so jih zamešali oboževalci Ega na Facebooku, sta bila izglasovana predloga Mateje Novak in Tine Prinčič. Zmagovalki sta v razvojnem laboratoriju pod taktirko razvojnega tehnologa Tomaža Pokorna zamešali svoja najljubša okusa, enega na osnovi sladke višnje in drugega, bolj svežega, na osnovi manga in ananasa. Z rezultatom sta bili zadovoljni, še posebno pa sta se razveselili ob novici, da bosta njuna okusa jogurtov vključena v test okusov na neodvisnem vzorcu, v okviru katerega ima najbolje ocenjen jogurt lepo možnost, da zagleda luč sveta tudi na policah trgovin.


Inovacije v prehrambeni industriji so pomembno gonilo razvoja pri predstavljanju novosti na trgu jogurtov in drugih mlečnih izdelkov. Ljubljanske mlekarne so novosti doslej razvijale v okviru svojega strokovnega tima, z natečajem Ego mixer pa so naredile korak dlje. V razvojni postopek so namreč  prvič aktivno vključile svoje potrošnike, ki so hkrati tudi edini in največji kritik izdelkov.

sporocilo_za_javnost_3.pdf [ 41.12kB ]
Zapri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE LETO 2009 ZAKLJUČILE Z DOBIČKOM
petek, 18. junij, 2010

Na današnji 15. redni skupšcini Ljubljanskih mlekarn d.d., kjer je bilo prisotnih 71,60 % kapitala, so pregledali letno porocilo za leto 2009 in sprejeli sklep o uporabi bilancnega dobicka za leto 2009. Med drugim so na skupšcini obravnavali tudi predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.

Odpri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE LETO 2009 ZAKLJUČILE Z DOBIČKOM
petek, 18. junij, 2010

Na današnji 15. redni skupščini Ljubljanskih mlekarn d.d., kjer je bilo prisotnih 71,60 % kapitala, so pregledali letno poročilo za leto 2009 in sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2009. Med drugim so na skupščini obravnavali tudi predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.

Predsednica uprave Cvetana Rijavec je v uvodnem delu skupščine na kratko predstavila poslovanje družbe v letu 2009. Med drugim je dejala: »Za nami je zanimivo in naporno leto, ki pa se je kljub vsemu odvijalo precej drugače kot smo načrtovali. Globalna finančna kriza se je v zacetku leta 2009 pokazala z vso ostrino. Odrazila se je v kreditnem krču, ki je deloma prizadel tudi Ljubljanske mlekarne, saj smo morali spremeniti investicijske načrte. Prav tako so posledice finančne krize vplivale na prodajo naših proizvodov. Tem dejstvom se je pridružila še kriza na mlečnem trgu Evrope, ko smo se čez noč soocili z viški mleka in mlečnih izdelkov na globalnem trgu, ki so se odrazili v ponudbi mleka in mlečnih izdelkov po zgodovinsko nizkih cenah tudi na našem trgu. Obdržati potrošnike je v krizi še toliko bolj pomembno, tudi zato smo v letu 2009 v Ljubljanskih mlekarnah povečali investicije v komunikacijo z njimi. Dokončali smo investicijo v tehnologijo polnjenja v plastenko in trgu ponudili nove, inovativne produkte za zmanjševanje telesne teže znotraj blagovne znamke Ego Slim&Vital. Z blagovno znamko Smuthie smo realizirali zdrave izdelke, ki vsebujejo samo jogurt in sadje in so primerni za vse generacije. Na trgu pa smo ponudili tudi skupino izdelkov brez laktoze. Z vsemi temi aktivnostmi smo v preteklem letu naredili jasne korake v smer zagotavljanja stabilnosti tudi v prihodnje. Z novimi izdelki smo na trgu dosegli lepe rezultate in obrnili trende prodaje teh izdelkov navzgor.«


Po revidiranih rezultatih poslovanja za leto 2009 so prihodki iz poslovanja znašali 146,9 milijona €, čisti dobiček poslovnega leta pa je bil v višini 5,8 milijonov €. Skupšcina je sprejela sklep, da se bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2009 v višini 5.782.231,27 € razporedi na del dobička v višini 652.921,95 €, ki bo razdeljen delničarjem v obliki dividend, preostanek pa za druge rezerve iz dobička. Bruto dividenda na delnico znaša 0,15 € na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine.

Na skupščini so sprejeli spremembe in dopolnitve statuta družbe Ljubljanske mlekarne, ki jih je predlagala uprava in nadzorni svet. Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C), ki je začel veljati 20. junija 2009, a hkrati določil, da se začnejo posamezni členi uporabljati 1. septembra 2009, so družbe dolžne svoje statute uskladiti do 1. septembra 2010. Največje spremembe ZGD-1 so v odseku, ki se nanaša na sklic skupščine in skladno s tem tudi spremembe in dopolnitev statuta družbe Ljubljanske mlekarne.


Na skupščini so prav tako sprejeli sklep, da se upravi in članom nadzornega sveta podeli razrešnica za poslovno leto 2009. Skupščina je potrdila predlog nadzornega sveta, da se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2009 imenuje KPMG iz Ljubljane.

lm_sporocilo_za_javnost_-_skupscina_2010.pdf [ 30.53kB ]
Zapri vsebino

NADZORNI SVET ODOBRIL SKRBNI PREGLED LJUBLJANSKIH MLEKARN
petek, 18. junij, 2010

Na današnji 23. seji nadzornega sveta Ljubljanskih mlekarn je nadzorni svet obravnaval poslovanje družbe v prvih petih mesecih leta 2010 in zahtevo za skrbni pregled družbe, ki jo je predložil Mlekodel d.o.o.

Odpri vsebino

NADZORNI SVET ODOBRIL SKRBNI PREGLED LJUBLJANSKIH MLEKARN
petek, 18. junij, 2010

Na današnji 23. seji nadzornega sveta Ljubljanskih mlekarn je 
nadzorni svet obravnaval poslovanje družbe v prvih petih mesecih leta 2010 in zahtevo za skrbni pregled družbe, ki jo je predložil Mlekodel d.o.o.

Na današnji seji je nadzorni svet Ljubljanskih mlekarn obravnaval poslovanje družbe v prvih petih mesecih tekočega leta in ugotovili, da poslovanje poteka v skladu z zastavljenimi načrti. V prvih petih mesecih je družba poslovala pozitivno, dosežen čisti dobiček je bil ugodnejši od doseženega čistega dobička v primerljivem lanskem obdobju.

V obravnavanem obdobju so Ljubljanske mlekarne ohranile Slovenijo kot primarni nabavni vir surovine (mleka) in odkupile za 1,2 % več surovine od načrta na lokalnem trgu. V prvih petih mesecih letošnjega leta so Ljubljanske mlekarne s prodajo ustvarile za 4 % manj prihodkov od prodaje kot v primerljivem obdobju lanskega leta. V primerjavi z istim obdobjem lanskega leta pa so povečale prodajo na tujih trgih, predvsem na trgih Evropske unije. Družba posluje v skladu s poslovnim načrtom za leto 2010, zadnja revidirana knjigovodska vrednost delnice LMLG na dan 31. 12. 2009 pa znaša 11,87 EUR.

Nadzorni svet je na seji obravnaval tudi zahtevo za skrbni pregled družbe, ki jo je predložil Mlekodel d.o.o. dne 30. aprila 2010, ker namerava kupiti večinski delež družbe Ljubljanske mlekarne. Mlekodel d.o.o. je skrbni pregled družbe predlagal z namenom oblikovanja in posredovanja obvezujoče ponudbe ter določitve stanju družbe primerne cene.

Zoran Boškovic, predsednik nadzornega sveta, je dejal: »Nadzorni svet je v zvezi z zahtevo delničarja Mlekodel d.o.o. za skrbni pregled družbe za poslovna leta 2007, 2008 in 2009, pridobil pravno mnenje in se odločil, da dovoli skrbni pregled Ljubljanskih mlekarn d.d. z določenimi, zakonsko pogojevanimi, omejitvami.« Dodal je še, da bodo vsi podatki, ki jih bo pridobil Mlekodel d.o.o., na voljo tudi morebitnim drugim interesentom za nakup podjetja oziroma delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d.

lm_sporocilo_za_javnost_-_ns_2010.pdf [ 27.36kB ]
Zapri vsebino

VABILO NA SKUPŠČINO DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d.
torek, 18. maj, 2010

15. redna seja skupščine družbe Ljubljanske mlekarne bo v petek, 18. junija 2010, ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63.

Odpri vsebino

VABILO NA SKUPŠČINO DRUŽBE LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d.
torek, 18. maj, 2010

Na podlagi drugega odstavka 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah, ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezni predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja o razrešnici članov vodenja in nadzora ter uporabi bilančnega dobička, pa še letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava družbe 

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE H KATEREMU SO DODANE UTEMELJITVE PREDLAGANIH SKLEPOV, S PODROBNEJŠIMI POJASNILI IN INFORMACIJAMI O PRAVICAH DELNIČARJEV V ZVEZI S SKLICANO SKUPŠČINO TER OBRAZCI ZA PRIJAVO UDELEŽBE IN POOBLASTILOM 

Na podlagi 38. člena statuta družbe LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje 

15. redno sejo skupščine družbe LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. Ljubljana, Tolstojeva 63, 
ki bo v petek, 18. junija 2010 ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63. 

Dnevni red: 
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine 
Predlog sklepa uprave je: 
Izvoli se:     Za predsedujočo skupščini:  Branka Neffat 
                   Verifikacijsko komisijo v sestavi: Anita Kastelic 
                                                                       Renata Miklavčič 
                                                                       Barbara Dornik 
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar. 

Utemeljitev: 
Uprava predlaga, da skupščina izvoli predlagane za predsedujočo skupščini družbe ter verifikacijsko komisijo - preštevalca glasov, saj meni, da njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo strokovno vodenje skupščine in zanesljivo tehnično podporo delu skupščine. V izvolitev so predlagani v skladu z ustaljeno prakso družbe. 

2. a) Predložitev letnega poročila za leto 2009 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe. 

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2009, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 ter jima podeljuje razrešnico. 

Utemeljitev
Nadzorni svet je na svoji seji dne 5.5.2010 obravnaval in potrdil letno poročilo družbe za leto 2009, saj po preveritvi ni imel nobenih pripomb. Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009.

Letno poročilo za leto 2009 z mnenjem revizorja in Poročilo nadzornega sveta sta na pogled v tajništvu družbe. 


2.  b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2009 znaša  5.782.231,27  EUR se razporedi: 
• del dobička v višini 652.921,95 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend 
• del dobička v višini 5.129.309,32 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička 

Bruto dividenda na delnico znaša 0,15 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev , ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine. 
Nadzornemu svetu se iz naslova poračuna sejnin in nadomestil za opravljeno delo izplača bruto znesek 30.200,00 EUR, tako da predsednik nadzornega sveta prejme bruto 6.700,00 EUR, člani nadzornega sveta bruto 4.700,00 EUR. 

Utemeljitev
Predlog o uporabi bilančnega dobička temelji na rezultatih poslovanja ki jih izkazuje družba v letnem poročilu. Nadzorni svet je letno poročilo družbe za leto 2009 potrdil in hkrati z upravo v skladu z določili ZGD predlagal navedeni sklep o uporabi bilančnega dobička. 


3.   Spremembe in dopolnitve statuta družbe 
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu. 
Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar. 

Utemeljitev
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 42/2009 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C), ki je sicer začel veljati 20. junija 2009, a hkrati določil, da se začnejo posamezni členi uporabljati 1. septembra 2009 in da so dolžne družbe svoje statute uskladiti do 1. septembra 2010. Največje spremembe je ZGD-1 doživel v odseku, ki se nanaša na sklic skupščine. 

Obrazložitev vsake posamezne spremembe in dopolnitve statuta je podana neposredno pod predlagano spremembo ali dopolnitvijo v besedilu »Spremembe in dopolnitve statuta družbe LJUBLJANSKE MLEKARNE, d.d.«, ki je v prilogi.


4.   Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2010 
Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: 
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2010 skupščina imenuje družbo 
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8A, Ljubljana. 

Utemeljitev
Predlagana revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., je glede na reference in dosedanje delo primerna za opravljanje revizije. 
Reference revizijske družbe: 
- Slovenska investicijska banka, 
- Adria Airways, 
- Fersped, 
- Klinični center Ljubljana 
- Iskra Kondenzatorji, 
- Smučarska zveza Slovenije, 
- Hokejski klub Acroni, 
- Zavarovalnica Triglav, 
- HIT Nova Gorica, 
- Splošna plovba Portorož, 
- Intereuropa Koper, 
- Pozavarovalnica Sava, 
- Mercator.


Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in s Predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe je delničarjem na pogled na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana, v pritličju poslovnega centra, govorilnica št. 5, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.l-m.si. 
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana. 
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Ljubljanske mlekarne, d. d., Tolstojeva 63, Ljubljana. 
Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 14. 6. 2010 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu Splošno kadrovskega sektorja na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana. 
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD. 
Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. 

Ljubljanske mlekarne d.d. 
Cvetana Rijavec 
Predsednica uprave 

vabilo_na_skupscino_lm_2010_-_priloge.pdf [ 79.75kB ]
Zapri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE SO DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE
petek, 14. maj, 2010

Ljubljanske mlekarne so se danes pridružile tretji generaciji podjetij, ki so prejela naziv družini prijaznega podjetja in so prvo podjetje s področja živilskopredelovalne industrije v Sloveniji, ki je prejelo osnovni certifikat. Dan pred mednarodnim dnevom družin je minister za delo družino in socialne zadeve, dr. Ivan Svetlik, v družbi Nevenke Črnigoj Sadar in Aleša Kranjca Kušlana, na slovesnosti v Mestnem muzeju v Ljubljani podelil certifikate 11 podjetjem, ki so se vključila v postopek certificiranja. V želji, da bi zaposlenim omogočile lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja so Ljubljanske mlekarne sprejele 14 ukrepov, ki jih bodo v svoje poslovanje vpeljale v naslednjih treh letih. 

Odpri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE SO DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE
petek, 14. maj, 2010

Ljubljanske mlekarne so se danes pridružile tretji generaciji podjetij, ki so prejela naziv družini prijaznega podjetja in so prvo podjetje s področja živilskopredelovalne industrije v Sloveniji, ki je prejelo osnovni certifikat. Dan pred mednarodnim dnevom družin je minister za delo družino in socialne zadeve, dr. Ivan Svetlik, v družbi Nevenke Črnigoj Sadar in Aleša Kranjca Kušlana, na slovesnosti v Mestnem muzeju v Ljubljani podelil certifikate 11 podjetjem, ki so se vključila v postopek certificiranja. V želji, da bi zaposlenim omogočile lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja so Ljubljanske mlekarne sprejele 14 ukrepov, ki jih bodo v svoje poslovanje vpeljale v naslednjih treh letih.

V postopku certificiranja so podjetja izbirala med 76 ukrepi lažjega usklajevanja družine in dela, razporejenimi na osem podpodročij – delovni čas, organizacija dela, delovno mesto, politika informiranja in komuniciranja, veščine vodstva, razvoj kadrov, struktura plačila in nagrajevani dosežki ter storitve za družine. Da je podjetje pridobilo osnovni certifikat, se je moralo zavezati k implementaciji najmanj šestih ukrepov iz kataloga. V povprečju so podjetja sprejela 13 ukrepov, Ljubljanske mlekarne pa jih bodo v svoje poslovanje v naslednjih treh letih vpeljale 14:

 • uvedle otroški časovni bonus,
 • omogočile delo od doma,
 • izbrale pooblaščenca za vprašanja usklajevanje dela in družine,
 • za družine zaposlenih organizirale dan odprtih vrat,
 • v svoj etični kodeks vpeljale filozofijo in načela vodenja ter socialne veščine vodstva,
 • pripravile program za ponovno vključevanje po daljši odsotnosti,
 • omogočale sodelovanje svojcev pri občasnih delih v podjetju,
 • pripravile izobraževanja za starše,
 • sponzorirale zaposlene in njihove ožje družinske člane,
 • organizirale novoletno obdarovanje otrok,
 • ter o ukrepih komunicirale z notranjimi in zunanjimi javnostmi, pripravile brošuro z opisanimi ukrepi za zaposlene in med zaposlenimi opravile mnenjsko raziskavo o vpeljanih ukrepih.

Predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn, Cvetana Rijavec je po podelitvi certifikatov povedala: »V Ljubljanskih mlekarnah se zavedamo, da je usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, eno ključnih vprašanj v sodobnem času. Že pred začetkom tega postopka smo v naši družbi izvajali veliko ukrepov in naše dolgoročne aktivnosti usmerjali v zadovoljstvo zaposlenih. Ta postopek nam je omogočil, da smo kar nekaj izmed teh ukrepov formalizirali in pokazali, da si želimo delovno okolje za zaposlene stalno izboljševati in jih motivirati. Verjamem, da bomo kot prvo živilskopredelovalno podjetje v Sloveniji, ki se je odločilo za certificiranje, spodbuda tudi za ostala podjetja v tej panogi.« 

Tudi minister za delo družino in socialne zadeve, dr. Ivan Svetlik, s ponosom ugotavlja, da so njihova prizadevanja za lažje usklajevanje obeh področjih končno obrodila sadove. Počasi, pa vendar, v ospredje vstopa razumevanje, da se za uspešno kariero ni treba odpovedati družini. 

sporocilo_za_javnost_2.pdf [ 45.57kB ]
Zapri vsebino

GORZA KOT ZVEZDA ALPSKE TURNEJE OBISKAL 14. BOLNIŠNIČNE IGRE
sreda, 12. maj, 2010

Visoke temperature in sončno vreme so v sredo, 12. maja, v Celju napovedovali podobne pogoje za zimske olimpijske igre, kot so jih alpski smučar Aleš Gorza in njegovi športni kolegi doživeli na letošnjih olimpijskih igrah v Kanadi. Gorza je na povabilo Ljubljanskih mlekarn, ki so letošnjo pomlad za razveseljevanje bolnih otrok organizirale Alpsko turnejo, obiskal tudi Splošno bolnišnico Celje in bolnim otrokom podelil medalje zvezd Alpske turneje na 14. Bolnišničnih olimpijskih igrah.

Odpri vsebino

GORZA KOT ZVEZDA ALPSKE TURNEJE OBISKAL 14. BOLNIŠNIČNE IGRE
sreda, 12. maj, 2010

Visoke temperature in sončno vreme so v sredo, 12. maja, v Celju napovedovali podobne pogoje za zimske olimpijske igre, kot so jih alpski smučar Aleš Gorza in njegovi športni kolegi doživeli na letošnjih olimpijskih igrah v Kanadi. Gorza je na povabilo Ljubljanskih mlekarn, ki so letošnjo pomlad za razveseljevanje bolnih otrok organizirale Alpsko turnejo, obiskal tudi Splošno bolnišnico Celje in bolnim otrokom podelil medalje zvezd Alpske turneje na 14. Bolnišničnih olimpijskih igrah.

Otroci, ki se zdravijo na pediatričnem oddelku Bolnice Celje, so z Alešem Gorzo sodelovali v različnih športnih igrah ter potrdili, da je važno sodelovati in ne zmagati. Zato so vsi prejeli medalje Zvezda Alpske turneje, ki jim jih je okoli vratu nadel Gorza, Ljubljanske mlekarne pa so otrokom podarile še barvice in pobarvanke, ki jim bodo krajšale dneve, ki jih preživljajo v bolnišnici. 

Športni komentator Televizije Slovenija Peter Kavčič je potem, ko sta z Gorzo prižgala olimpijski ogenj, v pogovoru razkril tudi nekaj stvari, ki jih otroci o Gorzi še niso vedeli: je velik in strasten ljubitelj nogometa, saj ima od leta 1988 zbrane vse albume nogometašev, ki so nastopili na velikih nogometnih dogodkih. Čeprav tudi sam rad igra nogomet, se je moral igranju nogometa v dobro smučanja odpovedati, saj pri nogometu preveč trpijo kolena, ki jih mora »varčevati« za bele strmine. 
Gorza je še povedal, da je bila letošnja sezona posebna tudi zato, ker sta s slalomistom Bernardom Vajdičem dobila nove čelade. Na njih so se odsevale modre Alpe, ki so jih opazili številni tuji smučarji in pohvalili privlačnost novih čelad, ki so nastale v sodelovanju z Alpskim mlekom iz Ljubljanskih mlekarn. 

»Bolnišnične olimpijske igre za bolne otroke so v naši bolnišnici tradicionalna prireditev, namenjena zabavi in popestritvi vsakdanjika na bolniškem oddelku. Poleg zabavnih iger pa prireditev otrokom omogoči tudi srečanje z znanimi in uspešnimi športniki, ki jih drugače lahko spremljajo le v medijih. Ker so takšni obiski pika na i bolnišničnih olimpijskih iger, smo veseli, da smo letos s pomočjo Ljubljanskih mlekarn in njihove Alpske turneje lahko na igrah gostili Aleša Gorzo in se jim za to zahvaljujemo,« je povedal direktor bolnišnice mag. Marjan Ferjanc.  

sporocilo_za_javnost.pdf [ 39.5kB ]
Zapri vsebino

SMUČARJA NA SVETOVNI DAN ZDRAVJA PRINESLA VESELJE IN SMEH BOLNIM OTROKOM
sreda, 7. april, 2010

Slovenska alpska smučarja Aleš Gorza in Bernard Vajdič sta danes na svetovni dan zdravja obiskala otroke v Pediatrični bolnišnici v Ljubljani ter jim na ta poseben dan za zdravje prinesla veliko smeha in veselja, ki ga otroci najbolj potrebujejo. Podelila sta jim tudi posebne medalje Alpske turneje, ki sta jo smučarja začela ravno v ljubljanski pediatrični kliniki, v prihodnjem mesecu dni pa se bosta ustavila tudi na bolnišnični olimpijadi na pediatričnem oddelku v Bolnici Celje.

Odpri vsebino

SMUČARJA NA SVETOVNI DAN ZDRAVJA PRINESLA VESELJE IN SMEH BOLNIM OTROKOM
sreda, 7. april, 2010

Slovenska alpska smučarja Aleš Gorza in Bernard Vajdič sta danes na svetovni dan zdravja obiskala otroke v Pediatrični bolnišnici v Ljubljani ter jim na ta poseben dan za zdravje prinesla veliko smeha in veselja, ki ga otroci najbolj potrebujejo. Podelila sta jim tudi posebne medalje Alpske turneje, ki sta jo smučarja začela ravno v ljubljanski pediatrični kliniki, v prihodnjem mesecu dni pa se bosta ustavila tudi na bolnišnični olimpijadi na pediatričnem oddelku v Bolnici Celje.

Otroci, ki se zdravijo na različnih oddelkih v novi Pediatrični kliniki v Ljubljani, so se obiska zelo razveselili, prav tako pa tudi njihovi zdravniki in bolniške sestre, saj so v bolnišnični vsakdan prinesli spomladanski veter veselja in smeha, ki ga bolni otroci še kako potrebujejo. Iskrice v otroških očeh so se najbolj svetile, ko sta Aleš Gorza in Bernard Vajdič otrokom podelila posebne medalje Alpske turneje, ki poteka v sodelovanju med smučarjema in njunim osebnim sponzorjem Alpsko mleko iz Ljubljanskih mlekarn, ki se je v letošnji sezoni pridružilo beli karavani.

»Medalje smo otrokom, ki se vsak dan borijo proti svoji bolezni, podelili zato, da bi se počutili kot zmagovalci. Ti otroci ta občutek potrebujejo še bolj, saj je njihov boj za življenje vreden zlate medalje na katerem koli tekmovanju,« je razložila Sara Wagner iz Korporativnega komuniciranja v Ljubljanskih mlekarnah. »Z Alešem in Bernardom smo se odločili, da se bo naše sodelovanje odražalo tudi v aktivnostih, s katerimi bomo poskusili narediti čim več dobrega.«

Otroci v Pediatrični kliniki so hkrati tako blizu, a tako daleč, in znani športniki ostanejo za njih samo na fotografijah, zato sta jih Gorza in Vajdič osebno obiskala, se z njimi pogovarjala, smejala in pripovedovala zgodbe iz smučarskega sveta. Za konec pa je vsakemu otroku ostala še posebna fotografija, ki je s pomočjo Canonovega simpatičnega in priročnega foto tiskalnika Selphy, nastala le dobro minuto po fotografiranju, smučarja pa sta to posebno darilo otrokom opremila tudi z avtogrami. Fotografskemu objektivu pa sta se pustila ujeti tudi klovn zdravnik dr. Mally in zdravnica dr. Mafalda, ki  s svojimi nastopi razveseljujeta otroke vsak dan.

Marinka Punkrat iz Pediatrične klinike je oba smučarja na koncu povabila, da se še večkrat oglasita in razveselita otroke, saj jim takšna družba polepša dan, ki ga morajo preživeti v sicer lepi zgradbi nove Pediatrične klinike v Ljubljani. 

Zapri vsebino

SLOVENIJA OB 15. OBLETNICI MAXIM PREMIUM PIŠE KNJIGO UŽITKOV
četrtek, 4. marec, 2010

Linija izdelkov Maxim premium v letošnjem letu praznuje svojo 15. obletnico. V okviru tega bodo Ljubljanske mlekarne izdale Knjigo užitkov, ki jo bodo spisali Slovenci. Ob jubilejnem letu je bila tudi izdelana 3000. tona sladoleda Maxim premium. Leto 2010 bo v znamenju užitka.

Odpri vsebino

SLOVENIJA OB 15. OBLETNICI MAXIM PREMIUM PIŠE KNJIGO UŽITKOV
četrtek, 4. marec, 2010

Linija izdelkov Maxim premium v letošnjem letu praznuje svojo 15. obletnico. V okviru tega bodo Ljubljanske mlekarne izdale Knjigo užitkov, ki jo bodo spisali Slovenci. Ob jubilejnem letu je bila tudi izdelana 3000. tona sladoleda Maxim premium. Leto 2010 bo v znamenju užitka.

Maxim premium je linija izdelkov višje kakovosti in dodane vrednosti. Zgodovina blagovne znamke seže v leto 1995, ko je bila v sladoledarni Ljubljanskih mlekarn prvič napolnjena litrska banjica s sladoledom Maxim premium. Danes Ljubljanske mlekarne v okviru blagovne znamke Maxim premium izdelujejo več kot 29 izdelkov v okviru linij sladoleda, pudingov, jogurtov in mousse-ov. V obdobju 15. let je bilo v Ljubljanskih mlekarnah proizvedenih več kot 3000 ton sladoleda ter 364 ton jogurtov Maxim premium.

Maxim pod okriljem slogana »Tvoj edinstven užitek« že od nastanka v slovenski prostor vnaša spodbudo k užitku. Pod okriljem letošnje kampanje ob 15. obletnici blagovne znamke so tako objavili poseben natečaj, v okviru katerega  bodo spodbudili Slovence k pisanju  »Knjige užitkov«. Gre za knjigo, v kateri bodo objavljeni pisni prispevki (zgodbe, kolumne, pesmi, blogi, scenariji itd.) avtorjev na glavno temo knjige „Moj užitek” ali na izbrano tema meseca, ki bo vsak mesec drugačna, objavljena pa bo v začetku vsakega meseca na spletni straniwww.maxim-uzitek.si. V natečaju lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji oz. mladoletne osebe starejše od 15. let z dovoljenjem staršev. Natečaj bo potekal od marca do sredine avgusta 2010. Izbrani prispevki bodo izdani v obliki knjige, ki bo izšla novembra 2010, kjer bo na dogodku ob 15. obletnici blagovne znamke Maxim premium tudi premierno predstavljena. Knjiga bo konec leta dostopna v prosti prodaji po neprofitni ceni, saj de bodo Ljubljanske mlekarne odpovedale celotnemu dobičku pri prodaji knjige.

Renata Lovrak, predstavnica Ljubljanskih mlekarn pa je ob pričetku kampanje ob 15. obletnici blagovne znamke Maxim premium izpostavila: »Linija izdelkov Maxim premium s svojo eksluzivnostjo spodbuja ljudi k uživanju v vsakdanjiku. S tem namenom smo tudi naše aktivnosti ob 15. obletnici usmerili k grajenju užitka. Ena od tovrstnih spodbud je tudi Knjiga užitkov, katere namen je, da ljudi spodbudimo k razmisleku o uživanju, na drugi strani pa ustvarimo edinstveno knjigo v slovenskem prostoru – knjigo, ki jo bodo spisali Slovenci.«

gradivo_za_novinarje.pdf [ 1519.1kB ]
Zapri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE ZAKLJUČILE LETO 2009 Z DOBICKOM
četrtek, 28. januar, 2010

Na 20. seji nadzornega sveta Ljubljanskih mlekarn, ki je potekala 26. 1. 2010, so se člani seznanili z oceno rezultatov poslovanja v letu 2009. Družba ocenjuje, da so poslovno leto 2009 zaključili s čistim dobičkom v višini 4,37 milijonov EUR.

Odpri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE ZAKLJUČILE LETO 2009 Z DOBICKOM
četrtek, 28. januar, 2010

Na 20. seji nadzornega sveta Ljubljanskih mlekarn, ki je potekala 26. 1. 2010, so se člani seznanili z oceno rezultatov poslovanja v letu 2009. Družba ocenjuje, da so poslovno leto 2009 zaključili s čistim dobičkom v višini 4,37 milijonov EUR. 

Ljubljanske mlekarne ocenjujejo, da so v letu 2009 realizirale 146,8 milijonov EUR čistih 
prihodkov od prodaje, kar je za 11,3 % manj kot v letu 2008. Izpad je v največji meri odraz spremenjenih razmer v poslovnem okolju: recesija, rast plačilne nediscipline, padec kupne moči in prestrukturiranje porabe. Družba ocenjuje, da so poslovno leto 2009 zaključili z dobičkom iz poslovanja v višini 4,55 milijonov EUR, cisti dobiček pa je ocenjen v višini 4,37 milijonov EUR. Ocenjeni cisti dobiček je višji kot je bil dosežen v letu 2008, predvsem zaradi ugodnejšega neto finančnega izida, ki je posledica nižjih finančnih odhodkov za obresti. 

Predsednica uprave, Cvetana Rijavec je povedala: »Na poslovanje družbe sta v letu 2009  vplivali krizi, tako finančna kot mlečna, kar se je odrazilo predvsem na padcu prodaje. Na trgu se je močno povišala ponudba nizko cenovnih proizvodov, povpraševanje se je preusmerilo na masovne izdelke v diskontih, kjer pa Ljubljanske mlekarne še niso prisotne. Smo pa zelo ponosni na našo investicijo v plastenko in na našo novo ponudbo na področju jogurtov. Trgu smo v letu 2009 ponudili dve novosti: Ego Slim&Vital ter Smuthie, ki sta uspešno zasedla svoj del trga in bistveno pripomogla k večanju prodaje jogurtov Ljubljanskih mlekarn. Tudi izdelki brez laktoze so našli svoje zveste kupce in nas utrdili v prepričanju, da je usmeritev v razvoj izdelkov, ki varujejo zdravje in zadovoljujejo posebne potrebe kupcev, prava.« 

lm_sporocilo_za_javnost_-_ocena_2009_28-1-10.pdf [ 27.74kB ]
Zapri vsebino

Sporočila za javnost / 2009

PLANICA TUDI URADNO GUINNESSOVA REKORDERKA
sreda, 7. oktober, 2009

 Planica, družinski sladoled iz Ljubljanskih mlekarn, ki letos praznuje svoj 35. rojstni dan, se je 10. junija v Ljubljani potegovala za naziv svetovne rekorderke in 1. mesto v kategoriji "najdaljši sladoledni posladek" v Guinnesovi knjigi rekordov. S 35,2 metra dolgo sladoledno banjico je uradno postala Guinnessova rekorderka in se vpisala v slovensko izdajo Guinnessove knjige rekordov 2010.

Odpri vsebino

PLANICA TUDI URADNO GUINNESSOVA REKORDERKA
sreda, 7. oktober, 2009

Planica, družinski sladoled iz Ljubljanskih mlekarn, ki letos praznuje svoj 35. rojstni dan, se je 10. junija v Ljubljani potegovala za naziv svetovne rekorderke in 1. mesto v kategoriji "najdaljši sladoledni posladek" v Guinnesovi knjigi rekordov. S 35,2 metra dolgo sladoledno banjico je uradno postala Guinnessova rekorderka in se vpisala v slovensko izdajo Guinnessove knjige rekordov 2010.

Planica prejela certifikat Guinness World Records

Planica, družinski sladoled iz Ljubljanskih mlekarn, ki letos praznuje svoj 35. rojstni dan, se je 10. junija v Ljubljani potegovala za naziv svetovne rekorderke in 1. mesto v kategoriji "najdaljši sladoledni posladek" v Guinnesovi knjigi rekordov. V sodelovanju s podjetje Bioplast in Inštitutom Jožef Stefan so Ljubljanske mlekarne izdelali 35,2 metra dolgo sladoledno banjico, v katero so vlile okoli 200 litrov vanilijevega, jagodnega in čokoladnega sladoleda. Ko je bila sladoledna zmes varno pospravljena v banjico so pričeli s formalnostmi glede registracije rekorda. Dolžino banjice rekorderke so morali izmeriti na piko natančno in merjenje ustrezno medijsko dokumentirali ter ga posredovali strogi komisiji Guinnessove knjige rekordov. Na rezultate svojega dela, so čakali dolge štiri mesece, a je potrpežljivost obrodila sadove – Planica je z najdaljšo sladoledno banjico postavila novi Guinnessov rekord in za uradno najdaljši sladoledni posladek na svetu dobila certifikat Guinness World Records.

Planica vpisana v slovensko izdajo Guinnessove knjige rekordov 2010

V letošnjo izdaji Guinnessove knjige rekordov 2010 se je poleg tujih vpisalo tudi nekaj slovenskih rekorderjev, med njimi je tudi Planica. S 35,2 metra dolgo sladoledno banjico se je v knjigo vpisala kot najdaljši sladoledni posladek, in se tako, kot se za rekorderko spodobi, ob bok postavila največjim, najdaljšim, najstarejšim, najmočnejšim itd. rekorderjem iz vsega sveta. V knjigi jo najdemo na strani 131, kjer je vpisana pod datum 10. junij, dan, ko se je potegovala za naziv rekorderke.

Ljubljanske mlekarne z rekordom proslavile dolgoletno tradicijo, uspešnost in kakovost

S svetovnim in Guinnessovim rekordom družinskega sladoleda Planica so Ljubljanske mlekarne v slovenski in svetovni zgodovini zagotovo postavile nov mejnik, s katerim so proslavile svojo dolgoletno tradicijo, uspešnost in kakovost.

Ljubljanske mlekarne

Zapri vsebino

ZA SLADEK START V NOVO ŠOLSKO LETO VAM PODARJAMO SLADOLED
sreda, 23. september, 2009

Četrtek, 10. september je bil za potnike Ljubljanskega potniškega prometa prav poseben, sladek dan. Med avtobuse rednega potniškega prometa se je pomešal avtobus, preoblečen v skladišče sladoledov Maxim Premium iz Ljubljanskih mlekarn. V njem se je skrivalo 2000 kosov tega sladoleda na palčki, ki so jih Ljubljanske mlekarne za uspešno in sladkih trenutkov polno šolsko leto brezplačno delile potnikom na ljubljanskih avtobusnih postajah, ki svojega navdušenja nad prejetim niso skrivali.

Odpri vsebino

ZA SLADEK START V NOVO ŠOLSKO LETO VAM PODARJAMO SLADOLED
sreda, 23. september, 2009

Četrtek, 10. september je bil za potnike Ljubljanskega potniškega prometa prav poseben, sladek dan. Med avtobuse rednega potniškega prometa se je pomešal avtobus, preoblečen v skladišče sladoledov Maxim Premium iz Ljubljanskih mlekarn. V njem se je skrivalo 2000 kosov tega sladoleda na palčki, ki so jih Ljubljanske mlekarne za uspešno in sladkih trenutkov polno šolsko leto brezplačno delile potnikom na ljubljanskih avtobusnih postajah.

Potujoče skladišče sladoledov Maxim Premium 
Prve šolske dni se po umirjenih poletnih mesecih na avtobusnih postajah zopet prične gneča. Osnovnošolci, dijaki, njihovi starši, dedki, babice in prijatelji se dolgočasijo med čakanjem na pravo številko avtobusa. V Ljubljanskim mlekarnah so se v sodelovanju z Ljubljanskim potniškim prometom, agencijo OMD in Fini oglasi domislili, da bi za čakajoče na postajah pripravili prijetno presenečenje. Za popotnico v uspešno šolsko leto bi jim iz potujočega skladišča sladoledov, avtobusa preoblečenega v skladišče sladoledov Maxim Premium, podarili sladoled.

V avtobusu mestnega potniškega prometa, ki so mu Ljubljanske mlekarne nadele preobleko skladišča sladoledov, je bilo na prvi šolski dan kljub lepemu vremenu hladno. Avtobus je bil namreč spremenjen v pravi zamrzovalnik. V njem so se skrivale skrinje s suhim ledom, ki so skrbele, da se 2000 sladoledov na palčki iz družine Maxim Premium ne bi stopilo. Na pomoč je priskočila še skupina štirih mladih promotorjev preoblečenih v skladiščnike in avtobus se je odpravil na pot po centru Ljubljane.

»Za sladek start v novo šolsko leto vam podarjamo sladoled,« 
je bilo sporočilo, ki so ga mladi skladiščniki prišepnili vsakomur, ki so mu brezplačno izročili sladoled. V roku osmih ur so ga ponovili približno dvatisočkrat, prav toliko nasmeškov pa so izvabili iz čakajočih na postajah. Prav široko pa so se potniki nasmejali tudi ob novici, da je bilo izključno na ta dan v mestnih avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa dovoljeno jesti to zmrznjeno sladico.

Uspešen začetek novega šolskega leta 
Z enodnevno akcijo brezplačne delitve sladoledov Maxim Premium so Ljubljanske mlekarne pokazale svoj posluh za širše družbeno okolje. Zavedajo se namreč, da za uspešno poslovanje podjetja ni pomemben le poslovni uspeh, ampak tudi odzivnost v družbenem okolju. S svojim dejanjem so vsem šolarjem, njihovim staršem, babicam in prijateljem zaželele uspešno in prijetno šolsko leto, polno uspehov in sladkih trenutkov.

Ljubljanske mlekarne d.d.

Zapri vsebino

PROBIOTIČNI JOGURT EGO MED NAJBOLJE OCENJENIMI
petek, 11. september, 2009

Neodvisna potrošniška organizacija, Zveza potrošnikov Slovenije, je opravila raziskavo 12 probiotičnih mlečnih izdelkov, v okviru katere je ugotavljala ali izdelki vsebujejo deklarirane probiotične bakterijske vrste in v kolikšnem številu. Probiotični jogurt Ego iz Ljubljanskih mlekarn je v okviru raziskave, ki poteka po mednarodno sprejeti metodologiji potrošniških organizacij, dosegel oceno dobro 4,2, kar ga med probiotičnimi mlečnimi izdelki uvršča na vrh lestvice.

Odpri vsebino

PROBIOTIČNI JOGURT EGO MED NAJBOLJE OCENJENIMI
petek, 11. september, 2009

Probiotični naravni jogurt Ego, pripravljen iz pasteriziranega mleka z 1,3 % mlečne maščobe je bil v okviru raziskave probiotičnih mlečnih izdelkov uvrščen med najkakovostnejše. V okviru raziskave, ki proizvajalcem probiotičnih mlečnih izdelkov ni bila napovedana, testirani pa so bili izdelki s prodajnih polic, je Zveza potrošnikov Slovenije ocenjevala deklaracijo, število kvasovk in plesni ter število probiotičnih bakterij v izdelku in podala senzorično oceno izdelka. Glede na kriterije ocenjevanja, si je Ego prislužil najvišjo skupno oceno dobro 4,2 (od najvišje možne zelo dobro 5,5), najslabše ocenjeni izdelek izmed 12ih ocenjevanih pa oceno povprečno 3,0.

Najboljše senzorične lastnosti med 12 ocenjevanimi izdelki 
V laboratoriju je strokovna ekipa posebej ocenila videz in barvo izdelka, njegovo konsistenco, vonj in okus. Najvišjo oceno, za zelo dobro izražene senzorične lastnosti si je prislužil Ego, ki je bil v tej kategoriji tudi edini, ki si je prislužil najvišjo možno oceno zelo dobro, 5,5.

Kot pogoj za pridobitev najvišje testne ocene je Zveza potrošnikov Slovenije na podlagi podatkov iz znanstvene literature in priporočilu o številu dnevno zaužitih probiotičnih bakterij, določila, da mora biti v izdelku najmanj 106 ke/g (kolonijska enota na gram izdelka). Probiotični jogurt Ego je tudi na tem področju zadostil kriterijem raziskave in si prislužil oceno dobro 3,7. 
Ego namreč vsebuje zadostne količine probiotičnih mikroorganizmov rodov Lactobacillus in Bifidobacterium, ki so v črevesni flori naravno prisotni in pomagajo pri vzpostavljanju in vzdrževanju ravnovesja črevesne mikroflore. S tem pripomore k izboljšanju zdravja, saj sodobni način življenja, antibiotiki, patogeni mikroorganizmi in virusi, ki jih vnašamo v telo, pogosto negativno vplivajo na ravnovesje črevesne mikroflore.

Oceno dobro 3,7 je Ego prejel tudi za deklaracijo, vendar na tem področju Zveza potrošnikov Slovenije pušča še kar nekaj prostora za izboljšave pri vseh izdelkih obravnavanih v raziskavi.

Za Ego znak VIP TEST 
Po zgledu večjih potrošniških organizacij, je tudi Zveza potrošnikov Slovenije uvedla znak VIP TEST, ki je namenjen označevanju izdelkov, ocenjenih na neodvisnih primerjalnih testih kakovosti. Ker takšno označevanje izdelkov potrošnikom pomaga pri odločanju in jim na preprost način ponudi objektivne informacije o kakovosti izdelka na prodajnem mestu. Znak bodo v pomoč potrošnikom v komunikacijskih gradivih uporabile tudi Ljubljanske mlekarne.

Ljubljanske mlekarne d.d. 

Zapri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE LETO 2008 ZAKLJUČILE Z DOBIČKOM
torek, 23. junij, 2009

Na 14. redni skupščini Ljubljanskih mlekarn d.d., kjer je bilo prisotnih 73,94 % kapitala, so pregledali letno poročilo za leto 2008 in sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2008. Med drugim so na skupščini obravnavali tudi predlog o pooblastilu upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic Ljubljanskih mlekarn.

Odpri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE LETO 2008 ZAKLJUČILE Z DOBIČKOM
torek, 23. junij, 2009

Na 14. redni skupščini Ljubljanskih mlekarn d.d., kjer je bilo prisotnih 73,94 % kapitala, so pregledali letno poročilo za leto 2008 in sprejeli sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2008. Med drugim so na skupščini obravnavali tudi predlog o pooblastilu upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic Ljubljanskih mlekarn.

Predsednica uprave Cvetana Rijavec je v uvodnem delu skupščine na kratko predstavila poslovanje družbe v letu 2008. Med drugim je dejala: ''V Ljubljanskih mlekarnah se zavedamo, kako zelo je pomembno spremljati razmere na trgih, čemur smo v letu 2008 poleg razvoja naših kadrov namenili tudi največ pozornosti. Poudarek je bil na povečanju prodaje v tujini, kjer se dokazujemo z izdelki z večjo dodano vrednostjo. Projekt v tej smeri smo začeli pripravljati že v letu 2008, končali pa smo ga letos z lansiranjem izdelkov v plastenki. Rezultati so izjemno vzpodbudni, še posebej zato, ker smo v času krize prišli na trg z izdelki, ki niso tako cenovno občutljivi in nam bodo omogočili obdržali potrošnike tudi po koncu krize. Vpliv finančne krize se je pokazal v začetnih mesecih letošnjega leta, po petih mesecih pa poslujemo pozitivno.''

Po revidiranih rezultatih poslovanja za leto 2008 so prihodki iz poslovanja znašali 165,6 milijona €, čisti dobiček poslovnega leta pa je bil v višini 3,4 milijone €. Skupščina je sprejela sklep, da se bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2008 v višini 3.380.366,93 € razporedi na del dobička v višini 438.193,30 €, ki bo razdeljen delničarjem v obliki dividend, preostanek pa za druge rezerve iz dobička. Bruto dividenda na delnico znaša 0,10 € na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine.

Skupščina je potrdila predlog uprave in nadzornega sveta o pooblastilu upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic Ljubljanskih mlekarn in tako pooblastila upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe kupuje lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 438.193 delnic. Pooblastilo velja 36 mesecev od sprejetja tega sklepa.

Na skupščini so prav tako sprejeli sklep, da se upravi in članom nadzornega sveta podeli razrešnica za poslovno leto 2008. Skupščina je potrdila predlog nadzornega sveta, da se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2009 imenuje KPMG iz Ljubljane.

Ljubljanske mlekarne, d.d.

Zapri vsebino

PLANICA JE S 35,2 METRA POSTALA NAJDALJŠI SLADOLEDNI POSLADEK NA SVETU
sreda, 10. junij, 2009

Včeraj je bil za legendarni sladoled Planica prav poseben dan. Sredi Ljubljane se je potegovala za naziv svetovne rekorderke in 1. mesto v kategoriji "najdaljši sladoledni posladek" v Guinnesovi knjigi rekordov in uspela.

Odpri vsebino

PLANICA JE S 35,2 METRA POSTALA NAJDALJŠI SLADOLEDNI POSLADEK NA SVETU
sreda, 10. junij, 2009

Včeraj je bil za legendarni sladoled Planica prav poseben dan. Sredi Ljubljane se je potegovala za naziv svetovne rekorderke in 1. mesto v kategoriji "najdaljši sladoledni posladek" v Guinnesovi knjigi rekordov in uspela.

Po 35 letih sladkih let s Planico smo se v Ljubljanskih mlekarnah odločili, da sladoledu Planici in vsem njenim oboževalcem podarimo posebno presenečenje: najdaljši sladoledni posladek z okusom vanilje, jagode in čokolade v 35 metrov dolgi banjici Planice. A potegovanje za naziv svetovne rekorderke v okviru Guinnessove knjige rekordov ni enostavno, saj ima knjiga visoke standarde in stroge predpise, ki določajo smernice poteka doseganja rekorda.

Pri izdelavi najdaljše sladoledne banjice na svetu je Ljubljanskim mlekarnam na pomoč priskočil Inštitut Jožef Stefan.  Za izdelavo 35-metrskega hladilnega kanala so porabili dobra dva meseca, za zamrznitev 35-metrske Planice pa so potrebovali kar 60 kilogramov suhega ledu (CO2) in okoli 20 litrov tekočega dušika.

Iz banjice, v katero smo vlili 200 litrov Planice, smo včeraj naredili kar 2000 kepic in ga razdelili mimoidočim sladkosnedom. Planica je z včerajšnjim dogodkom ponovno pokazala, da se ponaša z dolgoletno tradicijo, kakovostjo in zanesljivostjo ter spada med najbolj priljubljene družinske sladolede, Ljubljanske mlekarne pa so v svoji zgodovini zagotovo postavile nov mejnik, s katerim so proslavile svojo dolgoletno tradicijo, uspešnost ter kakovost.

planica_-_gradivo_za_medije.pdf [ 82.34kB ]
Zapri vsebino

VABILO NA SKUPŠČINO LJUBLJANSKIH MLEKARN
ponedeljek, 18. maj, 2009

14. redna seja skupščine Ljubljanskih mlekarn d.d. bo 23. junija 2009, ob 11.00 uri, v sejni sobi na sedežu družbe.

Odpri vsebino

VABILO NA SKUPŠČINO LJUBLJANSKIH MLEKARN
ponedeljek, 18. maj, 2009

14. redna seja skupščine Ljubljanskih mlekarn d.d. se bo potekala po naslednjem dnevnem redu:

1.    Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.  
2a.  Predložitev letnega poročila za  leto  2008 z  mnenjem revizorja, pisnim poročilom 
       nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih 
       družbah in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe. 
2b.  Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008. 
3.    Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic. 
4.    Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2009.

Popolno gradivo za skupščino je razvidno v pripetem dokumentu.


Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjev, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, bo na voljo na sedežu družbe, Tolstojeva 63, v pritličju poslovnega centra, govorilnica št. 5, vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS št. 42/06), bo vabilo z gradivom in utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe www. l-m.si/medijsko_sredisce/2009. 

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. 

Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. 

Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu Splošno kadrovskega sektorja na sedežu družbe pisno prijavijo udeležbo. 

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. 

Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. 

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. 


Vljudno vabljeni.   

                                                  

Ljubljanske mlekarne d.d. 
Predsednica uprave 
Cvetana Rijavec 

vabilo_na_skupscino_lm_2009.pdf [ 97.22kB ]
Zapri vsebino

OBVESTILO O NAKUPU DELNIC
torek, 31. marec, 2009

Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn, je kupila dodatnih 200 delnic z oznako LMLG izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d.

Odpri vsebino

OBVESTILO O NAKUPU DELNIC
torek, 31. marec, 2009

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 – kot izdajatelj delnic z oznako LMLG v skladu s 1. odstavkom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Ur. l. 7/2007) objavlja 

OBVESTILO, 

o spremembi števila delnic, ki ga je poslala Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn d.d.. Iz obvestila, ki ga je poslala na osnovi 117. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 6. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih, je razvidno, da je dne 18. 3. 2009 kupila dodatnih 200 delnic z oznako LMLG izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. in je po navedenem nakupu lastnica 2.550 delnic Ljubljanskih mlekarn. 

Ljubljanske mlekarne d.d. 

Zapri vsebino

Sporočila za javnost / 2008

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
sreda, 3. december, 2008

Finančna družba ZVON ENA HOLDING, d. d. je povečala delež lastništva v Ljubljanskih mlekarnah

Odpri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
sreda, 3. december, 2008

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 – kot izdajatelj delnic z oznako LMLG v skladu s 1. odstavkom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Ur. l. 7/2007) objavlja 

OBVESTILO, 

o spremembi lastniške strukture, ki nam ga je poslala finančna družba ZVON ENA HOLDING, d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor. Navedena družba je z dnem 1. 12. 2008 postala lastnica in imetnica 123.474 delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. z oznako LMLG in s tem v družbi Ljubljanske mlekarne d.d. povečala svoj delež lastništva iz 4,75 % (208.242 delnic) na 7,57 % (331.716 delnic). 

Ljubljanske mlekarne d.d. 
Predsednica uprave 
Cvetana Rijavec 

Zapri vsebino

OBVESTILO O NAKUPU DELNIC
sreda, 22. oktober, 2008

Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn, je kupila dodatnih 350 delnic z oznako LMLG izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d.

Odpri vsebino

OBVESTILO O NAKUPU DELNIC
sreda, 22. oktober, 2008

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 – kot izdajatelj delnic z oznako LMLG v skladu s 1. odstavkom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Ur. l. 7/2007) objavlja 

OBVESTILO, 

o spremembi števila delnic, ki ga je poslala Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn d.d.. Iz obvestila, ki ga je poslala na osnovi 117. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 6. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih, je razvidno, da je dne 9.10.2008 kupila dodatnih 350 delnic z oznako LMLG izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. in je po navedenem nakupu lastnica 2.350 delnic Ljubljanskih mlekarn. 

Ljubljanske mlekarne d.d.

Zapri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE SO PARTNER PROGRAMA GREENLIGHT
sreda, 9. julij, 2008

Ljubljanske mlekarne so junija 2008 postale partner evropskega programa GreenLight, katerega pobudnik je Evropska komisija. Program GreenLight je prostovoljna iniciativa za preprečevanje onesnaževanja, ki spodbuja porabnike električne energije v nestanovanjskem sektorju k investicijam v energetsko učinkovito razsvetljavo.

Odpri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE SO PARTNER PROGRAMA GREENLIGHT
sreda, 9. julij, 2008

Ljubljanske mlekarne so junija 2008 postale partner evropskega programa GreenLight, katerega pobudnik je Evropska komisija. Program GreenLight je prostovoljna iniciativa za preprečevanje onesnaževanja, ki spodbuja porabnike električne energije v nestanovanjskem sektorju k investicijam v energetsko učinkovito razsvetljavo. 

V Ljubljanskih mlekarnah so se zavezali, da bodo 50. obletnico prvega sladoleda na palčki Lučka obeležili tudi z družbeno odgovorno akcijo »Varčujmo z lučkami!« in v letu 2008 zmanjšali porabo luči in s tem svetlobno onesnaževanje. Z vključitvijo v program GreenLight so se zavezali, da bodo zmanjšali rabo energije za razsvetljavo in posledično škodljive emisije in omejili globalno segrevanje. Ob tem je cilj programa tudi izboljšati kakovost delovnih pogojev ob manjših stroških za energijo. 
Program GreenLight Ljubljanske mlekarne kot partnerja zavezuje, da v vsaj 50 % obstoječih prostorov v svoji lasti ali v dolgoročnem najemu zmanjša skupno uporabo za razsvetljavo za najmanj 30 %. Ustrezni so tisti prostori, kjer je investicija ekonomsko donosna. Pri novih prostorih mora partner programa izbrati takšne nove naprave, da ne bo obstojala nobena alternativna instalacija, ki bi vzdrževala ali izboljševala kakovost razsvetljave, ki jo daje izbrana instalacija, in porabila manj električne energije ter predstavljala dodatno donosno investicijo. Ljubljanske mlekarne morajo vse nadgradnje zaključiti v petih letih od dneva pristopa k programu in vsako leto poslati poročilo o napredku. 
Z aktivnostmi v smeri zmanjševanja porabe električne energije so v Ljubljanskih mlekarnah pričeli že v decembru leta 2007, ko so v Splošno-distribucijskem centru v Ljubljani zamenjali 300 luči z novimi varčnimi žarnicami, kar bo na letni ravni pomenilo prihranek skoraj 121.000 kilovatnih ur. Že ta zamenjava žarnic v omenjenih prostorih pomeni zmanjšanje porabe električne energije v teh prostorih za 40 %, kar prinese tudi vrednostni prihranek stroškov na letni ravni, tako za električno energijo, kot za stroške vzdrževanja. S tem so tudi zmanjšali stroške delovanja hladilnih kompresorjev v skladiščih, saj varčne žarnice manj ogrevajo prostor, kar je za družbo še najbolj pomembno v poletnih mesecih, ki ji predstavljajo električno konico. Za večjo učinkovitost zmanjšanja porabe električne energije so v prostorih Splošno-distribucijskega centra postavili tudi senzorje na gibanje za prižiganje in ugašanje luči. 
Prav tako so motorje, ki predstavljajo večje porabnike električne energije v Ljubljanskih mlekarnah, opremili s frekvenčnimi pretvorniki, ki prispevajo k zmanjšanju porabe električne energije. V prihodnosti imajo Ljubljanske mlekarne v načrtu zamenjati običajne luči z varčnimi žarnicami v poslovni stavbi v Ljubljani, v proizvodnji v Kočevju in Mariboru in v proizvodnji sterilnega mleka v Ljubljani. Varčne žarnice pomenijo kljub zajetnemu vložku na začetku 40 % prihranek energije. 

Program GreenLight se je pod okriljem Evropske komisije, Direktorata za energijo in transport, pričel izvajati februarja leta 2000. Več o programu na www.eu-greenlight.org

lm_sporocilo_za_javnost_9-7-08__greenlight_.pdf [ 52.8kB ]
Zapri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
ponedeljek, 21. april, 2008

Finančna družba ZVON ENA HOLDING je zmanjšala svoj delež lastništva v Ljubljanskih mlekarnah, d.d.

Odpri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
ponedeljek, 21. april, 2008

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 – kot izdajatelj delnic z oznako LMLG v skladu s 1. odstavkom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Ur. l. 7/2007) objavlja 

OBVESTILO, 

o spremembi lastniške strukture, ki nam ga je poslala finančna družba ZVON ENA HOLDING, d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor. Navedena družba je z dnem 16. 4. 2008 odtujila kvalificiran delež družbe Ljubljanske mlekarne d.d. in sicer je prodala 123.474 delnic Ljubljanskih mlekarn d.d. z oznako LMLG in s tem zmanjšala svoj lastniški delež iz 8,55 % (374.831 delnic) na 5,47 % (251.357 delnic) v navedeni družbi. Istega dne je finančna družba ZVON ENA HOLDING prodala dodatno še 43.115 delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. z oznako LMLG in s tem zmanjšala svoj delež lastništva iz 5,47 % (251.357 delnic) na 4,75 % (208.242 delnic) v družbi Ljubljanske mlekarne d.d.. 

Ljubljanske mlekarne d.d. 
Predsednica uprave 
Cvetana Rijavec 

Zapri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE IN MERCATOR NADALJUJETA USPEŠNO SODELOVANJE
sreda, 13. februar, 2008

Ljubljanske mlekarne in Mercator sta na srečanju uprav podpisala pogodbo o medsebojnem sodelovanju za leto 2008, s tem pa postavila zdrave temelje za konkurenčno ponudbo na trgu. Ljubljanske mlekarne so drugi največji Mercatorjev dobavitelj, s katerim sodeluje na področju celotne maloprodajne mreže. 

Odpri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE IN MERCATOR NADALJUJETA USPEŠNO SODELOVANJE
sreda, 13. februar, 2008

Ljubljanske mlekarne in Mercator sta na srečanju uprav podpisala  pogodbo o medsebojnem sodelovanju za leto 2008, s tem pa postavila zdrave temelje za konkurenčno ponudbo na trgu. Ljubljanske mlekarne so drugi največji Mercatorjev dobavitelj, s katerim sodeluje na  področju celotne maloprodajne mreže. 

Sodelovanje med Ljubljanskimi mlekarnami in Mercatorjem je tudi v zadnjem letu doseglo zavidljivo raven in se bo zagotovo še razvijalo. Na eni strani to pomeni močno podporo domači proizvodnji, ki bi brez Mercatorjevih polic imela občutne težave, po drugi strani pa tudi odziv na želje slovenskega potrošnika, ki pri svojih nakupnih odločitvah daje pomembno prednost slovenskim izdelkom. Med njimi pa so vsekakor tudi proizvodi Ljubljanskih mlekarn, ki pomenijo pomembno nakupno izbiro pri našem kupcu. 

Mercator bi lahko nabavo izdelkov usmeril na tuje dobavitelje, ki izkazujejo interes za sodelovanje, vendar Mercator vztraja pri obstoječi strateški nabavni politiki in zavezništvu s strateškimi dobavitelji, kot so Ljubljanske mlekarne, saj s tem za svoje kupce omogoča najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. Ljubljanske mlekarne so ključni dobavitelji v blagovni skupini trajna mleka ter sadni in navadni jogurti. Ljubljanske mlekarne so tudi partner - Category Captain pri upravljanju z blagovnimi skupinami mleko, sladoledi, siri, maslo in skute.

lm_in_mercator_-_sporocilo_za_javnost_13-2-08.pdf [ 104.16kB ]
Zapri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
ponedeljek, 11. februar, 2008

Finančna družba ZVON DVA HOLDING, d. d. je povečala delež lastništva v Ljubljanskih mlekarnah

Odpri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
ponedeljek, 11. februar, 2008

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 – kot izdajatelj delnic z oznako LMLG v skladu s 1. odstavkom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Ur. l. 7/2007) objavlja 

OBVESTILO, 

o spremembi lastniške strukture, ki nam ga je poslala finančna družba ZVON DVA HOLDING, d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor. Navedena družba je z dnem 5. 2. 2008 postala lastnica in imetnica 88.000 delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. z oznako LMLG in s tem v družbi Ljubljanske mlekarne d.d. povečala svoj delež lastništva iz 9,13 % (400.000 delnic) na 11,14 % (488.000 delnic). 

Ljubljanske mlekarne d.d. 
Predsednica uprave 
Cvetana Rijavec

Zapri vsebino

Sporočila za javnost / 2007

OBVESTILO O NAKUPU DELNIC
petek, 21. december, 2007

Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn, je kupila dodatnih 1.000 delnic z oznako LMLG izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. 

Odpri vsebino

OBVESTILO O NAKUPU DELNIC
petek, 21. december, 2007

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 – kot izdajatelj delnic z oznako LMLG v skladu s 1. odstavkom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Ur. l. 7/2007) objavlja 

OBVESTILO, 

o spremembi števila delnic, ki ga je poslala Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn d.d.. Iz obvestila, ki ga je poslala na osnovi 6. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih, je razvidno, da je dne 7.11.2007 kupila od GBPH Kranj 1.000 delnic z oznako LMLG izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d.. Ker je Cvetana Rijavec dne 18.9.2007 kupila 1.000 delnic z oznako LMLG, ima po nakupu dodatnih 1.000 delnic z dne 7.11.2007, sedaj v lasti skupaj 2.000 delnic.

Ljubljanske mlekarne d.d.

Zapri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
torek, 11. december, 2007

 Finančna družba ZVON DVA HOLDING je pridobila delež lastništva v Ljubljanskih mlekarnah.

Odpri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
torek, 11. december, 2007

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 – kot izdajatelj delnic z oznako LMLG v skladu s 1. odstavkom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Ur. l. 7/2007) objavlja 

OBVESTILO, 

o spremembi lastniške strukture, ki nam ga je poslala finančna družba ZVON DVA HOLDING, d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor. Navedena družba je z dnem 7. 12. 2007 postala lastnica in imetnica 400.000 delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. z oznako LMLG in s tem pridobila 9,13 % delež lastništva (400.000 delnic) družbi Ljubljanske mlekarne d.d.. 

Ljubljanske mlekarne d.d. 
Predsednica uprave 
Cvetana Rijavec 

Zapri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
ponedeljek, 10. december, 2007

Finančna družba ZVON ENA HOLDING je zmanjšala svoj delež lastništva v Ljubljanskih mlekarnah.

Odpri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
ponedeljek, 10. december, 2007

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 – kot izdajatelj delnic z oznako LMLG v skladu s 1. odstavkom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Ur. l. 7/2007) objavlja 

OBVESTILO, 

o spremembi lastniške strukture, ki nam ga je poslala finančna družba ZVON ENA HOLDING d.d., Slovenska ulica 17, Maribor. Navedena družba je z dnem 6.12.2007 odtujila kvalificiran delež družbe Ljubljanske mlekarne d.d. in sicer je prodala 400.000 delnic Ljubljanskih mlekarn d.d. z oznako LMLG in s tem zmanjšala svoj lastniški delež iz 17,68 % (774.831 delnic) na 8,55 % (374.831 delnic) v navedeni družbi. 

Ljubljanske mlekarne d.d. 
Predsednica uprave 
Cvetana Rijavec

Zapri vsebino

IZBRALI SMO ZMAGOVALCE NATEČAJA "MLEKO JE DOBRO IN ZDRAVO"
torek, 20. november, 2007

Izbrali smo dve najboljši deli likovnega natečaja »Mleko je dobro in zdravo«, ki smo ga pripravili v Ljubljanskih mlekarnah za slovenske osnovnošolce v okviru praznovanja 40-letnice Alpskega mleka.

Odpri vsebino

IZBRALI SMO ZMAGOVALCE NATEČAJA "MLEKO JE DOBRO IN ZDRAVO"
torek, 20. november, 2007

Izbrali smo dve najboljši deli likovnega natečaja »Mleko je dobro in zdravo«, ki smo ga pripravili v Ljubljanskih mlekarnah za slovenske osnovnošolce v okviru praznovanja 40-letnice Alpskega mleka. 

V okviru natečaja smo prejeli čez štiristo del od sodelujočih osnovnih šol, s tem, da so že šole same morale narediti izbor in poslati le po eno risbo iz vsake starostne skupine. Komisija, ki so sestavljale predsednica žirije Nuša Lapajne - akademska slikarka, Tina Žurbi - grafična oblikovalka in Renata Lovrak – vodja korporativnega komuniciranja, je med prejetimi deli izbrala dve prvo nagrajeni likovni deli: 

Zmagovalna risba starostne skupine od 1. do 4. razreda: 
Miha Šprah – Primožič 
1. razred OŠ Juričevega Drejčka, Ravne na Koroškem 
mentor Milena Šrot 

Zmagovalna risba starostne skupine od 5. do 9. razreda: 
Luka Ivartnik 
9. razred OŠ Dob 
mentor Marija Škorjanc 

»Žirijo sta prepričali obe zmagovalni risbi; v mlajši kategoriji je to risba šestletnika, ki je upodobil kravo. Risba je zelo enostavna, linearna, ozadje je neopredeljeno, živalska figura pa je predstavljena iskreno, otroško duhovito in živo. Črna močna risba deluje kontrastno, prav tako je tudi kompozicija uravnotežena, kar daje risbi suvereno in zaključeno celoto. V starejši kategoriji smo izbrali risbo učenca devetega razreda, katera je presenetila z izjemnim znanjem risanja prostora i obvladovanjem kompozicije, harmonično izbiro barv in zanimivi izstopajoči tematiki,« je izbor komentirala predsednica komisije Nuša Lapajne, akademska slikarka. 

»Zelo smo veseli nad izrednim odzivom osnovnih šol in učencev. Likovni natečaj smo pripravili v okviru praznovanja 40. rojstnega dne naše najpomembnejše blagovne znamke Alpsko mleko, katere embalažo bodo v pričetku naslednjega leta krasili dve prvo nagrajeni likovni deli,« je dejala Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn. 

Likovni natečaj »Mleko je dobro in zdravo« smo zaključili z otvoritvijo razstave v Mestnem muzeju Ljubljana, 16. novembra 2007, ki je organizirana pod okriljem Meseca oblikovanja. Razstavo je odprl Zoran Janković, župan mesta Ljubljana. 

Na otvoritvi razstave smo razglasili zmagovalce in podelili nagrade. V muzeju smo poleg treh nagrajenih del v vsaki starostni skupini, na ogled postavili tudi izbranih 28 risb iz vsake starostne skupine. Tako imamo v Mestnem muzeju Ljubljana razstavljenih 62 likovnih del. Razstavo si lahko ogledate do 30. novembra 2007. Vabljeni!

Zapri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
sreda, 14. november, 2007

Finančna družba ZVON ENA HOLDING, d.d., je povišala svoj delež lastništva v Ljubljanskih mlekarnah, d.d., na 17,68 %.

Odpri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
sreda, 14. november, 2007

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 – kot izdajatelj delnic z oznako LMLG v skladu s 1. odstavkom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Ur. l. 7/2007) objavlja 

OBVESTILO, 

o spremembi lastniške strukture, ki nam ga je poslala finančna družba ZVON ENA HOLDING, d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor. Navedena družba je z dnem 7. 11. 2007 postala lastnica in imetnica 38.768 delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. z oznako LMLG in s tem povečala lastništvo iz 13,77 % (603.654 delnic) na 15,35 % (672.422 delnic) vseh izdanih delnic družbe Ljubljanske mlekarne d.d. 
Dne 7.11.2007 je omenjena družba ZVON ENA HOLDING tudi prodala 165.853 delnic z oznako LMLG, izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. in zmanjšala delež lastništva iz 15,35 % (672.422 delnic) na 11,56 % (506.569 delnic). 
Dne 8. 11. 2007 družba ZVON ENA HOLDING postala lastnica in imetnica dodatnih 268.262 delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. z oznako LMLG in s tem povečala lastništvo iz 11,56 % (506.569 delnic) na 17,68 % (774.831 delnic) vseh izdanih delnic družbe Ljubljanske mlekarne d.d.


Ljubljanske mlekarne d.d. 
Predsednica uprave 
Cvetana Rijavec

Zapri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
sobota, 10. november, 2007

Investicijska družba NFD 1 je zmanjšala delež lastništva v družbi Ljubljanske mlekarne d.d.

Odpri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
sobota, 10. november, 2007

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 – kot izdajatelj delnic z oznako LMLG v skladu s 1. odstavkom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Ur. l. 7/2007) objavlja 

OBVESTILO, 

o spremembi lastniške strukture, ki nam ga je poslala investicijska družba NFD 1 DELNIŠKI INVESTICIJSKI SKLAD d.d., Trdinova 4, Ljubljana. Navedena družba je z dnem 5. 11. 2007 prodala 88.768 delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. z oznako LMLG in s tem zmanjšala svoj delež lastništva iz 5,69 % (249.330 delnic) na 4,12 % (180.562 delnic) v družbi Ljubljanske mlekarne d.d.. 

Ljubljanske mlekarne d.d. 
Predsednica uprave 
Cvetana Rijavec

Zapri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
sreda, 7. november, 2007

Finančna družba ZVON ENA HOLDING, d.d., je povišala svoj delež lastništva v Ljubljanskih mlekarnah, d.d., na 13,77%.

Odpri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
sreda, 7. november, 2007

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 – kot izdajatelj delnic z oznako LMLG v skladu s 1. odstavkom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Ur. l. 7/2007) objavlja 

OBVESTILO, 

o spremembi lastniške strukture, ki nam ga je poslala finančna družba ZVON ENA HOLDING, d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor. Navedena družba je z dnem 2. 11. 2007 postala lastnica in imetnica 262.300 delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. z oznako LMLG in s tem povečala lastništvo iz 7,79 % (341.354 delnic) na 13,77 % (603.654 delnic) vseh izdanih delnic družbe Ljubljanske mlekarne d.d.

Ljubljanske mlekarne d.d. 
Predsednica uprave 
Cvetana Rijavec

Zapri vsebino

OB 40-LETNICI ALPSKEGA MLEKA RAST PRODAJE ZOPET NARAŠČA
torek, 6. november, 2007

Ob 40-letnici Alpskega mleka najmočnejša blagovna znamka Ljubljanskih mlekarn ponovno dobiva prodajni zagon. Kljub nekaterim prelomnicam, kot so razpad bivše Jugoslavije, vstop Slovenije v Evropsko Unijo in uvajanje trgovskih blagovnih znamk, je blagovna znamka še vedno med najbolj prepoznavnimi tako na slovenskem kot tudi na trgih Jugovzhodne Evrope.

Odpri vsebino

OB 40-LETNICI ALPSKEGA MLEKA RAST PRODAJE ZOPET NARAŠČA
torek, 6. november, 2007

Ob 40-letnici Alpskega mleka najmočnejša blagovna znamka Ljubljanskih mlekarn ponovno dobiva prodajni zagon. Kljub nekaterim prelomnicam, kot so razpad bivše Jugoslavije, vstop Slovenije v Evropsko Unijo in uvajanje trgovskih blagovnih znamk, je blagovna znamka še vedno med najbolj prepoznavnimi tako na slovenskem kot tudi na trgih Jugovzhodne Evrope. 

Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn, je na današnji novinarski konferenci povedala: »Trg mlekarstva se zelo hitro spreminja, zato se moramo tudi mi prilagajati vse hitreje. Največji napredek je viden na področju kakovosti. V 40 letih življenja Alpskega mleka, ki je postal sinonim za trajno mleko, smo v Ljubljanskih mlekarnah proizvedli več kot milijardo in 640 milijonov litrov. Alpsko mleko ima danes približno 45 % delež in njegova prodaja predstavlja 38 % vseh prihodkov Ljubljanskih mlekarn.« 

Alpskega mleka, kot trajnega mleka, pa ne bi bilo tudi brez dobre embalaže. Tetrapak embalaža, ki jo proizvaja podjetje Tetra Pak, živi z Alpskim mlekom že 40 let. Lars Holmquist, direktor Tetra Pak Adria, je poudaril, da »so Ljubljanske mlekarne eden ključnih partnerjev Tetra Paka v tem delu Evrope. Leta 1966 smo v Ljubljanske mlekarne dobavili pri polnilni stroj za embalažo tetrapak, ki danes predstavlja revolucionarno tehnologijo za ohranjanje trajnosti v prehrani. Lahko rečemo, da je pred pločevinko in mikrovalovno pečico. Aseptična tehnologija in embalaža predstavljata najpomembnejši dosežek na tem področju v 20. stoletju. Ljubljanske mlekarne so prav tako vodilni na področju razvoja in inovacij in zato zelo pomemben partner pri razvoju proizvodov Tetra Pak Group. Prav tako so bili eni prvih, ki so konec 90. let v Evropi uvedli nov sistem tetrapak embalaže s posebnimi zapirali.« 

Ljubljanske mlekarne izvozijo 20 % proizvodnje Alpskega mleka, ključne države pa so države nekdanje Jugoslavije, med njimi še posebej Kosovo. V letošnjem letu so v Ljubljanskih mlekarnah izredno zadovoljni, da so mleko skoraj v celoti kupovali v Sloveniji in hkrati tudi dosegli pozitiven poslovni rezultat v zadnjih šestih mesecih.

Zapri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
ponedeljek, 5. november, 2007

Družba CBH d.d. je zmanjšala svoj lastniški delež v Ljubljanskih mlekarnah

Odpri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
ponedeljek, 5. november, 2007

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 – kot izdajatelj delnic z oznako LMLG v skladu s 1. odstavkom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Ur. l. 7/2007) objavlja 

OBVESTILO, 

o spremembi lastniške strukture, ki nam ga je poslala investicijska družba CBH d.d., Vrunčeva 1, 3000 Celje, ki jo zastopa izvršni direktor uprave Zdenko Podlesnik. Navedena družba je z dnem 2.11.2007 odtujila kvalificiran delež družbe Ljubljanske mlekarne d.d. in sicer je prodala 262.300 delnic navedenega izdajatelja z oznako LMLG. 

Ljubljanske mlekarne d.d. 
Predsednica uprave 
Cvetana Rijavec

Zapri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
torek, 30. oktober, 2007

Banka Celje d.d. je zmanjšala delež lastništva v družbi Ljubljanske mlekarne d.d.

Odpri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
torek, 30. oktober, 2007

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 – kot izdajatelj delnic z oznako LMLG v skladu s 1. odstavkom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Ur. l. 7/2007) objavlja 

OBVESTILO, 

o spremembi lastniške strukture, ki nam ga je poslala BANKA CELJE d.d., Vodnikova ulica 2, 3000 Celje. Navedena družba je z dnem 26. 10. 2007 prodala 350.000 delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. z oznako LMLG in s tem zmanjšala svoj delež lastništva iz 9,99 % (438.000 delnic) na 2,01 % (88.000 delnic) v družbi Ljubljanske mlekarne d.d.. 

Ljubljanske mlekarne d.d. 
Predsednica uprave 
Cvetana Rijavec

Zapri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
torek, 30. oktober, 2007

Družba CBH, d.d. je dne 26.10. 2007 pridobila 7,99% lastniškega deleža Ljubljanskih mlekarn, d.d..

Odpri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
torek, 30. oktober, 2007

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 – kot izdajatelj delnic z oznako LMLG v skladu s 1. odstavkom 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ZTFI (Ur. l. 67/2007) objavlja 

OBVESTILO, 

o spremembi lastniške strukture , ki nam ga je poslala družba CBH d.d., Vrunčeva 1, 3000 Celje, ki jo zastopa izvršni direktor uprave Zdenko Podlesnik. Družba CBH d.d. je z dnem 26. 10. 2007 pridobila kvalificirani delež družbe Ljubljanske mlekarne d.d. in postala lastnik 350.000 delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. z oznako LMLG, kar predstavlja 7,99% delež lastništva.

Ljubljanske mlekarne d.d. 
Predsednica uprave 
Cvetana Rijavec

Zapri vsebino

ALPSKO MLEKO ZA ROJSTNI DAN DOBILO SPLETNO STRAN www.alpskomleko.si
torek, 23. oktober, 2007

Alpsko mleko, ki letos praznuje 40-letnico svojega obstoja, je dobilo svojo prvo spletno mesto www.alpskomleko.si. Ob svoji okrogli obletnici pa bo Alpsko mleko obdarovalo tudi obiskovalce omenjenega spletnega mesta, ki bodo preizkusili svoje spretnosti v spletni nagradni igri.

Odpri vsebino

ALPSKO MLEKO ZA ROJSTNI DAN DOBILO SPLETNO STRAN www.alpskomleko.si
torek, 23. oktober, 2007

Alpsko mleko, ki letos praznuje 40-letnico svojega obstoja, je dobilo svojo prvo spletno mesto www.alpskomleko.si. Mleko, ki je s svojo podobo in okusom zaznamovalo tako močno, da še vedno spada med najbolj prepoznavne blagovne znamke v Jugovzhodni Evropi, bo ob svoji okrogli obletnici obdarovalo tudi s posebno spletno nagradno igro, v kateri z malo sreče ujamete poskočne ljubitelje alpskega mleka v tetrapak, še z nekaj več pa dobite privlačne nagrade. 

Spletna igrica Alpsko mleko lahko z nekaj sreče napolni več kot polovico letne zaloge mleka izžrebanega ljubitelja Alpskega mleka, ki ga po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije letno porabi 73,4 litrov. Do konca leta bo sreča iskala nove lastnike vsakih 14 dni, kasneje pa enkrat mesečno. Srečna roka bo prvič poiskala nove lastnike shakerjev za pripravo mlečnih koktajlov, simpatičnih majic in športnih torb že 9. novembra. 

Na www.alpskomleko.si so na voljo tudi informacije, zakaj je pomembno, da pijemo mleko. Verjetno veste, da so sanje lepše s kozarcem mleka pred spanjem, vendar ali veste tudi to, da pomaga pri uravnavanju tekočine v telesu, da pripomore k vitkejši postavi in pomlajenemu videzu kože? Rubrika Dobro je vedeti vas bo presenetila tudi še z drugimi pomembnimi informacijami o koristnosti mleka. 
Alpsko mleko, ki smo ga davnega leta 1967 kot prvo mleko polnili v tetrapak embalažo, ima ob svojem 40. letu že veliko družino: Alpsko mleko s 3,5 % mlečne maščobe, Alpsko mleko s 1,6 % mlečne maščobe in Alpsko mleko z 0,5 % mlečne maščobe ter izdelki s funkcionalnimi dodatki: kalcijem in dodatkom koencima Q10 Vital +. 
Ljubitelji zgodovine Alpskega mleka se v rubriki še pomnite skozi pomembne zgodovinske mejnike spominjajo svoje mladosti. Ali veste, da Alpsko mleko praznuje 40-letnico tako kot stripi Alana Forda? In da istega leta kot Ljubljanske mlekarne napolnijo milijardni liter Alpskega mleka ustanovijo prav tako kot mleko nepogrešljivi Google? 
Mleko je nepogrešljivo tudi v kuhinji. Recepte za mlečne koktajle je v sodelovanju z Ljubljanskimi mlekarnami pripravil barman Emil, ki se je dokazal tudi v resničnostnem šovu Bar II. Svoje kuharske mojstrovine z mlekom pa lahko objavljajo tudi na spletni strani www.alpskomleko.si

Novo podobo in nov naslov je pred kratkim dobilo tudi spletno mesto Ljubljanskih mlekarn, ki si ga lahko ogledate na naslovu www.l-m.si, kjer so na voljo vse informacije o celotni ponudbi Ljubljanskih mlekarn, korporativne novice in informacije za gostince ter predstavitev povezanih družb.

Zapri vsebino

LIKOVNI NATEČAJ "MLEKO JE DOBRO IN ZDRAVO" OB 40-LETNICI ALPSKEGA MLEKA
petek, 19. oktober, 2007

V okviru praznovanja 40-letnice Alpskega mleka smo v Ljubljanskih mlekarnah pripravili likovni natečaj »Mleko je dobro in zdravo« za mlade likovnike in k sodelovanju povabili skoraj štiristo splovenskih osnovnih šol.

Odpri vsebino

LIKOVNI NATEČAJ "MLEKO JE DOBRO IN ZDRAVO" OB 40-LETNICI ALPSKEGA MLEKA
petek, 19. oktober, 2007

V okviru praznovanja 40-letnice Alpskega mleka smo v Ljubljanskih mlekarnah pripravili likovni natečaj »Mleko je dobro in zdravo« za mlade likovnike. 

Videz embalaže Alpskega mleka, ki v letu 2007 praznuje 40-letnico, želimo popestriti z ustvarjalnostjo mlade generacije in njihove predstave o mleku. Zavedamo se pomembnosti pitja mleka med mladimi, še posebno v dobi odraščanja. S tem namenom smo v Ljubljanskih mlekarnah razpisali likovni natečaj za mlade avtorje na temo “Mleko je dobro in zdravo”. Cilj natečaja je bil spodbuditi mlade k likovnemu izražanju in razmišljanju o mleku, tema natečaja poslikave embalaže, pa je bila MLEKO v najširšem smislu. 

K sodelovanju smo povabili skoraj štiristo osnovnih šol. Učenci tekmujejo v dveh starostnih skupinah in sicer: 1. skupina od 1. do 4. razreda osnovne šole in 2. skupina od 5. do 8./9. razreda osnovne šole. Strokovna komisija bo izmed vseh del, ki bodo prispela do 20. oktobra, izbrala dve najboljši (enega za vsako razpisano skupino), ki jih bomo Ljubljanske mlekarne stiskale na omejeno serijo embalaž Alpskega mleka 3,5 % m.m. 1 liter. Seveda bomo prva tri najlepša dela v vsaki starostni skupini tudi nagradili. 

Izbrane in nagrajene poslikave bomo razstavili v Mestnem muzeju Ljubljana v sklopu Meseca oblikovanja. Otvoritev razstave in razglasitev zmagovalcev bo v petek, 16. novembra 2007, ob 20.00 uri. Razstava bo na ogled do 1. decembra 2007. 

Rezultate natečaja bomo 19. novembra 2007 objavili na spletni strani ob 40-letnici Alpskega mleka na spletnem naslovu www.alpskomleko.si.

Zapri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
sreda, 17. oktober, 2007

NFD HOLDING, finančna družba d.d., je dne 10.10.2007 postal lastnik in imetnik 523.253 delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. z oznako LMLG in s tem povečal lastništvo iz 8,59 % na 20, 53 % vseh izdanih delnic družbe Ljubljanske mlekarne d.d..

Odpri vsebino

OBVESTILO O SPREMEMBI LASTNIŠKE STRUKTURE
sreda, 17. oktober, 2007

Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63 – kot izdajatelj delnic z oznako LMLG v skladu s 4. odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih (Ur. l. ZPre-1 in 67/2007) objavlja 

OBVESTILO, 

ki ga je v skladu s 1. odstavkom 10. člena Zakona o prevzemih poslal NFD HOLDING, finančna družba d.d., iz katerega je razvidno, da je dne 10.10.2007 NFD Holding postal lastnik in imetnik 523.253 delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. z oznako LMLG in s tem povečal lastništvo iz 8,59 % (376.322 delnic) na 20, 53 % (899.575 delnic) vseh izdanih delnic družbe Ljubljanske mlekarne d.d.. 

KAPITALSKA DRUŽBA d.d. nam je poslala obvestilo o spremembi deleža, iz katerega je razvidno, da je dne 10.10. 2007 prodala 325.882 delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. z oznako LMLG in tako nima v lasti več nobenih delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d.. 

Hkrati je obvestilo o spremembi deleža poslala tudi SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA d.d. iz katerega je razvidno, da je dne 10.10. 2007 prodala 197.371 delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d. z oznako LMLG in tako nima v lasti več nobenih delnic izdajatelja Ljubljanske mlekarne d.d.. 

Ljubljanske mlekarne d.d. 
Predsednica uprave 
Cvetana Rijavec

Zapri vsebino

LM BODO POKRILE IZGUBO IZ REZERV IN DOBIČKA
torek, 21. avgust, 2007

 Na današnji 12. redni skupščini Ljubljanskih mlekarn d.d. so pregledali letno poročilo za leto 2006 in sprejeli sklep o ugotovitvi in pokritju izgube iz leta 2006 ter pokritju izgube iz preteklih let. Med drugim so na skupščini obravnavali tudi predloge za spremembe in dopolnitve statuta družbe Ljubljanske mlekarne d.d.

Odpri vsebino

LM BODO POKRILE IZGUBO IZ REZERV IN DOBIČKA
torek, 21. avgust, 2007

Na današnji 12. redni skupščini Ljubljanskih mlekarn d.d. so pregledali letno poročilo za leto 2006 in sprejeli sklep o ugotovitvi in pokritju izgube iz leta 2006 ter pokritju izgube iz preteklih let. Med drugim so na skupščini obravnavali tudi predloge za spremembe in dopolnitve statuta družbe Ljubljanske mlekarne d.d.

Kot je po skupščini povedala predsednica uprave Cvetana Rijavec, je skupščina izglasovalavse predlagane sklepe razen sklepa spremembe statuta v točki, ki govori o odobrenemkapitalu, bivši upravi pa ni bila podeljena razrešnica.

Po revidiranih rezultatih poslovanja leta 2006 so prihodki iz poslovanja znašali 31,557 milijard SIT, izguba iz poslovanja je bila 2,975 milijarde SIT, celotna izguba pa je zaradi oblikovanja 582 milijonov SIT dodatnih popravkov, ki jih je zahteval revizor, v višini 3,003 milijarde SIT. Nekrita izguba iz preteklih let znaša 68,886 milijonov SIT, kar skupaj znese 3,071 milijard SIT izgube. Skupščina je sprejela sklep, da se izguba v celoti pokrije po stanju na dan 31.12.2006 v višini 2,075 milijard SIT iz drugih rezerv in dobička, 996,440 milijonov SIT pa iz kapitalskih rezerv.

Na skupščini so bile sprejete spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki se nanašajo na pridobivanje soglasja nadzornega sveta za sklepanje posameznih poslov uprave, pravilnika o določitvi sejnine in nagrad članom nadzornega sveta. Predlog določb o odobrenem kapitalu pa skupščina ni izglasovala.

Sprejet je bil sklep, da se upravi ne podeli razrešnica, članom nadzornega sveta pa je bila podeljena razrešnica za poslovno leto 2006.

Skupščina je potrdila predlog nadzornega sveta, da se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2007 imenuje KPMG iz Ljubljane. 

izjava_za_javnost_21-8-2007.pdf [ 52.91kB ]
Zapri vsebino

NADZORNI SVET LJUBLJANSKIH MLEKARN PREGLEDAL REVIDIRANE PODATKE POSLOVANJA ZA LETO 2006
sreda, 13. junij, 2007

V Ljubljanskih mlekarnah so na današnji, tretji seji nadzornega sveta člani pregledali rezultate poslovanja v letošnjem letu in obravnavali ter sprejeli revidirano letno poročilo za leto 2006, kot tudi poročilo nadzornega sveta za leto 2006. Obravnavali in potrdili so gradivo za skupščino družbe.

Odpri vsebino

NADZORNI SVET LJUBLJANSKIH MLEKARN PREGLEDAL REVIDIRANE PODATKE POSLOVANJA ZA LETO 2006
sreda, 13. junij, 2007

V Ljubljanskih mlekarnah so na današnji, tretji seji nadzornega sveta člani pregledali rezultate poslovanja v letošnjem letu in obravnavali ter sprejeli revidirano letno poročilo za leto 2006, kot tudi poročilo nadzornega sveta za leto 2006. Obravnavali in potrdili so gradivo za skupščino družbe. 

Po revidiranih rezultatih poslovanja leta 2006 so prihodki iz poslovanja znašali 31,557 milijard SIT, izguba iz poslovanja je bila 2,975 milijarde SIT, celotna izguba pa je zaradi oblikovanja 582 milijonov SIT dodatnih popravkov, ki jih je zahteval revizor, v višini 3,003 milijarde SIT. Nadzorni svet je na seji pregledal uveljavljanje načrta, ki predvideva bistveno zmanjšanje izgube v letu 2007 in realizacijo sprejetih ukrepov. Ocenili so, da poslovanje v letu 2007 sledi začrtanim ciljem. Prihodki iz poslovanja so bili v prvih petih mesecih za 15 % višji kot v enakem obdobju lani in so vrednostno znašali 56,930 milijonov EUR. Izguba iz poslovanja je za obdobje prvih štirih mesecev znašala 1,291 milijonov EUR, kar predstavlja le 27 % izgube v enakem obdobju lanskega leta. Celotna izguba, prav tako za obdobje prvih štirih mesecev, je bila 1,683 milijonov EUR in znaša 47 % celotne izgube enakega obdobja v lanskem letu. »Lanski rezultati so sicer slabši, kot smo jih ocenjevali še v decembru 2006, vendar kar je pomembno, je dejstvo, da se rezultati poslovanja letos iz meseca v mesec izboljšujejo – aprila smo poslovali pozitivno - ter ocenjujemo, da bomo do konca leta izpolnili zastavljen plan za leto 2007,« je izjavila Cvetana Rijavec, predsednica uprave Ljubljanskih mlekarn. 

Člani nadzornega sveta so na seji obravnavali gradivo za 12. sejo skupščine in potrdili dnevni red. Skupščina družbe Ljubljanskih mlekarn bo konec avgusta 2007.

izjava_za_javnost_13-6-2007.pdf [ 51.33kB ]
Zapri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE: USPEŠEN PRIMER IZVAJANJA PROGRAMA SAPARD
sreda, 18. april, 2007

Danes je bila v Ljubljanskih mlekarnah na ogledu delegacija iz turškega dela Cipra, ki si v Sloveniji na študijskem obisku ogleduje tudi uspešno izvedene projekte programov SAPARD. Evropska komisija za širitev EU je izbrala Slovenijo kot vzorcen primer uspešnega izvajanja predpristopnega programa SAPARD

Odpri vsebino

LJUBLJANSKE MLEKARNE: USPEŠEN PRIMER IZVAJANJA PROGRAMA SAPARD
sreda, 18. april, 2007

Danes je bila v Ljubljanskih mlekarnah na ogledu delegacija iz turškega dela Cipra, ki si v Sloveniji na študijskem obisku ogleduje tudi uspešno izvedene projekte programov SAPARD. Evropska komisija za širitev EU je izbrala Slovenijo kot vzorcen primer uspešnega izvajanja predpristopnega programa 
SAPARD. 

V Ljubljanskih mlekarnah je bila na ogledu delegacija, ki so jo sestavljali naslednji clani: Alican Kabaci, predsednik Kmecke zveze turškega dela Cipra, Burcu Barin in Kamil Seroglu iz Koordinacijskega centra EU, Deniz Solyali, Mehves D. Onen in Emirali Deveci iz Ministrstva za kmetijstvo turškega dela Cipra, ter Pytrik Oosterhof - predstavnik Evropske komisije za širitev EU. 

V Ljubljanskih mlekarnah so si ogledali novo konzumno mlekarno, ki je bila zgrajena tudi s pomocjo sredstev iz programa SAPARD. Projekt izgradnje konzumne mlekarne je bil zakljucen konec leta 2005 in je v uporabi od takrat naprej.


izjava_za_javnost_18-4-2007.pdf [ 50.02kB ]
Zapri vsebino